Népszava, 1992. június (120. évfolyam, 128–153. sz.)

1992-06-01 / 128. szám

A világ kiközösíti Jugoszláviát E­mbargó: azonnal Magyarország csatlakozott a Belgrád dacol Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton este New Yorkban átfogó megszorító intézkedéseket hozott Szer­bia és Montenegró ellen. Az erről szóló határozatot 13 szavazattal hozták, Kína és Zimbabwe tartózkodott a szavazástól. A magyar kormány nyilatkozatban közölte: csatlakozik az embargóhoz. Az azonnali hatállyal élet­be lépő tilalomcsomag csak­nem teljes kereskedelmi em­bargót és az olajszállítások leállítását irányozza elő. Em­beriességi okokból csupán az élelmiszerek és gyógyszerek képeznek kivételt. A dokumentum értelmé­ben megszűnik a Belgráddal való légiforgalom, befagyaszt­ják Szerbia és Montenegró külföldi javait, leállítják a pénzügyi ügyleteket, megsza­kítják a sport-, a kulturális és tudományos kapcsolatokat. Az ENSZ tagállamai emel­lett drasztikusan csökkentik belgrádi külföldi képviselete­ik személyi állományát. Oroszország, a szerbelle­nes szankciók eddigi ellen­zője, szintén megszavazta a határozatot. Kína, lévén a Biztonsági Tanács állandó tagja, vétójával szintén meg­akadályozhatta volna a szankciók elfogadását, ám Peking a tartózkodást válasz­totta. George Bush amerikai el­nök elrendelte Szerbia és Montenegró egyesült álla­mokbeli javainak befagyasz­tását, összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsa által ho­zott megszorító intézkedé­sekkel. Ausztria — azonnali in­tézkedésként — vasárnap le­zárta légterét a jugoszláv gé­­­­pek előtt és megszakította Belgráddal a légi összekötte­tést — jelentette be Alois Mock külügyminiszter. Ha a gazdasági és pénz­ügyi szankciók nem vezetnek eredményre, nem lehet ki­zárni a katonai akciókat se — mondotta Vranitzky oszt­rák kancellár vasárnap a te­levízió egyik politikai műso­rában. * A tokiói kormány elren­delte a japán pénzintézetek­ben őrzött jugoszláv vagyon zárolását, a kereskedelem le­állítását (kivéve az élelmi­szerek és gyógyszerek cseré­jét), továbbá a sport­, kul­(Folytatás a 2. oldalon) Kisebbségi jogok: Dél-Tirol elégedett A Dél-tiroli Néppárt Mera­­nóban tartott rendkívüli kongresszusán jóváhagyta azt, hogy lezárhatónak te­kinthető az olaszországi né­met ajkú kisebbség jogait és önkormányzatát garantáló jogszabályok „csomagja”. Más szóval: minden követe­lésük teljesült, beleértve azt is, hogy a hágai nemzetközi bírósághoz fordulhatnak vita esetén. A párt vezetője, Ro­land Riz szenátor javaslatát, hogy tekintsék lezártnak a nemzetiségi jogok kérdését, a kongresszus túlnyomó (80 százalékot meghaladó) több­séggel fogadta el. Sorban állnak reggelenként a Csepel Művek 2-es kap­ujánál. Munkára várnak. Egyr­e re­ménytelenebből. De új­ra és újra jönnek. Valamiből élni kell... (7. oldal) Ez a hét sem különbözött a rendszerváltás utáni néhány tucattól, még ha botrányosnak a is látszott. És valószínűleg nem fog különbözni a következők­től sem (3. oldal) Még nincs használható nyom a feldarabolt férfiről. De ha kiderül, ki az áldozat, onnan egyenes út vezet a tetteshez — mondja a gyilkossági nyo­mozó (9. oldal) A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA ALAPÍTVA 1873-BAN A­ FIAT-képviselő is neheztel a vámrendelet miatt A BM-üzlet is a Fordé ,,Hassa névjegy Budapest számlain"* Amit a Ford-vámüggyel kap­csolatban tett a magyar kor­mány, az nem jó névjegy ah­hoz, hogy Budapest csatla­kozzon a Közös­­Piachoz, ké­sőbb pedig az EK teljes jo­gú tagja legyen — nyilatkoz­ta lapunknak Enrico Ferre­­ro, a FIAT magyarországi képviselője. A FIAT Auto Division ve­zetője elismerte, hogy a pénzügyi kormányzatnak jó­ Q INFORMÁCIÓ­ jában áll — akárcsak má­sutt a világon — megvédeni a külföldi beruházásokat a konkurenciával szemben. Ugyanakkor ez a törekvés jelen esetben erősen eltúl­zott volt. Ferrero szerint ért­hetetlen, hogy a vámrendet­(Folytatás a 3. oldalon) I OPTIMIZMUS Nem nagy hír, hogy immár a Vállalko­zók Pártját sem kerülte el a botrány és a pártszakadás. Sokkal érdekesebb vi­szont az, hogy Zwack Péter pártelnök változatlanul optimistán néz a jövőbe. Akik nem ismerik Zwackot, no és a magyar gazdaság helyzetét, azok talán még tapsolnak is a fővállalkozó derű­látásának, pedig ma még csupán abban lehetünk bizonyosak, hogy Zwack való­ban unicumot jelent szürke minden­napjainkban. A Vállalkozók Pártja állítólag 500 ezer kis-, közép- és nagyvállalkozót tudhat a háta mögött — legalábbis így nyilatkozott a likőrgyáros —, vagyis pontosan azt a nem is sovány réteget, amelyikre a gazdasági csődből való ki­lábalást építhetnénk. De egyben azt a réteget is, amelyet magas hatalmi kö­rökben adócsalással vádolnak, kedvez­mények megvonásával sújtanak, s tá­mogatás helyett Ford-ügyekkel bosszan­tanak. De Zwack optimizmusa töretlen: gazdasági csúcsminisztérium, gazdasági szakértői tanácsadói testület és kétka­marás parlament felállítását sürgeti. Vagyis csupa olyan dolgot, amitől a szakértőinek nehezen nevezhető kor­mány politikusai berzenkednek. A párt­elnök egyszer már megégette magát, talán pártja a javaslatokkal nem ég le. Feltéve, hogy nem csak a kormány ke­gyeit keresi. Sz. Cs. Mínusz három százalék A Gazdaságkutató Intézet a lakosság egy főre jutó reál­­jövedelmének az idén 3 szá­zalékos csökkenését prog­nosztizálja. Az átlagos keresetnöveke­dés 21 százalék körül várha­tó az idén. Az intézet kérdé­sére az ipari cégek 21, a ki­vitelező építőipari gazdálko­dók pedig 20 százalékos ke­resetnövekedést jeleznek. A GKI szerint valószínűleg a külföldi vegyes és hazai ma­gántulajdonú cégeknél job­ban növekednek a keresetek, viszont a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalatok közül soknál alig-alig lesz béremelés, megkezdődik a kollektív szerződések fel­mondása is. A mezőgazdaságban az ál­talános válság miatt a dolgo­zók rosszabb helyzetbe ke­rülnek az átlagnál, főleg az év második felében. Évek óta jellemző tendencia, hogy „előretörtek” az értelmiségi családok, romlott viszont a fizikaiak, közülük is jelentő­sen a szakmunkások háztar­tásának jövedelmi pozíciója. Erős kormány, gyenge államfő? Ez nem a jó háborúja A köztársasági elnök elszigetelésének folyamata Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül emlékezte­tünk azokra a politikai afférokra, amelyekben Göncz Árpád hivatalába lépésének legelejétől magára hara­gította a hatalmi erőket, a miniszterelnököt és párthí­veit. Ma tárgyalja a parlament a nők hatáskörének alkotma­­koalíciós pártok nyilatkozatá­nyos gyakorlásáról. Ahogyan tervezetet a köztársasági és­ az 5937-es számú képviselői önálló indítvány fogalmaz, erre azért van szükség, mert az Országgyűlés mélységesen aggódik amiatt, „hogy az ál­lamfő eljárása veszélybe so­dorhatja a parlamentáris de­mokráciát”, s ettől az aggo­dalomtól indíttatva „felhívja Göncz Árpád köztársasági el­­(F­oly­tatás a 4. oldalon) GYEREKNAP Még az időjárás is kegyes volt tegnap a gyerekekhez! Zavarba ejtően gazdag volt a gyermeknapi program szerte az országban ! Volt majális, ingyenes belépő a Vidám Parkba, tombola, sport, játék, kacagás. Medgyesegyházán a tegnap megnyílt cukrászdá­ban még ingyenfagyi is volt Kőbányán pedig fagyibérletet kap­tak a lakótelep gyerekei Gy. Balázs Béla felvételei

Next