Nógrád, 1975. május (31. évfolyam. 101-126. szám)

1975-05-03 / 102. szám

Fásítás futóhomokon Felére-harmadára csök­ken­thet­ők a védő erdősá­vok homokon való telepíté­­tésének költségei azzal az új eljárással, amelyet a Szovjet- Üzbegisztánban működő Kö­zép-Ázsiai Erdészeti Kutató Intézet dolgozott ki. Az újí­tás lényege egyszerű: a fű­ből és ágakból készült szo­kásos védőpalánkok helyett homokgátakat alkalmaz­nak. Ezeknél felhalmozódik a szél hordta homok, közöttük pedig —, mint kitűnt — ked­vező mikroklíma keletkezik. A telepítetési övezetben nem szárad ki a homok, a cseme­ték pedig az első két évben szélárnyékban vannak. Az új módszer lehetővé teszi a futóhomok megkötésével és erdősítés­ével járó összes fo­lyamatok gépesítését. Ziiológiai védekezés a levédettek ellen Az Össz-szövetségi Mező­­gazdasági Akadémia szibériai osztálya megrendelésére a Távol-Keleti Növényvédel­mi Állomás 15 ezer levéltetű­­élösdit küldött. A falánk le­vél­tetveket ezzel a biológiai fegyverrel, ősi ellenségükkel irtják a novoszibirszki lako­sok ellátását biztosító meleg­házakban. Ez az eljárás kü­lönösen hatékony a zárt he­lyiségekben, üvegházakban. Szakkönyvekkel gyorsabb, jobb a kerti munka Egyre nagyobb azoknak a városi embereknek a száma, akik szabad idejüket kertész­kedéssel kívánják hasznosan és egészségesen eltölteni. Elsősorban a kezdő kertész­­k­edőkn­ek okoz sok fejtörést, bajlódást, hogyan műveljék kertjüket, miként gondozzák, ápolják a különböző növé­nyeiket. Az eredményes ker­tészkedéshez , ugyanúgy is­merni kell legalább az alap­fogalmakat, gyakorlati fogá­sokat, mint bármely szakma műveléséhez. Az ismeretek hiánya bizony gyakran okoz kudarcot, bosszúságot. Mind­ezeket könnyen elkerülhet­jük, ha házikönyvtárunkat ellátjuk a legfontosabb kerté­szeti szakkönyvekkel, rend­szeresen olvassuk,­­ egy-egy fontos tennivaló elvégzése előtt áttanulmányozzuk azo­kat. A körültekintően össze­válogatott könyvek elősegítik, hogy munkánk minél ered­ményesebb lehessen. Hogyan válogassunk össze egy jó kis házi szakkönyvtárat. Az általános, alapozó jelle­gű könyvekből a legcélsze­rűbb, ha többfélét vásárolunk mert így részletes választ ta­lálhatunk az alapismeretek­hez. Ilyen például Bálint György Gyümölcsöskert, Zaty­­kó Lajos — Z. Draskóczy Er­zsébet: Nagy öröm a kiskert! Oláh Sándor: A családi ház kertje, vagy Katona József szerkesztésében a Kertészek új kézikönyve. A háztáji és hétvégi telkek tulajdonosai­nak egyaránt sok hasznos ta­nácsot nyújt a kertészet min­den ágazatában a Kertbará­toknak című magazinszerű kiadvány. Annak, aki főként gyü­mölcstermesztéssel kíván fog­lalkozni, nem hiányozhat a könyvespolcáról Mohácsy Mátyás: Gyümölcstermesz­tés a házi- és háztáji kertek­ben című könyve. A szamócatermesztéssel foglalkozók Szilágyi Kálmán: Szamóca, a többféle bogyóst, is termesztők Harmat—Kellé­nyi— Porpáczy—Szilágyi: Bo­gyós gyümölcsűek termesz­tése című könyvéből nyerhet­nek alapos ismereteket. Aki őszibarackot szeretne termeszteni, feltétlenül sze­rezze be Timon Béla: Őszi­barack című­ munkáját. A szőlőtermelőknek és bo­rászattal is foglalkozóknak Prohászka Ferenc: Szőlő és­­ bor, Hováth Sándor: Szőlő a házikertben, Csepregi Pál— Zilai János: Szőlőfajtáink cí­mű könyve nyújthat bőséges tájékoztatást. A zöldségtermesztés tenni­valóiban sokat segíthet Kom­­játi—Tuza: Veteményeskert, továbbá Komjáti—Török— Tuza: Új zölségf­ajták és ter­mesztéseik és Koródi—Túri Jövedelmező háztáji zöldség­­termesztés című műve. A fólia alatti zöldség- és dísznövénytermesztéshez ad sokféle tanácsot Tuti—Fodor: Kertészet a fólia alatt című munkája. A dísznövénykedvelőknek I. Ticsánszky Mariann: Vi­rág a házban és a ház körül, Lelkes Lajos szerkesztésében a Virágoskert, pihenőkert, Tóth Imre: Lombhullató dísz­fák, díszcserjék a kertben, könyve ad részletes tájékoz­tatást a pihenő- és virágos­kertek és a lakások növénye­iről, termesztésükről, ápolá­sukról. A lakó- és pihenőkert kialakítását, építését segíti elő Rincz György: Kertmes­terség című munkája. Gyakori gondja a háziker­tek tulajdonosainak az öntö­zés, a kisgépek használata, a kerti termékek tárolása. Mindezekre könnyen választ kaphatnak, ha megvásárolják Nyújtó Sándor: Öntözzük kertjeinket!, Kotyulák Géza: Okos kisgépek a kertben és a ház körül, Erhard Donath: Házi gyümölcs- és zöldségfel­dolgozás és Sáry Tamás: A házi élelmiszer-tárolás ábé­céje című műveit. A szakszerű növényvéde­lemhez az Engedélyezett nö­vényvédőszerek című kiad­vány, a Jenser Gábor szer­kesztette: Gyümölcsfák védel­me, Lehoczky—Reichert: A szőlők védelme, Benczner— Bodor—Paizsné: Zöldségfé­lék növényvédelme és E. W. Müler: Dísznövények védel­me című könyve adhat nél­külözhetetlen ismereteket. Ne sajnáljuk a könyvekre kiadott pénzt, mert az a szebb és több termésben bő­ségesen visszatérül majd. Sz. M. F. A kiskertekben ■ [UNK] ngrádicsom sokféle fajtáját termesztik. Ezek gyakra­n iá is meglepően különböznek egymás­tól. Ezen a képen a paprika alakú és a mini paradicso­mot látható* egy ..normális’’ paradicsommal együtt. Május ele­jére várható a rendkívül kár­tékony molyok első nemze­dékének meg­jelenése. El­lenük leghatá­sosabban a Lebayoid ne­vű növényvé­­dőszerrel védekezhetünk. Képünk az almamoly fej­lődési alakja­it és kártételét mutatja be. Kert a fül óhomok között A Mangislak-félsziget fu­tóhomok borította sziklás ta­laján, dacolva a Kaszpi-ten­­ger táján gyakori vad szelek­kel, több mint 160 féle fa, bokor és virág honosodott meg. Ez a Kazah Tudomá­nyos Akadémia Botanikus Kertje szakembereinek sok­éves, kitartó kísérleteit dicsé­ri. A növényeket, amelyeket korábban a tengervízből nyert vízzel öntözték, most atomenergiával működő éde­sítő berendezés látja el víz­zel. Hogy az ember „zöld ba­rátait” megóvják a nap izzó sugaraiból, amelyek, a talajt betonkemény kőtömbbé szá­rítják, a tudósok tengeri mo­­szatokkal borítják be a fák törzs körüli részét. A félszige­ten levő Sevcsenkóban mun­kájuk nyomán 230 hektárnyi zöldterület virít. Egész park­övezet alakult ki, amelyben olyan vizet kedvelő növények is jól érzik magukat, mint a fűzfa, a tiszafa, a kőrisfa, a fehér akác és a vadrózsa­­bokron a nemes rózsa ham­vas virága illatozik. J A méhészet melléktermékei A legrégibb ókortól szinte napjainkig a méhészkedés célja csupán a méz és a vi­asz hasznosítása volt. Csak mintegy két évtizeddel eze­lőtt kezdték felismerni a mé­hészet melléktermékeinek — a virágpornak, a méhpempő­­nek, a méhméregnek és a méhsaroknak (propolisz) — a jelentőségét is. VIRÁGPORRAL DÚSÍTOTT MÉZ A vizsgálódások során ki­tűnt, hogy a méhek által téli táplálékul begyűjtött virág­por igen értékes anyagokat tartalmaz. Az elemzések sze­rint a virágpor kb. 35 száza­lékban fehérjeanyagokból, 15—20 százalékban aminosa­­vakból (12 amonisavból) és kto 20 százalékban cukorsze­rű anyagokból áll. Azonkí­vül megtalálható benne va­lamennyi B-vitamin, továbbá a C- és az A-vitamin, valamint egy közelebbről még meg nem határozott antibiotikum. A gyógyászati kipróbálás so­rán a virágpor igen hatásos­nak bizonyult a bél- és gyo­­morműködés szabályozására, prosztatazavarok megszünte­tésére és súlyos cukorbetegek gyógyítására. A virágpor méz­be, süteménybe keverve fo­gyasztható. Hazánkban csak most kezd ismertté válni, már árusítanak is virágpor­ral dúsított mézet. A virágport akként gyűj­­ti­k össze, hogy a kantárak kijáróira virágporleszedő rá­csokat erősítenek, amely a hazatérő méhek lábáról le­sodorja a virágport egy vá­lyúba. Egy-egy méhcsalád után évente 2-3 kg virágpor gyűjthető be, a méhcsalád károsodása nélkül. A rácsok segítségével összegyűjtött vi­rágport infravörös besugár­zással tartósítják. A virág­por-igény világszerte olyan mértékben nő, hogy Kana­dában­ már szintetikus vi­rágpor előállításán kísérletez­nek. HA NEM IS CSODASZER A fiatal dajkaméhek ter­méke, a méhpempő, értékes összetételénél fogva olyan át­alakulást idéz elő az anya­méheknél, amely az élővi­lágban egyedülálló. Ezt a rendkívüli hatást az embe­rek­nél is hasznosítani lehet. A pempő eddigi gyógyászati „pályafutása” során hatásos szernek bizonyult a vérsze­génység, az érelmeszesedés, a cukorbetegség és az aggkori jelenségek gyógyítására, va­lamiint legyengült csecsemők erősítő táplálására. Fogyasz­tásával javul az étvágy, a kedély, csökken a fáradé­konyság, az idegesség. Nem volt indokolt és igen nagy kárt tett a méhpempő jó hírében az a túlhajtott rek­lámhadjárat, amit mintegy másfél évtizeddel ezelőtt csaptak­ körülötte, főleg koz­metikai hatásait illetően. Két­ségtelen, hogy növeli a bőr rugalmasságát, gátolja a pat­tanások, ráncok képződését, csökkenti a hajhullást, de szó sincs arról, hogy valami­féle univerzális csodaszer lenne. A méhpempő kétharmad részben víből­­ áll, emellett kb 12 százalék proteint és aminosavaka­t, 12,5 százalék­nyi cukorszerű anyagokat és 3 százaléknyi eddig még meg nem határozott anyagot tar­talmaz. Ez a 3 százaléknyi mennyiség valóságos vitamin­­bártya. Valamennyi B-vita­­minon, továbbá a biotinon és az inosidolon kívül megtalál­ható benne a C-, A- és az E- viitamim is, valamint külön­féle hormonanyagok. A méhpempő, rendkívül nagy hajtóanyagta­rtalma mi­att, legfeljebb napi 50 milli­grammos adagban használha­tó. Egy-egy anyabölcsőből 100—200 milligrammnyi pem­pő szedhető ki. Bőrápoló sze­reket, szépítő kenőcsöket,­ serkentő injekciókat készíte­nek belőle, és mézbe kever­ve közvetlenül is fogyasztha­tó. NÓGRÁD - 1975. május 3., szombat 11 Gyomirtás vegyszerrel Főként az idősebb kerttu­lajdonosok számára okoz gon­dot, hogy miként könnyítsék meg a fárasztó kapálást a gyümölcsös- és szőlőskertben. A talajmaróval felszerelhető kisgépek még mindig olyan drágák, hogy csak nagyobb kert esetén kifizetődő a be­szerzésük. A gyomirtók hasz­nálatától pedig számosan joggal óvakodnak. Hatásuk a talajban több évig megma­radhat, s rövidebb-hosszabb idő múlva a szermaradvány károsítása következtében a hasznos növényzet is kárt szenvedhet. Két olyan hasonló tulajdonsá­gú vegyszer van, melyek nem rendelkeznek az említett tu­lajdonságokkal. Ez a Gra­­moxone és a Gomex. A talajra kerülve hatásta­lanná válnak, szermaradvány nem marad vissza és így később sem károsítják a növényeket. Csak klorofill­bontó — zöldrész pusztító — hatásuk van. A beérett, barna vesszőket, ágakat, tör­zset, gallyakat nem károsít­ják. Megfelelő időben alkal­mazva a gyomokat kezdeti növekedési időszakban pusz­títják el s így magjuk nem kerülhet vissza a talajba. Használatuk esetén csupán arra kell ügyelni, hogy hasz­nos növényre ne kerüljenek rá. Ezt könnyűszerrel el lehet kerülni, ha mindig szélcsendes időben használ­juk és ha védő, terelőlemezt vagy Polijet fúvókát szere­lünk fel a permetezőgépre, s a szert alacsony nyomással juttatjuk ki. Magasnyomással sohase dolgozzunk, mert a finoman­ porlasztott pennetlé sokkal könnyebben rászállhat értékes kultúrnövényeinkre. A kezeléseket a tavasszal kelő, nyáron vagy ősszel ma­got érlelő gyomok ellen ak­kor végezzük, amikor a gyomok kb.10—15 cm maga­sak. Kb. 3—4 kezelés kellő eredményt ad. Vetés, palántázás és kiültetés előtt gyom­irtásra a Gramoxone­­ból 100 m2 re 0,35-0, 52 dl-t, a Gomexből 0,5—0,75 dl-t­­ adagoljunk. Közvetlenül a kultúrnö­vények kezelése előtt palán­tanevelő ágyakba és szabad­földre (a gyökérzöldségek, a retek, a saláta kivételével; 100 m2-re Gramoxone-ból 0,14—0,19 dl-t, a Gom­ex-ből 0,2—0,27 dH adagoljunk. . A szert minden esetben 6—8 liter vízzel juttassuk ki. Sorközök és sorok gyomir­tására szőlőben, gyümölcsös­ben, bogyósoknál terelőlemez gondos alkalmazása mellett 100 m 2-re Gramoxone-ból 0,43 dl-t, Gomexből pedig 0,61 dl-t adjunk. Műveletlen, parlag terüle­tek, útszegélyek és utak gyomirtására 100 m2re Gra­­moxone-ból 0,52 dl-t használ­junk 1 százalékos oldatban. A szereket felhasználhat­juk az egyik legkellemetle­nebb gyom, a tarack irtásá­ra is. Az első kezelés után, a kinövő sarjakat mindaddig szórjuk le Gramoxone-nal vagy Comexel, amíg a növény tartaléktápanyagai ki nem merülnek, s teljesen el nem pusztul. Hasonlóan védekez­hetünk az acat és a szulák ellen is. — s ®. m. f, —

Next