New Yorki Magyar Élet, 1978 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1978-01-07 / 1. szám

1978. Január? 2. Jidal MAGYAR ÉLET EWOáSWtlUS MAGYAR ÉLET Since 1957 in Toronto Head Office: 6 Alclna Avenue, Toronto, Ont. Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 15 dollár, félévre 10 dollár. "Second class mail registration number 0003" „A Magyar Életben megjelent közleménye*, vagy hirdetése* bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után." A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. CSALÁDI KÖRBEN A magyar szó művelői és terjesztői számára az egyik legszebb jutalom az, ha az olvasó maga is tollat ragad, levelet ír és elmondja a véleményét, s így személyesen is felveszi a kapcsolatot a szerkesztőséggel. Az ilyen személyes kapcsolat kialakulása tekintetében a Magyar Életének nincs oka panaszra, mert az elmúlt évben is sokezer 'levél számolt be arról, hogy olvasóink szívesen veszik kezükbe lapunkat és figyelemmel kísérik mun­kánkat. Az újesztendő küszöbe különösen alkalmas arra, hogy a szerkesztőség visz­­szatek intsen az elmúlt év munkájára, a revetek tükrében is lemérje munkája eredményeit. Bár a hely kevés, mégis igyekszünk helyet adni mindazoknak, akik támogatásukkal, bíztatásukkal, javaslataikkal és bírálataikkal elősegí­tették 'erőfeszítéseinket. Az 1978-as év küszöbén a levelekből most is összeállítunk egy kis „csokrot”. — íme, így lát bennünket az olvasó: POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK a tíz tonna trinitrotoluol erejének megfelelő robba­nások csakis katonai ere­detűek lehetnek. ELLEN ARAB CSÚCSTALÁLKOZÓ A Szadat egyiptomi el­nök tervét ellenző arab ál­lamok egy Ízben már Lybi ában csúcstalálkozót tartót •tak, amikoris „árulónak' kiáltották ki Szadatot, ak a Jeruzsálembe való látoga tásával „de facto” elismer te Izrael', létezését és a fő város jellegét. — folytatás az első oldalról — A SPANYOL „ZENDÜLÉS” UTÓLAGOS ELFOJTÁSA Jósé Ignacio Domingu­ez, spanyol repülőszázados egy madridi hadbirósági árgyaláson bevallotta, hogy lázadást szított a hadsereg keretein belüft. Természetesen a vád a repülőszázados ellen ma már nem hangzik oly sú­lyosnak, hisz a tiszt a De­mokratikus Katonai Unió tagjaként a néhai Francis­co Franco Caudilio kor­mánya ellen ,ört. — „Amikor az Unió bé­kés úton elérte célját 1977A Reuter úgy értesült, hogy egy második Szadat- júniusában (a kormanyvál­­ellenes arab csúcstalálkozó tozás idején), akkor az U- összehívását tervezik, me- nió feloszlott”, — hangzott iyet Algériában tartanának, Domiguez kapitány vallo- 1978. január 8.-án. mása. „A magyarjj^nekiiltekért” (A karácsonyi gyűjtés edd Korábbi számukban közölt rtyozóinak névsora) Trjrl^^^-Jinénye:*1,631.42 Gulvás TO»'. Midlothian USA10.00 Erdélyi Barna5.00 I van ka A., Calgary20.00 Dr. Kiss Ernő10.00 Elődy László, Plymouth USA100.00 Végvári László, Guelph10.00 Rózsa. Károly, Ottawa5.00 1/991.42 Platthy Árpád, Don Mills 10.00 Szterszky Iván, Thunder Bay 20.00 Lents Mihály, Toronto 10.00 fCmecz András, Scarboro 10.00 Bakó Lajos, Winnipeg 100.00 Parányi Ferenc, Waterloo 20.00 Nándor Aranka, Winnipeg 10.00 Lqvász János, Thuder Bay JjtO.OO K. N’., St.‘ Thomas wf0.00 Tamási Áron: „Mégis élünk...” Itthon vagyok, Farkaslakán. Családi körben beszélge­tünk. Hangzik a panasz innen is, onnan is. — Mégis étünk . . § — mondja a sógor. Mint aki jár sziklás helyen s egyszerre kincset talál, én is úgy érzem, hogy beszédünkben megtaláltuk a kin­cset. Ebben a két szóban találtuk meg: „mégis élünk!” Nehéz időkben hősöknek szava ez, mely az erőnek és a bizalomnak a fáján termett. Elgondolom: micsoda föld lehet, amely úgy megfogja ezt a fát, és úgy táplálja gazdag gyökereit, hogy zöldje nem sápad el! Csak vér, verejték és porladó rengeteg ős tehét ilyen termővé föl­det. .. Nem is tudja az ember, hogy minek keresse inkább a titkát: annak-e, hogy miképpen győzi hajnal­tól sötétig férfia és asszonya a munkát, vagy pedig an­nak, hogy soha fel nem tör mégis a kérdés: Minek? Mi célra?! Hiszen a népben mindegyre felcsap ez a kérdés, s a kitörés helyén önkéntes hallottak fekszenek, mint le­dőlt felkiáltójelek a kérdés után. Tusakodom egy kicsit, de aztán mégis megtudako­lom: — Történt-e itt nálunk, sógor, hogy valaki elpusztí­totta volna magát? — Milyen okból? — kérdi. — Hogy nehéz az élet. Rázza a fejét, hogy ilyenre nem emlékszik, Agnes pedig kacagásra fakad mindjárt. Nem tudom, mit gon­doljak nyugtalanító nevetése felől, de úgy tetszik, hogy ezt a gondolatomat is olyan furcsának és idétlennek tartja! mint amikor egymás mellé tettem a szép köny­vet és a boltot. — Te mii nevetsz úgy? — fordulok feléje. Nem jut egyhamar szóhoz,' de aztán rám veti nagy, barna, csillogó szemét és 1 kerti fák felé mutogatva mondja: i — Holnap mind fütyöghetnénk akkor .. . Sógornak is tetszik a pokoli kép, mit Ágnes furcsa kacagás után varázsolt a kerti fákra. Annyira tetszik, hogy még a lábát is széjjelveti, hogy szemléltetőbben tudja magyarázni: — Nézze csak, sógor úr: itt is egy, ezen a fán!... Ott is egy, azon a fán?! ... A szomszéd kertben kettő, három, | a másikban öt-hat! Mind a nehéz élet miatt nyúlt meg a nyakuk, de most a fuvalom szépen legye­zi őket.. . Egyszerre megrezdül a fejem-vállam a borzongástól. Sógor megsajnál rögtön, s mint egy dermedező gyer­meknek a varázsszót az ijesztő mese végén, úgy mondja nekem: — Bár élni tudjunk, sógor úr.. . A halálhoz mód kell! Ennél igazabb szót mondani sem tudott volna, biz­tosan érzem. Mert a halálhoz, itt nálunk, csakugyan mód kell. Férjhez menni még lehet kicsivel is, de kerül­jön kétszer annyiba, a sok ajándékkal és a menyasszony­táncban megtérül az is. Ellenben föld alá menni nagy út: olcsón nem lehet e nagy útra elereszteni az embert! (A fenti részletet a szerző „Szülőföldem” c. Írásából vettük.) Gratulálok a nívós, kitünően szerkesz­tett laphoz! Fekete László 195. Pinewood Ave Toronto 10. . ... Pár szóban szeretném önöket fel­keresni, abból a célból, hogy gratuláljak a Szerkesztőség minden egyes tagjának a korszerű politikai írásokért.. . az erdélyi nép és a Székelyföld érdekében elkövetett mindennemű megmozdulásukért. Kórődy Béla II. 92. S Orchard Str Ormond B. Florida Én már nyolcvan évet meghaladó öreg, beteg ember vagyok, a lap nekem elsősorban gyógyszert is jelent és másod­sorban olvasnivalót. Sok sikerrel és hivatástudattal foly­tathassák áldozatos hivatásukat, — ezt kí­vánom az Újévre! Igaz tisztelettel: Sperber Henrik Givatajem 53453, Izrael Olvasom, hogy a Magyar Élet 1957 ben alakult. Mi akkor, 1957-ben jöttünk Párizsból ide. .. Húsz éve olvasom a Ma­gyar Életet, — és mindig megsímogatom. Csak rázzák fel az emberek lelkeit... ha a sajtóalapra küldött tfz dollárt nyugtáz­­ják, csak annyit írjanak: A. K. Calgary örömmel újítom meg azért az előfize­tésemet, mert a lapjuk tárgyilagossága és keresztény nemzeti szelleme miatt min­den elismerést megérdemel. Egyike a leg­jobb magyar emigrációs újságoknak már csak azért is, mert a mindössze 12 olda­lon minden lényeges kérdést érint. Szerintem nem az a lényeges, hogy egy lap sok oldalon keveset mondjon, ha­nem kevés oldalon sokat mondjon. Igaz magyar szeretettel: Csóka Jenő 29)a Eliot St. Jamaica Plain Boston, Mass A magyar jövő érdekében kívánok fá­radságos munkájukhoz erőt és kitartást: Kiss Ferenc 120 York St St. Catharines, Ont. örömmel olvassuk hétről-hétre a Ma­gyar Életet férjemmel együtt. Pár éves e­­migrációs életünk aktit nem találtunk ilyen igazán magyar újságot eddig. Külön öröm volt számunkra, mikor Zsigmond András Erdély védelmében című cikkét ol­vastuk . .. Mrs. Gizella Nagy és István 44—30 MacNish Street Elmhurst New York A karácsonyi ünnepek közeledtét hasz­nálom fel arra, hogy őszinte köszönetét mondjak a Magyar Élet megküldéséért. A jő Isten áldása kísérje továbbra is munká­jukat, melyet oly nemes célért, annyi ön­­feláldozással és akkora szakértelemmel végeznek! őszinte nagyrabecsüléssel: Hitter József S. J. Hamilton Ont. Boldog Újévet kívánunk édes mind­­annyiuknak és hálás köszönetünket fejez­zük ki ezútoR is szép kiállítású, kitünő­en szerkesztett Magyar Életért, a „Mi Újságunkért” . . . Rózsa Károly és családja Ottawa A Magyar Élet nem változott, vagyis változatlanul az a kitűnő, jól szerkesztett és mindig sok érdekes híranyaggal bővel­kedő, szórakoztató. Szeretettel üdvözletét küldi: Magyary Csilla 517 S Be le Vista Youngstown Ohio Utóirat: — A kékújság ugyan miért utálja úgy magukat? Tiszta csupa magyar testvéri együttérzésből? Ha néha véletle­nül kezembe kerül egy szám, éppen ben­ne ven valami kis hátbaszúrkálásuk. További jó munkát, szeretettel: Cs. A Mindeható áldását kérem további fáradozásukra, hogy minél eredményesebb legyen a munkájuk! író Béla 455 Potomac Buffalo Ny. László András Elnök Urnák és a Szer­kesztőbizottságnak í KözöItíí kívánom önökkel, hogy a leg­kedvesebb újságom a Magyar Élet, na­gyon szeretem ezt az újságot, azért mert kis terjedelemben, röviden közöl nagyon sok eseményt, nagyon sok olyan szüksé­ges dologról, újdonságokról tájékoztatja az olvasót, amit más újságoktól egyálta­lán nem lehet megkapni. Kérem szerkesz­tők továbbra is ebben a formájában ezt a nagyszerű, kedves újságot és meg va­gyok győződve arról, hogy ez az újság soha nem lesz unalmas, hanem mindig érdekes marad az olvasó számára. Géczy János 4525 St Kevin Montreal .au. 4 .or) 2 dollár; >1 5 sző 1 dollár. Jeligés apróhirdetések áráho* 2 doUto' Is fizetendő .de Jeligés levelek továbbításáért külön p nincs. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak a doUtíku ön dl) fizetendő. — Telefonon nem fogad el »P^hinl ­kiadóhivatal. Személyesen, vagy levélben legkésőbb pénte ■ rtlg kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levél ben küldött apróhirdetések ára is mellékelendő. Dr. Chrisla Fabinyl, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywood-i kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318. ELTÖRÖTT A FOGSORA? Ki 'üríően megjávítjuk. Ügyszintéi, új fogsorokat is készítünk. Te lefon: 656-0849, este 6 után: 654-9427. Bútorozott szoba-konyha kiadó Telefon: 531-5200. Csomagolónőket keresünk újság csomagolásra, hétfői, napra. Te lefon 9-től 5-ig: 654-2551. Fűtő — olajat legolcsóbban ná­lunk kapja. 24 órás szolgálat. Richard Fuels Ltd. 1480 Jane St. Telefon: 248-6211 Az újság pártatlan, bátor szerkeszté­sét és tiszta szellemét nagyra becsülöm! Dorner Dezső Akron Ohio Szeretném javasolni, hogy jó ötletnek tartanám, ha egy negyed oldal a „kisma­­gyaroknak" szentelnének, mivel sokunk­nak van óvodás és általános iskolás cse­metéje, — és ez is a magyar szó ápolá­sát szolgálná! Szelepcsényi Ernő Ottawa Ont. 1956-ban jöttünk Kanadába feleségem­mel együtt és azóta járatom újságjukat. Szívesen és örömmel olvassuk mind a ket­ten. Kívánunk lapjuknak, további sikert! Gyarmati Vilmos Elliot Lake Ont. ... A mi újság odahaza c. oldalon szí­vesebben olvasnánk több mai problémát, pl. ide értvén azt a sokat emlegetett ha­zai rossz lifteket, talán így a helyi olva­só sokkal jobban értékelné az itteni a­­dottságokat és kényelmet. .. Szeretném, . ha az említett javaslatomat nem vennék sértésnek ezt hangsúlyozni kívánom, hogy a lap összeállításával, szerkesztésé­vel, sőt még a postázásával is nagyon e­­légedett vagyok! Mrs. Cathy Puez Acton Ont. Húsz éve vagyok előfize 6je és olva­sója az általam nagyrabecsült lapjuknak. Kérem az Egek Urát, adjon önöknek ál­dást további munkájukra és világítsa be a nehéz útat, amelyen 'haladniök kell! Rittler Nándor P. Eng. 5202 Walkley Montreal örömmel olvasom, hogy foglalkoznak velünk, latiitai menekültekkel. Munkáske­zemen, eszemen, szakmámon és diplomá­mon kivül semmim nincs. Végigolvastam az összes emigráns magyar lapokat,legjobb a Magyar Élet! Tehát ahogy lesz pénzem, előfizetem. Aradi Cservenák György Latinai menekülttábor ... Szeretnék köszönetét mondani azért, hogy olvashattam lapjukat, melyet a Bécs melletti lágerben olvastam és én igen örül­nék, ha egy ilyen szellemű magyar kö­zösség tagja lehetnék, amint ezt az újság tükrözi.. . Fehér János 2514 Traiskirchen Láger Austria örömmel olvastam a legutóbbi szám­ból, hogy egyelőre nem adják át a mi tör­ténelmi szent koronánkat a „haveroknak” egy kis „talpnyalás” formájában . .. Hankovszky Endre Ocala, Fia. élve­hogy Lapjukat mint mindig, most is Zettel olvasom és várom a postát, mikor hozza! Sok sikert és minden jót kí­ván: Kálmán Imre 1563 Ogden Ave Mississauga Ont. Kártyavetés — Jövendőmondás! Bejelentés telefonon este 5 ti­tán: 653-1733 számon. Nagy kávézó (Coffee Bar) al­kalmas restaurantnak is. a Ma­gyar Ház mellett-eladó. Telefon: 653-1733 este 5 után. 23 éves leány hozzáillő fiatal­ember ismeretségét keresi. Vi­déket kedvelő fiú előnyben. Csak fényképes levelekre vá­laszolok. „őszinteség” jeligére a kiadóba. Takarítónőt keres dolgozó há­zaspár, hetenként egy napra Don Mills—York Mills környé­kére. Telefon: 445-2966 vagy 741-6622. 2 szoba-konyha-sunroomr bútor nélkül 1-2* felnőttnek kiadó Bat­­hurst-^Dypont-nál, tűzhely, .jég­szekrény van. Telefon: 922-0349. Urai Marlant keresi Hutter Ilo­na. 2330 Dunaharaszti, Szőlő­hegy u. 76. KOZMETIKA, európai és kana­dai gyakorlat. Komplett arcá­polás — tisztítás, tartós szem­pilla festés, szőrtelenítés — vax és elektromos, arc, és láb — termál parkolás, nappali és esti kikészítés, Lillian's Facials & Cosmetics, 262 St. Clair Avenue West, a Russel Hill Rd.-nál. Elő. jegyzés telefonon: 960-5475. Ne pazarolja feleslegesen a meleget, hanem inziiláltassa * házat, ha még nincsen. Tel­jes insulation szervizért hívja a Royal Crest-et, kérje Tibor Kovács-ot tel.:663-5333 Nem kell, hogy ékszerész legyen, ml betanítjuk. Ék­szer és ajándék üzlet csa­­[ ládi okok miatt eladó, Hwy 7-en, nyugatra az ls­­lington-tól, zárt Maliban. Kitűnő családi üzlet. Be­fektetése egy éven belül visszatérül. Eladási ára: $28.000 plusz áru. Telefon: 831-2773. Építőipari vállalát részére keresünk gyakorlott kőmű­ves és ács; valamint1 épí­tészmérnöki diplomával rendelkező szákenjberéket, akik az USA - ben kíván­nak letelepedni. Önéletraj­zot kérjük küldeni. Cím: Kaleng Inc. 102 Kings‘Hi­ghway, Fairfield. Ct. 06430 USA. TV-Stereo Szerviz ELADÁS Hívja Mr. TOTH-ot 15 éve Torontóban 633-1332 A MAGYAR Evangéliumi Rádió ISTENTISZTELETEI minden vasárnap reggel fé|8-kor és este kor aC.H. I.N.­­FM 101-en Cím: Hungarian Gospel Radio, P. O. 159, Postal Station „P” Toronto, Ont. M5S 2S7, Canada Vízvezeték szerelést — új mun­kát, javítást iés átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­val. Díjtalan árajánlat. Willow Plumbing, tel.: 221-6893. Kárpitos munka kiváló minő­ségben! Áthúzás, javítás, jótál­lással. Chesterfieldek,. fotelek áthúzva nagyon olcsón! Sátory, 2224385.' Frigldalrt, aircondltlont, háztar -ási gépeket háznál Javltok Tel.: 638-1702. Imre Custom Furniture. Min­denféle asztalosmunkát minősé­gi kivitelben, recreation-szobát, konyhaszekrényt, nappali és há­lóberendezést, egyéni kívánságra készítek. Üzletberendezés és ter­vezés. Hazai vizsgázott műbútor asztalos. Telefon: 495-0267. Gyakorlott házvezetőnőt keres bentlakással 3 személyes csa­lád, új házhoz. Gyermekszere­tő, melegszívű nőt, aki önálló­an tud mindenféle házimunkát és egyszerű főzést. Tel: 4494260. 39 éves becsületes, dolgozó fér­fi megismerkedne szerény, ren­des házias nővel. P. O. Box 451 Stn. ”Z” Toronto, Ont. M5N 2Z5. 50 éven felüli, dolgozó férfi megismerkedne családi élet u­­tán vágyó hölggyel. Cím: P.O. Box 302, 6363 Wyandatt, Wind­sor Ont. Bútorozott szoba kiadó, 64 Brunswick Ave. Tel.: 962-1817. Kitűnő minőségben és állapot­ban lévő hálószoba bútor, 5 darabos, eladó. Érdeklődni le­let este 4,30 után. 787-6623. Sakk-partnert keresek egy hé­ten 3 estére. Levélválaszt teljes :ímmel és teléfonszámmal ké­rek. ,,Mielöbb” jeligére a kia­dóba. Központban bútorozott szoba, konyha használattal magányos­nak kiadó, Spadina—Dundas környék. Tel.: 368-1301. Magyar borok és likőrök ONTARIÓBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN es QUEBECBEN KAPHATOK • Jászerényi rizling zamatos, nagyon olcsó • Szekszárdi vörös • Egri bikavér, vörösbor • Tokaji aszú, a bor király • Badacsonyi szürkebarát zamatos pecsenyebor • Debrői Hárslevelű zamatos fehérbor • Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus • Magyar gyomorkeserű (Hungáriáim) Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 279 TERMINAL ,A" TORONTO 20 éve Vancouverban működő Magyar Könyvesbolt Utazási Ügy. nökséggel és IKKA képviselettel eladó. Az üzlet bérlethez 5 éves szerződést biztosítunk. Megkeresé­sek „Tavasz" jeligére a kiadóba. Nyomdászokat keres magyar nyomdavállalat. Gyakorlat, szak­tudás leírásával „Nyomdász" jeligére a kiadóba. Mindenféle tető és csatorna ja vitást vállalok a legmegbízha­tóbb munkával és garanciával Hívia Balogh Roofing-ot. Tel.: 362-5152, vagy 364-5092.______ DONLANDS ROOFING. Kérje Pélert. Tel.: 466-1465. Mindenféle dry wall munkát, stacko ceilinget és fal fújást, vállalok garanciával Telefon: 534-5296. este 6 óra után. UJ férfi ruhák gyári áron. Ala­kítást, javítást vállalunk. Fabók László, telefon: 364-3912. Cím: 7 Kensington Ave., Toronto, Ont. M5T 2J8. York Mortgage Broker, 652-3505 díjmentes felvilágosítás kölcsö­nökre. Tekintse meg e lapban a nagy hirdetésem V. Gyakorlattal rendekező gépíró­nőt keres torontói kereskedelmi vállalat. Cím a kiadóban. HAZASSAG. Idegenben jobban érezzük a magányt. Házasságot diszkrécióval közvetít: Interna­tional Contact. Tel.: 481-0277 de. 10-től 3-ig és este 5-10-ig. Kőműves munkát — festési — külső-belső átlakitást — stacko és kőmunkákat, csatorna javí­tást, tisztítást vállalok. Karacs Miklós telefon: 537-3579. Magyarról angolra mindenféle ordítást vállal hívatásos angol fordító. Tel.: 883-4524, vagy 638-1044. Házvezetőnőt keresünk bentla­kással új házhoz. Modem ház­tartási gépek. 8 éves iskolás gyermek. Egyszerű főzés. Tele­fon reggel-este 241-4015, nappal 929-5781. Mortgage ügyben ingyenes ta­nácsadás. Vételt díjmentesen — eladást jutányosán lebonyo­lítok. Mr. Miltényi telefon: 438-7884. Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Tel.: 625-5613. Vállalok mindenféle asztalos munkát, ház hozzáépítést és átalakítást, cottage javítást, basement kiépítést, valamint magyaros népi bútor készí­tését. Tel: 633-1596, 266-7152. Mindeféle nyomdai munkát vállal la Magyar Étet myomdaváilalata. 6 Alcima Avenue . To.rottjo Ont,. -. Telefon: 654-2551 EMIL TELEVÍZIÓ SZERELŐ Minden gyártmányú TV-t, rádiót, lemezját­szót otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. Magyar cég Hívd e számot 244-4672 espihenj meg) rpar percre: IGAZ TÖRNÉNETEK GYERMEKEKNEK: 244-6020 ONTARIO LEGNAGYOBB HANGSZER SZAKÜZLETE Biztosít telje» választékot, elsőrangú minőséget jótállással» legméltányosabb árat A világ legfinomabb zongorái: Steinway, Bechstein, Bő­­sendorfer, Förster, Petrov, Lindner, Lesage Gitárok, erősítő berendezd sek, harmonikák, hegedűk, dobok Magyar citera újra kapható SSB3« House of Music limited 553 Queen St W. TELEFON: 363-196»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék