Népszava, 2012. június (139. évfolyam, 127-152. sz.)

2012-06-09 / 134. szám

Az Economist (is) intézményesített korrupciót lát Magyarországon, úgy véli, miénk a térség leggyengébb gazdasága Matolcsy „robusztusat” álmodott Az Economist szerint Magyar­ország a régió leggyengébb gaz­dasága, Orbánék pedig intéz­ményesítették a korrupciót. Matolcsy György nemzetgazda­sági miniszter viszont azt állí­totta a CNN-nek nyilatkozva, hogy nem a válság felé halad a magyar gazdaság, és jövőre már robusztus növekedés vár­ható. Matolcsy György a való­ságtól elrugaszkodva továbbra is úgy fogalmazott, hogy csök­ken az államadósság, fenntart­ható a hiány és több az új mun­kahely. Úgy vélte, a Magyar Nemzeti Bank száz százalék­ban független és Magyarország az üzleti élet központja lesz a térségben. Eközben az Orbán­kormány eddigi legrosszabb, mínusz 1,4 százalékos GDP-adatát hozta nyilvánosságra tegnap a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint eb­ből aligha lehetséges 2013-ra robusztus növekedésbe átvinni a magyar gazdaságot. BŐVEBBEN A 4. OLDALON A kormány fejőstehenet lát az autósokban Az elmúlt két év során a kor­mány döntései, illetve hibás gazdaságpolitikája miatt drasz­tikusan emelkedtek a hazai autósok kiadásai. Drágult a ko­csik üzemeltetése, sokkal töb­bet kell fi­zetni az üzemanya­gért, a kötelező biztosításért, magasabb lett a súlyadó és töb­be kerül az autópálya-matrica is, s közben emelkedtek az autósokra kiróható büntetési tételek. Az új kocsik megvásár­lása is nagyobb terhet ró az em­berekre, mert magasabbak let­tek a hitelkamatok, nagyobb a befi­zetendő önrész és jelentős mértékben emelkedtek az autó­árak. Emiatt nem csoda, hogy idén sem éri el az új kocsik ér­tékesítése az ötvenezres darab­számot. HÁTTÉR A 13. OLDALON Autót venni és fenntartani is drágább, mint két éve FOTÓ: VAJDA JÓZSEF Zárul az olló a Fidesz és az MSZP között Az elmúlt hetek nyertese az MSZP – ez látszik legalábbis a közvélemény-kutatásokból, amelyek szerint csökken a kü­lönbség a Fidesz és a szocialis­ták támogatottsága között. Az MSZP-nek a május eleji 12-ről 15 százalékra bővült a szavazó­tábora az Ipsos szerint, eköz­ben a Medián azt mérte, hogy tíz éve nem látott szintre süly­lyedt a kormánypárt népszerű­sége, Mesterházy Attila szocia­lista pártelnök pedig beérte Orbán Viktor kormányfőt. Az MSZP számára a trend a fontos – mondta Tóth Bertalan szocia­lista elnökségi tag, aki szerint a kormánnyal elégedetlen sza­vazóknak elfogadható megoldá­sokat kell kínálni. Az MSZP el­nökségének más tagjai is úgy látják: a felmérések azt jelzik, hogy az emberek bíznak a meg­újuló baloldalban, és lassan, de biztosan bővül a táboruk. ÍRÁSUNK A 2. OLDALON HETI KÉRDÉS HETI KÉRDÉS Távozzon-e Budai Gyula a fi­lozófusügy után, vagy elég, ha bocsánatot kér? Elég, ha bocsánatot kér, és utána sürgősen távozik. Ugyanis nem ez az egyetlen eset, amikor Budai Gyula nyil­vánosan rágalmazott, majd ki­derült, hogy nincs ügy, de a megrágalmazott embereken ott maradt a bélyeg. Annyi ideje Budainak nincs, hogy mindenkitől bocsánatot kér­jen, de ha távozik, nyilván mindenki megbocsát neki. KUNCZE GÁBOR, az SZDSZ volt elnöke 2012. JÚNIUS 9., SZOMBAT 139. ÉVFOLYAM 134. SZÁM WWW.NEPSZAVA.HU NEPSZAVA@NEPSZAVA.HU ÁRA: 195 FORINT Még nem tudja a beteg, júliustól hová mehet Három hét múlva már új struk­túrában működik az egészség­ügy, egyes kórházakban osztá­lyok szűnnek meg, vagy ala­kulnak át, és megváltozik a be­utalási rend is. Minderről sem az Orbán-kormány, sem más il­letékes szervezetek nem tájé­koztatták még a betegeket, aki­ket nemcsak az intézményi vál­tozások érintenek, hanem az is, hogy júliustól esetleg másik kórházba, rendelőintézetbe kell majd járniuk. CIKKÜNK A 2. OLDALON AJÁNLÓ AJÁNLÓ Lengyelország–Görögor­szág: 1-1 Oroszország–Csehor­szág: 4-1 15. OLDAL � Választási nagyüzem a hétvégén Franciaországban parla­menti, Romániában hely­hatósági választásokat rendeznek vasárnap. A francia szenátusban már többségben van a baloldal, most a képvise­lőház a tét. Romániában első alkalommal verseng három magyar párt. Orbán Viktor és Kövér László támogatottjai vesz­tésre állnak, de vesz­teséget okoznak az RMDSZ-nek is. 8. OLDAL � INTERJÚ INTERJÚ Bod Péter Ákos Három hét alatt meg lehet állapodni az IMF-fel Ha van szándék, három hét alatt megköthető az egyezség az IMF-fel A Valutaalap nem peda­gógiai okokból sanyar­gatja a hitelfelvevőt A magyarországi bankok nem fognak kivonulni az országból, de az aktivitá­suk már ma is gyenge 12. OLDAL � � � � A tartalomból � � � � � Szász István: Gyalázat Vári Attila: Egy Ráday Mihály nevű bőrkötéses krónika margójára Bóta Gábor: Chaplin lánya és az ő szerelme Győry László: A Rokotyán Tógyer Dési János: A mi diri bácsink

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék