Szabad Nógrád, 1949. április (5. évfolyam, 14-17. szám)

1949-04-07 / 14. szám

Ara 60 Is­tiér 1349 április 7 V. ivfiljsli 14. c­. A felszabadulás negyedik évfordulója megszilárdította megyénkben a béke frontját Április 4-én megállt az üzemek­­ben a lüktető élet, bányák mélyén a­ termelés, mezőkön a tavaszi hiunka, hogy a dolgozók egy ember­kém, ilui­­peljék a felszabadulás ne­gyedik évfordulóját. Piros díszbe öltözött a vármegye minden faluja, károsa­ A dolgozók sok őzre vonult­­ az ünnepségek színhelyére, lászló és táblaerdők alatt. Az ün­nepségek a béke megszilárdítását tükrözték vissza. Hatalmas, dörgő tapsok és éljenzések üdvözölték a nagy Szovjetunió békét megszilár­dító politikáját. * Salgótarjánban zenekarok kísére­tével vonultak fel a dolgozók több ezrei a Petőfi­ téren felállított dísz­tribün elé ,ahol Pála Károlyné elv­társnő tartott ünnepi beszédet. Ba­lassagyarmaton Szkladán Ágoston, Nógrád-Hont vármegye főispánja beszélt az imperializmus újabb tá­madási szándékáról. Szécsényben Kudella József, Révágon Hajdú Jó­­zsef, Érsek­vadkerten Mrázik József, Nagyorosziban Szedlák Lajos or­szággyűlési képviselő, Nagymaroson Kadlót József,,,,., „Sapban He.­mann Ferenc országgyűlési képviselő, Szi­rákon Tóth Ernő tartottak ünnepi beszédeket. Sámsonházán az evangé­likus pap imádkozott a békéért. — Baglyasalján Szabó József rendőr­­őrnagy, Nagybátonyban s a többi bányatelepeken a Népfront, a Párt és a Szakszervezetek képviselői tar­­tottak ünnepi beszédet. A felszabadulás negyedik évfordu­lójának ünnepén megyénk vala­mennyi ünnepi szónoka a két tá­borra szakadt világ harcáról számol­­tak be­ A magyar nép szabadságáért hősi halált halt szovjet katonák sír­emlékeit megkoszorúzva fogadta meg Nógrád megye dolgozó népe, hogy hű katonái lesznek a béke tá­borának, hogy tántoríth­atatlanul, szi­­lárdan megállják helyüket a béke­ megvédésében reájuk eső szakaszán. A támadó, agresszív imperialisták belügyeinkbe való beavatkozásukat határozottan visszautasítják. Nógrád­ megye dolgozói békés, boldog jövőt akarnak épí­teni maguknak és tud­­ják, hogy ezért a Szovjetunió által vezette béketáborban a helyük. az acélgyár versenyre hívta ki a gépgyárat Mekis elvtárs osztotta ki az új élmunkás jelvényeket • Szerdán tartották az üzemi bízott­sc­gi választásokat az acélgyárban­ Eb­ből az alkalomból Reizinger István gdytárs, a Szaktanács kiküldöttje az­­ acélgyár dolgozóinak átnyújtotta a­­ díszoklevelet, melynek értelmében az acélgyár az 5 hónapos munka­verseny során az ország kohó- és hengerművei között az első lett. Steizinger elvtárs beszéde után több­­ hozzászólás következett, amelyek kö­zött Gyarmati Alajos elvtársé volt a legfeltűnőbb. Gyarmati elvtárs ja­vasolta, h­ogy hívják ki munkaver­senyre a salgótarjáni gépgyár dolgo­­zóit. Az eredményt a május­­i ün­nepségen hirdessék ki. A javaslatot az acélgyár dolgozói nagy taps kö­zepette elfogadták. A gyűlés táv­iratban üdvözölte Rákosi elvtársat, a Szaktanács és a Vasas Szakszervezet vezetőségét-Penteken újból ünnepségre gyűl­tek össze az acélgyáriak- Mekis Jó­zsef elvtárs, a V­asas Szakszervezet főtitkára kiosztotta az él umunk ás jel­vényeket. Beszédében vázolta azo­kat a kötelességeket, amelyekkel az ílm­ntkások a dolgozók felé tartoz­nak. K­enyus István, Bocsi József, Bo­dor Mihály, Fridrith István, Földi István 2, Gordos Péter, Haraszti Hé­réné, Hegyi Zoltán, Koruhely Ist­ván, Mikulisz Sándor, P­a­pánit­z János, Strehó István, Takács György és Varga János f­élmunkás kitün­tetést, Csorba Egyed és Murányi Aladár pedig Kiváló Munkás jel­vényt kaptak- A gépgyáriak teljesítik vállalt kötelezettségüket A salgótarjáni­­ gépgyár dolgozói a szocialista munkaverseny megin­dulásakor vállalták, hogy 1949-ben P millió 400 ezer forint nyereség­részesedést fizetnek be. Az első ne­­gcyedévben ebből az összegből 500 ezer forintot befizettek és az első negyedévi termelési előirányzatot p­edig 103 százalékra teljesítették túl. A munkafegyelem és a verseny­­szellem jó hatásán túl a nemrég fel­állított régió iroda, azonkívül a be­nyújtott újítások tömege járult eh­hez az eredményhez hozzá. Amíg az elmúlt 2 év alatt alig 10 újítást dí­­jaztak, addig december óta a be­nyújtott újítási javaslatok száma el­éri az ötvenet­ A megfelelőim, át­szervezett újítás; bizottság egymás­után árgyalja le a javaslatokat. Hu­szonnyolc javaslatot már bevezettek hét még kísérlet alatt van, a többi a napokban kerül letárgyalásra. A ja­vaslatokból az előkalkuláció megál­lapítása szerint közel 200 ezer fo­rint a megtakarítás. A jutalom ös­­­szege 12 ezer forint volt, amiből ed­dig kifizettek 8100 forintot. A be­nyújtott javaslatok túlnyomó több­sége fizikai dolgozóktól származik- különösen kiemelkedő Takács La­jos, Molnár János, valamint Nagy Lajos művezető újítása. Előreláthatólag az eddigi javasla­tokat sok újabb és hasznos benyúj­tás fogja követni. Erélyes magyar tiltakozás az UNO-nál a Mindszenty kérdés napirendre tűzése ellen Egyes külföldi rádió és lapje­­lentések szerint az Egyesült Nem­zetek néhány tag­állama, közöttük Bolívia és Kuba, amelyeknek kül­politikáját az USA irányítja- javas­latot tett, hogy a Mindszenty­ kér­dést tűzzék az INO közgyűlésé­­nek napirendjére. Ezzel kapcsolatban a magyar k­öztár­saság kormánya nyilatkozat­tal fordult az Egyesült Nemzetek közgyűlésének elnökéhez. A nyilatkozat megállapítja, hogy a Mindszen­ty kérdésnek a köz­gyűlés napirendjére tűzése nem volna egyébnek tekinthető, mint az ország belügyeibe történő ille­­téktelen beavatkozásénak, amely szoros kapcsolatban áll azzal a rá­­galomhadjárattal, amelyet a béke és demokrácia ellenségei az új háború előkészítésének szerves ré­szeként Magyarország ellen indí­tottak. A magyar kormány — közli a nyilatkozat — a leghatározot­­tabban óvást emel ez ellen. Tisztasági verseny az új UB tiszteletére Az új üzemi bizottság tiszteletére az elmúlt két hét folyamán nagy­szabású takarítási versenyt rendez­tek az acélgyárban. A versenyben részt vettek a gyár ö­szes dolgozói. Fizikai és szellemi dolgozók munka­idő után láttak hozzá, hogy a már elhanyagolt és rendetlen gyárudvart kicsinosítsák. A takarítás folyamán sok értékes anyag került felszínre, ami egyébként elpusztult volna, így tehát a takarításnak nemcsak az az eredménye, hogy tisztaság van, ha­nem tekintélyes összegű anyagot ta­karítottak meg. Azonkívül a rend­nek a következménye, hogy szön­­­ny­ebben hozzáférnek a keresett anyagokhoz és így kevesebb idő megy erre a célra. Megszűnik a benzinjegy Április 1 tol megszűnt a benzin­­jegy és felszabadították az össze­s ásványolajtermékek vásárlását. A benzin ára 1­50, a világító petróleum 1.50-ről 1.30-ra ment a gázolajat pedig 110-ért adják. Itt írjuk meg, hogy az Ásványolaj forgalm­j NV te­lepet épít Salgótarjánban és Balas­sagyarmaton. A modernül felszerelt, tarjáni vállalat a MÁVAUT­ kocsi­színje melletti térségen lesz fel­építve és innét biztosítják az ipar és a mezőgazdaság üzemanyaggal való zavartalan ellátását. lamtassuk tovább a termekeinket! Megyénkben 388 tanuló részesül állami segélyben és kibővítik a salgótarjáni középiskolákat A húsvéti szünet után az ál­talános iskola VII. és VIII. osztá­lyába járó 15.000 diák kap 40 fo­rintos tanulmányi segélyt, a VIli. osztályosok még 40 forintos utal­ványt is, ameelyet a középiskola el­ső osztályába lépve tanszerekre, könyvekre válthatnak be. A segély­­osztást júniusban megismétlik. A mail egyik bűnös örökségé­­nek­ felszámolásáért indult irakc­a az iskola területén az MDP is­ a kultuszkormányzat. A népi demo­krácia végre m­eg akarja szüntetni és meg is fogja szüntetni azokat a súlyos múltbeli bűnöket, mine­k és az akkori uralkodó rendszer elnyomása a munkásosztály és a szegényparasztság gyermekét elzár­ta minden továbbtanulás lehetősé­gétől. A közoktatásügyi­ miniszté­rium ezért az MDP javaslatára hatékony ösztöndíjrendszert dolgozott ki, amelyben biztosította a kollégiumi hálózat kiterjesztését is­ .Demokratikus iskolapolitikánk az általános iskola VII. és VIII. osz­­tályos tanulók kiválogatásánál ki­zárólag a tehetséget veszi figye­lembe. Valóban tehát a reakció­nak újabb támadása, hogy a kivá­lasztásnál csak a munkásgyerm­­e­­kek jutnak előnyös helyzetbe. Természetesen a középiskolába való irányításnál elsősorban a tehetséges munkás, és kisparasztgyermekek jönnek figyelembe, de középiskolába jutnak a néphez és a demokráciához hű haladó ér­­telmiségi gyermekek is. A reakció híresztelésével szemben élénk cá­folatként szolgálják megyei vi­szonylatunkban, hogy a balassa­gyarmati Rákóczi fejedelem-uh iskolában segélyre javasolt és kö­zépiskolába irányított Vili. általá­­nos iskolai tanuló közül, egyetlen egy sem volt munkásgyermek. Az általános iskolák VII. és VIII. osztályos középiskolába irá­nyított és az álm­a által segélye­­zendő tanulók kiválasztása vár­megyénkben is megtörtént. Az előkészítő munkálatokat Tan­felügyelőségünk és a községek is­kolavezetői, valamint a népi szer­­vek végezték el. Az iskolák által kiválasztott tanulónévjegyzékek­­ből az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal részéről a megadott keretszám alapján az is­­kolához visszajuttatott névjegyzék­ből az iskolavezetők mellett a népi szervekből alakított segélyadott­ságok jelölték ki név szerint, a segélyezésben része­­sítendő tanulókat. Nógrád—Hont vármegye terüle­tén levő iskolák közül 49 iskolá­ban középiskolai tanulmányok folytatása végett 3d1 tanul is része­­sül állami segélyezésben. Várm­a­gyánk ezek szerint vezető helyen áll. A segélykiosztások ünnepélyes keretek között húsvét után fognak megtörténni. Az ünnepi műsort­­ az Úttörők nyújtják. Az utalványokat és segélyeket a központi kiküldött hozza magá­val. A központ az iskolákat előre ér­­­tesíteni fogja a segélykioszt*ok napjáról. Az állam , a­ népi demokrácia nagy és komoly áldozatot hoz is a kóláink szociális összetételének megjavításáért. Tudja azt, hogy ez az áldozat egymagában nem, elegendő, áldozatot kell vállalnia­; a szűrőknek is. Munkáscsaládok­­­nál, szegélyparasztok­ házaiban ezeken a hetekben döntenek ar­­ról, mi legyen­ a gyerekkel, tovább­á tanuljon-e, vagy álljon munkába hozzon pénzt a házhoz. Kétségkí­vül nehéz és felelősségteljes dön­tés előtt állanak a szülők. A de­mokrácia anyagi támogatásnál, pénzsegélyekkel, kollégiumi helyek, tanulószobák szervezésével és er­­kölcsi támogatásával is azt a ta­nácsot adja a dolgozóknak, hogy­­ állítassák tovább tehetséges gyermekeiket. A dolgozók tudják, a múlt tapasztalataiból megtanul­­ták, hogy érdemes azon az úton járniok, amelyet a Magyar Dol­gozók Pártja mutat. A Hídépítés Szécsényben Szécsény nagyközségben a megindult építkezések elér­tek­ a Szent Lélek patak hídjának felépí­téséhez. A háború­ folyamán fel­­robbantott hidat 180.000 forintos* költséggel építik újjá. Az új híd korszerűbb és jobb lesz a réginél, hogy e fontos útvonalszakaszon a közlekedés minél biztosabb legyen. t

Next