Népszava, 2000. augusztus (128. évfolyam, 178–204. sz.)

2000-08-02 / 179. szám

«­4** ★ ★ ★ ECDL ★ ★ N* ★ ★ * ★ ■■■■ -N­, Eurósiai Szárt­gep-tazrelK Jogosítvaiy K­IA A népszava ECDL számítógépes tanfolyama 31/78. MofHce2oooB­­--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Az akció részletei megtalálhatók a http://ecdl.nepszava.hu interneteimen Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) az Európai Unió által elismert, jelenleg több mint 25 országban bevezetett bizonyítvány, amely világszerte egységes módon hivatott a számítógép-használói ismeretek igazolására. Meg­szerzéséhez 7 vizsgamodul követelményeinek kell eleget tenni, amelyek a következők: Az információtechnológia alapfogalmai: Operációs rend­szer és fájlkezelés. Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció és grafika. Hálózati szol­gáltatások A vizsgafeladatokat a hivatalos, könyvárusi forgalomban kap­ható ECDL-vizsgapéldatár tartalmazza (NOVORG 1998.) A felkészüléshez az NJSZT ajánlja az ECDL tankönyvsorozatot 1-7. (PRÍM-NOVORG, 1998.). Sorozatunkban 3 hónapon keresztül, hétfőtől szombatig na­ponta minden alkalommal lesz egy kis elmélet, illetve példa­megoldás magyarázattal. Az ezen az oldalon található regiszt­rációs szelvény beküldői 7500 Ft helyett 5500 Ft-ért kaphatnak vizsgakártyát, és kedvezménnyel, 1200 Ft-ért vizsgázhatnak a kijelölt vizsgaközpontokban. Aki a Népszavánál regisztrált és a 7 vizsgát 2001. március 28-ig sikerrel teljesíti, visszaigényel­heti a regisztrációs és vizsgadíjat, „amíg a készlet tart". További információ: www.ecdl.hu / www.nepszava.hu/ecdl Elmélet______ __ __ 1. Milyen módon károsítják a számítógépes perifériák a környeze­tet? Soroljon fel minél több példát! 2. Milyen alkatrészeket vásárolna akkor, ha önállóan kívánna egy számítógépet összeállítani? 3. Soroljon fel három, leginkább elterjedt operációs rendszert! A helyes válaszok az oldal végén találhatók. Középpontban A PREZENTÁCIÓ NYOMTATÁS Az elkészült prezentációt sok esetben ki is szeretnénk nyomtatni. Ha a hallgatóság az előadás alatt a képkockákat nyomtatásban is látja maga előtt, könnyebben tudja követni, és az esetleges jegyze­telés is egyszerűbbé válik. A mai prezentációs alkalmazások nem­csak azt teszik lehetővé, hogy a képkockák fekete-fehér nyomta­tásban is felismerhetők legyenek, hanem — pontosan az előadás követését és későbbi felidézését segítendő — kicsinyítve, egy ol­dalra több képkockát képesek nyomtatni. PowerPointban a File/Print (Fájl/Nyomtatás) menüpont meghívása után kérhetjük ez emlékeztetők (handouts) nyomtatását. Itt kérhe­tünk fekete-fehér vagy szürke átmenetes nyomtatást, vagy a kép­kockák keretezését. Mindezek mellett természetesen megtaláljuk a szokásos nyomta­tási opciókat, mint például a nyomtatandó képkockák számának megadási lehetőségét, a példányszámot vagy a fájlba nyomtatást. Példamegoldás PREZENTÁCIÓ ÉS GRAFIKA - 6. MODUL A Vizsgapéldatár 28. feladata Készítsen a Naprendszerről egy kétoldalas prezentációt! 1. Válasszon megfelelő hátteret a prezentációnak! 2. Az első oldal címe „Naprendszerünk bolygói" legyen! 3. A cím alá rajzolja meg a Naprendszer egy részletét a Nappal kezdve, és írja a bolygók mellé a neveiket: Merkúr... Plútó 4. A második oldal címe „A bolygók átmérője" legyen! 5. Erre az oldalra táblázatszerűen rendezze el a következő adatokat: Merkúr — 4880 km; Vénusz —12 104 km; Föld —12 756 km; Mars — 6787 km 6. Mentse el a dokumentumot floppylemezre BOLYGÓK néven! 7. Nyomtassa ki a prezentációt! A megoldás menete PowerPointban 1. A program indítása után válasszuk az Üres bemutató (Blank Pre­sentation) pontot, majd üssük le az Entert. 2. A program automatikus elrendezéseket kínál fel. Jelöljük ki azt, amelyik csak címet tartalmaz, majd kattintsunk az i gombra. 3. Kattintsunk a szövegdobozba, és írjuk be a feladat által kért szöve­get: Naprendszerünk bolygói. 4. A Rajz (Drawing) eszköztár Ellipszis ikonja segítségével rajzoljunk egy ellipszist, amely a legkülső bolygó pályáját jelzi. 5. Kattintsunk duplán az ellipszisen, és szüntessük meg színnel való kitöltését. 6. Az előző párbeszédablak zárása után üssük le a Ctr+C-t, majd Ctr+V-t nyolcszor. Az eredmény most már kilenc ellipszis a kilenc bolygónak. 7. A Szerkesztés/Mindet kijelöli (Edit/Select All) menüpont meghívá­sa után a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintsunk a szövegdo­bozra, így csak az ellipszisek maradnak kijelölve. 8. Kattintsunk a Rajz (Drawing) eszköztár Rajz gombjára, majd a meg­jelenő menüből válasszuk az Igazítás vagy elosztás/Igazítás kö­zépen (Align or Distribute/Align to Center) menüpontot, majd ugyan­innen az Balra igazítást (Align to Left). 11. Ismételjük meg a kijelölést a 7. lépés szerint. 10. Jelöljük ki a legnagyobb ellipszist, és ismételjük meg az előző lé­pést. Módosítsuk tehát az ellipsziseket, mindig nagyobb mértékű ki­csinyítést beállítva. ■ • ■ ■ ■ 6 • ■ ■ 2 • ■ • ■ 4 • ■ • ■ -é •»■ 1 -~1.......... • 1 ■ Naprendszerünk bolygói Mostanra a kilenc ellipszis teljesen fedi egymást. 9. Jelöljük ki a „legfelső" ellipszist egy kattintással, majd a Formá­­tum/Alakzat formázása (Format/Format AutoShape) párbeszédab­lak Méret (Size) tálcáján az Oldalarány marad (Lock Aspect Ratio) pont kijelölése után vegyük kisebbre az alakzat méretét. 1 c. Kattintsunk duplán a téglalapon, és a megjelenő párbeszédablakban válasszunk fehér kitöltő színt. A keretvonal színét állítsuk Nincs vonal­ra (No Line). d. Szükség szerint méretezzük át a téglalapot. 14. Ebben a lépésben rajzoljuk meg a kitöltött köröket, és helyezzük őket egy síkba. Változó méretű köröket használjunk, a bolygók ará­nyaihoz közelítve. Végül rajzoljuk meg a Napot is a gyújtópont kör­nyékére. 15. A Szövegdoboz (Textbox) ikon segítségével írjunk címkéket az egyes körökhöz. Gondoskodjunk róla, hogy a szöveg megfelelő mé­retű legyen. 16. Válasszunk színes hátteret a képkockának a Formátum/Egyéni háttér (Format/Background) menüpont meghívásával. 17. Hívjuk meg a Beszúrás/Új dia (Insert/New Slide) menüpontot. Az automatikus elrendezések közül válasszuk a táblázatot is tartalmazó elrendezést. 18. Gépeljük be a címet, majd a táblázat helyét jelző területen duplán kattintva alakítsuk ki a táblázatot a feladat által kért módon. 19. Áttűnési effektust, animációt, illetve további képkockák beilleszté­sét a feladat nem kéri. Ha marad időnk, tovább finomíthatjuk a pre­zentációt. 20. Ne feledkezzünk meg a mentésről és a nyomtatásról. Mentéshez a Fájl/Mentés (File/Save) menüpontot hívjuk meg. Nyomtatáshoz lép­jünk a Fájl/Nyomtatás (File/Print) párbeszédablakba. Az elméleti rész kérdéseire adott helyes válaszok: 1. Néhány periféria igen zajos, elektronikus sugárzást vagy ózont bo­csátanak ki. A nyomtatók tonerei, kimerült festékpatronjai szennyez­hetik a környezetet. 2. Alaplap, processzor, RAM, videokártya, merevlemez, CD-olvasó, floppymeghajtó, ház, billentyűzet, egér, monitor. 3. Windows 95,98, NT, Linux, illetve a UNIX különböző változatai, Ma­­cintoshon a MacOS. 12. Ismételjük meg a középre igazí­tást a 8. lépés alapján. 13. Egy fehér, ke­retvonal nélküli téglalappal ta­karjuk le az el­lipszisek egy ré­szét. a. Válasszuk ki egy kattintással a Téglalap ikont. b. Az egér húzásával rajzoljuk meg a téglalapot. Váradi Zsolt NJSZT Ka fitouatea ‰09*916$ /■ - -Si­v Igazítás vagy elosztás Forgatás vagy tükrözés ■› öszdiWl›yi!Hz y :... vHtés beépített alakzatok között ” idszerünk bolygói Középre igazítás › --a Jobbra igazítás -r «Ö igazitá* «* «íszinté igazitast-Középen - ‚ G Afijszatt* - \ A ö Ö vfl ..vm › utánoz viszoojtv« Naprendszerünk bolygói 12 2000. AUGUSZTUS 2., SZERDA EDDI-AKADÉMIA - MŰSOR Félelem a vírusoktól A számítógép-használók 90 százaléka védekezik vírusirtó prog­rammal az esetleges vírusok ellen - áll egy amerikai felmérésben. A számítógépkalózoktól szintén tartanak az emberek, ám a­­fel­használóknak csak 20 százaléka épít ki biztonsági rendszert. NÉPSZAVA-információ A számítógép-használók 87,1 szá­zaléka, a technológiai szakembe­reknek pedig 94,7 százaléka védi vírusirtó szoftverrel számítógépét - áll a Symantec nemzetközi ví­rusvédelemmel foglalkozó cég­nek a Prim Online-on megjelent felmérésben. A kibernetikus bű­nözéssel kapcsolatos aggodalmak ellenére ugyanakkor a komputer­használóknak mindössze 19,5, a technológiai szakembereknek pe­dig összesen 48,9 százaléka hasz­nál személyes tűzfalat (behatolás elleni szoftveres védelmet) számí­tógépén. Ez azt jelzi, hogy a ví­rusvédelem magas szintű ugyan, de a más típusú kibernetikus bű­nözés - mint például a hackertá­­madások - elleni védekezés elma­rad mögötte. A felmérés eredménye szerint a megkérdezettek közül a végfel­használók 84,7 és a technológiai szakemberek 70,6 százaléka tisz­tában van azzal, hogyan védekez­zen a kibernetikus bűnözés ellen. Ezenfelül a végfelhasználók 36,9 százaléka legalább havonta egy­szer frissíti antivírusszoftverét, és a technológiai szakemberek 68,8 százaléka ugyanilyen gyakoriság­gal frissíti vírusleírásait.­­ Az eredmények azt mutatják, hogy az átlagos felhasználó és a technológiai szakember egyaránt érzékeli a vírusok és a kiberneti­kus bűnözéssel szembeni sérülé­kenységet, és aggódik miatta - mondta Steve Cullen, a Symantec elnökhelyettese. Emellett a mai fe­nyegetésekre való tekintettel min­den számítógép-felhasználónak túl kell haladnia az alapvető vírus­­védelmen, és erőteljesebb inter­netbiztonsági megoldásokat kell telepítenie. Ilyen megoldás pél­dául a tűzfalas védelem - tette hozzá. A Symantec által szponzorált, és egy vezető piackutató cég, az App­lied Marketing Researc Inc. által elvégzett felmérés során New York Cityben egy 300 végfelhasználó­ból és technológiai szakemberből álló reprezentatív mintát használ­tak fel. A végfelhasználókat a New York City-beli South Street Sea­port Mail bevásárlóközpontban, a technológiai szakembereket pedig a Jacob K. Javíts kongresszusi központban rendezett PC Expo ki­állítótermében kérdezték meg. Részt kívánok venni a Népszava 2000. évi ECDL-akciójában, ezért kérem, postafordultával küldjék el a regisztrációs lapomat. Név: ..................................................... Lakcím: ................................................................. Értesítési cím (ha nem azonos a lakcímmel): ................................................................................................... E-mail cím: ............................................................. Ha teljes díjvisszatérítésre is pályázik, akkor választania kell egyet az alábbi „számlák” közül: I. Microsoft (a 7 vizsgát leggyorsabban teljesítőknek, 50 fő) II. Microsoft (a 9 hónap vizsgázóiból sorsolva, 3x25 fő) III. Compaq (a nem budapesti középiskolai tanároknak, 3x10 fő) IV. ELMŰ (Budapest és Pest megye polgármesterei által kijelölteknek, 108 fő) V. Richter Gedeon Rt. 15 diák a Petrik Lajos vegyipari szakközépiskolából Ha részt kíván venni a Népszava tárgynyeremény-sorsolásán is, akkor tegyen ide egy X-et*: □□□ 888$ □□ □ Az akció részletes leírása és a részt vevő vizsgaközpontok listája a http://ecdl.nepszava.hu internetcimen található. A Népszava adatvédelmi nyilatkozata fellelhető a http://www.nepszava.hu címen. A beküldött adatokat további akcióink­hoz is fel kívánjuk használni, ha ehhez nem járul hozzá, kérjük, ezt jelezze. aláírás * A Népszava az akció keretében ECDL-bizonyítványt szerző olvasói számára 250 értékes tárgynyereményt is felajánl. Ezeket azok között sorsoljuk ki, akiknek 2000. június 1. és a 7. ECDL-vizsgájuk letétele között legalább egy hónapon át volt érvényes Népszava-előfizetésük. TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR __ml ___ 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Naprakész 8.30 Ezredforduló 8.35 A bestia 9.05 Csak ma! 12.00 Híradó délben 13.00 Hrvatska krónika 13.25 Ecranul nostru 14.05 Millenniumi filmtár 15.50 Ezredforduló 16.00 English 40 1630 Útmutató 17.00 Találkozunk Sydneyben! 18.00 Híradó hatkor 18.50 Alaphangok 19.00 Sikkes 19.30 Híradó este 20.00 Nem jogerős 20.30 TS 22.40 Híradó este 23.10 Théma 23.20 Alaphangok 2330 Magyar Szalon 23.55 Ezredforduló 22 __­5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Naprakész 830 Panoráma 9.00 Az MTV archívumából 12.00 Prága város panoptikuma 13.10 Híradó délben 14.05 Arany füst 15.45 Popzenei válogatás 16.00 Iskola utca 1730 Sorstársak 18.00 TS 19.40 Esti mese 20.00 Híradó este 2035 Századfordító magyarok 21.25 A bolygó neve: Föld 22.10 Elképesztő övezet 23.00 Záróra 0.00 Halló, itt vagyok 1­1.35 Éjszakai választék DUNA 11 4.10 Plusz egy óra Virradóra 5.30 Virradóra 9.00 Műsorajánlat 9.15 Nyári matiné 10.35 Holnap lesz fácán 12.05 Lapozó­ Híradó 12.20 Napóra 12.50 Gazdakör 13.20 Forrásvidék 13.50 (Kis)mamaklub 14.20 Amiről a kövek mesélnek 14.40 Pop-sa-rock 15.10 Az élet tudománya 15.35 A Föld körül az Equator vitorlással 16.00 Gondoskodás az utódokról 16.45 Gyerekek a nagyvilágból 17.00 Adrian Mole újabb kínszenvedései 17.25 Mese 18.00 Napóra 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00 Régiók 19.30 Európai kaleidoszkóp 19.45 Irány a túlsó part 20.35 Tudósítás a Földről 20.45 Fórum 21.30 Híradó, Sport 22.00 Ezredforduló 22.05 Időóra 22.55 Ázsiai utazás - A Tigris útján 23.45 Híradó, Vers TV2 ____ 6.00 Reggeli kiadás 630 Jó reggelt, Magyarország!­830 tv2 matiné 12.10 Riviéra 1235 Gazdagok és szépek 13.00 A bűnbak 14.50 Herkules 15.40 A klinika 16.30 Sunset Beach 17.15 Sonadoras -Szerelmes álmodozók 18.00 Camilla 18.30 Tények 19.00 Szerencsekerék 1930 Vad angyal 20.00 Forró nyomon 20.50 Hidegvérrel 22.40 Jó estét, Magyarország! 23.30 Profiler - A pszichozsaru 0.20 Esküdt ellenségek 1.10 Háló@Világ 1.45 Vers éjfél után RTL Klub 630 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Jesse 9.35 Az első csók 10.00 Héléne és a fiúk 10.35 Top Shop 1130 Delelő 1335 Klipklub 14.00 Celeste 14.25 Esmeralda 15.15 Lenora 16.05 Tiltott szerelem 16.55 Mire gondolok? 17.00 Szeretni bolondulásig 1730 Mire gondolok? 1735 Renegade - A fejvadász 18.30 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Fókusz ráadás 19.25 Üzenet 19.35 Medicopter 117 — Légimentők 2035 Gyilkos ábránd 22.20 Borsalino és társai 0.15 Este 035 Pont hu 1.05 Fókusz HDD ___ 6.30 Hollywoodi akcióhősök 7.00 Mozi! Mozi! Mozi 1 730 Randi az elnök lányával 9.00 Gyilkosságból kitűnő 1035 Ámokfutók nyomában 12.10 Viharfelhők 13.45 Az új Robinson család 15.25 Csupasz pisztoly 33 1/3 16.50 Tüzes hó 18.25 Randi az elnök lányával 20.00 Ahol a grizzlik élnek 2135 Taxi 23.10 A magánnyomozó 1.10 Szex, tenger, videó 2.40 Sikoly 4.35 Játékosok klubja KOSSUTH RÁDIÓ 5.00: Reggeli krónika 9.00 és minden órakor: Hírek. Időjárás 9.04: Napközben 11.04: Slágerfilmek - filmslágerek 11.35: Szindbád hazamegy 12.00: Déli krónika 12.40: Ki nyer ma? 12.50: Törvénykönyv 13.05: Vendég a háznál 13.20: Gyülekezeti énekek 1330: „Tebenned bízunk eleitől fogva” 14.04: Klasszikusok mindenkinek 1435: Irodalmi figyelő 14.55: Első közlés 15.05: Szóljon hozzá! 15.55: 2000 Magyarország 16.00: Délutáni krónika 16.25: A Budapesti Vonósok játszanak 17.05: Magyarországról jövök... 18.00: Esti krónika 19.05: Sportvilág 19.30: Jó éjszakát gyerekek! 19.40: Márai Sándor: Napló 1960-64 20.04: Népdalkörök és citerazenekarok felvételeiből 20.30 Határok nélkül 21.05: Kossuth-klub 22.00: Késő esti krónika 2230: Mérleg 23.04: Nagy mesterek -világhírű előadóművészek 0.10: Himnusz PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Hírek. Időjárás 4.32: Hajnali dallamok 6.03: Kivánságreggel. Közben: 6.30,7.00,7.30 és 8.00: Hírek, időjárás, közlekedés 8.44: Sportreggel 9.00: Délelőtt 9.10: Kabarépercek 9.40: Gordiusz plusz 9.50: Apró­ cseprő 10.10 Délelőtti vendég 10.50: Zöldjelzés 11.05: Sporthírek 11.21: Hangalbum 11.48: Korkérdés 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 13.00: Verkli 13.50: Vízállásjelentés 14.00: Zeneszerda 16.30: Könyvről könyvért 16.40: Korhatár nélkül 17.00: Háztól házig 18.01: Kölyökrádió 18.30: Számít a technika 19.04: Lyukasóra a KÓDEX-ben 19.55: Váltóhang 21.00: Titanik 21.45: Sport 22.45: Zene 23.00: Hírpercek 23.15: Korzó 0.00 4.24: Éjfél után... Óránként: Hírek. Időjárás 2.12: Éjszakai Rádiószínház 28 percben 3.03: Operettaparádé 4.03: Csárdásmuzsika NÉPSZAVA Csütörtökön is Nap­kelte 5.50 és 9.00 között a Magyar ATV-n Újra vendégünk lesz a „konzerves” Balogh, azaz Balogh Gyula, az FKGP szervező titkára, akit a személyével kap­csolatos, műsorunkban elhangzott vádakkal szembesít For­ró Tamás. - Ébredjen Vidáman Megyesi Gusztávval! - Nagy harcok előtt az elnök asszony. A Kereszttűzben: Ju­hász Judit, a Magyar Rádió alelnökből elnökké lett vezető­je. — Miért halt meg Vácott a futball? — Az égiek is össze­esküdtek a Malév ellen? A légitársaságot ért balszerencse­sorozatról kérdezzük Kovács Ferencet, a Malév vezérigaz­gatóját. - Bezúzzák a Piszkos pénzt? Egy botránykönyv utóéletéről beszélgettünk Valencsik Ferenccel. Telefon­szám az adás idején: 251-0519.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék