Nógrád Megyei Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-19-20 / 245. szám

6. oldal: Látóhatár 7. oldal: Közélet 9. oldal: Mozaik 1996. október 19., Sportmozaik 10. oldal Sporttükör 11. oldal Tárgyalóterem 12. oldal ____________5. oldal I Beszélgetőpartnerünk: Csenterics Ágnes, a tévésorozat rendezője Ki mit tud a Ki mit tud? műhelytitkairól Hétről hétre többen nézik a televízióban a mintegy két hónapja folyó „Ki mit tud?”-ot. A közönségszavazatok száma is megha­ladta már a kétszázezret. Keveset tudunk az adások ren­dezőjéről, aki nő létére ötven­­személyes, férfiakból álló stá­bot „vezényel”. Csenterics Ág­nes, a Magyar Televízió egyik legtöbbet foglalkoztatott rende­zője. A nyolc elődöntő után októ­ber 23-ától három héten át, szerdánként sugározzák a kö­zépdöntőket. A döntő november 16-án, szombat este lesz, rá egy hétre pedig a gálaműsor, amelyben a régi Ki mit tud?-ok nagy felfe­dezettjei is színpadra lépnek. -Életemben először rende­zek Ki mit tud?-ot, de sajnos emlékszem már a legelsőre is - mondja a rendezőnő. - 1962- ben, a televíziózás hőskorában ez a műsor óriási dolognak számított. -Az előadások hangulatát a televízió legmodernebb közve­títőkocsijából varázsolja a képernyőkre a tizenhárom tagú csapat. - Az adásokat megelőző próbán minden versenyzőnek igyekszünk teljesíteni kívánsá­gait. Van, aki kész elképzelé­sekkel érkezik, például a vilá­­gosítást illetően, ilyenkor a ké­résének megfelelő tényeket biz­tosítunk. Szeretnénk éreztetni a versenyzőkkel, hogy mindan­­­nyian értük dolgozunk, hiszen a mai, elüzletiesült világban sok tehetséges fiatalnak ez az egyetlen „kiugrási” lehetősége. Évek óta ugyanazzal a stáb­bal dolgozom, kollégáimmal fél szavakból értjük egymást, mégis nehéz pillanatokat élünk át abban a 15 másodpercben, amikor az élő adás kezdete előtt megindul a visszaszámlálás. N. Zs. Kollégáival fél szavakból is értik egymást Gyógyító fürdő Stressz kínozza? Elalvási problémákkal küzd? Pana­szaira a legjobb orvosság egy esti meleg fürdő. Ezt de­rítette ki dr. Dale D’Mello amerikai pszichiáter. Az orvos depressziós bete­geket figyelt meg a pszichiát­riai klinikán, s hangulatukról érdeklődött a forró fürdő előtt és után. Mind a nők, mind a férfiak egyhangúlag kijelentet­ték, hogy a fürdő jelentős vál­tozást idézett elő a közérze­tükben. A kísérleti személyek kevésbé érezték magukat fe­szültnek, deprimáltnak, nyug­talannak vagy agresszívnek. Ezenkívül a meleg fürdő után gyorsabban aludtak el, jobb és mélyebb alvásba merültek, s kevésbé kínozták őket rémál­mok. A fürdés praktikus, biz­tos és olcsó terápia, hatékony fegyver a szomorúság ellen. Felhívás a Petőfi Rádió különleges ünnepi műsorához Szerkessze ön a programot ! A múlt felidézésre készül a Petőfi Rádió a jövő kommu­nikációs eszközén, az Interne­ten! Október 22-én, kedden 22 óra 5 perctől a maga nemében egyedülálló vállalkozás fülta­núi és részvevői lehetnek a Pe­tőfi Rádió hallgatói: elküldött kívánságaik alapján forognak le a Magyar Rádió Hangarchívu­mának szalagjai az 50 évvel ezelőtti eseményekről. Néhány a választható 1956-os felvéte­lek közül: Nagy Imre rádiószó­zata, riport­ a felkelőkkel, színé­szek kiáltványa, egy francia önkéntes fiatal beszámolója Magyarországról, Corvin közi harcosok üzenetei, Mindszenty bíboros hercegprímás beszéde, a győri rádió közleményei, ma­gyar írók verseiket mondják, üzenetek a rádióműsorban stb. Közben a korszak legismertebb zenei felvételei, könnyűzenei slágerei szólnak. Bárki és bárhonnan eljuttat­hatja kívánságát, hiszen a hang­­felvételek és zeneszámok lis­tája megjelenik az Internet számítógépes világhálózaton a Petőfi Online Magazinban: http://www.ipetofi.enet.hu. A lista megtalálható a Teletext 470. oldalán is. Akik elküldik kéréseiket, ír­ják meg, mondják el, hogy mi­ért éppen azt a dokumentumot vagy zenei felvételt választot­ták, milyen élethelyzetben hal­lották először, hogyan befolyá­solta életüket a rádióadás? Akár elektronikus levélben, akár ha­gyományos borítékban vagy te­lefonon megkereshetők a rádiós szerkesztők, Jónás István és Hollós János. Telefon éjjel­nappal: 06-1-138-7973. Le­vélcím: 1800 Budapest, Petőfi Rádió. Elektronikus levél: jo­­nas­(kukac)-iroda.radio.hu. A stúdióban a forradalom átélői, szemtanúi, Winner Má­ria és Mécs Imre lesz a szer­kesztők mellett a telefonáló rá­dióhallgatók beszélgetőpart­nere. Ha valaki rendelkezik olyan amatőr hangfelvétellel, amely valamilyen módon kap­csolódik az 1956-os esemé­nyekhez, vagy annak szereplői­hez, akkor szívesen bemutatják a műsorban. Mivel a műsor az E-Net Hungary Kft. jóvoltából az Interneten is hallható lesz, a világban szétszórt magyarok kéréseire, jelentkezésére is számítanak a műsor készítői. Dinnyemű­vészet - Kostas Tsokalis Athénban arról hí­res, hogy egyszerű, olcsó tárgyakat, anyagokat von be a művészete körébe. A képen látható alkotáshoz több száz dinnyét használt fel. fotó: feb-reuters Szex és rámenősség Egy kis szex, egy kis rámenős­ség, egy kis meztelenkedés - mindenből egy csipet, s kész is a karrier a show világában. Né­hány ötlet a hírességek ötlettá­rából - hátha valaki megpróbál a nyomukba lépni... Ophelie Winter, a szőke szexsztár, a videoklipek francia üdvöskéje állítólag Prince-hez fű­ződő viharos kapcsolatának kö­szönhetően indulhatott el a karrier lépcsőin. „Prince-ről és rólam semmit nem mondhatok, külön­ben 50 ezer dolláros büntetést kell fizetnem" - hangoztatta állandóan az újságírók faggatózására vála­szolva. Időközben azonban éne­kes- és szülésznő lett, s kapcsolata a világhírű zenésszel lekerült a napirendről. Sharon Stone 15 évig má­sodosztályú filmekben játszott. Világhírűvé a „Basic Instinct”­­ben nyújtott szemet gyönyör­ködtető alakításával vált, azzal a szereppel, amit Isabelle Ad­jani és Michelle Pfeiffer - ép­pen a ruhátlan jelenetek miatt - nem vállalt el. Mira Sorvino, aki Woody Al­len legújabb filmjében, a „Ma­ndite Aphrodite”-ban tündököl, egy kis trükkel jutott hozzá a szerephez. Az előzetes meg­hallgatáson egy prostituált test­hezálló ruhájában jelent meg. A hatás annyira élethű volt, hogy a portás először be sem akarta engedni, majd különböző bo­nyodalmak után bejutott a meghallgatásra. Választás Amerikában - Az Egyesült Államokban még mindig tart a kampány. A választópolgárok mindenre hajlandók ... fotó: feb-reuters Nem tanultak meg érzéseikről beszélni Miért hallgatnak a férfiak ? Egyre több kapcsolat megy tönkre amiatt, mert a férfiak nem hajlandók beszélni a fe­leségükkel. Pedig a házasság­nak folyamatos beszélgetés­nek kellene lennie. Csak éppen a férfiak ezt egyre kevésbé veszik tudomá­sul. A legtöbb kapcsolat zsákutcába torkollik amiatt, mert a férfiaknak hirtelen nincs mit mondaniuk. Sok nő pa­naszkodik arra, hogy kiállhatat­­lanná vált a férje, hallgatagon jár-kel a lakásban. Ez különö­sen idősebb párok esetében gyakori probléma, hiszen éve­ken át csak a munkájukról meg a gyerekekről beszélnek, s ami­kor nyugdíjba vonulnak, hirte­len csend áll be. Gyakran panaszkodnak azonban a fiatal hölgyek is: a férjük, akivel éveken át meghitt viszonyban éltek, egyre tovább marad a munkahelyén, s amikor hazajön, azonnal leül a tévé elé. Mindennapos eset, hogy elég egyetlen szó, amely kiváltja a férfiak hallgatását. Ahelyett, hogy elmondanák, mi bántotta meg őket, egyre inkább vissza­vonulnak. Megbántottan, hall­gatagon járkálnak a lakásban. Az ágyban is visszavonulót fújnak. A férfiak ugyanis nem tanulták meg, hogyan beszélje­nek az érzéseikről. Ahhoz, hogy ne következzék be a végzetes hallgatás, érde­mes figyelni néhány tanácsra.­­ Nem szabad esténként szó nélkül ücsörögni a tévé előtt, hanem barátokat kell hívni, ba­rátok közé járni, noha természe­tesen a kettesben töltött estékre is szükség van. Fontos, hogy mindegyik fél­nek meglegyen a maga baráti köre, a legjobb barátja, barát­nője, akivel egyedül találkoz­hat. Ha szívesen elutazna a sa­ját barátaival, akkor meg kell adni az erre vágyónak ezt a szabadságot is. Sok mesélni­­való lesz utána otthon, feltéve, ha a másik fél nem burkolódzik sértődötten hallgatásba. Az emberi fantázia határta­lan. Akár egyetlen szál virág láttán is - ha az a feltételezett Kukorica Jancsi kezében van, s felhangzik a Legszebb rózsaszál című dal is - képe­sek vagyunk elképzelni, hogy Iluska sírjáról való. Pedig a színpadon nincs semmi dísz­let, a szereplőkön is csak a néhány találó ruhadarab jelzi, hogy éppen mikor, kit személyesítenek meg. A balassagyarmati Pódium Színház tartott efféle puritán előadást a minap Kacsóh Pongrác örökbecsű daljátéká­ból, a János vitézből Salgótar­jánban, a Kohász Művelődési Központ sokat kibírt színpa­dán. Pontosabban az eredeti mű musical-, vagy még ponto­sabban rockosított változatá­nak zenei anyaga került a kö­zönség elé, János, a Vitéz címmel. Bizony elég furcsa volt a lüktető gépzenei kíséret olyan dalok esetében, amikor a furulyának, a tilinkónak kellett volna szólnia. Sietek azonban gyorsan kije­lenteni: a fő dologgal, az ének­léssel nem állnak hadilábon a darab szereplői. Az Iluskát és a francia királykisasszonyt meg­jelenítő Lengyel Judit hangja tiszteletet parancsol, túlmutat az amatőr színpadok szintjén. Kellemes élményt nyújt Csábi István is címszereplőként. A kiváló hangszeres zenész Tóth Tibornak ezúttal csak kiegé­szítő szerep jutott, énekhang­gal nem is nagyon képes többre. Az igazán sokoldalú Csikász István nemcsak ren­dezte a darabot, hanem mint mesemondó - afféle Rémusz bácsi -, el is beszéli, sőt aktua- Balassagyarmati János, a Vitéz a salgótarjáni kohász-színpadon Magyar virtus rockzenére hangszerelve végül is révbe érő szerelméről, az Óperenciás tengeren is túli Tündérországról, az életvizű Kék tóról. A János, a Vitéznek egy enyhén kosztümözött, eléggé statikus keresztmetszete került hát a szépszámú közönség elé, amely a nyílt színi tapsokból ítélve nagyon hálás volt a kul­turáltan előadott, közismert da­lokért. - Szegény ember vízzel főz - hangzott el a házigazdák részéről, s bizony igazuk van. Költségesebb produkcióra nem telik nekik, de valahogy mé­giscsak szeretnék kiszolgálni a telep azon lakóit, akik ma is hűek az intézményhez. De ezt elmondhatják a balassagyar­matiak is, akik ezzel az ének­zenei tudással bizonyára szíve­sebben játszanának komplett színházi körülmények között is. - csongrády­­ lizálja a történetet azoknak, akik nem tudnák, hogy mit is írt Petőfi két tiszta lélek sok megpróbáltatásnak kitett, de A szép hangú Lengyel Judit Együtt a négy szereplő fotó: gyurián Tibor

Next