Népszava, 2015. augusztus (142. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-14 / 190. szám

Az aranykor tanulságai A­mikor az ókori görögök arról me­séltek, hogy egy, a tenger színén vágtató bika hátán megérkezett hozzánk egy Europé nevű szép leány, aligha gondolták, milyen nagy karri­ert fut majd be ez a név az idők során. A név ma is izgalmas kihívást jelent a kontinens minden lakójának, mert je­lentésköre a kor legfontosabb kérdése­it veti fel. Európa jelenti egyrészt a kultúrát, a szabadságigényt, a felvilá­gosodást, az életszínvonalat, az élet­minőséget - másrészt pedig jelent egy nemzetek feletti államot, a jövő egy le­hetséges útját, amit önkéntes alapon, közvetlen külső kényszer nélkül mi magunknak kell létrehoznunk. A kérdés az, hogy Európa (és benne Magyarország) politikai erői mennyire veszik komolyan ezt a kis szócskát: „kell”? Hogy ez a „kell” belső meggyő­ződés-e náluk? A gazdaságpolitikusok arról írnak, csak egy integrált európai gazdaság veheti fel a versenyt a távol-keleti és amerikai riválisainkkal. Ha az Euró­pai Unió pusztán a „nemzetek Euró­pája” (ahogy ezt a jobboldali radikáli­sok hirdetik itthon és külföldön), ak­kor menthetetlenül elszegényedünk, és a feltörekvő piacok alárendeltjeivé válunk, ettől kezdve nem leszünk sor­sunknak az ára, rólunk máshol, má­sok döntenek majd. Most még a ke­zünkben van a lehetőség, hogy az egy­re szorosabb, egyre nagyobb távlato­kat nyitó európai gazdasági és politi­kai együttműködéssel befolyásoljuk a jövőt. Ha viszont mindenféle jogi csűr­­csavarással, kiskapuk keresésével, anyagilag nehéz helyzetben levő töme­gek heccelésével, nemzeti érzelmek tü­zelésével megtorpedózzuk az Európai Unió egyesülési folyamatát, akkor ki­zárjuk magunkat az önmagunkról szóló döntések meghozatalából. Lehetséges azonban egy nem gazda­sági megközelítés is. Induljunk ki a sokak által az Európai Unió előképé­nek tekintett Osztrák-Magyar Monar­chia XIX. század végi történetéből. Ez az államalakulat létrejöttét nemcsak hosszas harcoknak, hanem érdek­­egyeztetéseknek is köszönheti (gondol­junk csak például a magyar szabad­ságharcra és a magyar kiegyezésre), de miután létrejött, nemcsak békét te­remtett egy hatalmas régióban, nem­csak fantasztikus gazdasági fejlődés előtt nyitott teret, hanem az itt élő, számtalan néphez, etnikumhoz, val­láshoz tartozó emberek számára a korban elérhető egyenjogúság igen magas szintjét is létrehozta. Jó volt a XIX. század végén a Monarchiában él­ni. Nem véletlenül emlegették ezt az időt nagyszüleink „a régi béke” arany­koraként. De nemcsak az tanulsága ennek az aranykornak, ahogy és ami­ért felvirágzott, hanem az is, ahogy és amiért elpusztult. A Monarchiának az I. világháború vetett véget, a fellobbanó nacionaliz­musok tüze elégetett minden új integ­rációt sürgető elképzelést. E tekintet­ben egyformán súlyos felelősség nehe­zedik a cseh, a román, a szerb és a magyar nacionalizmusra. Az igazság azonban az, hogy a mi saját naciona­lizmusunknak van egy a mai napra vonatkoztathatóan nagyon fontos ta­nulsága. Ez röviden abban foglalható össze, hogy amíg például a cseh nem­zeti törekvések összefonódtak a polgá­ri demokrácia megteremtésével (mint nálunk száz évvel korábban, a reform­kor idején), addig a Horthy-korszak a Tisza István-féle múltba néző hagyo­mányt vitte tovább. Tisza István, aki­nek most újra felállították óriási szob­rát a Parlament előtt, valóban nagy formátumú és meghatározó személyi­él múltba néző nacionalizmus nyomorúsághoz és tragédiához vezet­ségű államférfi volt, de egyrészt szere­pe volt abban, hogy belesodródtunk az első világháborúba, másrészt, és ez ta­lán még súlyosabb vád: Tisza a ma­gyar érdekek érvényesítését a reformok elodázásával kötötte össze. Ő is tudta, hogy választójogi reformra, földreform­ra, adóreformra, egészségügyi és okta­tási reformra, valamint az ország föde­rális átalakítására van szükség, de tel­jes erejéből akadályozta a társadalom modernizálását. Ezért rettenetes árat fizetett a magyar lakosság (világhábo­rús emberveszteség) és a magyar nem­zet (Trianon). A Horthy-rendszerben szinte föl sem vetődött, hogy moderni­zációs lépésekre egyáltalán szükség volna. A szociális problémákat is csak akkor kezdték érdemben enyhíteni, amikor a zsidóktól elrabolt vagyon egy részét a társadalom megvesztegetésé­re fordították. Külön kérdés, hogy mi­ként fogadhatták el az emberek ilyen tömegesen a zsidó vagyonból nekik ki­utalt juttatásokat, hiszen ez gyakorla­tilag rablógyilkosságban való együtt­működést jelentett - ez bűn volt, olyan bűn, aminek az elkövetésével a mai napig sem néztünk szembe. A fő probléma azonban az, hogy a máig szívósan élő Tisza István-féle ma­gyar nacionalista hagyomány (ellen­tétben a liberálisan gondolkodó kossu­­thi hagyománnyal, amely a „haza és haladás” jelszavát hirdette) nem tette magáévá az Európa lényegét jelentő, emberjogi alapú, a piacgazdaságot és a tényleges demokráciát hirdető érték­rendet. Nálunk a bankellenes hiszté­riakeltés, az idegenekkel szembeni bi­zalmatlanság sulykolása, a nagy tár­sadalmi alrendszerek (egészségügy, oktatásügy, lakásügy, földkérdés) re­formjainak elodázása, a társadalom­­irányítás ásatag centralizálása össze­kötődik a nemzeti szólamokkal, és a választópolgároknak a nemzeti sérel­mekre jogosan érzékeny része elfogad­ja ezt, ezzel közös jövőnket veszélyez­teti. A múltba néző nacionalizmus nyo­morúsághoz és tragédiához vezet. Aki fellendülést akar, annak Európa és a modernizáció ügyére kell igent mon­dania. újságíró A tévedhetetlenség­ árnya T­hornton Wilder „A teremtés nyol­cadik napja” című művében írja, hogy „a történelem egyetlen óriá­si szőttes. Senki sem láthat át belőle arasznyinál többet”. Hiszen a történet­író is csak néhány alakot, egy-egy rö­vid időszakaszt képes nehézkes ollójá­val kivágni ebből a hatalmas szőttes­ből, miközben „a metszés fölött és alatt, jobbra és balra tőle eltépett szá­lak tiltakoznak a jogtalanság, a tur­pisság ellen”. Nem meglepő tehát, ha a közvéle­mény még ennél is kevesebbet tud át­­fogni­ áttekinteni a közelmúlt politika­ilag amúgy is túlterhelt folyamataiból, a napi történések előzményeiből. Sok­szor eszünkbe juthat ez a megbocsát­ható, de komoly következményekkel já­ró hiba, amikor hazai közállapotaink­ról egyoldalú ítéletek születnek, s a rendszerváltást követő, viszonylag rö­vid, mindössze huszonöt év távlatában a tanulságos előzmények is feledésbe merülnek. Különösképpen így van ez akkor, amikor a központi kommuniká­ció elfogultsága ugyancsak téves ítéle­tek irányába tereli a közvéleményt. Készpénznek vesszük a kormányzat ítéletét, hogy ki tartozik a nemzethez, s kik azok, akik nemzeti létünk kérlel­hetetlen ellenségei. Így aztán a figye­lem átsiklik még olyan tarthatatlan kijelentéseken is, amilyenek legutóbb Tusványoson a nemzeti konzultáció értékelésével kapcsolatban hangzottak el, nevezetesen, hogy az egymillió be­érkezett válasz túlnyomó többségének állásfoglalása nem a menekültek, ha­nem a magyar családok megsegítését kívánta; az ebből levont kormányfői következtetés, hogy ez a nemzet aka­rata. Ezúttal nincs szükség múltbeli összefüggések fárasztó áttekintésére, a legfelsőbb helyről elhangzott értéke­lés önmagáért beszél. A tévedhetetlenség és a megfelleb­­bezhetetlenség igényével mond ítéletet a kormányzati kommunikáció a nem­zethez való tartozásról, egyben elvitat­va a vele szemben állók tisztességét. Különös dolog ez, minthogy a Fidesz­­ben és közvetlen környezetében van­nak egykori liberálisok, sőt, általuk most nagyra értékelt volt kommunis­ A legfelsőbb helyről elhangzott értékelés önmagáért beszél­tek is, akiknek a múltja immár folt­mentesnek minősül, semmilyen jelen­tőséggel nem bír korábbi szerepük. Új­szerű elköteleződésük révén részesül­nek abban a „kegyelmi” állapotban, amelyben egykor a Fidesz is részesült, hátrahagyva ifjúkommunista múltját, majd liberális eszméit. Ezáltal a kor­mánypártban összpontosul a felmen­tés és egyúttal a szemben állókat súj­tó ítélet joga egyaránt. Csakhogy történt valami, ami ezt a „tévedhetetlenséget” árnyékolja: az Or­­bán-Simicska-ellentétről van szó. Eb­ben az esetben a Fidesz ítélőképessé­ge csődöt mondott, vagy már akkor, amikor megbízott egykori pénztárosá­ban, vagy most, amikor szakított vele. S ha ez megtörténhetett, akkor vajon a sorjázó ítéletdömping megbélyegző állításai nem kerülnek-e bele ugyan­így a tévedések kosarába? A kommunista, az ügynök és a ha­zaáruló jelzővel ellátott címkézések, amit a kormányzat bírálóinak lépten­­nyomon osztogat s amely nem a té­nyek, hanem a Fideszhez való viszo­nyulás alapján zajlik, a Bibó-kollégis­­ta nagyvállalkozóval történő szakítás után még a legelkötelezettebbekben is kétséget támaszthat az eleddig felhőt­lenül működtetett ítélő­erő igazságos­ságát s legfőképpen csalhatatlanságát illetően. Ki fogja most már megmonda­ni, hogy hol van, merre van a hiteles igazság? közíró VÉLEMÉNY NÉPSZAVA , 2015. AUGUSZTUS 14., PÉNTEK Kerítés Bazár N­em, nem valami piacról van itten szó, ahol különböző rendű-rangú, anyagú, kiállítású kerítéseket árulnak és vesznek; a cím a Várkert Bazárra akar emlékeztetni. Arra jelesül, hogy hányszor is kellett - ünnepélyesen - átadni a megújult létesítményt, mert az ugyan nem készült el időben, de azt kellett eljátszani, mintha igen... Miért is? Pusztán azért, mert a mi miniszterelnökünk megálmodott egy időpontot - a Várkert Ba­zár esetében a közelgő választás volt a meghatározó -, és mert ő ezt az idő­pontot megálmodta, hát úgy kellett csinálni, mintha... Most is ez van: Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt találta mondani, hogy a magyar-szerb határon már augusztus végén állni fog a kerítés, ezért most mindent ehhez a dátumhoz kell igazítani. Hiába mondták szakértők, hogy fizikai lehetetlenség alig egy hónap alatt felállítani egy ilyen - a tervekben és a nyilvánosság előtt is bemutatott - létesítményt, az teljességgel lehetet­len, hogy a kormányfő tévedett, netán hülyeséget mondott. Normális helye­ken, ha már ragaszkodik egy kormány(fő) a határzár megépítéséhez - mi­csoda paradoxon: normális kormány és kerítés... -, és netán rosszul kal­kulál, akkor kiáll a népe elé, és vállalva a tévedését, korrigál: kérem szé­pen, mondaná az ilyen kormányfő, az augusztus lehetetlen, de november­re meglesz. Nálunk azonban egy ilyen szcenárió a lehetetlen: ha Orbán Viktor au­gusztus végét mondott, akkor az egész államapparátusnak ehhez kell iga­zodnia, és meg kell találnia azt a megoldást, amelyben úgy teszünk, mint­ha a miniszterelnök pontosan fogalmazott volna. És amikor már az is kide­rül, hogy még a rabokkal sem lehet kivitelezni augusztus végéig a dolgot, akkor jön a mentő ötlet: a Várkert Bazár szindróma. Építünk egy Patyomkin­­kerítést, egy olyat, mintha állna, mintha elkészült volna, és eljátsszuk, hogy szükség van a duplázásra, a drótháló megkettőzésére, amely persze csak novemberre készül el. Igaz, hogy azt nem tudjuk, még hány milliárdot kell rá elkölteni, de úgy teszünk, mintha mindig is ez lett volna a terv. így válik igazzá az orbáni állítás és így folytatódik a nép hülyének nézése. Az lenne csak igazán szép, ha a kerítést is ünnepélyesen adnák át (per­sze, minimum kétszer); az utolsó darabot maga Orbán Viktor illesztené be a hálóba. A nagy Hóman-átverés veressj@nepszava.hu H­óman Bálintnak nem lesz emlékműve. „A zsidótörvényeket előkészí­tő, majd megszavazó egykori kultuszminiszter nem olyan példakép, akinek emlékművet kellene állítani”. Ezt zárt ajtók mögött szerdán el is mondta a Zsidó Közösségi Kerekasztal résztvevőinek két miniszter, Lá­zár János és Balog Zoltán. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy Hóman Bálint személyének megítélése nem politikai, hanem történettudományi kérdés. Hóman Bálintnak lesz szobra, hiszen Orbán Viktor májusi székesfehér­vári látogatásán azt közölte, hogy Hóman kultuszminiszter volt Székesfe­hérvár képviselője, akit nemsokára rehabilitálnak. Hóman Bálintnak nem lesz emlékműve, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia - Hóman posztumusz bírósági felmentése ellenére - nem kíván­ta napirendjére tűzni a rehabilitáció kérdését. A tudós testületnek ugyan­is egyetlen tagja sem akadt, aki ezt kezdeményezte volna. Tartják magu­kat korábbi álláspontjukhoz, mely szerint „Hóman Bálint a nemzetiszoci­alizmusnak Németországban történt uralomra jutása után szálláscsináló­­ja volt hazánkban a horogkeresztes eszméknek s hosszú vallás- és közok­tatásügyi minisztersége alatt az ország szellemi életét minden erejével a né­met érdekek szolgálatába törekedett állítani. Ezáltal egyik legfőbb okozója lett az országot ért történelmi katasztrófának.” Hóman Bálintnak lesz szobra, hiszen Latorcai Csaba, a Miniszterelnök­ség helyettes államtitkára azt mondta, hogy a szoborállítást civilek kezde­ményezték. Az Igazságügyi Minisztérium adott ugyan rá 15 milliós támoga­tást, de kormányzati döntés nem volt mögötte. (Vélelmezzük, hogy eszerint az igazságügyi tárca a kormánytól teljesen független civil szerveződés.) Hogy fölállítják-e a nyilván már rég készen álló szobrot? Ne legyen két­sége a kedves olvasónak. December 29-én, születése 130. évfordulóján e férfiú bronzból való mása ott néz majd Fehérvár népére, és az országra, ahogyan hívei megálmodták. Mert figyeljünk a potentátok szavaira: ha állami emlékműve nem is lesz, azt senki nem mondta, hogy privát szobra se lehetne. Ha erőből nem megy, megoldják sunyisággal. Ma Magyarországon csak­is e két módon viszik véghez az előre elhatározott szándékokat. FEJTŐ FERENC 1909-2008 Főszerkesztő: NÉMETH PÉTER Főszerkesztő-helyettes: SEBES GYÖRGY, SIMON ZOLTÁN ANDRASSEW IVÁN 1952-2015 :Vezető szerkesztő: BÍRÓ MARIANNA, RÓNAY TAMÁS • Lapszerkesztők: MUZSLAI KATALIN, PODHORÁNYI ZSOLT, TÓTH JENŐ • Vezetőszerkesztő-helyettes: FRISS RÓBERT Szerkesztők: BALOGH GYULA, BONTA MIKLÓS,TÖRŐ ANDRÁS, OLASZ ANDREA (online) • Parlamenti stábvezető: FAZEKAS ÁGNES • Képszerkesztő: SZALMÁS PÉTER • Publicisztika: SOMFAI PÉTER Főmunkatársak: BÁRSONY ÉVA, ELEKES ÉVA, VERESS JENŐ •Vezető tördelőszerkesztő: GASZT DÓRA, ZSIGOVICS ZSOLT Kiadja a NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. • Ügyvezető igazgató: LÁPOSI ELZA •Terjesztés: FODRÓCZY ELVIRA • Hirdetés és marketing: SIMON ZSUZSA • Szerkesztőség: 1146 Budapest, Thököly út 127. • Telefon: 477-9000, központi telefax: 477-9020 • Elektronikus levélcím (e-mail cím): nepszava@nepszava.hu • Hirdetés, telefon: 477-9030, telefax: 477-9033 • Internet URL-cím: http://www.nepszava.hu «Terjeszti árusításban a LAPKER. Zrt., előfizetésben a Magyar Posta Zrt. Megrendelés és reklamáció: 06/80-444-444 • Kiadói megrendelés, reklamáció: 477-9008, 477-9000/130,118, telefax: 477-9025. • Előfizetési díj egy hónapra 3500 Ft, negyedévre 9900 Ft, fél évre 19 800 Ft, egy évre 39 600 Ft. Nyomdai előállítás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. • Felelős vezető: BERTALAN LÁSZLÓ nyomdaigazgató • www.mediaworks.hu • ISSN Bp 0133-1701 ISSN Vidék 0237-3785 • A NÉPSZAVA példányszámát a MATESZ hitelesíti NÉPSZAVA

Next