Népszava, 2009. június (136. évfolyam, 127-151. sz.)

2009-06-15 / 138. szám

NÉPSZAVA 2009. JÚNIUS 15., HÉTFŐ VÉLEMÉNY publicisztika@nepszava.hu 7 Bihari Tamás Jégkorszak a gyapotföldeken Az égiek idén mintha a Magyarország­térkép fölé hajolva, régiókra osztva e válságoktól ölelt kis országot, módsze­resen jéggel verték volna a kiskerteket, gabonaföldeket, gyümölcsösöket. Észak­kelet-Magyarország éppen úgy részesült a pusztító hidegzuhanyból, mint déli, mediterrán szőlőültetvényeink. Több tízezer hektár termés lett oda az előzetes becslések szerint. Vannak, akik a most már rendszeresen visszatérő viharok, jégesők miatt nem csak rövid távú követ­keztetéseket vonnak le. Rémálmokból és ka­tasztrófajóslatokból nincs hiány, amikor a magyar mezőgazdaság jövőjéről esik szó. Akadnak váte­szek, akik már látják az alföldi gyapotmezőket, s az elsivatagosodott Duna–Tisza közére te­vecsordákat vizionálnak a Holstein-Fríz marhák helyére. Mások arról értekeznek, föl kell készülniük a gazdáknak arra, hogy a globális éghajlatváltozások miatt bizony minden évben meglátogatják a földjeiket a tornádók, tájfunok és a jégverések. Igen nagy bátorság kellene ahhoz, hogy valaki ma biztosat mondjon arról, mi várható a Kárpát-medencében az el­jövendő tíz-húsz vagy még több évben. Egy azonban biztos: valamit tényleg tenni kellene, mert a globális felmele­gedésnek azért vannak félre nem ismer­hető jelei. Egyebek mellett a ritkább, de bőségesebb esők vagy inkább zivatarok. Egyre gyakoribb vendég az aszály is. Akik nem kezdik el ma a felkészülést a jövőre, óhatatlanul eltűnnek majd az agrárpiacról. A jelek szerint lesznek ilyenek elegen. A jég ellen persze nehéz védekezni, de talán még ennél is nehezebb változ­tatni sokak szemléletén. Még mindig rengetegen választják a könnyebb utat: ha beüt a mennykő, jelen esetben a jég, a kormánytól, az államtól várják, köve­telik a segítséget. Mondom, a jég ellen alig van védelem, a „jégvédelmi” raké­ták drágák. Létezik azonban biztosítás. Mégis jó néhány gazda úgy dönt, nem költ ilyesmire. Az egyik tévécsatorna híradójában egy villányi borász pana­szolta a megtépázott tőkék között, hogy olyan sokba kerül a biztosítás, ő nem szerződött egyik társasággal sem. Igaz, nehéz is lenne az elszámolás, mert villá­nyi ismerősöm mesélte, amikor fölhívta az egyik neves borász barátját, az elő­ször ötven-, majd húszszázalékos kárról beszélt. Előfordul olykor-olykor, hogy a gazdák a jégverés okozta megrendü­lésük miatt kicsit nagyobbnak látják a pusztítást a valóságosnál. Alku­alapnak jó lesz majd az állami kárenyhítésnél. Ha csak a valódi veszteség után kap legalább részleges kárpótlást, már az is valami. Ha már kárenyhítésről van szó. Las­sacskán az ember nem szívesen ejti ki a száján az öngondoskodás szót, mert el­csépelt, mégsem igen akar ez elterjedni a magyar ugaron. Az állam, az agrárkor­mányzat létrehozta a kárenyhítési alapot. Olyan károk enyhítésére, amelyekre a biztosítók nem kötnek szerződést – mint például az aszály. Az alap felét a költség­vetés, a másik felét a gazdák fi­zetik be. Pontosabban ez utóbbiak közül sokan csak fi­zetnek, de nem fi­zetik. Mégis, ha aszály, ha belvíz, most pedig jégeső pusztít, jelentkeznek a pénzért. Félreértés ne essék. A magyar terme­lők többsége igenis felelősen, ésszerűen gazdálkodik. Általában nem is az ő hangjukat hallani sem a Kossuth Lajos téren, sem a félpályás útlezárásoknál. Az áruházláncok parkolóiba sem érnek rá drága pénzen elfuvarozni a termé­nyüket, hogy azután kiborogassák. Zöldség-gyümölcs termelő szakember mondta nekem tavaly, hogy a meggy­borogatók között akadtak jócskán olya­nok, akik azért háborogtak, keresték a nyilvánosságot, a politika támogatását, mert a konzerv minőségű gyümölcsöt nem sikerült étkezési áron eladni. A dinnye- és almabotrányoknál is sokan a nem kellően szakszerűen végzett munka elmaradt hasznát igyekeztek a közzel megfi­zettetni. Beszéltem olyan almatermelővel, aki minden nyereségét, pályázati pénzét az ültetvény korsze­rűsítésére fordította. A számítógépes rendszerére a bécsi központi szerverről érkezik a meteorológiai előrejelzés Eu­rópa és Magyarország időjárásáról. Az automata csepegtetőhálózat szükség esetén öntöz, ha kell, vízpárával védi a kertet a tavaszi fagykártól. Nem tagad­ta, sok nehézséggel jár a termés értéke­sítése, de azért az állandó jó minőséget garantáló gyümölcsöséből rendszeresen szállít nyugat-európai piacra is. Egy má­sik gazda tehenészetet üzemeltet. Ott is mindent a számítógépek irányítanak. A rendszer gondoskodik az optimális ta­karmány összetételéről, mennyiségéről, a trágya elszállításáról. Ő is panaszolta, nem fürdik tejben-vajban, de talpon tud maradni. Ami biztató, hogy mind több jól kép­zett, a gazdaságát fejlesztő, korszerűsítő magyar paraszt dolgozik a mezőgazda­ságban. Ami árnyalja, árnyékolja a képet, az az, hogy velük ellentétben még mindig akadnak olya­nok is, akik a költséghaté­konyságon azt értik, hogy nem zárjegyes, hanem ki tudja, honnan származó és ismeretlen minőségű vetőmagot használnak és a talajmunkákon is takarékoskodnak. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt húsz évben a kormányok igyekeztek a gazdák kedvében járni, mert nem elhanyagolható szavazóbázis, de azért is, mert jó az érdekérvényesítő képességük. A pedagógusok hiába állná­nak az utak szélére az osztálynaplókkal, a több száz lóerős traktor mégiscsak hatékonyabb érv. Kényelmesebb volt a kormányoknak gyorsan összekaparni néhány milliárdot és átmenetileg lecsen­desíteni a gazdákat. Ezzel sikerült is konzerválni és megmenteni a verseny­képtelen gazdaságokat is szép számmal. Az unióban azonban ez a régi módszer már nem megy. Lehet, akár joggal is panaszkodni, hogy a versenytársak na­gyobb támogatást kapnak, de ez nem hat meg rajtunk kívül senkit. A tény akkor is az, hogy azok a versenytársak gyak­ran támogatás nélkül is hatékonyabban, olcsóbban termelnek. A panaszkultúra helyett inkább átgon­doltan, egymással összefogva, szövet­kezve – ez sem megy a magyar gazdák­nak igazán – kellene fölkészülni, ha nem is a gyapottermelésre, tevetartásra, de az új éghajlati körülményeket jobban tűrő növényi kultúrákra, a korszerű állattar­tásra, ahol lehet, ott a környezetkímélő, fenntartható, bio-öko gazdálkodásra. A kirekesztő politikát egyetlen eset­ben mindenképpen támogatni lehetne: a mezőgazdaságból ki kellene rekeszteni végre a pártpolitikai handabandázást, szavazatszerző csatározásokat. Mert ezek legalább annyi kárt okoznak, mint a jégverés, de sokkal hosszabb és súlyo­sabb következményekkel járnak. A mezőgazdaságból ki kellene rekeszteni végre a pártpolitikai handabandázást, szavazatszerző csatározásokat biharit@nepszava.hu A dolgot őt magát Orbán Viktor táborából voksoltak át Vona Gábor csapatához. Ezért nem lett meg a Fidesznek a várt 16-17 mandátuma Megkezdődött az európai parlamenti választás ér­tékelése, azonban néhány fejlemény engem arra enged következtetni, hogy egyes mozzanatok vizsgálata nem úgy történik, ahogy azt a va­lóság indokolná. Először is a Fidesz még a választás estéjén betolta a térbe a „szocik átszavaztak a Jobbikra” kezdetű mantrát, ami néhány ezer ember ese­tében – ez is rettenetes – le­hetséges, de hogy nem volt tendencia, az bizonyosság. Ezzel szemben az igazság az, hogy Orbán Viktor táborából voksoltak át Vona Gábor csapatához. Ezért nem lett meg a Fidesznek a várt 16-17 mandátuma. Szerintem nincs ma az országban olyan em­ber, akinek fi­deszes ismerőse ne a legnagyobb megértéssel beszélne a Jobbikról, ne­kem több ilyen is elmondta: lehet, hogy a Jobbikra fog szavazni. Az MSZP és az SZDSZ azonnal és egyértelműen kiállt a Bajnai-kabinet támo­gatása mellett. Ez így helyes. Ami viszont a pártértéke­lést illeti, vannak bennem kétségek. A liberálisok né­melyike már odáig eljutott, hogy kilenc (!) hónappal az országgyűlési választás előtt le kellene cserélni a képvi­selőket. Ez négy körzetben időközi választást jelentene. Szóval, nem is értem. Mint ahogy azt sem, hogy az SZDSZ-ben vannak, akik úgy érzik, nem kellett volna a Bajnai-kormányt támogatni. Velük szemben én úgy látom, az SZDSZ-t azért büntették meg a szavazóik, mert tavaly kiléptek a koalícióból, híveik többsége nem szerette, hogy Horn Gábor azt mondta a népszavazás éjszakáján, amit mondott, aztán pedig fél évig az elnökük, aki ki sem akart lépni a kormányzásból – elvégre övé volt a zöldtár­ca – mást sem tett, mint a miniszterelnököt fúrta. Majd amikor ez nem jött be, mégis mindent megszavaztatott. Hi­ba volt az is, hogy az SZDSZ az utolsó pillanatban ébredt rá: a szélsőjobb elleni küz­delem, a holokauszttagadás büntethetősége megmaradt táborának fontosabb, mint a véleménynyilvánítás szabad­ságának mindenhatósága. Az MSZP-ről szóló ér­tékelések kapcsán én azért leírnám, bár ez ma nem trendi: sok baloldali azért maradt távol a választástól, mert Gyurcsány Ferencet hiá­nyolják. Történt, ami történt áprilisban, azonban a szocia­lista párttagok, aktivisták, szimpatizánsok sokasága a miniszterelnök-pártelnök távozásával iránytűjét vesz­tette. Ezt a tényt is érdemes lenne megvizsgálni. Az MDF komoly esélyt ka­pott a túlélésre, Bokros Lajos reaktiválásával egyelőre sike­rült tizenkilencre alsót húzni. A Jobbik tragikus előretö­rése kapcsán tanulságos fej­lemény, hogy Stumpf István, az Orbán-kormány volt tagja szerint ez nem szélsőséges párt. Orbán Viktor pedig im­már új IMF-hitelszerződést kötne. Eddig Strauss-Kahn IMF-elnök a „Gyurcsány­bandához” tartozott, és a világválság idején kötött megállapodás maga volt a hazaárulás. Politológusok szerint ez az orbáni mondás nyilván vérprofi reálpolitika és a középre pozicionálás, szerintem a választók hülyé­nek nézése. És még egy kis játék a szá­mokkal. Egy Fidesz közeli kutatócég kiszámolta, ha az EP-választás országgyűlési választás lett volna, akkor a Fidesznek kétharmada lett volna. Tudom, a nagymama és a kerék, de jelzem: jövő áprilisban kétszer ennyien járulnak majd az urnákhoz. Gréczy Zsolt, a szerző a Miniszterelnöki Hivatal főtanácsosa SZOCIÁLDEMOKRATA NAPILAP ALAPÍTVA 1873-BAN FEJTŐ FERENC 19092008 Főszerkesztő: NÉMETH PÉTER Szerkesztőbizottság: HORVÁTH ISTVÁN, DÉSI JÁNOS, KATONA JÓZSEF Lapszerkesztők: HAHN PÉTER, MUZSLAI KATALIN, TÓTH JENŐ � Belföldi rovatvezető: SEBES GYÖRGY, helyettese: SIMON ZOLTÁN , szerkesztők: FÜSI PIROSKA, GYÉMÁNT MARIANN, BALOGH GYULA, PÓR VILMOS � Fotórovat-vezető: WEBER LAJOS � Külpolitikai rovatvezető: RÓNAY TAMÁS � Publicisztika, Szép Szó: ANDRASSEW IVÁN, KOZÁR ALEXANDRA � Sportrovatvezető: VARGA T. RÓBERT Főmunkatársak: BÁRSONY ÉVA, ELEKES ÉVA, HORVÁTH ÉVA, HORVÁTH ILDIKÓ, KEPECS FERENC, SZABÓ IRÉNE, VERESS JENŐ � Magazin: RÓZSA MELINDA � Vezető tördelőszerkesztő: NAGYNÉ GERGELY FLÓRA, ZSIGOVICS ZSOLT Kiadja a NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. � Ügyvezető igazgató: LÁPOSI ELZA � Technikai igazgató: TÓTH JENŐ � Terjesztés: FODRÓCZY ELVIRA � Hirdetés: VITKOVICS MERCÉDESZ � Marketing: MENCSER ÉVA Szerkesztőség: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. � Postacím: 1430 Budapest, Pf. 4. Telefon: 477-9000, központi telefax: 477-9020 � Elektronikus levélcím (e-mail cím): nepszava@nepszava.hu � Hirdetés, telefon: 477-9030, telefax: 477-9033 � Internet URL-cím: http://www.nepszava.hu � Terjeszti árusításban a LAPKER. Zrt., előfi­zetésben a MédiaLOG Zrt. Megrendelés és reklamáció: 06/80-106-000, fax: 06-46-815-800 � Kiadói megrendelés, reklamáció: 06/80-200-502, 477-9000/130, 118, telefax: 477-9025. � Előfi­zetési díj egy hónapra 2500 Ft, negyedévre 7500 Ft, fél évre 15 000 Ft, egy évre 30 000 Ft. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája � Felelős vezető: BURJÁN NORBERT igazgató � www.hknyomda.hu � ISSN Bp 0133-1701 ISSN Vidék 0237-3785 � A NÉPSZAVA példányszámát a MATESZ hitelesíti Küzdelem Az élet folytonos küzdelem. Ezt bizonyítja mindennap a Fidesz elnöke, aki – a jelek szerint – úgy érzi, az európai parlamenti választásokon aratott hatalmas/történelmi/meghatározó (nem kívánt törlendő) győzelem birtokában sem nyugodhat meg. És ő aztán tudja, miről beszél. Már 1994-ben is neki állt a zászló, hogy aztán pártjával éppenhogy bejusson a parlamentbe. Aztán négyéves kormányzás után kétszer is meg kellett tapasztalnia a vereség keserű ízét. És hiába voltak közben diadalok – két EP-választás, egy népszavazás, utcai mozgalmak, Erzsébet híd, Kossuth tér és őszödi beszéd –, még mindig ellenzékben kénytelen lenni. Most úgy látszik, már nem sokáig. Ehhez azonban – tisztá­ban van vele – nem szabad hibáznia. Legalábbis nagyot nem. De miképpen tartsa egyben az immár óriásira növekedett „egy tábort”? Ez a dilemma, ez a küzdelem, amelyet most meg kell oldania/vívnia Orbán Viktornak. A megoldást egyelőre abban látja, hogy erősnek igyekszik mutatkozni, amivel egyúttal ijesztgeti, sőt fenyegeti is az ellenoldalt. És reméli, így tábora egységesen jut el a következő választásig, legyen bármikor is. A Fidesz győzelmi kongresszusán – kétségkívül realista módon – már nem az előre hozott választások követelésére összpontosított. Helyette az ellenség rémképét igyekezett tu­datosítani a küldöttekben (amivel üzent valamennyi hívének). Olyan emberekkel állnak szemben – mondta –, akik nemcsak a változásokat próbálják meghiúsítani, hanem saját jövőjüket is igyekeznek bebiztosítani. Természetesen a magyar emberek vérét szíva, s ellenükre. Pedig a Fidesz már készül a felelősségre vonásra, ám ezeket a ravasz senkiházikat ez sem rettenti vissza. De Orbán és köre nem hagyja magukra a magyar embereket. „Nincs kiegyezés” – adta ki a jelszót. Jobb híján, 1998-ban a Fidesz elnöke azzal kezdte első kormányzását, hogy bejelentette a megfi­gyelési ügyet. Aminek az volt a lénye­ge, hogy az előző – szocialista–liberális kormány – lehetetlenné próbálta tenni a változást hozó párt (a Fidesz) embereit. Aztán – lassacskán – kiderült, ami kiderült. Nem volt ügy. Orbán azóta tapasztaltabb lett. Most előbb kezdi. És reméli, nem rontja el. Mint annyiszor. Sebes György, sebesgy@nepszava.hu PÁPAI GÁBOR RAJZA Helyzetyutyutyu! „Elégtételt adó közlemény”, ez a címe a jobboldali sajtó leg­durvább inszinuációit követő – jogerősen megítélt – helyre­igazításának, az emberi mini­mum szerint elvárt bűnbánó bocsánatkérés helyett. Esetünkben Szilvásy György korábbi miniszter többszörös verbális meggyalázása, család­jának megalázása és több hamis állítás miatt ítélte el a bíróság a szépemlékű nevet viselő Magyar Nemzetet. Az időközben még jobbra költözött úgynevezett publicista – ahogyan szokott – két éve keresztültaposott mindenen, amit a jobb érzésű emberek erkölcsnek, jó ízlésnek neveznek. Hazudtunk – kellett volna írniuk, ahogyan a lassacs­kán ezrivel megítélt helyreigazí­tásoknak kezdődniük illenék. Ám a hazugság beismerését akár csak „elégtétel adása” cí­mén is közlő forrás hallgat, mint a sír. Egészen pontosan: az íté­let nem, az eredeti írás viszont továbbra is olvasható honlap­jukon. Mégpedig azon a netes oldalon, mely hogyishívják nem is rég – uram irgalmazz!!! – még egy off-shore cég kiadvá­nya volt. S amely – emlékezem – eleinte nem az ősmagyar.hu címen, hanem a New York–Tel Aviv tengely népnyúzó.com szerverein volt elérhető, édes hazánk nagyobb dicsőségére. „A jogsértésekért sajnálatun­kat fejezzük ki” – áll a képmuta­tó közleményben, ahelyett, hogy alázatosan bocsánatot kérnének a jogtiprásért. De tudjuk: itt összekacsintás van. Letudtuk a penzumot, de igazunk van. Értitek, ugye, jobb erek...?! Jövőre pedig már előre nya­kazunk, és csak utólag nyomo­zunk. Ha tévedtünk, legfeljebb posztumusz kinyomunk egy közleményt. De helyre nem igazítunk. Szép új világ! Veress Jenő, veressj@nepszava.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék