Népszava, 1997. szeptember (125. évfolyam, 203–228. sz.)

1997-09-30 / 228. szám

NÉPSZAVA Többet kérnek a büdzsétől NÉPSZAVA-információ Keveslik a helyi önkor­mányzatok érdekképvise­letei a jövő évi költségve­tésben meghatározott tá­mogatást. A tervezett 586 milliárd forinton felül 51 milliárdot kérnek még működésük támogatására a büdzsétől - derült ki az OTP Bank szervezésében megrendezett V. Önkor­mányzati Napon. Kuncze Gábor belügyminiszter az önkormányzatok és a kor­mány közötti vita egyik markáns pontjaként jelöl­te meg felszólalásában a büdzsében tervezett két­százalékos létszámleépí­tés kérdését. A kormány álláspontja szerint ez meg­oldható, azonban a helyi képviselőtestületek azt ál­lítják, hogy olyan többlet­feladatokat kell ellátniuk jövőre, amelyek létszám­­bővítést is szükségessé te­hetnének. Ez tízmilliár­dos eltérést jelent. Vitás pont a fejlesztési támoga­tások ügye is. Az előirány­zat 21-22 százalékkal nö­vekedik, ezt is keveslik az önkormányzatok. A bel­ügyminiszter kitért arra is, hogy az önkormány­zatok költségvetési támo­gatása jövőre 18 százalék­kal növekedik, és a bü­dzsé tervezése során a he­lyi testületek adóbevéte­leinek 27 százalékos nö­vekedésével számoltak. A konferenciát levélben üdvözölte Horn Gyula mi­niszterelnök. Levelét a Mi­niszterelnöki Hivatal po­litikai államtitkára, Kiss Elemér olvasta fel. A mi­niszterelnök felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a helyi önkormányzatok fontos elemét jelentik Magyaror­szág politikai stabilitásá­nak. Az intézményrend­szer megfelel az európai uniós normáknak, most a legnagyobb feladat a szol­gáltatások színvonalának javítása. Oroszok nélkül nincs magyar gázellátás (Folytatás az 1. oldalról) A stratégiai jelentőségű szállítási és nagykereske­delmi pozícióról a Mal mégsem mondana le szíve­sen. Az ország gázellátása a prognózisok szerint egyre fokozódó mértékben válik importfüggővé a jövőben. A Gazprom először 1992- ben vásárolt tulajdonrészt a DKG-East nevű gépgyár­tó cégben, majd 50-50 szá­zalékos Mol-Gazprom tu­lajdonhányaddal alakult meg a gázimportőr Pan­­rusgáz, 1996-ban pedig megvásárolta az ÁÉB-t. A tatár származású, 52 éves Megdet Rahimkulov, az ÁÉB elnök-vezérigazga­tója, a Panrusgáz vezér­­igazgatója lapunknak a Gazprom hazeii és térségi terveiről nyilatkozott. Alap­elvként kihangsúlyozta, hogy a gázipari mamutcég is a profit maximálásában érdekelt. Az előrejelzések szerint 2010-re 60-70 százalékkal növekszik az európai gáz­­fogyasztás. Ez sarkallja a Gazpromot európai terjesz­kedésre, melynek a vezér­­igazgató szerint Magyaror­szág lehetne egyik ugró­deszkája, nem utolsósorban politikai és gazdasági sta­bilitása miatt. A Gazprom európai megjelenéséről a német VEW és a Ruhrgas hazai képviselője úgy fo­galmazott lapunknak, hogy a kontinens gázpiacából ma már kihagyhatatlanok az oroszok. A Ruhrgas által forgalmazott gáznak körül­belül egyharmada szárma­zik a Gazpromtól. Az energiamogul 21 éve szállít gázt hazánknak, amit a Mol ad el a szolgál­tatóknak. Legújabb fejle­mény, hogy az orosz cég Pál Lászlóval, a Mal Rt. elnö­kével folytatott tárgyalások végeredményeként valószí­nűleg részt­ vesz majd a szovjet államadósság Ka­zahsztánhoz tartozó,­ 1,4 milliárd köbméternyi rész­letének törlesztésében. A Panrusgáz majd tíz éve dédelgetett nagyberuházá­sa egy dunántúli tranzit­gázvezeték, mely Szlováki­án és Nyugat-Magyaror­­szágon, majd Szlovénián át haladva teremtene csőveze­tékes kapcsolatot Oroszor­szág és Olaszország között. Várható szállítókapacitását évi 20 milliárd köbméterre teszik, ami nagyságrendjé­ben Magyarország éves gázfogyasztásának másfél­­szerese. A Panrusgáz a szlovák-magyar határon vásárolná meg a gázt a Gazpromtól, és egészet Olaszországig szállítaná to­vább - fejtette ki Rahim­kulov, s hozzátette: ez ter­veik szerint akár évi 2-3 milliárd köbméter gáz ma­gyarországi értékesítését is lehetővé tenné. A terveket pénzügyi ol­dalról is bemutatva a ve­zérigazgató kifejtette: a ha­zai szakasz értéke 500 mil­lió dolár lenne, mely egy 200-210 millió dolláros cső­vezetékből, egy 50-60 mil­lió doláros kompresszorál­lomásból és egy 180-220 milliós föld alatti gáztáro­zóból állna. A Moltal meg­kötött egyezmény szerint a magyar szakasz tulajdono­sa a Panrusgáz lenne, a Mól pedig üzemeltetné azt. Ra­himkulov nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a Pan­rusgáz 50 százalékos tulaj­donosa a Mól Rt., tehát egy esetleges beruházást kizá­rólag a kölcsönös érdekek és együttműködés alapján lehetne létrehozni. Mivel ma valamennyi fogyasztó közvetve a Mal Rt. által forgalmazott gázt használ­ja, a kérdés meglehetősen érzékeny. A vezérigazgató vélemé­nye szerint az Ausztriával tavaly létesített, 4 milliárd köbméteres kapacitású gáz­cső-összeköttetés nemcsak az ország energiaellátásá­nak biztonságát növeli, han­­nem megteremti a lehetősé­gét egy importversenynek is. A cél az, hogy a nagyke­reskedők - akár a benzin­üzletághoz hasonlóan - el­­dönthessék, melyik gyártó­tól vásárolják a fűtőanya­got - vélekedett.­­Megjegy­zendő azonban, hogy a meglehetősen bonyolult ér­dekviszonyok miatt a gáz­ipar liberalizációs terve még az Európai Unióban sem valósult meg. Magyar­­országon a tervek szerint a jövő évtized elején válik le­hetővé, hogy a szabályozó­kat a liberalizált piac sze­rint módosítsák.) Azonban - fűzte hozzá - a Panrusgáz ma még akkor sem kívánna az országban­ a­ Molhoz ha­sonló tevékenységbe kezde­ni, ha erre minden egyéb le­hetősége meglenne, hiszen a Molnál ez jelenleg veszte­séget képez. A vezérigazgató kijelen­tette, hogy a Mohal kötött egyezség értelmében az új vezetékkel nem „szívnának el” fogyasztókat: ennek ér­dekében várhatóan gáztü­zelésű hőerőművek építésé­ből vennék ki a részüket, melynek beruházási értéke a Gazprom részéről elérheti a 200 millió, dollárt is. A jö­vőben is kizárólag ezeket az új fogyasztókat látnák el a vezetékből. • Megfigyelők szerint tervük megvalósítá­sára jó lehetőséget kínál az ajkai zöldmezős telephely,, ám ezt a vezérigazgató nem kívánta kommentálni. . A­ beruházás méretétől függő­en éppen a papokban, októ-.­ber közepén, illetve­­végén jár le annak a tendernek a beadási határideje, amely­­lyel versenyeztetik az erő­mű-fejlesztési ajánlato­kat. Ezzel kapcsolatban Rahimkulov annyit árult el, hogy nem egyedül, ha­nem konzorciális formá­ban indulnának, más szak­mai befektetőcsoportokkal együtt. A szakértők emellett to­vábbra is vitatkoznak azon, vajon a Panrusgáz vagy a Mól rendelkezik a magyar­­országi gázimportjoggal. Rahimkulov elmondta, hogy mind a Mólnak, mind a Panrusgáznak van import­joga. Ezzel élve a Panrus­gáz 90, a Mól pedig 10 szá­zalékban veszi ki a részét az Oroszországból érkező gáz behozatalából, elvá­­moltatásából. Ezek után a Panrusgáz a Malnak adja el a fűtőanyagot. Jelentős tőkebefektetése­ket is tervez, illetve hajtott már végre a Gazprom, melynek központja elsősor­ban a hetvenöt éves ÁÉB. A tavalyi privatizációkor még csupán 1 milliárd forintos alaptőkéjű pénzintézetnek egy éven belül 10 milliárd forintra emelték az alaptő­kéjét, de a Gazprom tervei szerint a bank alap- és saját tőkéjét 120 millió dolláros­ra kívánják növelni. Rahimkulov véleménye szerint az ÁÉB a Gazprom erős térségi pénzügyi köz­pontja lehet, ahol éves szin­ten 2,5-3 milliárd dollár fordulna meg. Ez évben az ÁÉB-hez tartoznak az ausztriai, csehországi és magyarországi tőkeműve­letek, a jövő év január else­jétől pedig az ÁÉB-be cso­portosítják szlovákiai, hor­vátországi, romániai és szlovéniai tevékenységüket is. A sajtóban elterjedt ha­zai pénzügyi befektetései­ket Rahimkulov nagyrészt, tagadta: mint mondta, a Gazpromnak és hozzá tar­tozó cégeinek a Panrus-. . gázon, az ÁÉB-n és a DKG-E­asten kívül nincs tulajdonrésze. Emellett in­formációnkat megerősítve Rahimkulov elmondta, hogy a Mal Rt.-ben a banknak folyamatosan 0,5-1,5 szá­zalékos részesedése van, igaz, ezt ők maguk sem tartják egyelőre többnek egyszerű tőzsdespekuláció­nál: egyszerre 7-8 millió dollárt forgatnak magyar részvényekben, a Mol ese­tében elsősorban a New York-i és a londoni tőzsdén, jelenleg a Gazprom nem érdeklődik a Mal Rt. iránt - fűzte hozzá a vezérigaz­gató. Máig sem zárult le azon­ban az Égáz és a Dégáz közgyűlésén bej­elentett részvényszerzések ügye, amelyek mögött sokak sze­rint a Gazprom áll. Az Égázban a Virgin-szige­­teken bejegyzett Undall Holding szerzett 12,9 szá­zalékos tulajdoni arányt, míg a Dégázban az írorszá­gi Milford International ne­vű, szintén off-shore cég ju­tott 19,9 százalékos része­sedéshez. Az elterjedt hírekkel kapcsolatban Rahimkulov leszögezte: noha a Gaz­prom korábban gyakran együttműködött a két cég­gel részvényvásárlási ügy­letekben, azok nem a Gazprom-csoport tagjai, és a két részvényvásárlásra semmilyen megbízást nem kaptak a Gazpromtól. No­ha a közgyűléseken a Pan­rusgáz vezérigazgató-he­lyettese jelent meg, csupán szakértőként kérték fel erre a cégek - mondta Rahim­kulov. Ez az érvelés viszont nem hatotta meg a társasá­gokat, hiszen visszautasí­tották az új tulajdonosok igazgatósági helyek iránti kérelmét, arra hivatkozva, hogy „konkurensek”. Mivel­­ ez­ nem bizonyított, a cégek jogi eljárást helyeztek kilát­í­lásba, ám ígéretüket még nem­­váltották be... Rahimkulov: a Mól nem konkurens, hanem partner - Szalmás Péter felvétele „A" KATEGÓRIÁS RÉSZVÉNYEK TŐZSDEI FORGAL­MA 1997. szeptember 29. 2 . RÉSZVÉNYEK ÜZLETKÖTÉSEK Üzlet­szám Árfoly.­érték Ft Érték­papír­­ (db) Nyitó­ár forint Záró­­­­ár­­­. forint Átlag­ár forint Trend 111 BorsodChem 58 88 816 920 11 247 7 850 7 900 7 897+ Cofinect 3544325 805 4 395 4 425 4 403­, 0 Danubius 93 124 775 265 20 034 6100 6 350 6228 Dunaholding IHH • -. -\ Egis 26 60 560 615 6038 10085 10075 10 030'r*-. ■ Fotex 16 5 554 764 20 672 265. 266 ' 268'i " + Gardénia .18 10 539 395 6611 1­620 1605­­1 5941 0 Graboplast 90 207600190­ 18 381 11350 11290 11294 S' + Humán Rt. :6 1478100 379 3900 3900 3900 •0 IBUSZ2 187225 265 710- 705 - 7071 Inter-Európa Bank 47 30 842 300 592 51500 51850 52098­­­ 0 Konzum /-­• -| - -■ -Mal 332 1 125183305266 006 4200 4220 - 4230+ OTP 63 127246625 19879 6­400 6415 ,6401+ Pannonplast 26 88 782 850 8336 10700 10650 10651 Pick Szeged 10 ■37 901 550 2 441 15610 15 500­ 15 537­­ V. Prímagáz 10 7552940 756 9990 10000 ■ 99910 Richter 58 177695860 8 579 20750 20 900 20 713 Soproni Löravár8 883 5001 124 7 000 7100 7125­­ 0 Styl•­­-1 TVK • 451 1 462 788620833 877 4300 4355 4381+ Zalakerámia 32 63 229 415 7 366 8590 8 595 8 5840 Zwack Unícum1 159 600 38 4 200 4200 4 2000 ÖSSZESEN: 1 354 3 625 313 364 732 426 * „B” KATEGÓRIÁS RÉSZVÉNYEK TŐZSDEI FORGALMA 1997. szeptember 29. Üzlet­szám Árfoly.­érték Ft Érték­papír B (db)­Nyitó­ár: forint Záró­­, ár forint Átlag­­.­ár :­­ forint Trend (+.0-) Agrimpexn/ _ . . ..1 -­- • -ré- • Aranypók • -­-- ' ... Balaton Fűszert1 12 3003 4100 4100 41000 Bonbon Hemingway£ J . -: -i-Csemege Julius Meinl. V 19 2002 9600 9 600 9 600 Csopak1 28000 10 2 800 2 800 28000 Domus2 132360 184 715­­ 735 719 r + Eravis |~ - '­r Garagent i -­- ..­. ..r -Globus 58 30 942 130 9080 3500 3400 3408 ' -Horizon Multip.1 19 500 150 130 130 130+ Hungagent n.1 22500 15 1500 1500 15000 Kékkúti Ásványvíz3 3450000 3000 1150 1150 1150 ' + Második Deviza Fac. Rt. 3909000 306 12 500 13 000 12 775+ Mezőgép Rt. 63 153390700 26 012 5 850 5970+ NABI 17 8187940 1637 4950 5050 5002+ Nitroil­----- -­Novotrade­-----Pannonflax1 720000 400 1800 1 800 1 8000 Pannon-Váltó­------Quaestor Értékpapír Rt­------Rizikó Factory Rt. 18 5 232 600 553 9 400 9 500 9 462+ Skála-Cooprr"­------Skála-Coop 182 584055 309 1890 1895 1890­ ÖSSZESEN: 177 206 650 285 41 661 GAZDASÁG 1997. SZEPTEMBER 30., KEDD szept. 23. szept. 24. szept. 25. szept. 26. szept. 29. K ÁRFOLYAMCSÖKKENÉS ARFOLYAWI­EWIEUfl Az OTP Bank Rt. valutaárfolyamai Érvényben: 1997. szeptember 29. Pénznem vételi eladási árfolyam 1 egységre, forintban Angol font 305,18 ; 320,30 ,: Ausztrál dollár 135,96 143,80 Belgl fhotCitDO) 520,82; 550,86,: Francia frank 32,01 33,83 Görög drachma (­­IBI 1 fül,80.­­Holland forint 95,39 100,89 Japán jen(JO0) :156,14 '­­;'164,86 | Kanadai dollár 136,69 144,31 . Ném­etoárk­ai v 107:651111■NÉl Olasz líra (1000) 109,96 115,96 Osztrák schilling (100) 1 .1529,86 1812,16­ Portugál escudo (100) 104,96 112,38 Spanyol pezeta (100)3 ■ 1 134,72 | Svájci frank 130,57 137,67 USA-dollár 190,11­­ 199,11 ECU (Európai Unió) 209,42 223,58 A BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE DEVIZA­SZEKCIÓJÁNAK HATÁRIDŐS ÁRFOLYAMAI Német márka USA-dollár Angol font 1997. december 114,25 200,50 321,60 1998. március 118,18 205,78 —­­ 1998. június 121,20 214,00— 1998. szeptember 125,90 215,93 I (Folytatás az.Főoldalról} A távközlési vállalat rész-''/: vénykibocsátására magyar­ tőkepiacon egyepi lesz. Az eddigi részvényjábocsátá- V soknárele^eme h átározott^ árfolyamon lehetett érték­papírokat jegyezni, a Matáv ^ esetében viszont^a kereslet­ határozza majd mieg a Tőr­ I­galomba hozatali árat. Nagy Bálint, a Matáv­­ kommunikációs igazgatója­ elmondta, a jegyzésnél csak­ a kibocsátási ár alsó és felső határát állapítják majd meg, s­ csak a beérke­zett ■ ■ részvényj­egyzések után­­ határozzák meg a Matáv részvényeinek kibo­csátási árát. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy mennyi lesz az alsó és felső határ, az viszont biztos, hogy az árfolyamok kiala­kításában szerepet játszik, majd a Matáv tőzsdén kí­vül forgó részvényeinek je­lenlegi 680-720 százalékos , árfolyama­ . A Matáv mindenképpen el szeretné érni, hogy rész­vényeit többszörösen túlje­gyezzék. Mától ingyenes részvényvonalat működtet,, amelyen a kisbefektetők in­formációt kaphatnak a részvényjegyzésről, sa­ cég működéséről. Aki a 06-80/ 38-38-38-as telefonszámon regisztráltatja magát, pos­tai úton juthat hozzá a rész­vényjegyzési ívhez is. A Matáv-részvények és más társaságok közelgő ki­bocsátása hatással lesz a tőzsde többi részvényének árfolyamára is. Az év első fele még nagy nyereséget hozott a befektetők számá­ra, augusztus óta azonban árfolyamcsökkenés tapasz­talható a tőzsdén. Az év ele­ji árfolyam-emelkedésben jelentős szerepet játszottak a csehországi és lengyelor­szági árvizek, és természe­tesen az is,­hogy a közép-­ kelet-európai régió államai közül Magyarországon vol­tak a részvények leginkább­­ alulértékeltek. Az általá­nos árfolyam-emelkedés végén sokan vásároltak drágán, remélve, hogy még így is busás haszonhoz jut­hatnak. Az elmúlt másfél hónapban azonban alább­hagyott a kis- és nagybe­fektetők érdeklődése a bu­dapesti­­részvénypiac iránt. Az elemzők szerint a nyár elején ide érkezett tőke je­lentős része visszament Lengyelországba és Cseh­országba, j­ókora otthagy­­va maga­­után­­a budapesti részvénypiacon.. Lehet, hogy ismét emel­kedni fognak a részvényár­folyamok, az­ előrejelzések szerint azonban a tőzsdei áremelkedések már nem lesznek olyan nagy ívűek, mint a nyár közepén, sőt az ősz végén némi árfolyam­zuhanás is bekövetkezhet, amit a közelgő nagy meny­­nyiségű részvénykibocsá­tással magyaráznak. Ez a legnagyobb forgalmú rész­vények gazdáit érintheti a leginkább. Mivel a Mol, a TVK, az OTP, a Richter és a BorsodChem részvényei­ben összpontosul a legtöbb tőke, várhatóan ezeknek a papíroknak az árfolyama reagál majd a legérzéke­nyebben a tőkekivonásra. Az elemzők arra számíta­nak, hogy az újonnan for­galomba kerülő részvények kitűnő befektetések lesz­nek majd, és ezért a befek­tetők mind nagyobb tőké­vel szeretnének részt venni a kibocsátásokban. Ehhez azonban nagy részvénycso­magokat kell eladniuk, ami tőkekivonáshoz és árfo­lyamcsökkenéshez vezet­het a tőzsdén. Természete­sen a kivont és az újonnan kibocsátott papírokba fek­tetett tőke újra megjelenik a börzén, de ez csak a rész­­vénykibocsátások­ után vár­ható. Í­g­y Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. még az idén több jelentős társaság­ állami részvényeit kívánjál értékesíteni­­és azokat be­vezetik a tőzsdére. Októ­berben az OTP 7 milliárd, novemberben pedig a Mav-­­táv 28 milliárd forint név­értékű részvényeit hozzák forgalomba és még az idén­­kibocsátják a Rába papír­­­jait is. E­ kibocsátások közül a­ Matáv papírjai több mint­ 220 milliárd forintos tőkét kötnek majd le, aminek ha­tására megmásfélszerező­­dik a pesti tőzsdén forgó papírok tőkeértéke. A jövő év elején pedig börzére me­het a K&H Bank és az Ika­rus is, és egy újabb Mol­­részvénycsomag forgalom­ba, hozatala is várható. Emellett jövőre minden olyan részvénytársaságnak meg kell próbálnia a tőzs­dére kerülést, amelynél 200­ millió forintnál nagyobb nyilvános részvénykibocsá­tásra került sor. A közelgő részvénydöm­­pingben először az OTP tő­kéjének egynegyedét érintő tőkepiaci értékesítés vár­ható. A legnagyobb hazai bankot bemutató nemzet­közi körút október 6-án kezdődik és október 24-én fejeződik be. A részvénye­ket várhatóan október 13- tól, de legkésőbb október 22-ig lehet majd jegyezni. Az ármegállapítás vagy ok­tóber 24-én, vagy október 27-én, a jegyzés lezárását követően lesz. A részvé­nyekből a magyar befekte­tők 400 millió vagy 1,4 mil­liárd névértékű papírhoz juthatnak. Számukra az ÁPV Rt. részletfizetési ked­vezményt is ad.

Next