Orosházi Friss Ujság, 1933. július (22. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

2 Aranyláz Londonban Londonból jelentik. Az aranyalaphoz hű államok és az angol kormány között folyt tárgyalás tegnap este 7 órakor vé­get ért. A tárgyaló feleknek nem sike­rült közös nyilatkozatban megállapodni a pénzek megszilárdítása tárgyában. Ez­zel szemben az aranyalapról letért álla­mok az aranykérdésben közös szövegben állapodtak meg, amelyet megküldtek Rooseveltnek. Matuska felesége haldoklik Bécsből jelentik: Matuska Szilveszter a biatorbágyi rém felesége a bécsi Ferenc József-kórházban utolsó napjait éli. Előrehaladott tüdőbajjal vitték be hat héttel ezelőtt és az orvosok véle­ménye szerint, már nem bírja soká. Kis­leánya rettenetes nyomorban, egyedül él a lakásban a szomszédok jószívűségé­re bízva. Matuskáné előtt gondosan titkolják, hogy férjét kiadják Magyar­­országnak, ami egyébként még nem is bizonyos. 01 tolvaj tisztviselőt kivégeztetett a Szovjet Moszkvából jelentik: Taskentben ha­lálra ítélték az ottani fogyasztási szö­vetkezet öt tisztviselőjét. Az ítéletet teg­nap megerősítették és ma hajnalban vég­rehajtották. Két hetet késik az aratás Csak a homokos részeken kezdték meg a rozs vágását Minden évben Péter és Pálkor szo­o­kott megkezdődni az­ aratás. Ebben az esztendőben azonban a hetekig zuhogó feső miatt a búza még nem érett meg annyira, hogy már megkezdhették volna az aratást. Egyes vidékeken ugyan, így a déli homokos részeken megkezdték a rozs aratását, de az ország nagy részében körülbelül két héttel kitolódott ez a ter­minus. Különösen áll ez a Dunántúlra, mert ott úgyszólván alig sütött a nap az utóbbi hetekben, állandóan esett az eső. Itt még későbben kezdik meg az aratást. Pusztító orkán Trinidad szigeten Londonból jelentik. Az Antillákhoz tartozó Trinidad-sziget (Karib-tenger, Középamerika) déli részén óriási erejű orkán söpört végig, amely húsz községet teljesen romba döntött. Több ezer ember hajléktalanná vált, a halottak száma 11. A petróleummezők egyetlen romhal­mazzá váltak. Egy petróleum-hivatalnok autóját a forgószél felfordította és a hivatalnok súlyosan megsebesült. Agyongázolt egy detektívet az autó Szentesről jelentik: Csütörtökön este Szentesen a polgári iskola előtt biciklin haladt Bodó Emil 38 éves detektív. Mö­götte robogott a Csongrád vármegye tu­lajdonában levő autó. A detektív meghallotta a tülkölést, de elvesztette önuralmát a kerékpár felett, jobbra-balra csavarta a kormányt. Az autó elkapta a bicikli bal első kerekét. A detektív felvágódott a hűtőn át a szél­védőre, majd visszaesett az úttestre. A mentőautóra tették és a kórházba akar­ták vinni, de a szerencsétlen detektív még az autóban meghalt. OROSHÁZI FRISS UJLAG Szombat, 1933 július 1 Tizenegy bányászt eltemetett a földomlás Borzalmas katasztrófa a pilisvörösvári szénbányában Budapestről jelentik: Súlyos bánya­katasztrófa történt szerdán délben a Bu­­dapestvidéki Kőszénbánya Részvénytár­saság pilisvörösvári bányájának Solymár­aknájában. Rettenetes robajjal óriási földtömegek szakadtak le és minden kijáratot elzártak. Az aknába tizenegy bányász dolgo­zott a katasztrófa pillanatában. Az el­temetett bányászok csütörtökön még életben voltak és kopogtatással sikerült megállapítani tartózkodási helyüket. A mentési munkálatok a katasztrófa pillanatától kezdve szakadatlanul folytak, de péntek reggelig egyetlen embert sem sikerült kiszabadítani. A szerencsétlen bányászokat a legalsó vájatban, 240 méter mélységben érte a földomlás, amelynek okára nézve több feltevés alakult ki. Vagy az iszapolás folytán átnedvesedett földrétegek om­lottak be — a bányában ugyanis isza­polás útján bányásszák a szenet —, vagy pedig a már kibányászott és betömött felső vájatokban összegyűlt tömedék sú­lya alatt szakadt be a tárna boltozat. A Solymár-aknával szomszédos Erzsébet­­akna, amelyet vízveszély miatt már ré­gebben üzemen kívül helyeztek, hétfőn megtelt vízzel és ez is hozzájárult a katasztrófa bekövetkezéséhez. Az eltemetett 11 bányász napvilágra hozatala érdekében egész nap és egész éjjel folyt a munka és remélik, hogy ma reggel elérik azt a helyet, ahol a 11 munkás tartózkodott a katasztrófa pillanatában. Nem lesznek szocialista népgyűlések A hatóságok nem engedélyezték a gyűléseket Megemlékeztünk már­ róla, hogy az orosházi szociáldemokrata párt július hó 2-án szándékozik megtartani a múlt alkalommal nem engedélyezett népgyű­­lését. A népgyűlés azonban most sem ju­tott tovább a szándéknál, mert az ál­lamrendőrség holnapra sem adott engedélyt a szociáldemokrata népgyűlésre. Ugyancsak nem engedélyezte a fő­szolgabíróság a szociáldemokrata párt­nak holnap délelőtt Szentornyára kért népgyűlését sem. Az ok, amely miatt a hatóságok a szociáldemokratapárti népgyűlések meg­tartására az engedélyt megtagadták, érte­sülésünk szerint az, hogy a mostani vi­szonyok között a népgyűlések tárgyai s a várható felszólalások a lakosság kö­zött olyan izgalmat keltenének, ami a köznyugalmat veszélyeztetheti. A községi pénztárban kezelik a kisvasúti tört-részvényeket Rövidesen megkezdődik a részvények kiosztása . Az AEGV közgyűlése Péter-Pál napján volt Békéscsabán az AEGV közgyűlése, amelyen az orosházi részvényesek, illetve a vasúttal megálla­podást kötő község képviseletében Ku­nos István főjegyző és Szél István ny. mérnök, igazgatósági tagok vettek részt. A közgyűlésen — amely folyó ügyek­kel foglalkozott, — szóba került az oros­házi részvények ügye is. Bejelentették, hogy az orosházi részvényjegyzők, il­letve Orosháza község részére kiadták a vasútépítéskor lejegyzett 1400 darab törzsrészvényt. Mivel az orosházi rész­vényjegyzők közül sokan csak 1—2—3 méter mázsa búzát jegyeztek és fizettek be, az ezekre eső törz-részvényekre néz­­ve úgy határozott a közgyűlés, hogy azokat Orosháza község pénztárában fogják kezelni. Kunos István főjegyző kijelentette még hogy az Orosházát illető részvények még nem érkeztek meg, mert aláírásu­kat az igazgatóság még nem fejezte be, pár napon belül megérkeznek és azok, akiknek egész részvény jár, átvehetik. Nem változtak az árak a gabonapiacon A baromfi ára lényegesen javult A péter­páli orosházi piacon a gabo-­ naárak többheti hullámzás után nyugvó­pontra jutottak. Búzáért 10—11.50 pen­gőt, árpáért 6—6.50 pengőt, tengeriért 6—6.10, zabért 6 pengőt fizettek. Rozs­ban egyáltalán nem volt forgalom. A gabonapiac megállapodott áraival szemben a baromfipiacon minden cikk­ben határozott javulás mutatkozott. A tyúk kilójának ára 80—83, a csirkéé 80—110, kövér libáé 95, kövér kacsáé 85—90 fillérre emelkedett. De javult a sovány liba ára is: 8—9 pengőért vet­ték, míg kacsáért 2—3 pengőt fizettek. A tojás ára most már hetek óta 4 fillér. A tejpiacon kisebb áringadozásokat ta­pasztalhattak a vásárlók. A tej 10—12, tejfel 70—90, túró 30—40, érett túró 100-120, vaj 220-260 fillérért kelt. ­ Lelőtte a vetélytársát Csepelről jelentik: Kudor Bálint gyári munkás és Dániel Ferenc közösen udva­rolt egy csepeli lánynak, aki Dánielt tüntette ki vonzalmával Ez Kudort any­­nyira elkeserítette, hogy ma éjfél után ráiesett Dánielre, akit hátulról revol­verrel lelőtt. A mentők Dánielt élet­­veszélyes állapotban a Weiss Manfréd­­kórházba szállították. Kudort a rendőrség őrizetbe vette. Elfogták az izsáki gyilkost Kecskemétről jelentik­ Vadállati ke­gyetlenséggel elkövetett rablógyilkosság tettesét fogta el szerdán az izsáki csendőrség. Hétfőn történt a borzalmas eset: Tóth László jómódú fiatal gazdál­kodó 13 éves leányát, Rózsikát ölte meg Pintér József 26 éves fülöpszállási facér hentessegéd, Fülöp munkakeresés ürügye platt és az áldozat nagyanyjától hallotta, hogy Tóth Lászlóék a tanyán vannak. Belopózott az üres házba, felment a padlásra, kibontotta a menyezetet és leereszkedett a kamrába, ahol sonkát, kolbászt, kenyeret csomagolt össze, majd a szobában pénz és ékszer után kutatott. Talált is húsz pengőt, majd falatozni kezdett. Ekkor érkezett haza nagyany­jától Tóth Rózsika, aki a tanyára ké­szült. A bestiális gyilkos az ajtó mögül ráugrott a kislányra és a két lábát meg­ragadva, fejét az ajtófélfához csapta. Öt helyen repedt meg a leányka koponyája, de Pintér még kését is belevágta a nya­kába és összeroncsolta. Ezután a pad­láson át elmenekült, de ottfelejtett sap­kája és egy ellopott kalap nyomán a csendőrök harmadnap megtalálták. A gyilkos egyetlen újlenyomatot se ha­gyott a lakásban, mert rongyokba csa­varta kezét. H­ÍREK — A leszerelési értekezletet október 16-ig elnapolták. Génfből jelentik: A le­szerelési értekezlet főbizottsága elhatá­rozta, hogy a leszerelési értekezlet ta­nácskozásait október 16-ig elnapolják. Siegler Géza tábornok, a magyar de­legáció vezetője nem vett részt a ha­tározat meghozatalában. — Eljegyzés. Révész Zsuzsit (Székes­­fehérvár) eljegyezte Dr. Elekes Oszkár orvos (Csorvás). — Előléptetések a postánál. A keres­­kedelmi miniszter Sin Sándor postafő­tisztet felügyelővé, Braune Ödön for­galmi dijnokot gyakornokká és Vakulya Sándor fl. oszt. altisztet I. osztályú al­tisztté nevezte ki. — Előléptetés a vasútnál. A kereske­delemügyi miniszter Ziegler Sándor oros­házi államvasuti főtisztet államvasuti in­tézővé nevezte ki. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szolgálatot. — Az Izr. Nőegylet fagylalt­estje. Ma az Alföld szálloda kerthelyiségében (hű­vös idő esetén a nagyteremben) az Szr. Jótékony Nőegylet tánccal egybekötött műsoros fagylalt-estet rendez.­­ Régen nem látott érdeklődés előzi meg a mai estélyt, most a Nőegylet vezetőségének sikerült egy olyan szenzációs mű­sorszá­­mot megrendezni, amely megérdemli ezt a nagy érdeklődést. Az európai hírű tán­cospár »Les Lardy« csodás táncaiban és ragyogó kosztümjeiben gyönyörköd­het ma Orosháza közönsége. A táncospár egyik tagja, a férfi Orosháza szülötte, míg a nő lengyel származású és a var­sói operaháznál mint primabalerina mű­ködött.­­ Európa csaknem minden na­gyobb városában tomboló sikert arattak és igy méltán néz mindenki a legna­gyobb várakozással felléptük elé. Kez­dete fél 9 órakor, a műsor pedig fél 11 és 1 óra között bonyolódik le. A zongorakiséretet Perjesz Klári hódmező­vásárhelyi zongoraművésznő látja el. — A Rákóczi-induló Párisban, Pa­risból jelentik. A francia fővárosban há­romnapos nemzeti zeneünnepélyt ren­deznek, amelyen kizárólag katonazene­karok játszanak. Vendégszerepelnek az ünnepélyen az olasz, spanyol, belga, hol­land és angol katonazenekarok is. Az ünnepély főszáma a Rákóczi-induló lesz Berlioz átírásában, amelyet az összes zenekarok együttesen játszanak a francia köztársasági gárda zenekari karnagyá­nak vezényletével. A Fatty meghalt. Newyorkból jelen­tik, hogy Arbuckle ismert filmszínészt, akit Fatty néven ismertek, szállodai szobájában holtan találták.

Next