Szabad Nógrád, 1948. szeptember (4. évfolyam, 36-40. szám)

1948-09-02 / 36. szám

Tóth József hegesztő l salgótarjáni­­célgyár élmunkása már 25 éve dolgozik szakmájában és a gyár egy k legjobb mun­­kása. A 3 éves terv mielőbbi megvalósulás­­áért folytatott harcban kiváló munkájává­ került az első helyre és így szerezte meg az élmunkás jel­­vényt Sz..gam­mával és szak­­tudásával munkatársainak elismerését és megbecsülését is sikerült elnyernie. Kö­­­vetendő példaként állhat minden ma­­­gyar dolgozó előtt. Nógrád az állategészségügyért Az ipolyvidéki szarvasmarha táj­fajta állomány a háborús esemé­nyek következtében komoly káro­kat szenvedett, amihez még hoz­zájárult az állatok meddősége, ami megyeszerte komoly aggo­dalomra adott okot. Ezeknek a ki­küszöbölésére az állatorvosi kar komoly munkával vizsgált felül augusztus hónapban 247 darab szarvasmarhát, melyből 187 bizo­nyult meddőnek. Ezért azonnali gyógykezelés alá vették a szarvas­marhákat, hogy a borjúhozamban semmi kárt ne szenvedjen Nógrád megye. A baromfitenyésztés fellendítése­­ érdekében ugyancsak komoly mun­kát végeztek,­ mert a tenyészcélra megtartandó tyúkok baromfipestis elleni beoltását végezték el. Tarlóhántási verseny a jövő évi kenyérért Balassagyarmaton a Termelési Bizott­ i gazdák lelkesedve fogadták és való­­ság ülésén a jövő esztendő még jobb s mennyien csatlakoztak a javaslathoz, termésének biztosítása érdekében olyan , amelynek kidolgozását a Népi Bizottság javaslat hangzott el, hogy versenyt hirdet e vállalta el. Mint értesülünk, a legjobb a Népi Bizottság a tarlóhántás munkája. A tarlóhánt­ási munkát végző gazdát a Népi tannak legjobb és leggyorsabb elvégzé­­s Bizottság díjazni fogja, sére. A javaslatot az ülésen megjelent­­ Gaszper Márton Bírós-pusztai gazda tarlót hant Ahol a múlt rendszerben mártírhalál várt a bányászra, most a Balaton üdítő habjait jelenti elefnb A múlt hetekben avatták fel Siófokon a bányászok üdülőjét. A Horthy rendszer alatt a bányászokat csak kínozni vitték Siófokra. Éppen ott, ahol most büszkén itl a bányászok üdülője, halt mártírhalált Kakukk József és Epich Ede bányász, ak­iknek neve örökké hirdeti a munkásosz­­tc­ly felszabadulását a súlyos elnyomás alól. Az üdülőt felavató ünnepélyen a nógrádi medence bányászai is szép szám­ban képviseltették magukat és ezek hírül hozták, hogy a bányászüdülő már meg is kezdte működését. Két hetenkint 300—300 bányász talál üdülést a Balaton hús hab­­jaiban és­ annak partján. A nógrádi bá­­nyászok régi vágya valósult meg ezzel. Tej­csárda Balassagyarmaton Balassagyarmat dolgozói tej és tejtermékkel való ellátásának biz­tosítására a járás főjegyzője be­szervezte az államosított Eszter­­h­ázy-féle bakonyi tejgazdaságot. Ez év februárjában 3000 liter tejet biztosítottak ezzel az ellátatlanok ítészére, júliusban pedig már 56 ezer litert. Augusztusra a Balas­sagyarmatra beszolgáltatott tej mennyisége eléri a napi 2500 litert, úgyhogy szeptemberben hatósági áron korlátlan mennyiségben lesz Balassagyarmaton teli. Sőt, még Budapestre is szállítanak napi 2000 —2500 litert. Még ebben az évben Balassa­gyarmat járás területén 20 tej­­gyűjtő csarnokot létesítenek, Ba­lassagyarmat városban pedig tej­ivót és tejfeldolgozó üzemet. Ära 60 filléri ----------------------— 1 1348. szept. ,­IV. évt. 36. sz. Akik az élen járnak Kisterenyén az elmúlt héten Vas Pálné gazdálkodó 450 százalékot­ szolgáltatott be terméséből. Luc­­falván Pribisán András 340 száza­­lékkal került az első helyre. Mát­­ranovákon Gajdén Pál 226, Bag­ *­lyasalján Andó Gyurka Mihály és János 200—200, Somoskön Zeker István 226 százalékban tettek elf*"] get beszolgáltatás! kö­t­ele­ze­t­sé­g­ü­k= " nek. _________ az a hónapos tervért A mátranováki bányász ifjúmunkások elhatározták, hogy részt vesznek az öt­­ hónapos terv végrehajtásában, ifjúmun­kás rohambrigádot szerveztek és a ter­­­melési versenyben élre akarnak törni. A Magyar Ifjúság Népi Szövetségének rohambrigád­jaként felhívják a b­ányame­­dence összes fiataljait, hogy munkaterii,­? létükön szervezzenek hasonló munkabri­­gádokat. A bányászfiatalok ezzel a cse­lekedetükkel azt akarják­­ bebizonyítani,­ hogy ők már nem az am­erikázókat és a magukat a munkától elvonókat tekintik­, követendő példának, hanem a munkaver­­­seny hőseit. Ezek a fiatalok nemcsak­­ a­ munkában, hanem a tanulásban és spor­tolásban is ki akarnak tűnni, ezért fel­­kérik az összes SziT szervezeteket, hogy vegyenek részt a M­INSz 3 hónapos kon­­gresszusi munkaversenyében is. A nógrádi bányászok Irányvonala: j­­ lász­t ! Deficitmentessé tenni a mhw i. Vasárnap délelőtt a Bányamun­kások Szabad Szakszervezetében jöttek össze a nógrádi kerületi bá­nyászat és vezetői, hogy irányt ve­gyenek a bányászat végleges de­ficitmentesítésére. A szakszervezeti kérdések, valamint a bányászok kongresszusának küldöttei megvá­lasztása után Császár Pál igazgató az 5 hónapos munkatervet ismer­tette a megjelentekkel, amelynek sikeres végrehajtása után minden remény meg­van arra, hogy­­ eltű­nik a deficit. Az öthónapos munka­terv a bányászat, gépészeti és­ üzemi építkezésekre* összesen 9.042.5 milliót fordít. Az öthónapos munkaterv valósággá újjáteremti a nógrádi bányakerületet. Azonban­ ebben a munkában minden dolgo­zónak ki kell venni a részét. tiz egységes ifjúság iskolát épít . Már hónapok óta ott díszeleg a zagy­vapálfalvai táblam­­aggyá­r homlokzatán az élüzem jelvény és hirdeti, hogy „az öntudatos dolgo­­zók végzik fáradhatatlan ország­­építő munkájukat“. — A dolgozók párt és politika terén is a legtökéletesebb munkát végzik — mondja Garádi János elvtárs. — Az üzem dolgozó ifjai is egymásra­ találtak. Az eddig kü­­lön működő cserkészcsapat beleol­vadt a SzIT-be és a most már egységes szervezet új vezetőségé­nek megválasztása pénteken zaj­lik le. Arra a kérdésemre, hogy a dol­gozók milyen szemszögből nézik az üzemek államosítását, Révai Géza elvtárs tájékoztat. — A dolgozók érzik azt, hogy az államosítással hatalmas léptekkel közeledünk a­­ magasabb életnívó felé, amelyet a magyar demokrácia és a hároméves terv tartogat min­den magyar dolgozó számára. Saj­nos, az üveggyárat még nem álla­mosították... Az udvaron berregő autó áll itt rákaszon. Gyülekeznek a gyár im­már egy táborba­n lévő ifjúmunká­sai, hogy rohammunkával rendbe hozzák Balassagyarmat legnagyobb állami iskoáját. Az MDP közbenjá­rásával és Katona vállalatvezető elvtárs engedélyével 60 négyzet­méter táblaüveget is visznek ma­gukkal... Lantos l­ászló. Átalakult a jugoszláv kormány A jugoszláv nemzetgyűlés­­ elnök­sége Kardeljt felmentette a szövet­ségi ellenőrző bizottság elnöki tisztsége alól és őt szövetségi mi­niszterelnökhelyettessé és külügy­miniszterré nevezte ki. Szim’cs­­ ed­digi külügyminiszter­t kormányán nis £ 1 £ 1-jé nevezte ki. Változás tör­tént a bányaügyi és a mezőgazda­­ságügyi minisztérium vezetésében».

Next