Népszava, 1993. május (121. évfolyam, 101–124. sz.)

1993-05-03 / 101. szám

Tar­­los és a­sírányi: Nem mumus az IMF (3. oldat) HÉTFŐ, 199­3. MÁJUS 3. ■ 12 1. ÉVFOLYAM, 10 1. SZÁM A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Jókedv helyébe jót Tárj! (7. oldal) A' az autót, de a tolvajt is keresik rajta (12. oldal) ÁRA 16,30 FORINT ! ! !» Felvetődhet a Sn'ellen kezelés minősített esete A kormánytagok akár fót is jelenthetők Alapítványi botrányoktól hangos a parlament és a sajtó. Rendre az derül ki, hogy a kormány könnyű kézzel osztogat ingyen állami vagyont, s a költség­­vetésből tetemes összegeket olyan alapítványoknak, amelyeket egy hozzá közel álló szűk kör „irányít”. Tavaly év végén 7572 alapítványt tartottak nyilván, s további 2,5 ezerre becsülték azoknak a számát, amelyekről nincsenek adatok. Azóta a kormány sorra ad engedélyt újabb, miniszté­riumi alapítású alapítványok létrehozására is. A Népsza­vának adott nyilatkozatá­ban Szigethy István (SZDSZ) kijelentette, felvetődhet a hűtlen kezelés minősített esete is Egyes számítások szerint a több mint 10 ezer alapít­vány túlnyomó többsége ál­lami alapítású, s ezeknek ju­tott a nonprofit szervezetek támogatására szánt pénz na­gyobb része is. Az Antall­­kormány három éve alatt az állami alapítású alapítvá­nyok száma tizenötszörösére, a nekik juttatott támogatás pedig hétszeresére nőtt. Van­nak olyan adatok, amelyek arról tanúskodnak , ugyanis, hogy míg 1991-ben a non­profit szervezeteknek szánt támogatásból ezek az ala­(Folytatás az 5. oldalon) Bosznia Karadzic Athénban aláírta a béketervet Radovan Karadzic, a boszniai szerb köztársaság elnnöikje Athéniban aláírta a Vanice— Owen-tervet. A boszniai szerb vezetés már New York­ban jóváhagyta a terv több dokumentumát, nem írta azonban alá a térképekeit és a végrehajtásra vonatkozó utasítást, amit a másik két fél, a horvátok és a muzul­mánok már megtettek. Most Karradzic is aláírásával látta el ezeket a dokumentumokat. A boszniai szerb vezetés azonban még problémát okozhat azzal, hogy a terve­zet aláírásának parafálását a boszniai szerb parlament szerdán kezdődő ülésének döntéséhez köti. Természetes, hogy a jó és a rossz közül a jót választotta Radovan Karadzic, a boszniai szerbek vezetője — jelentette ki vasárnap délután Athén­ban Konsztantin Micotakisz görög miniszterelnök, sajtó­értekezletével lezárva a két­napos nemzetközi Bosznia­­konferenciát. A Karadzic ál­tal is aláírt Vancea Owen­­terv szerint a harcok beszün­tetése után­ kilencfős átme­neti koalíciós államelnökség alakulna Bosznia-Hercegovi­nában a muzulmánok, a szer­­bek és a horvátok három-há­rom képviselőjéből. Az ideig­lenes testületben hathavonta rotációs rendszerben váltaná egymást az államfői poszton (Folytatás a 2. oldalon) Májusban a parlament, júniusban az IMF A megváltozott körülmények miatt a magyar kormány a korábbi helyett új, a parla­menti ciklus lejártáig terje­dő másfél éves, 600—700 mil­lió dolláros hitelmegállapo­­dásróll tárgyal a Nemzetközi Valutaalappal. A beható tár­gyalások az utolsó részletek­nél tartanak, azokat a követ­kező napokban folytatják, és júniusban, az IMF képviselő­jének budapesti látogatásán lezárhatják. Erről tájékoztat­ta vasárnap Szabó Iván pénz­ügyminiszter és Bod Péter Ákos, a MNB elnöke a ma­gyar tudósítókat. A pénzügyminiszter, aki vasárnap hosszabb tanácsko­zást folytatott Michel Cam­dessus-ve­l, az IMF vezér­­igazgatójával, elmondotta, hogy az Alapnál igen jól fo­gadták a kormány három­éves költségvetési konszoli­dációs programját, amelyet májusban terjesztenek az Országgyűlés elé. Amint már jelezték, nem volt cél a ko­rábbi, 3 éves (az IMF ál­tal tavaly felfüggesztett) hi­telmegállapodás folytatása, hiszen a körülmények alap­vetően megváltoztak. Arra a kérdésre, hogy fel­­merült-e a nagy elosztási rendszerek átalakításának régen vitatott ügye, a pénz­ügyminiszter nemmel vála­szolt. (MTI) Románial Tízszeres drágulás Életbe léptek a közszükség­leti cikkek és az energia ár­támogatásának megszünteté­se nyomán bejelentett új, a korábbiaknál 4,5—10-szer magasabb árak Romániában szombaton. A félkilós kenyér ára 20 lejről 90-re, a tejé 16 lejről 85-re, a vajé 50 lejről 330-ra (20 deka) nőtt, a fűtőanya­gok ára 7—10-szeresére, a háztartási áram kilowatton­ként 6 lejről 28 lejre ugrott. Az egy metróvonalra szóló bérlet Bukarestben az eddigi 400 lej helyett 1600 lejbe ke­rül. A kormány döntött a benzin, árának növeléséről is. (Folytatás a 2. oldalon) Merénylet a felvonuláson A Srí Lanka-i fővárosban megrendezett május elsejei fel­vonulást kihasználva, szombaton merényletet követtek el Ranaszinghe Premadasza elnök ellen. A merénylet után azonnal kijárási tilalmat rendeltek el az országban. (Cikkünk a második oldalon.) NAPLÓ­ jától, ha felhívjuk a telefondoktort, megtudhatjuk, hogyan mérjük a vér­nyomásunkat. Ugyanis normális eset­ben már egy kis izgalomra vagy meg­terhelésre is 20—30 higanymilliméterrel ingadozhat. Ezért van szükség a rend­szeres ellenőrzésre. Megbízható eredményt viszont csak akkor kaphatunk, ha naponta három­szor megmérjük. Amire egyébként or­vosi rendelőkben sincs lehetőség. Ezért a legjobb, ha magunk végezzük el az egyszerű műveletet. Otthon vagy a munkahelyünkön. Vagy ahol akarjuk. De nagyon fontos, hogy le kell ülnünk, és 5 perc pihenés után szabad csak hoz­zákezdeni. Így legalább öt percet pihe­nünk. A telefondoktor szerint naplót kell vezetnünk. A vérnyomás-ingadozás okát csakis így deríthetjük ki. A napi mé­rési adatok mellé jegyezzük fel az idő­járási frontokat, izgalmainkat és kime­rültségeinket is. Minden esetben írjuk be naplónkba, ha a gutaütés kerülget bennünket az áremeléstől, a kormány legújabb magyarázkodásától vagy a pártok felelőtlen ígérgetéseitől. Ne felejtsük el: naplónkat a kezelő­orvosunknak kell átadnunk. A kormányt ugyanis nem igazán érdekli, mennyi a vérnyomásunk. F. Z. Kik provokálták a moszkvai összecsapást? Vízágyú a puccsisták ellen A moszkvai rendőrség csak vízágyúk bevezetésével tud­ta megfékezni szombat dél­előtt a május 1. alkalmából a Lenin sugárúton garázdál­kodó kommunista-szélsőbalos tüntetőket, akik nekiron­tottak a rohamrendőröknek, és utcai összecsapásokat robbantottak ki. A moszkvai városi tanács engedélyével a Dolgozó Oroszország nevű szerve­zet az újjáalakuló SZKP- val karöltve többezres nagy­gyűlést rendezett a város központjától nem messze, az Október téren. A talál­kozón megjelent az 1991. augusztusi puccs számos ve­zetője, köztük Gennagyij Janajev volt szovjet alelnök és Anatolij Lukjanov, a szovjet törvényhozás egyko­ri vezetője. A Jelcin-ellenes, a kormány lemondását kö­vetelő, a Szovjetuniót és a szovjet hatalmat éltető tün­tetők elhatározták, hogy a Lenin-hegyen, a Lomono­szov Egyetem előtt folytat­ják „majálisnak” nevezett (Folytatás a 2. oldalon) Lovas rendőrök a kommunista tüntető mögött Telefotó : MTI Külföldi Képszerkesztőség ALAPÍTVA 1873-BAN Az EK-csúcs elöli Fát vizit Mindapesten Hans van den Broek, az Eu­rópai Közösségek Bizottsá­gának külkapcsolatokért fe­lelős tagja május 4-én­ pótol­ja március közepén elmaradt budapesti látogatását — je­lentette be hivatalosan is Brüsszelben a közösség „kül­ügyminiszterének” szóvivője. Van den Broek eredetileg március 14-én indult közép­európai körútra, amelynek részeként 17-én kereste vol­na fel Magyarországot. Jacques Delors bizottsági el­nök kérésére azonban akkor kénytelen volt útját megsza­kítva visszatérni Brüsszelbe. Szóvivője szerint a holland diplomata ez alkalommal elő­ször Prágába látogat, majd hétfőn Pozsony következik, és kedden érkezik a magyar fővárosba. Tárgyalásai során az EK külügyi biztosa — a kétolda­lú kapcsolatok alakulásának áttekintése mellett — ismer­teti majd az Európai Közös­ségek és a közép-európai or­szágok viszonyát taglaló bi­zottsági jelentés pillanatnyi állását, illetve a júniusi koppenhágai EK-csúcstalál­­kozó ezzel kapcsolatos elő­készületeit. Hans van den Broek cseh vendéglátói a húsembargó körülményeit és következmé­nyeit kívánják felvetni a kö­zösségi diplomatának. LOTTÓ­ A lottó — ha csak egy ötös lesz — ezen a héten már több mint 24 MILLIÓT fizet Szerencsejáték Rt.

Next