Népszava, 1999. február (127. évfolyam, 26–49. sz.)

1999-02-04 / 29. szám

NÉPSZAVA Jött a munkavédelmi felügyelő, s hazamentek a (kőműves)legények Átmenetileg felfüggesztették a munkát a Nyugati City Center építkezésén Csípős szél szikkasztja az építési terület sarát, a cipők így is önig merülnek a ned­vességbe. Budapest legnagyobb építkezé­sének 175 ezer négyzetméteres területét tegnap reggel munkavédelmi felügyelők csapata lepte el. A leendő Nyugati City Center kívülálló számára átláthatatlan dzsungelében csaknem 40 cég 800 dolgo­zója azon igyekszik, hogy május közepére elkészüljenek a kolosszális bevásárló- és kultúrcentrum szerkezeti munkáival. A felügyelők szétválnak,­­különféle munka­­területeket céloznak meg. Délre kiderül: a munkavédelmi előírásokat a jó nevű cé­gek is megszegik. Az egyik részterületen fel kellett függeszteni a munkát. Horváth Ildikó NÉPSZAVA Lenyűgöző látvány így­­ ■együtt a 15 toronydaru. A Fővárosi Munkaügyi Köz-­ pont Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségé­nek ellenőrei azonban egy­előre nem néznek enn­yire a magasba. A földet kémle­lik, ahol végeláthatatlan kígyóként tekeregnek a­­ meg-megtaposott elektro­­mos kábelek. Van, amelyik­­ sérült, ezeket szigetelősza­laggal tekerték körbe. Ha­ragos Pál és Fekete József felügyelők nyomába­n ere­dünk. Ők a MÁV­ új szociá­lis létesítményének építke­zését szemelték ki maguk­nak. A régi épületet „első-­­­dézta” a leendő bevásárló­központ. A vasút cserébe másik­­- és sokkal­­ korsze­­­rűbb - szociális létesít- ■ ’ ményt kap a régiért­. Haragos Pál már messzi­­ről látja: nincsenek védő­­i korlátok az épület külső síkjai mentén, a munkások­­rögzítés nélkül dolgoznak a­ magasban. Ezzel az építke­­­zéssel a KÉV Metrót bízta­­meg a generálkivitelező ARCADOM Építőipari Rt. Azonban az alvállalkozó to­vábbadta a munkát a bics­kei illetőségű Sz. Ferenc­­­nek. Jelenleg az építési vál­lalkozó 17 embere, kőmű­vesek, ácsok szorgoskod­nak a majdani épületen f­lyamatosan hibákba ütkö­­zik­.Inállítva sor­ájuk:1. *1 - Nincs közlekedési út, deszkák, kábelek,­­ vasak között kell csellém-botla­­rá.. ,’Ejs. balesetveszélyes. Nemcsak fönns­idelerm­­sin.Cs védőkorlát ,a munka­gödör mentén­­ mutatnak* az épületet körbevevő árokra. A villamos vezeté­keket nem függesztették­­ fel, a kábelek a földön fut­nak, az egyik dróttekervé­­­nyen betonacél rudak fek­szenek békésen. •­­ Itt hiányzik a földelés - állapítja meg Fekete József az acéldaraboló- gép kábe­leit vizsgálgatva. - Ha bár­milyen elektromos hiba ke­letkezik, a kezelőt áram­ütés éti - jegyzi meg A munkaárkon átvezető ingatag deszkahídon beju­tunk a félkész épületbe. Nem túl lélekemelő a fel-? kapaszkodás, a lépcsőhá­zakban­­sincs korlát. Az embert parányi . Szédülés fogja el, ahogy lenéz a tá­volabbi síneken kocogó vo­natokra. Az ácsok bezzeg nem tántorognak. Maga­biztosan - védőfelszerelés nélkül - zsaluznak. Innen még senki sem esett le. Le­het, hogy nem tudják: Bu­dapest építkezésein évente 50 halálos baleset történik. Visszakutyagolunk a pinceszintre. Fekete József érdeklődését­­ váratlanul felkelti egy víztócsa. A tó­csában elektromos dugaly ázik, a dugaljban azok a kábplojf,.amelyekra száradó. . helyiség fűtéséhez viszik a villaiz ettérgiátt" .Az építés-­ vezető maga is megsokallja a­ bájt. Fogja magát, és el­­cseréli a drótot. Inkább vesszen a jószág, majd be­raknak helyette másikat, csak ne nyúljanak már mé­teresre a jegyzőkönyv be­jegyzései. — A­­KÉV Met­ro-fi­atal­­épí­­tésvezetőjét elkedvetlenítik jó­ történések. Emlékezteti a felügyelőket, hogy a gene­rálkivitelező által felkért­­munkavédelmi kft. rend­szeresen ide járó emberei Ugyanezeket állapították hír meg, de a gyakorlatban képtelenség folyamatosan végrehajtatni az előírtakat. " A bicskei alvállalkozó még biztonsági öveket se adott az embereinek. A fővállal­kozó ARCADO Rt. képvi­selője is csak sajnálkozik: - Nem állhatunk ott az építkezés minden munkája mellett. Az alvállalkozók, így a KÉV is, szerződésben kötelezte magát a­ munka-,­­biztonsági szabályok be­tartására. Nyilván fokozza a gMd's TKÖgyő is alvlllat­kozásba adta ki a munkát. Haragos Pált, a fővárosi felügyelőség főosztályveze­tőjét mindez nem hatja meg. Az iroda céljára szol­gáló, sötétkékre festett konténerben megszületik a hibák bőséges felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv. - Ennyi mulasztás túl sok ahhoz, hogy a munkát foly­tatni lehetne. Elrendelem az építkezés felfüggeszté­sét , kivéve a hibaelhárítást - mondja a felügyelő, kilá­tásba helyezve több, sze­mélyre szóló, valamint cé­geket érintő szabálysértési bírságot. Az emberek szétszéled­nek. Az arcok­­ komorak. Akik ide szegődtek, azok dolgozni akarnak. úgy tűnik, egyetlen pozi­tív figura a terebélyes fres­kón az épületnél „szolgáló” darus. Minden papírja rendben. A szép szál férfi magabiztos.­­ Emlékszik, egyszer meg akart fogni a Keletinél, de akkor se sikerült - mondja Haragos Pálnak, majd elő­húz a zsebéből egy gázsprét, és bizalmasan suttogja: - Ezzel járok. Mert ha valamiért merek itt szólni az embereknek, azt mond­ják, széttörik a fejemet.. Aki fenn van a tetőn, job­ban tudja, hogy a daru hogy működik, mint én... Harago­s Pál erre az épí­tésvezető felé fordul: - Nele lehet azt mondani az ilyert hangot megütő embereknek, hogy le is út, fel is út, tűnjenek a sunyi­ba? - kérdezi. . Válasz nincs. A hangulat nyomott. Holnap a Mifő­­nököknek be kell menniük a felügyelőségre. Addigra megbizonyosodhatnak ró­la,­ rossz álom volt-e­ a fel­ügyelők látogatása, vagy, maga a bosszantó valóság" Szédítő magasban, biztonsági öv nélkül. A fővárosban évente ötven halálos baleset történik az építőiparban " Nemecs Zsolt felvétele TUDOMÁNY, TECHNIKA TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR Üstökösvadászat MTV 1­­6.00 Szabad­ság tér 9.05 Bor és ha­talom 9.35 Kincsestár 10.55 Új Reflektor ...-------- Magazin 11.30 A sze­relem jogán 12.40 Második lehetőség 13.30 Tattin­­gers 14.20 Musica Historica 14.40 Európai Utas 15.10 Derült égből egy család 16.00 Együtt 16.55 Tú­­rabakancs 17.20 Kormányváró 18.00 Az utódok reménysége 18.20 Hang­szál(l) 18.45 Gyerekeknek! 19.00 Beszéd az ország helyzetéről 19.30­ Híradó 20.00 30. Magyar Filmszemle 22.00 Aktuális 22.25 Világkép 23.05 Gomolygó felhők. MTV 2­8.00 Tudora 9.00 Aktuá­lis 9.30 Tanoda 10.30 Szomszédok 11.00 Tanoda Plusz 12.00 Tele­­sportmagazin 12.30 Híradó 13.00 Tévémagiszter - repríz 14.00 Dél­utáni mozi 15.25 Repeta 16.55 Öregberény 17.30 Kincsestár 19.00 Magyarország ma 19.30 Mesetár 20.00 Híradó 20.30 A két Bolyai 22.05 Visszatérés Édenbe 22.55 Mélyvíz 23.55 Napbúcsúztató. DUNA TV. 5.30 Virradóra 9.00 Reggeli muzsika 9.05 Felelet az életnek 9.45 Régiók 10.20 Fatima 10.50 Clara 11.40 Esti kérdés 12.05 Lapozó 12.20 Nóták 12.40 Valaki bennem tovább él 14.25 Hawking kozmológiája 15.15 Su­sogó vadon 15.30 Az óceán lányé 16.00 Katedra nélkül 16.45 Chap­lin a parkban 17.00 Szegletkő 18.00 Híradó 18.20 Váltó 18.55 Hej, hej, helyesírás! 19.05 Holly üzenete 20.35 Trio Stendhal 20.45 Esti­ kérdés 21.00 Híradó 21.40 Mozgó kép 22.20 Álmodozások kora 23.55 Híradó. TV 2­­6.00 Jó reggelt, Magyaror­szág! Tervezett témák:­Tagy nem­zetközi tudóscsoport bej­elentette, hogy már tudják, honnan ered az AIDS vírusa. - Miért nem vesz részt az MSZP új pártprogramjá­nak kidolgozásában a Tudomá­nyos Akadémia elnöke? A kávé­ház vendége Glatz Ferenc - Mi lesz­­önökkel, ha sürgősen mentő­re van szükségük? - Folytatjuk sorozatunkat az új gépjárműfor­­galmikról és -törzskönyvekről. - Sztárvendégünk a 6­ 3 főszereplő­je, Eperjes Károly. Műsorvezető, szerkesztő: Nika György 9.00 Délelőtt a Tv 2-vel 12.30 Édes bosszú 15.10 Kedves nővér­kék 15.35 Az Acapulcor öböl 16.00 Kakuk! 16.25 A Szuper csa­pat 17.15 Gazdagok és szépek 17.40 Sunset Beach 18.30 Szeren­csekerék 19.00 Tények 19.25 Plusz 19.55 Forró nyomon 20.45 Légi zsaruk 21.45 Jó estét, Ma­gyarország! 22.45 Jolly Joker 23.35 Magyarország holnap 0.05 Szép új világ 0.30 Vers éjfél után. RTL Klub 1 6.30 Jó reggelt 1­9.00 Ismétlések 13.00 Hírek 13.10 Élettér 13.20 Receptklub 13.30 Vészhelyzet 14.20 Klipklub 14.40 Rajzfilmklub 16.00 Az első csók 16.30 Esmeralda 17.25 100-ból egy 17.55 Lois és Clark 18.45 Hír­adó 19.05 Fókusz 19.30 Barátok közt 20.00 Pensacola 20.50 Kasz­kadőrök 21.35 Híradó 21.50 Meg­döbbentő világ 22.50 Dol Gio­vanni 1.40 Fókusz 2.00 Klip: KOSSUTH RÁDIÓ. 4.30 Reg­geli krónika 9.00 és minden óra­kor: Hírek 9.05 Napközben 11.06 A Szabó család 11.35 ÉdesPólim 12.00 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.06 Vendég a háznál 13.20 Katolikus népénekek 13.30 Tanúim lesztek! 14.05 Klasszikusok mindenkinek 14.35 Irodalmi figyelő 14.54 Aranyalap 15.07 Beszéljük meg! 16.00 Délutáni krónika 16.25 Ze­néld városiunk 17.06­ Magyaror­­szágról jövök. 18.00 Esti, krónika 19.06 Sportvilág 19.30 Mese 20.05 Hagyományápolók 20.30 Határok nélkül 21.05 Magyar jazzegyüttesek 21.25 Kossuth Klub 22.00 Késő esti krónika 22.30 Hangos recept 23.05 Világ­hírű előadók 0.10 Himnusz: PETŐFI RÁDIÓ. 6.00 Reggeli csúcs 8.00 Petőfi délelőtt 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Napra­kész 14.00 Kabarécsütörtök 17.05 Dobogó 18.00 Délutáni csúcs 19.03 Észkerék 19.30 Kölyökráci­ó 20.00 Petőfi-kabaré 21.03 A P. Mobil felvétele 22.00 Modern idők 22.30 Titanic 23.00 Hírpercek. Szabó Iréné NÉPSZAVA A Smithonian Asztrofizikai Obszervató­rium az idén júliusban első ízben osztja ki a 1 20 ezer dollárral járó Edgar Wason­­díjat. A névadó kentuckyi üzletember hagyatékát ajánlotta fel egy­ díj alapí­tására, amelyet kizárólag olyan amatőrök nyerhet­nek el, akik egy eddig is­meretlen üstököst fedeznek fel saját felszerelésükkel, és felfedezésükről elsőként értesítik a­­ Nemzetközi Csillagászati Uniót. Az ABC Newsnak nyilat­kozó üstököskutató, Daniel Green hangsúlyozta, az amatőrök nélkülözhetetle­nek az égi jelenségek meg­figyelésében, hiszen még az utóbbi években is nekik köszönhetjük négy-öt üstö­kös esztendőnkénti felfe­dezését. Esélyüket kétség­telenül csökkenti az eget automatikusan ,­­pásztázó nagy távcsövek szaporodá­sa. Ha tehát ma egy amatőr csillagász új égi vándorra akad, az rászolgál az Edgar Wilson-díjra. Green elmondta, napja­­­­inkban az égbolt profi is­merete és jó távcső nélkül nem tudnak sikeresek lenni az amatőrök, akiknek a munkáját megnehezíti, hogy szavaró fényforráspk­­■­tól távoli megfigyelőhelyet találjanak, és legalább 400 órányi, hajnali és alkonyati észlelési idővel rendelkez­zenek. A kutató tanácsolja a Nap közeli megfigyelése­ket, mert a hivatásos csilla­gászok az égbolt sötét tar­tományait vizsgálják. A négymillió forintnak megfelelő összeget persze nem lesz könnyű megnyer­ni, mivel a Földről észlel­hető üstökösök nagy több­ségét már felfedezték. APRÓHIRDETÉS Halálozás FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy BÁNÁTI LAJOSNÉ, szül. Waldner Irén január­­ 29-én, 91 éves korában csendben elaludt. Február 5-én, 12 órakor a Kozma utcai temetőben kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család. Bátor FIGYELEM! Amennyiben a leg­magasabb árat szeretné elérni, mert emléktárgyaitól vagy felesleges ré­giségeitől meg szeretne válni. HÍV­JON VAGY JÖJJÖN EL HOZ­ZÁNK! Üzletünk azonnali kész­pénzfizetéssel vásárol: régi bútoro­kat, festményeket, órákat, minden­féle ezüsttárgyakat, dísztárgyakat stb. Üzleteim: Bp. Vill., József krt. 69. Tel: 318-0787; 18 órától 227- 2020. Állás FIATAL, megbízható, jókezű, asz­talos munkatársat keresek. Érdek­lődni lehet. 00­ 20/925-8984. _______Adás-vétel KASTÉLY BERENDEZÉSÉHEZ KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON, KÉSZ­PÉNZÉRT VÁSÁROLOK nagymé­retű és kisebb festményeket, antik bútorokat, biedermeier és empire ta­­bernákulumot, szekretert, íróasztalt, szalongarnitúrát,­­ könyvszekrényt, fekete oszloppal díszítve előnyben. Régi álló-, fali- és asztali díszórákat, ezüstkészleteket és dísztárgyakat, porcelánokat. TELJES HAGYATÉ­KÉRT ELSŐ VEVŐKÉNT A LEG­MAGASABB ÁRAT FIZETEM! (Vi­dékre is.) 410-8645, 00-30-9-475- 725. NEMESSZŐRMÉBŐL női bundák szücsüzletem felszámolása miatt fél áron eladók. Napközben: 303-9151. HANGLEMEZGYŰJTEMÉNYT vennék. 337-8978. KOMPLETT vagy működésképte­len Macintosh LC 475, Quadra 650 v. 060 AV számítógépeket keresek meg­vételre. Tel.: 202-1240 v.­ 06-30/ 906- 2731 vagy s2i@email.com. _______ Lakás ELCSERÉLNÉM 50 m2-es, telefo­nos, józsefvárosi, panel, tehermentes öröklakásomat budai oldalon lévő, 1,5 szobás, 40 m2 körüli,, telefonos öröklakásra. Értékkülönbözetet fi­zetek. Érd. 314-0181. Ingatlan________ 200 mm-es alapterületű ingatlan, 6 szoba, központi gázfűtés (tartalék szénfűtés),­­200 négyszögöl telken a házhoz tartozó üzlettel alápincézett, telefonos, 2 garázsos Dunavarsány központjában eladó. Érdeklődni le­het: 00-30/971V7.737 Szolgáltatás TELEVÍZIÓ­, videogyorsszerviz. 06-30/948-3391. KRÓNIKA 1999. FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK 13 SÉRÜLT KAPCSOLATOK, part­nerkapcsolatok elemzése, javítása. 06 (20) 966-3953. .. REDŐNYÖS MUNKÁK 1 262-4724. Oktatás ANGLIAI, németországi nyelvtan­­folyamok, nyelvgyakorló kurzusok angliai családoknál. English Alap: 387-6141106-20/987-8150. MACINTOSH-OKTATÁS indul a Mac Arena stúdióban. Operációs rendszer, Photoshop, Quark, Illust­rator programok elsajátítása kedve­ző fizetési feltételekkel. 202-1240, 06-30/906-2731. Jármű KARAMBOLOS AUTÓJÁT MEG­VENNÉM. 06-80-950-2637. KISTEHERAUTÓT vennék. 290-1983. AZONNALI készpénzfizetéssel vá­sárolnék bármilyen típusú és állapo­tú személygépkocsit. 06-30/943- 3574, 06-20/92­6-2808. KIS Polskit vennék, esetleg sérül­tet. 291-9126. OPELT vagy Golf-II-t vennék 06 (20)958-6160. Állatok ÁLLATBARÁTOK FIGYELEM! Aki cicát szeretne örökbe fogadni, hívja az állatvédők ügyeleti telefon­számát: 316-7467 vagy 325-7382. Bérlemény KIADÓK a H. kerület, Bég u. 3-5. szám alatt lévő Nemzetközi Iroda­házban irodahelyiségek. Érdeklődni: 212-4019. Veres Kitty igazgatónál. Könyv ANTIKVÁRIUMUNK könyveket, könyvtárakat vásárol.­ 329-2097.“ Közlemények HA MÁR CSAK a nyilvánosság segíthet vagy ön szerint a történet a nyilvánosságra tartozik, fordul­jon hozzánk bizalommal, írja meg ügyét, esetét, s ha az arra alkal­mas, a Népszava hasábjain jelen­tetjük meg. Ahová a levelét küld­heti: D-Press Bt. 1537 Budapest, Postafiók 337. Gyanús tisztaság Svédországban feldarabolt holttestet találtak a rendr­őrök. A gyilkossággal vádolt feleség elleni gyanú ak­kor erősödött meg a rendőrökben, amikor megpillan­tották a hölgy fürdőszobáját. A nevezett helyiség ugyanis túlontúl tiszta volt - hangzott az érvelés. Az eset után levonható maxima egyértelmű: akinek tiszta a fürdőszobája,, az valami rosszban sántikál. E felisme­rés után­ két sérfi­pesve pillantottam be fürdőszobámba, de megkönnyebbülve nyugtáztam: az én lelkiismere­­tem olyan tiszta, mint a patyolat. Így • A mormotameteoroló­­gia is korai tavaszt jósol. Nemcsak az európai mac­kók, de Punxsutawney Phil, az Egyesült Államok legnépszerűbb mormotája is azt jósolta február 2-án, hogy a tavasz már igen­csak közeleg. A Pitts­­burghtől­ 200 kilométerre északkeletre fekvő Punx­sutawney városkában mintegy 25 ezer ember se­reglett össze a mormota­­napi hagyományos meteo­rológiai előrejelzésre. Ilyenkor azt kell figyelni, hogy a mormota meglát­ja-e saját árnyékát. A sze­merkélő eső miatt már előre sejteni lehetett, hogy a 3 kiló 60 dekás Phil nemigen fogja meglátni, s győzött a „papírforma”: a mormota felbukkanása­kor sem sütött ki hirtelen a nap. • Háború és béka. Dög­lött békára bukkant álta­lános iskolai ebédjében egy houstoni tanárnő. Melody Vizi általában szereti a zöldségeket, és a béka maradványainak színe „passzolt” is a brok­kolihoz.. A tanárnő azon­ban mégis kiszúrta, hogy rejtélyes „extrafalatokat” kapott tányérjára, ám először nem tudta eldön­teni, hogy pontosan mit. Rövid „ebédértekezletre”, hívta hát össze kollégáit -­ főképp a­ biológiát okta-­­ tokát -, és a tanári kar egyhangúlag megerősí­tette sejtését: békás a brokkoli. A béka miatt azután felborult a béke az iskolákat étkeztető Aramark céggel. A válla­lat igencsak sietve közöl­te, hogy, minden erejével,­ megpróbálja kideríteni, miként került béka az ételbe, s azon lesz, hogy hasonló eset soha többé ne fordulhasson elő. • Hang(belépő)jegy. Zuc­­chero olasz énekes hívei­nek kellemes meglepetés­ben lesz része a művész február 14-re kitűzött dél-tiroli koncertje­­kap­csán: az elővételben kap­ható belépőjegy nem más, mint egy CD, amelyen Zucchero néhány slágere szerepel. A jegy ára pedig­ így is csak annyi, mintha a szokásos kis papírda­­­rabkát kapná a koncert­látogató. Mint a dpa hír­­ügynökség beszámolt ró­la, a koncerten a jegysze­dők a CD tokjának egyik sarkát tépik majd le. A rhythm and blues énekes azt tervezi, hogy jövendő koncertjeire rendszere­sen ilyen formában áru­sítják majd a jegyeket. Járványveszély várható Országosan 54 896 influenzás vagy influenzaszem megbetegedést regisztrált a kilenc m­egyében működő jelentőszolgálat. A letöbben Gyor-Moscyt-Sopron t megyebéit"betegedték meg,a fővárosbban jelenleg 13 ezer influenzást tartanak nyilván. NÉPSZAVA-információ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hírünkben kezdődő influenzajárványról szá­moltunk be tegnap, s ennek nyomán most az ÁNTSZ- nél érdeklődtünk, hogy mi a helyzet az ország többi részén. Arról tájékoztattak, hogy január 25. óta kilenc megyében jegyzik a házior­vosok az influenzaszerű tü­netekkel jelentkező bete­gek számát. Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sop­­ron, Jász-Nagykun-Szol­­nok, Komárom-Esztergom, Szabolcs, Békés, Tolna és Pest megyében eddig ösz­­szesen 54 896 ilyen megbe­tegedést regisztráltak. Ez a szám az érintett megyék la­kosságának 0,4-2,3 száza­lékát öleli fel. Az arány Győr-Moson-Sopron me­gyében a legmagasabb. Komárom-Esztergom me­gyében több mint 5000 inf­luenzás megbetegedést re­gisztráltak. Itt az A és a B vírus elsősorban gyerme­keket és fiatalokat táma­dott meg - nyilatkozta dr. Mészáros Anna, a megyei ÁNTSZ osztályvezető fő­orvosa. Több mint 1200 la­kost vettek táppénzes állo­mányba. Szövődmény, fő­ként hörghurut és tüdő­­gyulladás, 287 esetben lé­pett fel. Kórházba eddig csak 17-en kerültek. A ta­tabányai Szent Borbála Kórház intenzív osztályán azonban elrendelték a láto­gatási tilalmat. Borsod-Abaúj -Zemplén megyében egyelőre nincs járvány, ám eddig több mint 13 ezer az influenzás tünetekkel küszködők szá­ma. Az A vírust csak egy 19 éves nőbetegnél izolálták. Részleges tilalmat rendel­tek el a kórházakban. Budapesten már négy hete működik az influenza­­jelentő szolgálat. Ez alatt 9 ezerről 13 ezerre emelke­dett a betegek száma. Az ÁNTSZ-nél lapunk kérdé­sére leszögezték: ez még nem járvány, de nem kizárt országos méretű influenza­­járvány kialakulása. fi­­­IKER Rt. HÍRLAPÁRUS MUNKAKÖRBE budapesti lakosok jelentkezését várjuk! HÍRKERRt. Budapest IX. ker., Dandár u. 9-13. (Janó Gabriella)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék