Műemléklap, 1998 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1998 / 1. szám

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója • II. évf. 1. szám (1998. január) Ritka alkalom, hogy félévezredes évfordulót köszönthet a MŰEMLÉKLAP. Január 6-án, vízkereszt napján volt éppen ötszáz éve, hogy II. Ulászló - a megyék sorában elsőként és először - címert adományozott Somogy megyének. Somogyország „fővárosában", Kaposváron megyenap keretében emlékeztek meg a nevezetes évfordulóról. A köztársasági elnöki köszöntőről, az előadásokról, koncertekről és kiállításokról beszámolt a helyi és az országos sajtó. A MŰEMLÉKLAP a nagymúltú megye értékeinek, műemlékeinek, ha mégoly vázlatos is, de a lényegre utaló felsorolásával, bemutatásával kívánja a figyelmet felhívni erre a jelentős eseményre és Somogyország történeti kincseire. Ezúttal a Műemléklap az ország délnyu­gati megyéjébe, Somogy­országba látoga­tott. Köszönjük. Errefelé nem maradtak fenn országos jelentőségű műemlékek, tu­risták ezreit vonzó ősi, nemesi kastélyok, ám megyénk mégis sokszínű és értékekben gazdag műemléki hálózata országosan is kiemelkedő. Vegyük sorra e „leltárt”: Somogyországban 540 műemlék talál­ható, szinte alig van település, ahol ne lenne védett érték. A megyei önkormány­zat tulajdonosként is érdekelt a műemlék­védelemben, közel 20 intézménye műkö­dik védett kastélyban, kúriában. Közülük is a legismertebb a régi megyeházában a megyei múzeum, a nagyberki Vigyázó kastélyban a Megyei Levéltár, több kúriá­ban helytörténeti gyűjtemény (Somogy­­túr, Zala, Újvárfalva), másokban szociális otthonok (berzencei Festetich, segesdi Széchenyi kastély), ismét másokban isko­lák, kollégiumok (ádándi Csapody, so­­mogyvári Széchenyi kastély) működnek. Mint Somogy „területi” gazdája, a me­gyei önkormányzat igyekszik sokat tenni a műemlékek megóvása érdekében, így: ■ együttműködési megállapodást kötött az Országos Műemlék­védelmi Hivatallal; ■ létrehozta és állandóan bővíti a Me­gyei Műemléki Tervtárat, melyben kö­zel 300 dokumentáció van, és mint ilyen, egyedülálló az országban;­­ a megyei közgyűlés létrehozta a Kör­nyezetvédelmi és Műemléki Bizottsá­got, évenkénti, keretösszeget biztosít mű­ködéséhez. így van lehetőség arra, hogy meghirdesse a bizottság a nép­szerű műemléki pályázatát; ■ rendkívül jó a szakmai kapcsolat a me­gyei önkormányzat és a műemléki hi­vatal hatósági szakemberei között. Kö­zös helyszínelés, tervbírálatok, közös rendezvények fémjelzik ezt. A külön­böző műemléki konferenciákon nem­zetközi tanácskozáson számos somo­gyi szakember szerepel előadással, esettanulmánnyal. A megyei önkormányzat tagja az ICO­­MOS-nak, a műemlékvédelem nemzetközi szervezetének. Két intézménye, a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény 1982-ben, és a Szántódpusztai Major-múzeum 1997- ben Európa Nostra díjat kapott. Két ilyen díjjal, nemzetközi elismeréssel más me­gye nem „dicsekedhet”. A szántódpusztai majormúzeumban 1996-ban, az Alpok-Ad­ria Munkaközösség 16 tartományának rész­vételével megrendezett, az „Alpok-Adria Falu” népi építészeti kiállítást több mint hú­szezer látogató tekintette meg. A továbbiak­ban is nagy hangsúlyt fektetünk a műem­lékvédő munkára, január 1-től ehhez már az új műemléki törvény is lehetőséget ad. A műemlékek mellett az építészeti értékek he­lyi védelmét is támogatjuk, mint a megye arculatának meghatározó elemeit. Műemlék - település - és táj­együttes védelme és ha­gyományőrző fejlesztése a megye egyik legfontosabb feladata. A millecentenárium alkalmából a So­mogyba látogatók megtekinthették a „Az uradalmas Somogy” és a „Somogyország műemlékei” kiállításokat Ezek anyaga a Megyei Levéltárban és a Megyei Műemléki Tervtárban található. A megyei önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei nem elegendőek a műemléki épületekben működő intézményei felújításá­ra és folyamatos karbantartására. Az 1832-ben épült régi megyeháza épületének felújítását nagy mértékben elősegítette a pá­lyázaton nyert, közel félmilliárd forint cél­támogatás, így lehetőségünk lesz arra, hogy a kaposvári belváros legreprezentatívabb műemléképülete ismét a régi fényében, mint megyei múzeum fogadhassa látogatóit. Számos megyei műemlék felújításához nyújtott támogatást az OMVH is. Törek­szünk arra is, hogy az önkormányzatok, egyházak saját anyagi eszközeikhez pályá­zat útján a Központi Környezetvédelmi Alaptól további támogatásokat nyerjenek. Dr. Kolber István Somogy Megye Közgyűlésének elnöke SOMOGYORSZÁG MŰEMLÉKEI 4 helyreállított somogyvári bencés apátság Fotó: ifj. Lőrincz Ferenc

Next