New Yorki Magyar Élet, 1972 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Sem loLaiágj kenem Lélek t neked nép Un etedé delieket... ituiLvn NEW YORKI HUNGARIAN LIFE MAGYAR ÉLET Vol. 25. No. I. XXV. ét föl vara. !. tóm. 1972. január ). szombat Are: 20 cent :xxixvrxx3j kóbor kutyák. (Iii»kesel\iik Pakisztán felett . p j Uj kínai-orosz hadszíntér A Trudeau házaspár Kris/tkindli je: fiú! V* angol altOháx 1*6:45 «ranthun megtuvuta Erzsébet kiralvnó ..fi/c- Icscmrlésél" mely et 1952 ben mcgallapirotl évi 1.180 000 dollar! $2.450.000 re Igaflljt ki. ami a voll duplája, áronban alsóházi ellenzéki berkek Jelezték, hogy szeretnek megadóztatni a királynő be nem vallott ruaganvagyonát. — Ab ha F.ban Izraeli külügyminiszter bejelentette, hogy Cunnar Jarring- az Egyesült Nemzetek közel-keleti kulon-megbizoitja karácsony után felveszi a közvetítés fonalat — Egy bejrúti jelentés szerint Izraeli kommandók átlép­ték a határt és Dél-Ubanonban néhány partizán-gyanús hazat felrobbantot­tak. — A trl-avivi rádió cáfolja a közlemény valósságai. — Bonn és Algéria újra felvettek a diplomáciai kapcsolatokat. Tudnivaló, hogy 1905-ben ttz arab allam szakította meg a nyugatnémet kormánnyal való diplomáciai kap­csolatokat. amikor Bonn elismerte Izraelt. Mindeddig csak Vemen és Jor­dánia küldtek újra követet Bonnba az arab államok közül. — Végre meg­választották az Uj olasz államenököf Giovanni Leone, kereszténydemokrata szenátor személyében. — A választást kéthetes elöharc előzte meg. amikor Ivotté végre megverte az urnák elölt a szocialisták es a kommunisták által lántogaiott Ptctro Ncnnit. — Honduras es Salvador Újra összecsapott a határ menten, miután egy hondurasi határvadász osztag átlépte a határt. — Mát­rai Gézát a birOság bűnösnek találta a Koszigin szovjet miniszterelnök ellen történt testi sértés ügyében, azonban a bird egy későbbi időpontban hirdet majd Ítéletet. (A vád képviselője egyébként kél évi börtönt kért.) — Kína nagyszerű termésről számol be es az 1970-es rekordokat megdöntötték az l'jkina hírügynökség szerint. Mindez mégsem lehetett elég. mert mind az amerikaiak, mind a kanadaiak kaptak Pekingiül buzaszáltilásl rendelést. Zavargások I Ion át országban ■ NAGYARÁNYÚ ZAVARGÁSOK HORVATORSZAGBA.N A jugoszláviai belföldi helyzet rendkívül hasonla­tos a nemrég történt len­gyel, csehszlovák, vagy ép­pen az 1956-ot megelőzd magyar tömeges néptneg­­mozdu(ásókra, amikor az elnyomó kommunista ál-MauMMMMswammsrnsMumaauM lam eresztékeiben kezd csi­korogni. Zágrábban több tízezer diák hatalmas tüntetést rendezett- mert Tito a hor­­vát kommunista vezetőség elitjét ..megszűrte", majd egyszerűen a „süllyesztőbe" rakta. A rendőrség hatal­mas, apparátussal megro­hanta az egy ik ellenálló gó­cot, amely egy diákszálló volt s több száz letartózta­tás eszközlése után — úgy ahogy — „helyréiüllék a rendet”. A horválok elszakadási mozgalma nem Újkele­tű: külön kormányt, kUlon fővárost, külön pénzegységet és álla­muknak felvételét akarták az Egyesült Nemzetek Szövetségé­be. A Vasfüggöny mögötti hatalmas szakádár tömeg­tüntetés csak cgv a sok kö­zül. amely a legutóbbi év­tizedben történt: ,-Eppur si mouvc!" A horvát kormány mi­niszterelnökének mennie kellett: Dragulln llarumija lemondásra kényszerült, mint azt a T.ANJUG ju­goszláv hivatalos hírügy­nökség is megerősítette. Horvátország 4 és fél­millió lakosa ebben a pillanatban a forrongás és szószerinti fejetlen­ség állapotában él. ■ VESZÉLYES SORÁLLÁS" A karácsonyétól ti bevá sárlási lázban az egyik pes­ti utcára érkezett, kará­csonyfát szállító teherautó előtt ugvancsuk tömeges verekedést követő zavargá­sok törtek ki. A fenyőin hiánycikk Ma­gyarországon és a szét kap­kodás lázában az emberek egymásnak estek. A kiszálló, riadózlalott rendőrség megjelenté­kor azonban a tömeg dühe az egyenruhások, a rendszer megtestesí­tői ellen fordult. Számos letartóztatás tör­tént a Szeretet jegyében történi incidens elfojtása során. ■ AZ EGF.SZ ORSZÁG EGY TÖMEGSÍR Három (3) centért ka­parnak cl a sírásók egy pa­kisztáni hullát: a hiénák, dögkeselyűk környékezik a volt harctereket, hogy a véres mészárlások nyomán halomban fekvő hullákból lakoinározzanak. — .Az egész ország egy tömegsír. Ki tudná megmondani, hány mil­liót mészároltak le?" — jegyezte meg a Hangla Dest, (Hcngália) új köztár­saság rendőrfőnöke Dacca­­hun. És aki túlélte a kettős katasztrófát- azok a pakisz­táni csapatok kénye kedvé­re voltak kiszolgáltatva. (Polytatas a 4-lk oldalon) ' W'a / J A 4L ■ MRMI'M,iiiiKni» »«Mi,iMM»i»i»ii i n—iWiifi ír»u Egy kanadai kis mugyar köszönti az Újévet! — Legyen 1972 az irittudfr ’’ve* Tegyünk meg mindent, hogy ((jóságunkat: jövőnket megtarthassuk tttugyár­nak és kereszténynek Boldog Ujcvcl kívánunk mindet, magyar fiatalnak! p N y ugat-&é^e tor száj: éh Japán " NYERTES - VESZTESEK” (Vissza pillantás) A cím önmagában ellentmondó, azon­ban ha kifejtjük a mondandót, talán az. lesz az olvasó benyomása, hogy a fenti pa­radoxon sok igazságot takar. Negyedszázaddal a II. világháború be­fejezése uyn a két fő-vesztes: Németor­szág és Japán soha nem tapasztalt fel­lendülés korszakai éli. ugyanakkor a két fő-nyertes, az Egyesült Államok és a a Szovjetunió majd minden politikai és katonai területen vetelv társakká váltak. S ha valaki 1945-ben a mai crófclosztást igv megjósolta volna, mindenki kinevet­te volna az illetőt, annyira clképzclhct- Icnnck tűnt. mint az. hogy senki sem lát­ta előre cgv harmadik atom- és szuper­­nagyhatalom. Kína színrelépését. A két fő-vcsztcst teljesen porrázúzták a nyugati hatalmak és az oroszok: a német kormány megszűnt létezni s teljes terü­letét katonai megszállással tarloiták sakkban, arai Kclet-Xémctország eseté­ben a megosztott Berlin és a kettészelt Németország képében jelentkezett. Bár Japán területét nem osztották fel orosz receptre, ugyanakkor első ízben Ja­pán területen a győztesek megszállás formájában gyakorolták a hatalmat az ellen az ország ellen, amely a Felkelő Nap zászlóját annak előtte. Burma- Indo­kína. Malájföld. Indonézia földjein lo­bogtatta. Végül a megsemmisítő kegye­lemdöfés Japán ellen a hirosimai «is na­­gasaki alombombázásokban nyilvánult meg. A német „megfelelő" halálos pö­rölycsapás Drezda és Berlin légi bombá­zásában nyilvánult meg. amikor szinte a földdel tettek egyenlővé a két várost. Végül mindkét fő-vesztest megfosztot­ták a II. világháború alatt szerzett nagy­területű hódításaitól (Németország ten­gerentúli gyamatail már az I. világhábo­rú után elvettek.) Hogvan volt mégis lehetséges, hogy a ket fő-vesztes felkelt a porból és Wun­­denvirtschaft-alapon mindkét ország erő­teljes nemzetközi kereskedelmet, virág­zó ipart és — last but no least, — soha nem tapasztalt életszínvonalat terem­tett? A fő ok: e két fő-vesztes országnak nem kellett a katonai megszállások miatt költse (jvc lese jórészét saját védelmére fordítania. Másrészt: Iparuk az újjáépí­tés révén a legmodernebb s/alugrcttdsze­­reket alkalmazta. Harmadsorban: c két fö vesztes veit gyarmati és vazallus bir­tokainak védelme a fő-nyertesekre há­rult. Később aztán kiderült, hogy a gvarma­­ti népek ébredésének korszaka távolról sem alkalmas e területek katonai sakk­ban tartására. A fő-győztesek fokozato­san kezdték feladni az örökölt kolóniá­kat: Anglia kikenv szerült Ceylonból, a Szuczi-esatorna kornyékéről és Paleszti­nából, közben költséges hadjáratot viselt a kenvai Mau-Mau törzzsel, a maláji kom­munistákkal; az adeni és ciprusi brit ki­vonulások keserű szájízét ma is érzi a szigetország népe- végül a rhodcsiai meg­oldatlan kérd«» és az írországi bel villon­gások napról-napra gyengítik az ország gazdasági fellendülésének alapjait. Franciaország sem járt jobban: véres és költséges vietnami és algériai hábo­rúkban szabadult meg volt gyarmataitól. Dicn-Phien Phu neve ma is vörösposztó minden gall szemében, s 195&-ban tuné­ziai határvároskát kénytelen bombázni a francia l(égi«rrő. mert Algériát Marokkó és Tunézia fegyverrel segíti felkelésében. De Gaulle már akkor bölcsen látta, hogy az algériai felkelést követő súlyos har­cok költségesebbek, mint a függetlenség megadása. * Ezalatt a két fó-vesztesi az amerikai ..atom-cscrnvő" védte, s ezenközben mind az angolok, mind a franciák miniatum­­hatalommá fejlődtek és e folyamat hor­ribilis költségeit mind Párizs, mind Lon­don ma is sínyli. * A II. világháború során a fegyverek szavával nem sikerült a Lebensraum (élettér) nemet megszerzése, s kudarcba fulladt a japán .ázsiai primátus". Ma ugyanez a folyamat az exportörök méz­­édes nyelvén, békés kereskedelmi ter­jeszkedésben szinte mci'idlithaiatlanul bckiivct kezelt. • -Z\ Ma Németország nyugati tvsz • az oro­szok legnagyobb 'kereskedelmi Votélvtár­sa — s a perspektívák szerint —- fő-szál­lítója. Japán cselében az ázsiai szigetor­szág tette a leggigantikusabb hódíláso­­kát a kimeríthetetlen amerikai piacon s olcsóbb munkabérével és áraival a har­madik szuper-nagyhatalom: Kína kegyeit bizonyára elnyeri, még mielőtt az. USA be tudna épülni sikeres módon a 750 millió kínai fő szükségletei kielégítésé­nek vonzó gazdasági vérkeringésébe. Az amerikai—orosz szemben állás költ­séges versenyfutásokban nyilvánult meg: atomfegyverkezés, űrhajózás, vietnami háború, a szovjet csatlósok katonai el­lenőrzése, az Usszuri folyó mentén ki­robbant véres kínai—s«ov jct válság, mely a felületen jelenleg nem mutat vi­haros hullámokat, de a mélyben gyilkos áramlatok ütköznek. Kuba és Egyiptom ugyancsak szovjet költségszámlát jelent, ami az. USA viszonylatiban Taiwan!, Dél-Korcát. Dcl-Victnamot és a Közcl- Kelctct jelenti. Az amerikai közvélemény megelégelte a vietnami súlyos háborús költségek és veszteségek regisztrálását, ami végső fokon a mai pénzvilág válsá­gát; a dollár gvengttlését idézte elő. Az orosz rubel elfogadását a csatlós­világban a szuronyok hegye ösztökéli, külföldön nem tekintik fizetőeszköznek. * Mindebből különös tanulságot vonha­tunk le: talán nem is olyan edes a győ­zelem kelvhéből inni? Ha a győző mohó­sága emészthctetlenül nagy területeket igényel- a meghódított, előbb-utóbb a hó­dító ellen fordul. Az ókori Macedónia még ma sem állt talpra az akkor ismert felvilág meghódítása után. Roma kezé­ből a Hannibál utáni diadal után lassan széthullottak a Mediterrán külső körze­tében meghódított területei. A katonai győztesek nem minden eset­ben élvezik Klió- a történelem múzsájá­nak kegyeit, ha hosszú távon az anvaor­­szágra a katonai erővel történő csatlós­ellenőrzés súlyos penzuma hárul. * Reng a föld a hódítok talpa alatt — s ezért vagyunk derűlátók az Újév küszö­bén: a Szovjetunióra gyakorolt állandó kínai nyomás végső fokon kényszerű közép-európai engedményekben fog meg­nyilvánulni. KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK:* Boldog és sikerekben gazda« újévet Wvm Albert: ÜZENET a magyar fiatalokhoz Fiatal véreim- határukon innen és túl, idegen föld clhagyatottságában, az otthoni kényszerűséfek sivárságában, labsagban. elnyomatásban, ahol csak vagytok: Hozzatok szólok. Súlyos idők nyomósa nehezedik lettan re s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él. vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egy­szerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjatok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szivemből. Életrevalónk vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a Ti korotok­ban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és méricklctescbhck. Megértőb­bek egymással es kiegenajku embertársaitokkal szemben. Az élei tanított meg erre. Látkörütök szelesebbre tágult a történelem viharverése tolytan. Minden lehetőségiek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és tá­lán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt. Adja az Úristen, hogv igv legyen. Mindez azonban azon múlik, bogy meg­tud já tok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magvar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogv a külön­böző ..izmusok” özönvizén a Ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldu­sok egy özönvíz-utáni új világban. Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a fokion. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre,elvész. Es nem csak önmagátokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is. Mert nem hitvány anyagi kincsekről van itt szó. hanem arról a lát­hatatlan es kézzel nem érinthető valamiről, amit a Szentirás „sziklára épült szentélynek” nevez, mely allo a világ minden vihara sem moshatta ki soha az alapzatot. Ezt az alapzatot mentettük át a Ti számotokra. Ez az alapzat a Ti örökségetek. Csak ezen állva vagytok nemzet. Csak ezen állva és a nemzeten belül fejlődhet ki emberi egyniscgctek a maga teljességé­ben, csak ennek az örökségnek a birtokában van rangotok és helyetek az emberi közösségben. Velküle elnyel az iszap és nyomotok sem marad. Nem tudom rohanó fiatalságotokban ma milyen fokon álltok ezzel a kérdéssel, de en megbizonyosodtam arról, hogy van Isten. Nevezhetem a szeretet, a megértés, a becsület és a tisztesség törvényének is, ha igv jobban megértitek. S bár sokszor nagyon nehéz- mégis hiszem azt is, hogy Isten saját képére alkotta az embert. Viszont az emberen múlik, hogy meg­őrzi-« ezt a hasonlatosságot, vagy nem. • De Isten rendelte a családot is az emberi társadalom alapkövének és Isten szándéka folytán keletkezett a nemzet- minden nemzet, mint az em­beri világ-e gvülles összhangjának egy-egy sajátságos, utanozhatatlan re­mekműve. Minden egves nemzetnek megvan a maga pótolhatatlanul fon­tos szerepe ezen az összhangon belül. Ha a--szivárványból kihullana egy szín. színtelenebbe válna nélküle a világ. Minden nemzet fölépített maga alá az évszázadok cs évezredek során egy lelki, szellemi cs erkölcsi alapzatot, amit elfogadott szóval ma a nem­zet kultúrájának nevezünk. Ahogy a nemzet fejlődik és érik. ez az alapzat is növekszik alatta, fejlődik es gyarapszik. Feladata az. hogy a nemzet minden tagja szamára alapul szolgáljon, ahol a felnövekvő egyéniség lá­bát megvetheti, azonosságára rátalál, öntudata kifejlődik és megleli a ma­ga helvét a világban. Tartalmat ad az emberi életnek és vihar esetén iránvt jelöl. Megszűri a kívülről jövő hatásokat, értéket mér. eligazít. És. ami a legfontosabb: tükröt tart elénk nap-nap után, mely tükörben önmagunk­ra ráismerhetünk, gyökerünkre rátalálhatunk s olykor nagyon is imbolvgó kicsi csónakunkat biztonsággal lehorgonyozhatjuk a magunk nemzeti azonosságának kősziklájára. Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nem­zeti örökséget adott De. ha nem is lenne ilven színes és gazdag, akkor is Őriznünk kellene, mivel a mienk. Az egész világon egyedöl ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk. i""* »hnav mi vem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, (Folytatás a 4-ik oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék