Nógrád, 1975. május (31. évfolyam. 101-126. szám)

1975-05-03 / 102. szám

AZ USOR SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ: 1.aS: Lányok, asszonyok. 8.42: Klasszikus operettr­észletek. 9.30: Nóták. 10.05: Sizwe Bansi meghal. Dokumentum játék. 10.44: Orosz muzsika. 12.30: Zenei anyanyelvünk. 12.30: Magyarán szólva. . . 12.45: Melódiákoktól. 13.30: A növekedés korlátai. Dezséry László írása. 13.40: Fiataloknak! 14.25: Új Zenei Újság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: Örökzöld dallamok. 18.00: 168 óra. 17.30: II. félidő. Közvetítés a Rába ETO—Bp. Honvéd és a Videoton— MTK-VM baj­noki labdarúgó­­mérkőzésről. 18.25: Népszerű zenekari muzsika. 19.25: Tudósítás az I. Dózsa— Tatabánya bajnoki labda­rúgó-mérkőzésről. ».39: 199-660. A Magyar Rádió automata közönségszolgála­ta. K.15: Sporthírek. 2­.25: A beat kedvelőinek. 23.10: Romantikus kamarazene. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ. 8.05: Zenekari muzsika. ».09: Márta. Részletek Flotow operájából. 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Kamarazene. 13.03: „Jelképek erdején át.. (Ism.) W.13: Kórusmuzsika. 13.35: Az élő népdal. 14.00: Csín­y-bumm, itt vagyunk! A Gyermekrádió műsora. 14.91: Éneklő Ifjúság. 15.00: Orvosi tanácsok. (Ism.) 15.05: Boccherini: B-dúr gordon­kaverseny. 15.27: Mit erősít, mit gyengít? 16.05: A Magyar Rádió nemzeti­ségi népzenei fesztiválja 17.00: Szép Milica. A német és a délszláv népköltészetből. 18.10: Ki ez? Fotórejtvény. 18.30: Sportkrónika. 18.50: Közkívánatra! 19.50: Jó estét, gyerekek! 20.05: Közvetítés az I. Dózsa — Tatabánya bajnoki labda­­r­úg­ó-mérkőz­ésr­ől. •0.20: D'Alibert: Hegyek alján. Kétfelvonásos ónéra. 2L53: Lőrinc két almáj­a. Tamási Áron elbeszélése. 21.15: Szólista parádé. TELEVÍZIÓ: I. műsor. 0.00: Idősebbek is el­kezdhetik. .. Tv-torna. (Ism.) 9.05: Iskolatévé. 9.30: Műsorismertetés. 9.31: Kuckó. (Ism.) 10.00: Németóra. NSZK tv-film. I. rész. (Ism.) 14.53: Műsorismertetés. 14.55: A farkasok nyomában. Csehszlovák film. VI. (befejező) rész. 15.56: A verseny folytatódik. . . 10.25: Közvetítés bajnoki labda­­r­úgó-mérkőzésr­ől. 18.20: Hírek. 18.25: Közlekedni muszáj! Filmfantázia. 18.45: Magyar naiv művészek. 19.00: Ki mit lát? 19.15: Cicavízió. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. 20.25: Mondj búcsút, Maggie Amerikai film. 21.40: Tv-híradó 2. 21.50: Női torna-EB. 22.50: A buszon. Angol tv-filmso­­rozat. BESZTERCEBÁNYA: 8.00: Iránytű, s.oo . Híradó. 5.30: Intervízió zenei műsor. Sz. 10 30: A Jazierka stúdió műsora. Sz. 11.25: Felszabadítás. (3. rész. Ism.) Sz. 12.35: Német nyelvlecke. 13.40: Sportdélután. (Motocross-versenyek. vb.) 17.00: A néma barikád. (Cseh film.) 19.00: Híradó, majd publicisztika. 20.00: A csodás békák völgyében. (Cseh film.) 21.35: Országúton a tv kamerái­val. 22.20: Híradó, sporteredmények, sajtószemle. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7. Film­színház: Olsen tervez, a banda végez. Színes dán bűnügyi film­­vígjáték. — Kohász: Az áruló bal­egyenes. Szovjet bűnügyi film. — Balassagyarmati Madách: Bredow lovag nadrágja. Színes, kosztümös NDK kalandfilm. Délután: Csí­nom Palkó. Színes magyar­­ törté­nelmi kalandfüm. — Pásztói Mát­ta: Két férfi a városban. (14) Színes francia—olasz bűnügyi film. — Szécsényi Rákóczi: Penny Gold. (14) Színes angol bűnügyi film. . Több a kár. Az Állami Biztosító salgótarjáni városi fiókjánál az idén az első ne­gyedévben 1 400 000 forint kártérítést fizettek ki a la­kosságnak. Nyolcszázezer fo­rinttal többet mint az el­múlt év hasonló időszakában. NÓGRÁD Megalakultak a választási bizottságok Mint ismeretes, hazánkban 1975. június 15-én országgyű­­lésii képviselő-választásokat tartanak. A választások elő­készítése már megyénkben is megkezdődött. Tegnap Sal­gótarjánban, a megyei tanács székházának nagytermében a nyolc országgyűlési válasz­tókerületi bizottságok, és a megyei választási elnökség tagjai esküt tettek Hoffer István, a megyei tanács elnö­ke előtt. A­z eskü után Hoffer István a választókerületi bizottságok és a megyei választási elnök­ség tagjait a választási jog­szabályi feladatokról tájékoz­tatta. Ezzel a két bizottság megkezdte munkáját. Tegnap a megye valamen­­­nyi községében és a városok­ban is esküt tettek, s meg­alakultak a választási el­nökségek, illetve bizottságok. Miniszteri dicséret a Moziüzemi Vállalatnak A Nógrád megyei Moziüze­­mi Vállalat az 1974-ben vég­zett munkájáért, valamint a felszabadulási és a kongres­­­szusi munkaversenyben tett felajánlásainak túlteljesíté­séért megkapta a kulturális miniszter dicsérő oklevelét. A nógrádiak egyébként egy­szer már elnyerték, a „Kiváló Vállalat” címet is. Munkájuk valamennyi mutatója maga­sabb az országos átlagn­ál. Az előző évihez viszonyítva 5,1 százalékkal emelkedett a né­zőszám, az „A” kategóriájú filmek nézőinek száma pedig 17,3 százalékkal. A szovjet filmeknek a megye összla­kosságához viszonyított for­galmazási arányát 110,4 szá­zalékra teljesítették. A mi­niszteri dicsérő oklevelet a hét elején tartott bensőséges házi ünnepség keretén belül Gergely Róbert, a Kulturális Minisztérium film-főigazga­tóságának osztályvezetője ad­ta át a vállalat igazgatójá­nak. Ösztöndíjasként Őrhalomról Budapesten, a TOT-szék- Varga Domonkos írók, vala­­háziba­n a napokban adták át mint Erdős István, a megyei ünnepélyes keretek között az tanács művelődésügyi osztó-írószövetség és a TOT idei ösztöndíját. A téesz paraszt­ság életét tükröző írásokra serkentő ösztöndíjat ebben az évben négyen kapták meg: lyának munkatársa. A Salgó­tarjánban élő fiatal alkotó — aki a megyei lapban és or­szágos folyóiratokban is gyakran publikál — Orha-Csák Gyula, Ilia Mihály és lomról készít szociográfiát. Mai tévéajánlatunk 19.00: KI MIT LÁT? résztvevőinek ezek­ alapján Újból egy vetélkedősoroza­­t e' ‘ az összefüggésekért meg.­tot indít útjára a televízió. * ’ ” Ki mit lát? — ezentúl he-­­tennte egy alkalommal jelent­találniuk. kezik és bel- és külpolitikai kérdésekről vallatja a fiata­lokat. A műsor szerkesztői szerint a vetélkedő célja, já­tékos formában tájékoztatni a fiatalokat a kül- és belpoli­tikai eseményekről, összefüg­géseiről, segítve ezzel helyes történelmi szemléletük kiala­kítását. A Ki mit lát? — cí­mére is utalva vizuális esz­közöket használ a kérdések feltevésében — fotók, filmek, dokumentumok jelennek meg a képernyőn, amelyek az ép­pen aktuális kül- vagy bel­politikai eseményekhez kap- NAPTÁR 1975. május 3., szombat, Irma napja. A Nap­kel: 4.26, nyugszik: 18.58 órakor. A Hold kel: 1.44, nyugszik: 11.09 óra­kor. 15—20 fok Várható időjárás ma estig: nyu­gaton változóan, keleten túlnyo­móan felhős idő. Elsősorban ke­leten többfelé eső, zápor. Élénk, időnként erős, helyenként viharos északi, északkeleti szél. Várható nappali hőmérséklet: az erősen felhős, tartósan esős helyenken 15 fok körül, máshol 20 fok köze­lében. A lottónyerő számok A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Kapu­váron megtartott 1«. heti lottósor­­soláson a következő számokat húzták ki: 4, 43, 50, 54, 65 — Tanácsülés. Balassagyar­mat város Tanácsa május ötödikén tartja ülését. A na­pirendek a következők: je­lentés hangzik el a sportfel­ügyelőség munkájáról, a mű­szaki osztály hatósági tevé­kenységéről, valamint a mű­velődési és közoktatási intéz­mények káderhelyzetérő. Bercelen május 1-én Színpompás felvonulásra került sor május elsején Ber­celen is. A felvonulók sorá­ban ott voltak az üzemek, in­tézmények dolgozói, mintegy másfél ezer ünneplő ember. A felvonulás után vidám kul­túrműsor szórakoztatta a közönséget. Ezt követően új létesítményt avattak a köz­ségben, az öregek napközi otthonát. Az eljövendő lakók ünnepi ebédet kaptak az ott­honban, amelyet május hato­­dikától vehetnek birtokukba. Az új létesítmény az idősek­kel való törődést, a róluk va­ló gondoskodást példázza. Sok látogatója volt annak a kiállításnak is, amelyet az Ipari Műszergyár rendezett saját termékeiből, a kultúr­­­ház egyik termében. — Baráti találkozó a KIÁL­TÁS alkotóinak. A Hazafias Népfront megyei bizottsága tegnap baráti beszélgetésre hívta össze a KIÁLTÁS című irodalmi plakátújsá­gban köz­reműködő alkotókat. Ilyen jel­legű találkozóra minden év­ben sor kerül; megköszönik az alkotók tevékeny közre­működését és megbeszélik az elkövetkezendő tennivalókat.­­ A Megyei Művelődési Központ értesíti a látogatókat, hogy az április 29-re meghir­detet Képzelt riport egy ame­rikai popfesztiválról című előadást május 15-én tartják meg. Az előadásra a Mik­­száth-­bér­etek érvényesek. — Bolyai-napok. Ebben az évben is megrendezik a Bo­lyai Gimnáziumban az immár hagyományosnak számító Bo­­lyai-napokat. A gazdag prog­ramot tartalmazó rendezvény­­sorozatra május 8—10. között kerül sor. — Bergendyék a megyében. A fiatalok körében oly nép­szerű beategyüttes május ötö­dikén a balassagyarmati Mik­száth Kálmán Művelődési Központban koncertezik, ha­todikén a salgótarjáni Kohász Művelődési Központ ad helyet az együttesnek, hetedikén pe­dig a pásztói közönség hall­hatja­ Bergendyék előadását a Lovász József Művelődési Központban. GYÁSZJELENTÉS Fájdalommal tudatjuk, hol szeretett férjem, édesapánk PALÁNKI SÁNDOR 31 éves korában tragikus hir­telenséggel meghalt. Temetése 1975. május 5-én 13.39 órakor lesz a salgótarjáni központi temetőben. A gyászoló család — Ákom-bákom. Ezzel ? címmel rendez gyerekműsor május negyedikén a József­ Attila Művelődési Központ és a városi tanács művelődés­­ügyi osztálya. A zenés gye­rekprogramot két helyen mu­tatják be: délelőtt Zagyvaró­nán, délután pedig Baglyas­­alján. A közreműködők sorá­ban ott találjuk Szentpál Mó­nikát, Dénes Margit zeneszer­zőt, fellép még Újlaki Károly, a Bartók Gyermekszín­pad művésze és Henkel Gyula az Operettszínház tagja. — Kiállítás, Belsőépítészet címmel fotódokumentációs kiállítás nyílik május negye­dikén Balassagyarmaton, a Horváth Endre Galériában. Gyermekeik helyett A salgótarjáni öregek nap­ fel is szerelték, bebetonoz­­közijében tegnap ünnepelték az anyák napját. Kedves­­ meglepetésként az öblösüveg­ .. Pénteken * ellátogatott az gyár Béke Szocialista Bb­- öregekhez a brigád. A meg­­gádja a hét elején lefestette emlékezésen ünnepi műsorról a napközi udvarának összes a Gagarin iskola diákjai gon­­kerti bútorát, és rendbe tette dúskodtak, harapnivaló ról a a kertet, udvart, hogy mire vendéglátó vállalat irodái a jó idő kicsalogatja sütke- brigádja, virággal pedig a­rezni az öregeket, szép fris­ városgazdálkodási üzem ker­­sen festett környezet fogadja tészete köszöntötte az örege­­­ket. Ezenkívül egy teljes két, akik közül nem egynek lengőtőkekészletet ajándé­­kával él a gyermeke, nem csalódnak, s a vetélkedő hoztak a napközi lakóinak, köszönthette őt. Befejeződtek Lezárultak az ifjúmunkás év versenyei, vetélkedői. Az ünnepélyes díjkiosztásra, a művészeti fesztivál díjazott­jainak gálaestjére csütörtökön került sor, Salgótarjánban a megyei művelődési központ színháztermében. Az esti programot megelő­zően az ifjúmunkás év ver­senyének nyertesei — a mintegy 1500 fiatal — dél­előtt részt vettek a megye­­székhelyen megrendezett má­jus elsejei felvonuláson, dél­után pedig a Tóstrandon le­bonyolított majálison. Este hét órai kezdettel került sor a kitüntetések, jutalmak át­­­adására a József Attila Mű­velődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében. Elsőként Füssy József, a KISZ Nógrád megyei bizott­ságának első titkára mondott ünnepi beszédet. Méltatta május elseje jelentőségét, az ifjúmunkások, a fiatalok sze­repét, helyét a munkában, a szocialista társadalom építé­sében, s az ifjúmunkás év az ifjúmunkás rendezvényeinek sikerét. A köszöntő szavak után Kéri András, a KISZ központi bi­zottság tagja, a KB ifjúmun­­kástanácsának főtitkára adta át a díjakat a legjobban sze­replő, kiemelkedő teljesít­ményt nyújtó csapatoknak, KISZ-alapszervezeteknek, egyéneknek, s azoknak a fel­nőtt vezetőknek, akik a fia­talokat segítették e munká­jukban. Az „ifjúmunkás év során elért kiváló eredmé­nyért” összesen 157 egyéni plakettet, az „ifjúmunkás év feladatainak teljesítéséért” kilenc alapszervezetnek nyúj­tottak át emlékplakettet. Há­rom alapszervezet nyerte el az ifjúmunkás év legeredmé­nyesebb alapszervezete cí­met, s az ifjúmunkás­­ év zászlaját. A kányási KISZ- alapszervezet az egyik, mely egyúttal a KB-tól 10 ezer forintot, két külföldi jutalom­­utat, húsz egyéni plakettet nyert. Az SKÜ Kulich Gyula alapszervezete 6 ezer forint pénzjutalmat, két külföldi utat, nyolc plakettet kapott. év versenyei A szügyi alapszervezet 4 ezer forintot, 2 külföldi utat, 8 egyéni plakettet. Kongres­­­szusi és felszabadulási mun­kaversenyben KISZ kb dicsé­rő oklevelet kapott az Üveg­ipari Művek salgótarjáni öb­lösüveggyára Angela Davis, a nagybátonyi gépüzem Ga­garin és pásztói szerszám­­készülékek gyára Munkácsy Mihály ifjúsági szocialista brigádja és tagjai egyénileg is elnyerték a KISZ kb di­csérő oklevelét, KISZ-érdem­­érmet kapott Bódi István, Kiváló Ifjúsági vezető címet Földi Jenő és Nagybalázs István, aranykoszorús KISZ- jelvényt Kiss Gyula, Dénes Vilmos, Molnár Sándor, Molnár József, Tóth Tamás, Tuza István, Horváth Imré­­né, Csák Ferenc, Bajczár Zoltán, Takács László. A versenyek, vetélkedők II—I­I. helyezettjei is értékes tárgy- és pénzjutalomban részesül­tek. A díjkiosztás után a művé­szeti fesztivál díjazottjai adtak gálaműsort. Azért van? Salgótarján, vasútállomás, alul­járó. Fogy a borítékos sorsjegy. Körül tolongják az árust. Sokan a piacbüfétől jönnek kapatosan, megnyergelni a szerencsét. Az árus mellett félig telt gyüjtődo­­bozok, szemetesedények, a föl­tépett borítékok számára. Papír­­hulladék — az említett borítékok egy része — ötméteres körzet­ben mindenütt. Asszony, kék kö­penyben, egyik kezében seprő, másik kezében vödör: — Kérem, én nem azért vagyok itt, hogy a papírokat szedeges­sem! Annyit igazán megtehet mindenki, hogy a tárolóba dobja a borítékot! — Arca fáradt, a hangja is. Nagy hangú, megtermett férfi, egy fél marék sorsjeggyel, fültől fülig mosollyal: — Dehogy is nem azért van! Hagyjon minket békén! A borítékokat egymás után dob­ja a földre. A sorsjegyeket is. — Egyik se nyert, az ördög vi­gye el! ördög, nem ér rá, nagyon saj­nálja. A lábak alatt gyűlik a szemét. Kár, hogy nem ér rá, el­­vihetné a szemetesét is! Azért van... — g — Felvételre keresünk őszi cukorrépa-átvételi idényre cukor­répa­­átvevőket. Jelentkezés: Mátravi­déki Cukorgyárak, 3001 Hatvan, rövid személyi adatokkal. Augusztus elején 4 napos tanfolyamon részt kell venni. Apróhirdetések KÉTSZOBÁS, föld­szintes, összkomfor­tos belvárosi szövet­kezeti lakás eladó. Szeged, Kossuth su­gárút 43. földsz­it x Három fő fűtés­szerelőt, vagy bri­gádot azonnali belépéssel, jó ke­­reseti lehet­őséggel felveszünk Szere­lőipari Szövetke­zeti Közös Válla­lat. Ludányhalászi. A Nógrád megyei Tanács VB pász­tói járási hivata­la építésigazgatási munkakör betölté­sére állást hird­et. Pályázhatnak épí­tész-, építő- (általá­nos) mérnöki ok­levéllel rendelke­zők. Fizetés a 15/1973. Mü.M. sz. rendelet szerint. Szükség esetén la­kást biztosítunk. Jelentkezés: sze­mélyesen vagy le­vélben a járási hi­vatal elnökénél. Pásztó: tanács­­székház. SALGÓTARJÁNBAN Mezei út 2. sz. alatt 241 négyszögöl köz­művesített családi ház építésére alkalmas te­lek építőanyaggal együtt sürgősen el­adó. Érdeklődni mun­kanapokon 10­81/095 mellék 7—14 óráig. Az Idegenforgalmi Hivatal szobaas­­szony-takarítónőt al­kalmaz Salgótarján környéki szállláshe­­lyien. Jelentkezés a salgótarjáni kemping gondnokánál. A Karancs Mg. Tsz (3182 Karancs­­lapujtő, Salgótar­jántól 7 km-re) gyakorlott faipari mérnököt keres, ez évben induló lombos favázas tárházak és állat­tartó épületszerke­zetek gyártásával foglalkozó fa­üzem vezetésére. Jelentkezés rész­letes önéletrajzzal levélben, vagy személyesen a tsz személyzeti veze­tőjénél. Szolgála­ti lakást biztosí­tunk. Fizetés a ren­deleteknek megfelelően. Felvételre kere­sünk számviteli pénzügyi osztály­vezetői munka­kör betöltésére KÖZGAZDASÁGI SZAKEMBERT Követelmény: közgazdasági egyetem, vagy számviteli főisko­lai végzettség. Fi­zetés a 10/71 MÉM. rendelet szerint, besorolás alapján. A pályázatot rö­vid önéletrajzzal az alábbi címre kérjük benyújta­ni: Mátraaljai Állami Gazdaság, 3060 Pásztó, Akác­fa u. 4. ERES­ZTYÉN TPíÉL) a fenyves alatt hét­végi ház eladó. Ér­deklődni 22-34 telefo­non. COOPTOURIST tár­sasutazást hirdet spa­nyol—portugál kör­útra aug­usztus 10— 21-ig és augusztus 21 —szeptember 1-ig. Részvételi díj: 1« 590 Ft. Jelentkezés május 16-ig. 3 napos társas­­utazás Bécsbe július 27—29-i­g. Részvételi díj 1760 Ft. Érdeklőd­ni a kirendeltségen, Klapka tér 2. Tele­fon : 20-86. 14 méhcsalád nagy­­boconádi kaptárban eladó. Szomszéd Já­nos, Pásztó, Zrínyi köz 3. SALGÓTARJÁN bel­területén háromszo­bás sz­övet­kez­eti lakás eladó. Érdeklődni 25­76 telefonon 19 órától. TRABANT 830-as műszaki vizsgázott, felújított, eladó iLs­­terenye, Mikszáth út 9. BUDAPESTI és Pest megyei Társa­dalombiztosítási Igaz­gatóság felvéte­re ke­res a fallóskúti üdü­lőjébe (szezonmunká­ra) VI. l-től IX. hó 15-ig) szakácsnőt, ké­zilányt, takar­ító­nőt, segédmunkást Lehet nyugdíjas is). Jelent­­k­ezé­s: Falló­skút, SZTK-üdülőben (Pásztótól 18 km Ga­lyatető felé). Telefon: Gyöngyös 76-426. HIV­ATALSEGÉDI (takarítói) állást hir­det a II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskola férfi, illetve háza pár részére. A fizetésen felül házgondnoki teendők ellátásáért lakás, távfűtés, vilá­gítás jár. Az állást 1975. június 15-én kell elfoglalni NOORAD. a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsá­­­ga a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: GUTTAH GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján Petőn a. t. Telefon: 82-94. 82-9% 82-9«, ft­dl. fé««cike$r-tő: 12-94. 14-40. Sportrovat: 11-59. Éjszakai szerkesztés: 15-69. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: VIDA EDIT. Kiadóhivatal: Salgótarján. Petőfi a. ).. Telefon: 10-29. Telex: 229 104 Irányító szám) 8101 terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál 0* a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hón*pra 20 incint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari vállalat Siói. Salgótarján. Petőfi a. l PC.: 96. f’t.t Kelemen Gábor igazgató« Index-szám 25 ® 7t

Next