New Yorki Magyar Élet, 1979 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-06 / 1. szám

2. oldoal MAGYAR ÉLET 1979. Január 6. nwtautwruit MAGYAR ÉLET SINCE 1957 IN TORONTO Head Office: 6 Alcina Avenue. Toronto. Ontario, Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szcrkcsz ti! A magyar élet szerkesztőbizottsága Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO.. LTD. Előfizetés: 1 évre 20 dollár, félévre 12 dollár. "Second Class Mail Registration Number 0003" Milyen lesz a római magyar kápolna? Magyar Életben megjelenít közlemények, vagy hirde tések bármilyen nyomdatechnikai módszer utján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után.” A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza Máriássy Zoltán: Egyedül Oly közéd vagy Isten és mégis oly távol! A Sátán világot számol. Az élet-homokórán emberek peregnek, életek érkeznek és vágy-halmok halnak. — Jézus, fial lód?! Vannak, kik igazi Karácsonyt akarnak! őszinteséget! Nem diplomáciát! A Te okosságodat! Az „igen-igen”-t s a ,,nem-nem”-et. őszinte „szeretem”-et és őszinte „feszítsd meg”-et! Egy nép vére harsog, mint a pusztába kiáltó — Karácsony—Húsvétot, születés—feltámadást jövendölő — isteni küldött hangja. Mindenki hallja de senki sem érti. Ó Kisded! Miért mi? Miért a magyar ki messiás-sorsodat ezerszer újjáéli?! S ha már e sorsot Kzántkd néki; j * *t Lanirna -sabaktani?1 Éli?! Isten! őszinteséget, hazugság-véget akarok - és én is ő igen ... én is — ; hazudok! Neih Te távoztál tőlünk, de én és mi hagytunk el Téged ... — Jézusom; hallgasd meg imánkat, az össretörtségünk alázatában fogant kérésünket: — Jöjj utánunk! Keress meg bennünket És Te emeld meg Keresztünket! Mi a Föld legszegényebb, Téged vágyó pásztorai Betlehemet kérünk. Ntem baj, ha az úton száz kígyó hemzseg, nem baj, ha ezer Heródes feni ránk kését; csak Te légy velünk, bennünk;' csak Te hintsed Lényed mézét, Karácsony élő Isten-Ékét, az öröktől fogva megszemélyesüit —: Békét!!! Oly közel vagy, Jézuskám És mégis olyan távol! Advent éjszakáján fekst gyász-fátyol... Könnytelenül sir a szivem, a lelkem; szegény Magyar Nemzetem ... Az élet sivár ... a világ kihalt. — Hallom, vagy csak hallani vélem a mennyei dalt? — Haliga! Mintha valami csendülne az ég távolából (!)... — Jézuskám! 'Ügye nem marad üres a jászol?! Lékai László bíboros esztergomi érsek kérésére még VI. Pál pápa hozzá­járult, hogy a Szent Péter bazilikában magyar szen­tek kápolnája létesüljön. Milyen lesz a kápolna? Magának a magyar ká­polnának a gondolatát tu­lajdonképpen dr. László István eisenstadti (kismar­toni) püspök vetette fel. Jelenleg egy mérnök-meg­hízott Rómában mérnöki szempontból vizsgálja át a kápolnát, majd a Szent Péter templom főpapja. Marcella bíboros delegátu­sának, Zanini érseknek re­ferál a tervezett Magna Domina Hungarorum szob­ráról és a 20 szent életé­ből vett dombormű ábrá­zolásáról. Ezek a dombor­­müvek elevenné teszik az egész kápolna hangulatát, magyar és latin nyelven grafikai feliratok magya­rázzák meg az egyes jele­netek értelmét. A kápolna mérete kb. 10-szfer 5,50 négyzetméter,. magassága kb. 4 m. plusz | boltív. A beépítetlen pad­lózatrész 4-szer 5,20 négy­zetméter. Ide kerülnek be az egyes nemzeteknek a címerei színes hímeskőből. A kápolnában a szembené­ző oltár fölött foglal he­lyet a Magyarok Nagyasz­­szonya életnagyságú szob­ra. A hosszanti falon pe­dig a Magyarok Nagyasz­­szonyát 20 olyan magyar szent veszi körül, akik vagy Magyarországon születtek, vagy innét szár­maztak el Európa külön­böző tájaira. Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sor) 2 dollár, minden további 5 szó 1 dollár. Jeligés apróhirdetések arához z aoiiar külön díj- is fizetendő, de jeligés levelek tovabbilasac­­külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apvóntu.etesei ugyancsak 2 dollár külön díj fizetendő; — Telefonon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal. Személyesen, vagy levélben legkésőbb péntek d.u. 1 óráig kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levélben küldött aprómrdetcseK ára is mellékelendő. Mindenféle tető és csatorna jé vitást vállalok a legmegbízha­tóbb munkával és garanciával Hívja Balogh Roofing-ot. Tel.: 362-5152, vagy 364-5092. Mindenféle dry wall munkát, stacko ceiHngef, fal fújást, áta­lakításokat, vállalok garanciá­ival. Telefon: 334-5296, este 6 [óra után. Mindenféle háztartási villamos­­gépek javítása: mosógép, szárí­tógép, villanytűzhely, porszívó stb. Valamint, egyéb villamos­­sági munkák. STEVEN'S GE­NERAL ELECTRIC REPAIR, 4 Atlas Ave., (a Magyar Ház kö­zelében), Tél.: 656-0841. Dr. Christa Fablnyl, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywood-j kozmetikai eljárásokat álltai* mázzá. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318. Román tudós a cenzúra eltörléséért Victor Frunza a buka­resti egyetem újságírói tan­székének 43 éves tanára, levelet intézett Ceausescu elnökhöz, melyben függet­len szakszervezetek létesí­tését, külföldi utazások megkönnyítését és a cenzú­ra eltörlését követeli hazá­jában. Követeléseit azzal indokolja, hogy ezelőtt egy évvel a Zsil völgyében 35 ezer bányamunkás sztráj­kolt, de a román újságok erről egy szót sem írhattak. Franciaországból írt levelé­nek másolatát a Reuter hírügynökség rendelkezésé­re bocsátotta. Frunza, aki 1956 óta a román kommun­ista párt tagjai Franciaor­szágban töltötte szabadsá­gát, és családjához tért vissza Romániába. Tisztá­ban van írása személyére vonatkozó lehetséges kö­vetkezményeivel, de nem hallgathatott . tovább. (Frankfurter Allgemeine Zeitung.) illiniiiliiniiiiiaililiiiiigiililiiuuuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuuiinnnnnunuiiiiiiiinHnimiiiiuiiiiiniHituiiiiiiinimiiMiiiiiiiii iHiHuuiHuüiiiiiniiniiimiiiiiiuuuiiiuiiiiinuiiimiuiiiiingiimmiiiUHiuiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiimuiiuiiu A francia rendőrség újra ellőtte... Franciaország elsőszá­mú közellenségét Jacxues Mesrine-nek hívják, és a Pink Panther filmsorozatból ismert „Inspecteur CIou­­reau” minden balfogására szükség mutatkozott, ami­kor — ki tudja hányadszor — Újra sikerült Mesrine-nek kicsúsznia a francia rend­őrség matthálójából. Mesrine hat hónappal ezelőtt a Prison de la San­­té párizsi különleges biz­tonsági intézkedésekkel el­látott börtönéből váratla­nul kiszabadult. Mesrine tárgyalásán egy Petit nevű bíró 21 évi fegyházra Ítélte a furfangos gazfickót. Mesrine kiszabadulása után megpróbálta elrabolni azt a bírót, aki kiszabta rá a „huszonegyet”. — Csupán véletlensógből — idejekorán meglepték, így Mesrine elmenekült, azon­ban névjegyét — mint rendszerint, gúnyos formá­ban — újra a helyszínen hagyta: — „Ti kétbalkezes francia rendőrök és nyo­mozóebek! Újra itt jártam! — Mesrine”. Újabb zavargások Iránban Az Associated Press jelenti Teheránból: A PARS elnevezésű irá­ni hírszolgálati iroda ada­tai szerint Goran városá­ban legkevesebb kilenc ember vesztette életét és 30-ra becsülik a sebesültek számát. Mashad-ban, a szovjet határ közelében hét tünte­tőt agyonlőttek a karhata­lom emberi. Ispahánban nyolc ba­rakkot felgyújtott a protes­táló tömeg. , Rezayeh-ben a karha­talom könnygázbombákkal fojtotta el a tüntetést. A mozlim vallásos elöl­járók egynapos sztrájkot hirdettek, amelyet az ellen­zék vezérei támogattak. Teheránban, — ahol számos sah-ellenes tüntetés zajlott le a közelmúltban. — a jelek szerint normális­ra fordult az életmenet: a pénzváltók újra elfoglalták a bazárokban megszokott bódéikat, sőt, a hivatalo­san 70 rialban megállapí­tott USA dollárért száz ri­­alt ígértek. A dollár értékének emelkedése annak tudható be, hogy a komolyra for­dult zavargások a legutób­bi három hónap leforgása alatt jelentős károkat okoz­tak az olajkitermelés terü­letén. A gazdagabb iráni társadalmi réteg képviselői pedig nagy összegű külföl­di pénzátutalásokkal ipar­kodtak menteni vagyonu­kat. Felvették Kínát, kizárták Tajvant A Nemzetközi Atléti­kai Szövetség kongresszu­sa 200 szavazattal 153 el­lenében újra felvette tag­jai közé Kínát, s ezzel egy időben kizárta Tajvant. A szerveret garanciát kért és kapott a Kínai Népköztár­saságtól, hogy , Tajván at­létái a jövőben a kínai at­létikai szövetséghez tarto­zóan, zászlaja alatt nem­zetközi versenyeken vehes­senek részt. A kongresszuson részt vett képviselőkre hivatkoz­va, az AFP francia hírügy­nökség közölte, hogy a leg­utóbbi prágai atlétikai Eu­­rópa-bajnokságon öt részt­vevő versenyző dopping­­kontrolija pozítiv volt. Ne­vüket az Európai Atlétikai Szövetség novemberi ülése után hozzák nyilvánosság­ra. A szabályok értelmében súlyos büntetés vár az aj­zószer alkalmazókra: leg­kevesebb 18 hónapos vagy örökös eltiltás várhat rá­juk. Az osztrák referendum Ausztria népe arra sza­vazott, hogy az egy mil­liárd dolláros költséggel, 6 ev alatt felépített Zwen­­tendorf-i atomerőmüvet ne helyezzék működésbe. A lakosság fél az atomrobba­­nástól és a hulladék anya­gok káros kisugárzásától. — A szakemberek most nem tudják, milyen célra használják fel a drága épü­letet és a berendezéseket. Közvetlenül Magyarországról BA llfB cigányzenekar HAtlIVU és táncosok MASSEY HALL Január 7 este 8.30. Jegyek: $6.00, $8.00, $10.00, $12.00. Jegyek kaphatók minden BASS kirendeltségnél, vagy hívja a 923-3080 számot és használja Chargex, vagy Master Charge hitelkártyáját. A jegyiroda jelenleg nyitva. Mindeféle nyomdai munkát vállal a Magyar Élet nyomdavállalata. 6 Alcina Avenue Toronto Ont. Telefon: 654-2551 Utazási iroda keres tisztvise­lőt. Angol-magyar nyelvtudás és gépírás szükséges.,. Tele­fon: 537-S131. Tisztviselőt, magyar - angol és gépípasi tudással keresünk ál­landó munkára. Tel.: 361-1101. Budapesti 56 éves, csinos, há­zias úriasszony torontói férjet keres. Levelezés: Mrs. K.B. 1399 Budapest, postafiók 684 Hunga­ry címen. Férjhez menne szőke, jó meg­jelenésű 35 éves gyógyszerész­technikus. 1502 Budapest, Pos­tafiók 299. Hungary. Jégszekrény — mosó és szárító­gép — tűzhely javítását válla­lom. Tel.: 633-0513 vagy 746-1846. Pehelypaplanokat, párnákat ké­szítünk rendelésre, új munká­kat és javítást is vállalunk- Telefon: 787-9021. Sarasota, Florida és környé­kén REAL ESTATE ügyben ne felejtse el felkeresni SUNGATE REAL ESTATE CQ.-t 1944 S. Tamiami Trail, Sarasota, Fla. 33579, USA. Tel.: (813) 366-9544. Modern computer service. Kérje Dr. Agocs Sándort aki magya­rul segíti önt, hogy megelé­gedett legyen. Florida által kinevezett NOTARY PUB­LIC, úgyszintén Realtor, Ass. A MAGYAR ÉLET HIRDETÉSEI EREDMÉNYESEK! A MAGYAR Evangéliumi Rádió ISTENTISZTELETEI MINDEN VASARNAP REGGEL PEL 8-TOL 8-IG aC. H.I.N.— FM 101-en Cím: Hungarian Gospel Radio, P. o. 159, Postal Station „P” Toronto, Ont. M5S 2S7, Canada Felelős szolgálatvezetők: Tóth János es neje Erzsiké. Zenith — Motorola »— Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Telefon: 625-5613. AUTÓ BIZTOSÍTÁS problémás, vágy sima azonnali fedezet. Részletfizetés. Házhoz.is kimegyünk. , A- TATÁR "Pitts Life' Insurance Co.- .. Suite ,31.1 — Íj 10 Sf. Mary Street ­­Toronto, Qntario Te|efan:: 535-7101. ;' '■ vagy 925-5957.; Bútorozott szoba konyha kiadó. Telefon: 531-5200. Vízvezeték szerelést — új mun­kát, javítást és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­­val. Díjtalan árajánlat. Willow Plumbing, tel.: 221-6893. Imre Custom Furniture. Min denféle asztalosmunkát minősé gi kivitelben, recreation-szobát konyhaszekrényt, nappali és há­lóberendezést, egyéni kívánságra készítek. Üzletberendezés és ter vezés. Hazai vizsgázott műbútoi asztalos. Telefon: 495-0267. Könyvelést, adóbevallást jutá­nyos áron vállalok. Tel.: 494-1753 Gépszedőt, gyakorlattal felvesz magyar nyomda vállalat. Tel­­fon: 654*2555 reggel 9-től d.u. 5-ig. Bramptonban lévő kis műhe­lyembe szerszám-gépekhez értő lakatosokat keresek. Telefon: 453-3577.' Ügyeskezü férfit és nőt keres csirke-üzem heti 4 napra álta­lános munkára, jó fizetéssel. 54 Kensington Ave. (hátul az ud­varban). Telefon: 366-4513 vagy 782-5726, péntek d.u. és szombat kivételével. Privát házban bútorozott szo­ba fürdőszobával és konyha használattal kiadó, egyedülálló, megbízható, dolgozó férfinak. Tel.: 922-0997, Mrs. Adler. Este 6 után: 445-6298. Calgary-ban élő magyarok fi­gyelmébe! Sok éves gyakorlat­tal, női-ruha varrást, alakítási vállalok. Telefon: 253-9622. Házvezetőnőt bentlakással ke­res egyedülálló férfi. Napi 3 4 órai munka, teljes ellátás, szombat-vasárnap szabad, jó fi­zetés. Telefon: 1-519—462-2359. Jólmenő . magyar étterem , a Bloor St.-en készpénzért, olcsón eladó. Korona Restaurant, Te­lefon: 961-1824. TV-Stereo Szerviz ELADÁS Hívja Mr. TÖTH-ot 15 éve Torontóban .633-1332 MEGHÍZOTT? TÖBB A SÓ­LYA? Hívja a 223-2503 telefon­­számot. B & F Laboratories, 611 Sheppard Ave. E., Willowdale, Ont. M2K IBS. KÖNYVELÉSÉT ELVÉGZI ADÓBEVALLÁSÁT ELKÉSZÍTI MÉRLEGKÉPES KöNYVÉLö P. TOFFLER 781 -5835 Leslie Ärvay NOTARY PUBLIC 456 Bloor Street West Toronto, M5S 1X8 531-5308 Magyar borok és likőrök ONTARIÚBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATOK • Jászberényi rizling zamatos, nagyon olcsó • Szekszárdi vörös • Egri bikavér, vörösbor • Tokaji aszú, a bor királj • Badacsonyi szürkebará zamatos pecsenyebor • Debrői Hárslevelű zamatos fehérbor • Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 273 rERMINAL X TORONTO Uj férfi ruhák gyári áron. Ala­kítást, javítást vállalunk. Fabók László, telefon: 364-3014. Cím: 7 Kensington Ave., Toronto, Ont; M5T 2J8. York Mortgage Broker, 652-3505 díjmentes felvilágosítás kölcsö­nökre. Tekintse meg e lapban a nagy hirdetésem is. Frigldairt, aircondltlont, háztar­tási gépeket háznál Javítok. Tel.: 838-1702. Vlagyarról angolra, mindenféle fordítást vállal hivatásos angol fordító. Telefon: 8834524, vagy 538-1044. 1999-ig ismerheti asztrológiai íorslehetőségeit, szerencséjét, bioritmusát, boldogságát. $99.00. Új 25 oldalas árismertető 50 cent,. J. Papp P.O. Box 38745 Hollywood, Cal. 90038 USA. Hirdetési ügynököt felveszünk, magas jutalék! Angol tudás szükséges. Tel: 654-2551. K&C Construction! Vállal kő­műves munkát — festést — külső és belső átalakítást — cottage építést — kőmunká­kat, csatorna javítást és tisztí­tást. Telefon Toronto: 537-3579 vagy Lindsay 1—705—324-0932 hívja collect) Kérje Mr. Ka­­racs-ot. Festést — Vízszerelést és lakás átalakítást vállalok. Telefon: 222-1906 d.u. 4 után. Stove, frigidaire,, mosó és szá­rítógép, porszívók javítását váh lalom. Telefon: 7894206. Házasság céljából rendes férfi keresi egyszerű, csendes, sze­gény nő ismeretségét 33 éves ko­rig. írjon: P. O. Box 451 Stn. ,.Z” Toronto M5N 2Z5. Vállalok mindenféle asztalos munkát, ház hozzáépítést és átalakítást, cottage javítást, basement kiépítést, valamint magyaros népi bútor készí­tését. Tel.: 633-1596, 266-7152. Tetőfedés! ÜJ munkák — javítások garanciával! Díjtalan ár­ajánlat! 20 éves kanadai gyakorlat. Telefon este 6 után: 826-2823. IGAZ ( történetek gyermekeknek! 244-6020 * * * Hívd e számot 244-4672 és pihenj* meg _pár percre! ) EMIL televízió szerelő Minden gyártmányú TV-t, rádiót, lemezját­szót otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. 461-3231 Magyar cég ONTARIO LEGNAGYOBB HANGSZER SZAKÜZLETE Biztosít teljes választékot elsőrangú minőséget jótállással, legméltányosabb árat A világ legfinomabb zongorái: STEINWAY, BECHSTEIN Bft SENDORFER, FÖRSTER, PET R,0V,' LINDNER, LESÁGE Gitárok, erősítő berendezések harmonikák hegedűk, dobok ’ Magyar críera újra kapható »11 House of Music LIMITED 553 Queen St, W TELEFON: 553-195* I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék