Népszava, 1993. november (121. évfolyam, 254–279. sz.)

1993-11-01 / 254. szám

A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA ALAPÍTVA 1873-BAN Külföldön esik, nálunk nő az élelmiszerek ára Veszélyben a kenyerünk Az első félév adatai sze­rint tovább csökkent az élelmiszergazdaság teljesít­ménye. Ennek természetes következménye a hazai árak emelkedése és a ki­vitel csökkenése. Utóbbi mind kérdésesebbé teszi, hogy a mezőgazdaság ké­pes lesz betölteni hagyo­mányos hivatását, export­­bevételeivel serkenteni a nemzetgazdaság stabilizá­lását. Az élelmiszergazdasági teljesítmény további csök­kenésének oka a kedvezőt­len időjárás, valamint a tulajdonosi és szerkezeti viszonyok túlzottan lassú rendeződése. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az aszály és az időjárás, va­lamint az évek óta nem ki­elégítő növényvédelem miatt a kalászos gabonák termésátlagai még a ta­valyit sem érték el. Az előzetes adatok szerint az elmúlt évinél egymillió tonnával kevesebb gabona termett. (Folytatás az 5. oldalon) Szerencsére még van sütnivalójuk Besétált-e Na­lilik csapdájába? Valóban besétáltam a csapdába. Hiba volt aránytalanul sokat fog­lalkozni a technikai kérdésekkel - véli Bá­nó András (3. oldal) Átlag úr hátránya Állam bácsival szemben A pénzügyesek viszik haza a legtöbb pénzt, a textilesek a legkeve­sebbet (6. oldal) A kocsisorra menekült a KGB ajánlata elől A férjet nem zavar­ták a szexpartik, de a képeknek nem örült (13. oldal) Grosszabdás harcok-Kivonulás, bevonulás Konföderációjához tartozó A grúz kormányerők elke­seredett harcok után va­sárnap délután bevonultak a nyugat-grúziai Szenaki városába, ahol továbbra is ellenállást tanúsítanak Zviad Gamszahurdia hívei. Ezt katonai forrásokra hi­vatkozva jelentette vasár­nap este az orosz hivata­los hírügynökség. Az Inter­fax korábban, ezzel ellenke­zőleg, Gamszahurdia erői­nek előrenyomulásáról szá­molt be. Zviad Gamszahurdia erői, amelyek — Tbiliszi szerint — az abház egységek, il­letve a Kaukázusi Népek fegyveresek támogatását is élvezik, szombaton hajnal­iban foglalták el Szenaki városát. A grúz védelmi minisztériumra hivatkozó jelentésében az Interfax hírügynökség beszámolt ró­la, hogy a kormányerők mellett Gamszahurdia erői is csapatokat vontak össze Szenakitól keletre, a Te­­huri folyó mentén. Gam­szahurdia katonái vasár­nap hajnalban megpróbál­ták folytatni az előrenyo­mulást keleti irányban, de a kormányerők visszaver­ték a kísérletet. Borítékolt jóslat Július Binder, a bősi erőmű beruházási igazgatója „bo­rítékolta” az erőmű kérdé­sében kialakult jogvita végkifejletéről szóló jósla­tát. Binder a Slobodny piatok című hetilapnak nyilatkoz­va elmondta: bízik abban, hogy még a Hágai Nem­zetközi Bíróság döntése előtt sikerül megállapodni a magyar féllel és közös akarattal visszavonják a nemzetközi jogkeresletet, hiszen ez fölösleges kiadá­sokkal terheli meg a fele­ket. Fodor Gábor mindent átgondolt Szájer Józsefi biztos győzelme A Fidesz vezetésében el­kelt az utolsó hely is — je­lentette ki Orbán Viktor pártelnök szombaton Mis­kolcon, a Fidesz országos választmányának ülése után. A testület előzőleg Fodor Gábor ellenében Szájer Józsefet választotta elnökévé. A hetvenhat ér­vényes szavazatból ötven­hárman tették le voksukat Szájer József frakcióveze­tő-helyettes mellett. A hétvégén a fiatal de­mokraták egyik legna­gyobb erőpróbájára került pont, hiszen a választmá­nyi elnökségért folytatott harc már-már a párt egy­ségét is megkérdőjelezte. Mint emlékezetes, Fodor Gábort a Fidesz budapesti választmánya csak azután választotta küldötté, mi­után Törő Imre lemondá­sával felszabadított számá­ra egy helyet. Bár a szombati miskolci szavazást megelőző ülést zártnak nyilvánították, annyi azért kiszivárgott, hogy kampánybeszédében Fodor Gábor szóvá tette: át kell helyezni­­a hangsú­lyokat a párt programjá­ban, mert ellentétben a közvéleménykutatások lát­ványos eredményeivel, már jó ideje nem a megfe­lelő irányba fordult a Fi­desz. Szájer József vélemé­nye szerint viszont éppen­­hogy olyan jó irányvonalat követett, amelyet az az el­múlt héten megválasztott megyei elnökök is képvi­selnek. (Folytatás a 3. oldalon) Pápább pápák Hat megtörténhetett! A pápa igent mondott arra, hogy a Római Kúria alkalmazottai is szerveződhes­senek érdekeik védelmére. Sokat várt a Szentatya e döntés meghozatalával, ki tudja, hogy emberi ér­vek, vagy valami isteni sugallat győzte-e őt meg végül. Tény, hogy a Vatikán hivatalai sem élhet­nek ápolt illemhelyiségek, gondozott kertek, ruti­nos sofőrök, szorgalmas levéltárosok és éber terem­őrök nélkül. Ők viszont már már a kinti világhoz viszonyítják saját fizetésüket, megbecsülésüket. Az evangélium technikai kiszolgálása is a szabadpiac­hoz és a munkaügyi kapcsolatokhoz igazodik im­már. Persze kérdezhetnénk magunkban: miért ódzko­dott oly sokáig az egyházfő e döntés gyors megho­zatalától? !Lehet, hogy valahol a Vatikánt is köz­­szolgálati intézménynek tekintette, ahol az igehir­detés kötelezettsége nem tűr el semmiféle sztráj­kot, bérkonfrontációt. Persze, sztrájkolni ezután sem lehet, tehát a szakszervezetbe tömörültek ko­rántsem feszíthetik úgy a húrt, ahogy azt érdekeik esetleg megkívánhatnák. A Vatikán ugyanis nem holmi magyar média, ahol csak úgy bejelentés nél­kül megtagadhatja valaki az aznapi „szertartást”. Még akkor sem, ha bizonyos Nahlik és Csúcs urak csalhatatlanabbnak, úgymond „pápábbnak” vélik magukat a pápánál. Garzó Ferenc A­ sajtószabadságért tüntettek Charta-nagygyűlés a Városházán Megmozdult a nyilvánosságot féltő sajtó Több ezren, egyes becslések szerint 5-6 ezren is tün­tettek szombaton délután a Rádiós Kamara felhívására az MTV székháza előtt. A sajtószabadságot féltő újság­írók és budapesti polgárok innen a Parlament elé vo­nultak, hogy jelképesen petíciót nyújtsanak át Kossuth Lajos szobrának. A dokumentumban a „tájékoztatásra szegődött újságírók” leszögezték: a rádió és a televízió ismét fegyver lett a kormányzó hatalom kezében, s pontosan azok ellen irányul, akikért a szabad sajtót kitalálták. (Munkatársunktól) Szintén a sajtószabadság védelmében szervezett nagygyűlést a Demokrati­kus Charta a Városházán. A sokezres tömeg előtt Balassa Péter,­­a Charta szóvivője leszögezte: ál­szent a kormány érvelése, miszerint nem tudott az elektronikus médiák mi­napi terveiről, hiszen ép­pen a kabinet volt azok ki­­tervelője. A rádióban és a televízióban zajló esemé­nyek kapcsán Balassa a belpolitikai helyzet válto­zására utalva rámutatott, hogy „a miniszterelnök tá­vollétében a fegyveres erő­vel is rendelkező belügy­miniszter a szélsőjobb el­nöke kíván lenni”. Mészöly Miklós író arra hívta fel a figyelmet: nem az a fon­tos, hogy ezen az összejö­vetelen ki és mit mond, hanem hogy hányan vesz­nek részt rajta. Ez annál is inkább fontos, mivel „egy puccs árnyékában a Charta feladata a figye­lemfelhívás”. (Folytatás a 4. oldalon) Kossuth Lajos a tájékoztatásra szegődött magyar újságírók hozzá intézett levelét hallgatja

Next