New Yorki Magyar Élet, 1979 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-06 / 1. szám

i. . . it it ^ *t 4 iw- ^ iti rf/t »I ^ v, •BBBSBSHi Af«w tokosig, Tonern UUk * naiad nip Utt *ntda dolgokat... muini NEW YORKI^-MG4*^^^ MAGYAR ELET Vol. 32.1. XXXII. évfolyam. 1. 1979. Január 6. Szombat. Több mint száz halott a jobb- és baloldal összecsapása következtében: A törökországi zavargások „Csodálatos újmandarinok” Kínában # Gyászos magyar statisztikák Ara: 40 cent II. Erzsébet királynő hagyományos karácsonyi TV-üzenetében több emléke­zetes történelmi mozzanatot elevenített fel; többek között VI. György szavait idézte, melyeket a II. világháború kitörésekor mondott: „A jelen nehézségei, vagy a jövő bizonytalansága ne törje meg hitünket!” — II. János Pál pápa váratlanul megjelent ablakában karácsony másodnapján is a Szent Péter téren összesereglett tömeg előtt: „Kiváncsiak voltatok, otthon van-e a Pápa?” — hangzott közvetlen modorú kérdése, mire a tömeg tapsban tört ki. — A Sta­tistics Canada jelentése szerint az átlag hetibér összege $263.04, — és több mint 350.000 munkakört teremtettek 1978-ban. — A Vatikán rendkívüli köve­tet küldött Buenos Airesbe, hogy megkísérelje elhárítani az Argentína és Chi­le között csaknem kenyértörésre kerülő területi viszályt, melyet a Beagle szi­getek birtoklása robbantott ki. — Egy Chicago-környéki építési vállalkozó be­vallotta, hogy harmickét fiatal fiút gyilkolt meg, miután erőszakot követett el rajtuk, és a hullák nagyrészét háza alatt temette el. — Kambodzsa három évi teljes elszigeteltség után újra megnyitja a világhírű „Angkor YVat” temp­lomot a túristák előtt. (Az Angkor Wat a XII. században épült, kb. 60 négy­zetmérföld területen, Suryavarman uralkodó tiszteletére.) — Hong Kong többé nem engedélyezi a vietnami menekülthajók kikötését. „ZENDÜLÉS AZ ÁLLAMREND ELLEN” Bulent Ecevit, a török miniszterelnök a címben foglalt szavakkal kommen­tálta a legújabb törökorszá­gi eseményeket, melyek fo­lyamán mintegy szás_ halott ál­dozatot tartanak számon a délkeleti Kahramanma­­ras városa körifyéki za­vargások leverése követ­keztében. A török parlament az ország 67 megyéje közül 13 megyében ostromállapo­tot hirdetett ki. A rendkí­vüli állapot javaslatakor a képviselők szavazása 437:1 arányban történt, ami igen­csak jellemzi a helyzet sú­lyosságát. A főváros Ankara és Isztanbul ugyancsak az ostromállapot körzetén be­lül esik. A török állami rádió szerint a Kahrainanmaras környéki zavargások letöré­se során 170 ember meg­sebesült; több mint száz letartóztatást foganatosí­tottak. A zavargások okaként a török baloldal és jobb­oldal közötti villongásokat jelölik meg: a héten két baloldali tanár temetésére tüntetőleg kivonultak a ró­zsaszín szimpatizánsok, s ez arra késztette a jobbol­dalt, hogy megzavarja a tüntetést. Ebben az évben hasonló ideológiai összecsapások során már több mint hat­száz ember pusztult el. Szulejnián “ Deinirel, az ellenzéki vezér, (akit 1973- ban a hadsereg palotafor­radalma távolított el a miniszterelnöki bársony­székből) —élesen kikelt a kormány ellen és „árulók­nak” ' bélyegezte Ecevitet és republikánus kisebbségi pártját. KÍNA „CSODÁLATOS UJ MANDARINJAI” A Társadalomtudomá­nyi Akadémia elnöke, Mr. Hu Csiao-mu nemrég Pe­­kingben kijelentette, hogy a „szocialista társadalmak­nak jócskán akad tanulni­­valójuk a kapitalista üzem­vezetési technikáktól. ’ ’ Mr. Hu adatokkal tá­masztotta alá hajdan Isten­­kísértésnek, avagy árulás­nak minősített állítását: fel­fedte, hogy Kína múltévi búzaterme­lése nem volt nagyobb, mint az 1955-beli aratás, ráadásul a termelékeny­ség veszedelmes méretek­ben süllyedt, mert ha megtartotta volna az ötvenes évek lendületét, azesetben 1978-ban az egy főrg eső termelés meghá­romszorozódott volna!” Teng Shiáo-ping, á' ’kí­nai „csodálatos új manda­rin” ugyancsak valaha szentségtörésnek számitó kijelentéseket kockáztatott meg: „ideje, hogy valami reális feladatot adjunk a papiron létező szakszerve­zeteknek!” A kínai marxizmus u­­gyancsak súlyos sebeket szenvedett akkor, amikor Mr. Teng egyik jobbkeze Szecsuánban azt merte el­mondani: „Hajszálhasogatás az, hogy mi helyes a marx­­izmus-leninizmus szem­pontjából, és mi . nem, mert az igazság az: bármi, ami meggyorsítja Ki­na iparának modernizálá­sát és elősegíti a termelé­kenységet, az helyesnek számít!” TEHERÁNI HELYZETJELENTÉS Amint az amerikai kö­vetséget környékező tehe­­ráni házak falain olyan plakátok jelentek meg, amelyek a külföldi állam­polgárokat sürgős menekü­lésre intette, az iráni kar­hatalmi közegek megkezd­ték a falragaszok eltávolí­tását. A tömeg kődobálás után a rendőrautók abron­csait támadta késekkel, majd számos gépkocsit fel­gyújtott. A zavargások le­verése során többek között lelőtték a teheráni műegye­tem' egyik professzorát, aki egy „ülősztrájk” keretében tiltakozott a sah rezsim je ellen. A falragaszok szövege — angol nyelven — a kö­vetkezőket hirdette: „A biztos halál helyett, február elsejéig hagyjá­tok el az országot!” A National Iranian Oil Company, mely eddig a ri­­•porterek kérdéseire mindig megadta a napi olajterme­lési számadatokat, — ezút­tal megtagadta a választ. Szakértők szerint a normá­lis körülmények között ter­melt napi hatmillió hordó nyersolaj helyett ennek csak mintegy tíz százalé­kát teszi ki a sztrájkok mi­att akadozó napi produk­ció, — ami egyben azt is jelenti, hogy — (a sors iró­niája) — Irán elöbb-utóbb olajbe­hozatalra szorul, . hisz napi belföldi olajfogyasz­tási igénye kb. .600.000 hordó! Irán központi bank­jának alkalmazottai ugyan­csak sztrájkba léptek: a postai küldemények kihor­­datlanul hevernek, a rém­hírek szerint a sah egy ka­liforniai villára alkuszik... SZOMORÚ ÉWÉGI MAGYAR STATISZTIKÁK A cím helyett inkább „gyászos” statisztika a he­lyes- kifejezés, mert a Ma­gyar Statisztikai Hivatal 1978-as évkönyve szerint a nyugdíjasok száma csak­nem megháromszorozódott: ma minden ötödik ember nyugdíjas Magyarországon, ami egyben azt is jelenti, hogy bénitó munkáshiány lépett fel, hiszen a halálvető abortuszren­delet kései kihatása foly­tán a, produktív . réteg oroszlánrésze kiesett. Közben a környező utódállamok az elöregedett összmagyarság lélekszámút hatszoros túlerővel múlják felül: a magyar nemzettest egyik legszivósabb, legzár­tabb nyelvi egységének fel­számolása Erdélyben sze­mérmetlenül folyik, — és az USA, meg Kanada az erdélyi . ma­gyarság eltüntetése elle­ni tiltakozás helyett atomreaktorokat szállít — hitelbe —, annak a Ceausescunak, a­­ki nyíltan fittyet hány a Kádárral letárgyalt egyez­mény szellemének, mely némiképpen enyhítette vol­na a kulturlikvidáció gyil­kos hatását. Bár a külföldi tiltako­zóhullám után megszigo­rították az abortuszrendele­­tet, — ennek ellenére még­is 90.000 leendő kisma­­gyar életét oltották ki az óhazában 1977-ben. Ez az emberhiány most abban a tragikus társadalmi jelen­ségben nyilvánul meg, ami­kor a nép többet költ sír­kövekre, mint bölcsőkre! Dr. Zsigmond András: „Az Üt, az Igazság és az Élet” A guyanai tömegöngyilkossággal kapcsolatban a sajtó, a rádió és a tévé egybehangzó véleménye ez volt: „A tragédia igazi oka — valószínűleg — mindig titok marad ...” Sokat gondolkoztam: mi lehet az oka annak, hogy a mindig ki­váncsi hírközlő szervek ebben az esetben ilyen lemondóak. Aztán rádöbbentem: sem a média, sem a közvélemény nem mer az esemé­nyek mélyére nézni! Egyszerűen nem merik bevallani, hogy a 20. század végén az emberi szellem ilyen szörnyű eltévelyedése volt le­hetséges, hogy napjainkban előfordulhatott ilyen tömegöngyilkosság. Sérti a büszke emberi öntudatot, hogy megdőlt az a tévhit, amelyet a tudományos világ és a technikai forradalom kora hirdetett, hogy az emberi ész rövidesen megold minden problémát a Földön, ahol jólét és boldogság fog hamarosan uralkodni. A guyanai tömegöngyilkosság — ne essünk túlzásba — nem tipi­kus jelenség napjaink történésében. — De az ilyen megdöbbentő ese­mények figyelmeztetnek arra, hogy az emberiség lelke mélyén nagy bajok vannak: valahol, valamikor eltévesztettük az utat s most az útjátvesztett ember hamis messiások, antíkrisztíisok tanítását követi'. Nem tipikus a guyanai tömegöngyilkosság, — de ennyi erővel nem történhetne meg ugyanez a szörnyű tragédia a többi száz- és száz szektában, vagy a százezres tömegeket vonzó rockmusik-fesztiválokon, ahol a tömeghisztéria és szuggesszió hasonló jelenségei fordulnak elő, mint Guyanában?! ... Merjünk a tényekkel szembenézni és nyíltan bevallani: a mai ember lelke üres, mindentől és mindenkitől elidegenedett, nem elégí­ti ki a technikai forradalom ezer vívmánya, — többre vágyik: örök útmutatásokra, amelyek célt adnának céltalan életének. Egy szóval: „Az Ut, az Igazság és az Élet’' krisztusi elveire van szüksége. De nem a hippik „Christus Superstarjára”, nem Jones diktáto­­ri Krisztusára (Akit Leninnel egy szintre helyezett), nem is a kü­lönböző szekták hol szirupos, hol egyoldalúan csak a szociális igaz­ságot hirdető Názáretijére van szüksége a ma emberének, — hanem az evangéliumok, az Apostolok Cselekedetei, a Szent Pál levelei, a Szent János látomásai Krisztusára, az Isten Második Személyére, a végítélet Bírójára, — egy szóval — a Megváltónkra, Aki azt mond­ta Magáról: „Én vagyok az Ut, az Igazság és az Élet”. Ne féljünk ezt a megalkuvás nélküli Krisztust hirdetni, mert csak ez hozhat megoldást a ma problémáira. Erre vágyik a ma if­júsága is, amely — valljuk be őszintén — ha tévelyeg is, ha hamis útakon is jár, ha téveszmékért is lelkesedik (lehet, hogy nem ők a hi­básak, hanem a már századok óta tévútakon tántorgó elődeik), — egyet el kell róluk mondanunk: Őszintén vágynak a teljes Igazságra, szembe mernek nézni korunk égető problémáival, egész szívvel vágy­nak megismerni az igazi „Utat, Igazságot és Életet”. Ezt keresi a mai ifjúság, amikor hamis prófétákra hallgat, ami kor megtévesztő eszméket követ, amikor szektavezéreket imád. Ezek nek tanitásaiban reméli megtalálni azt, ami után Isten hasonlatossá gára alkotott lelke vágyik: a biztos eligazítást a világ dolgaiban végső kérdéseire a választ. Az ilyen közösségekben, szektákban' hiszi a mai ifjúság megtalálni a valahovátartozást, a szeretet, amely úgy hiányzik ebből a világból, — mert érzi, hogy szeretet nélkül nem lehet élni, hiszen Isten a Szeretet s minket isten saját képére teremtett. Ezért a kötelességünk hirdetni a teljes Krisztust — fenntartások és megalkuvás nélkül, Aki „az Ut, az Igazság és az Élet” titká­nak egyetlen birtokosa, Maga „az Ut, az igazság és az Élet”. Ha azt akarjuk, hogy az emberiség ne zuhanjon újra olyan ször­nyű katasztrófákba, mint a guyanai. tömegöngyilkosság, — tovább menve — mint a 20. század két borzalmas világháborúja, az is­tentelen bolsevizmus félvilágra kiterjedő zsarnoki uralma, vagy a jövőben: a világunkat megsemmisüléssel fenyegető atomháború, — akkor csak égy megoldás van: vissza kell térnünk az evángéliumok Krisztusához, Hozzá kell hasonulnunk, Vele kegyelmi egységbe kell olvadnunk, hogy megszülessen bennünk Krisztus, — Aki maga „az Ut, az Igazság és az Élet”. Legyen ez újévi, szent fogadalmunk. inr-ini-Flórián Tibor: A budapesti Hősök - tere. ===aoc3o: ADATOKT A társadalom, mint a pók veszi kö­rül hálójával az életet. Olyan dolgok el­végzésére kényszerít, melyek csak a kül­ső világot szolgálják. Ha követnéd paran­csait, tavasztól-öszig, kerted füvének nyí­rására több időt kellene fordítanod, mint könyvek olvasására. Olyan szavakat kelle­ne mondanod, amelyek legtöbbször ellent­mondanak az igazságnak. Véleményed he­lyett az időjárásjelentést idézhetnéd és a piaci árakat. Úgy kellene beszélned, hogy elfedd önmagad. Testi és lelki sebeid sen­kit sem érdekelnek és lassan elfordulná­nak tőled, ha mondataiddal. közönyüket felborzolnád. Amerika mai társadalma hazugságra és képmutatásra kényszerít. Még a temp­lomokban is ritkán találsz, a misék kö­zötti csöndben, magános imádkozókat. Fájdalmadat és problémáidat nem vihe­­ted az Isten házába, enyhülésre. Ezek már nem ifjúkorod templomai. * Egyre fokozódik éhséged az őszinte szó, az együttérző mozdulat után. A mai nagyvárosok magányának a számkivetett­je vagy. A közöny és a hazugság úgy vesz körül, mint egy áthághatatlan bozót. Ha kinyitod az idegen nyelvű újsá­gokat, hiába kutatsz az igazság után. Az igazságot csak magyarul olvashatod. A szabadság lehetőséget ad kimondásukra, mégis eltakarják és azt tálalják eléd, ami­re ők akarnak tanítani: hatalmas vagy, tökéletes, nagyszerűen szervezted meg az életet magad körül. Alhatsz nyugodtan, a végtelenségig, nincsenek ellenségeid s akiket, állig fegyverben, készülődni látsz, azok csak ellened védekeznek, mert' Te még mindig fegyverkezel s nem akarod odaadni önmagad. Véded házadat, sza­badságodat s egy életmódot, amelyre a Néva partján már régen kimondták a ha­lálos ítéletet. Az ellenségeid jó emberek, a baráta­id — írja lapod, mondja és hirdeti rádiód s tévé készüléked —. A békét akarják hoz­ni neked, zsarnokságuk örök, mindent el­némító békéjét. Azt az állapotot, amely­ben nem kell gondolkoznod, mert az meg a világot, tőled, aki tudásoddal a semmiből teremtettél emberibb életet min­denki számára. V Vajon emberibb az az élet, amely ha zugságokkal bástyázza körül önmagát' Bontsd le az emberek szíve körül a fala kát. Nyisd ki az örökké csukott ablako kát, hogy kitekintsenek saját világukból Engedj napfényt a lámpafényben élő há­zakba és szívekbe. Nyisd ki az ajtókat az őszinteségnek és a mindenkivel együtt­érző szeretetnek. Tedd meleggé ezt a hi­deg jólétet. Nyisd föl az emberek szemét az igaz­ságra, hogy megismerjék barátaikat, fölis­merjék ellenségeiket és megvédjék azt a legmagasabb életszintet, melyet ember te­remtett valaha a földön. ★ Ne higyj azoknak, akik „Róma vég­napjait” hirdetik. Az új barbárok rohamra kész oszlopait megállítja a bátran kimon­dott igazság, megbénítja az Eszméből su­gárzó fény. Uj kereszténységet hirdess, és amelyben hinni tudsz. Győzd le önmagad­ban és magad körül az anyagiasságot és a pénz helyett emelj oltárt a mindent le­győző szeretetnek. Kövesd végre azt a Jé­zust, aki a kufárokat és a pénzváltókat ostorozta és a kereszten is megbocsátást hirdetett. Kövesd a tiszta Eszmét és mosd le róla az anyag mocskát, amivel beíröcs­­költék a századok. Korlátozd az állam és a pártok egyre növekvő hatalmát. Ezek nem védelmedet szolgálják, csak túlméretezett rendszerük és saját, hatalmuk fenntartására kényszerí­tenek. Ne te légy az állam és a pártok szol­gája, hanem végre ők szolgáljanak téged. Ne engedd, hogy napról-napra többet kö­veteljenek tőled és egyre szűkebb korlátok közé 'szorítsanak. Követeld, hogy életed nyugodt fejlődését biztosítsák, nappalaid és éjszakáid nyugalmát és azt a biztonsá­got, amelynek megvédésére te adtál ha­talmat kezükbe. Kényszerítsd azokat, aki­ket egykor megbíztál, hogy ne forduljanak ellened és ne cselekedjenek úgy, mint akik — korbáccsal kezükben — megbízást adhat­nák neked.állam gondolkozik helyetted, ők mentik .OfflOOBtMeOBOOgOgOQgOOeflWaOBggQgBOOQBOBOaCei Minden kedves olvasónknak: boldog és sikerekben gazdag újesztendó't kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék