Örökségvédelem, 2003 (7. évfolyam, 1-12. szám)

2003 / 1-2. szám

2003. JANUÁR-FEBRUÁR VII. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM­Ú ÖRÖKSÉGVÉDELEM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA A Védési Osztály első évéről GYŐR ATTILA - JÉKELY BERTA - NAGY LEVENTE Az OMVH elnökének 21/2000. évi uta­sítása (2000. november 30.) a védetté nyilvánítási eljárások lefolytatását az ugyanezen rendelettel létrehozott Ha­tósági Műemléki Kutatási Főosztály feladatául szabta. A védetté nyilvání­tással kapcsolatos munkák elvégzésére az utasítás a Kutatási Osztály mun­katársait jelölte ki, s csak „kivételesen indokolt esetben" tette lehetővé külső szakemberek alkalmazását. Az utasítás, szem előtt tartva a védetté nyilvání­tás, valamint az ezzel összefüggő kuta­tások, igazgatási kötelezettségek fontos­ságát és nagy számát, a Kutatási Osz­tály keretein belül védési csoport felál­lítását rendelte el, melyben a csoport vezetését ellátó főelőadó (művészettörté­nész) mellett egy tel­jes munkaidős ügyin­téző, egy részmunka­idős adminisztrátor, egy rajzoló/technikus és egy geodéta dolgo­zott volna. Az uta­sítás rendelkezik a védési eljárás azóta is fennálló menetéről: a területi felügyelő, valamint a védési csoport szakvélemé­nyével ellátott, a csoport által össze­állított védési doku­mentációt a Védetté Nyilvánítási Bizott­ság (VNyB, tagjai: a HMKF, azóta Tudo­mányos Főosztály vezetője, a Műemlék­felügyeleti, azóta Fel­ügyeleti Igazgatóság vezetője, valamint az általános elnökhe­lyettes, aki helyett jelenleg a felügyeletvezető vesz részt a bizottság munkájában) szakmai szem­pontok szerint véleményezi, s javaslata alapján a Hivatal elnöke dönt annak esetleges minisztériumi felterjesztéséről. Az elnöki utasítás részletesen rendelke­zik a dokumentáció formai követelmé­nyeiről is. A védési csoport 2001. január elsején egy fővel (Győr Attila művészettörté­nész) kezdte meg munkáját. A Kutatási és a Topográfiai Osztály munkatársai által az év folyamán elkészített, illetve az esetek nagy részében még a fenti el­nöki utasítás előtti formában, a Műem­lékfelügyeleten lefolytatandó védési el­járásra összeállított anyagokból 2001 folyamán több mint 100 ügyet tárgyal­hatott a VNyB. Ezekből 27 védési és 7 törlési dokumentáció minisztériumi fel­terjesztésére került sor, s a lefolytatott eljárások alapján az OMvH, majd ké­sőbb már a KÖH elnöke 15 védési, illet­ve 11 törlési kezdeményezést utasított el. További 41 ügyben a VNyB elkészí­tette javaslatát, az ezekkel kapcsola­tos végrehajtási feladatok 2002-re ma­radtak. Az újjászervezett Hivatal vezetése számára nyilvánvaló volt, hogy a fenn­álló keretek között a védési eljárások lefolytatása nem megfelelő. Az átlátha­tóbb hivatali tevékenységre való törek­vés azt követelte meg, hogy az új szer­vezeti rendszerben a Kutatási és a To­pográfiai Osztály munkatársai csak feladatkörükben dolgozzanak, azaz a védési eljárások lefolytatásában ne ve­gyenek részt. Ezt ellensúlyozandó, az új Hivatalban 2002. január elsejétől létre­hozták a Védési Osztályt. A valós el­képzelések szerint az osztálynak művé­szettörténész vezetője mellett további 2-3 művészettörténész, egy néprajzos, egy ré­gész, valamint egy adminisztrátor mun­katársa lett volna. 2002 áprilisa óta az osztályon dolgozik Jékely Berta népi mű­emléki referens, Nagy Levente régészeti re­ferens (akinek a régé­szeti nyilvántartás­sal kapcsolatos teen­dői is vannak), va­lamint az osztály ál­lományába tartozik a 2000 ősze óta gye­den lévő Simon Mag­dolna művészettör­ténész is. Az osztály feltöltése azonban a két választási fordu­ló közt bevezetett lét­számstop miatt meg­szakadt, s ezen álla­pot azóta is tart. 2002 végéig az osz­tály költségvetése 1 millió forint volt, mely nem tette lehe­tővé külső szakembe­rek megbízását. 2003. január elsejétől mi­nisztériumi különtámogatási keretből lehetőségünk van szerződéses munka­viszony létesítésére külső szakemberrel, s így ez év első három hónapjában négy fiatal művészettörténész és egy régész A kővágószőlősi késő római kori sírkamra (műemléki és régészeti védelemre felterjesztve)

Next