Orosházi Friss Ujság, 1933. augusztus (22. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK Helyben házhoz hordva Negyedévr­e 5 P Félévre 10 P Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 P Félévre 14 P Szerkesztőség é, Orosháza, Tor f.tal. Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János 4 IBN­­ | XXII. évfolyam 172 szám ala8fillér 33 augusztus 1 OROSHÁZI ,­­ JUSS U1SHG !* FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjeleli­­k­i­nden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk­TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Roosevelt gazdasági tízparancsolata Londonból jelentik: Roosevelt elnök gazdasági és életbölcseletét a következő tízparancsolatban fektette le: 1. Addig nyújtózkodj, ameddig a ta­karód fér. 2. Ne veszítsd el önbizalmadat. 3. Ne legyen Mammon a te Istened és ne feledkezz meg a pénzrendszerről, ne­hogy az tegyen téged tönkre. 4. Ha elérted a helyes árszínvonalat, ne felejsd el, hogy a jóléthez visszave­zető út burkolatának második rétege a pénzrögzítés. 5. Az arany ne legyen az Istened, ha­nem a szolgád. 6. Óvd meg szeretett népedet a mun­kanélküliségtől. 7. Ne feledkezz meg az iparod helyes irányításáról, racionalizálásáról, fejlesz­­­téséről és erősítéséről. 8. Ne tűrd az ínséget a bőség köze­pette. 9. Ne hagyd magad tévtanok által honi közgazdaságod elhanyagolására csábj­a­­, de ez nem jelenti azt, hogy az elszige­telt remete életét éljed. 10. Ne tedd problémáidat sem túlsá­gosan egyszerűvé, sem túlságosan bo­nyolulttá. Hamar elmúlik a hirtelen jött hideg Pusztító viharok külföldön Budapestről jelentik: A vasárnapi vi­har óriási arányú pusztításáról érkezett jelentés külföldről. Opeln környékén ké­ményeket döntött le a szél és több ház összedőlt. Pirna városában az Elba mel­lett 4 halottja és 20 súlyos sebesültje van a hirtelen viharnak. A ciklon házak tetejét tépte le és tönkretette a ter­mést. Ezer és ezer fa maradt kidőlve a vihar után. Percekig tojásnagyságú jég­eső zúdult erre a vidékre Egy meteorológus a hirtelen időválto­­zásról a következőket mondotta: — Hirtelen jött az időváltozás, ilyen hirtelen el is fog múlni, holnap kide­rül és megkezdődik újra a melegedés. Gömbös és Mussolini öt pontja Berlini hír a római tanácskozás eredményéről Berlinből jelentik. A Berliner Tage­blatt vasárnap reggel nagy cikkben fog­lalkozik Gömbös Gyula római útjával. A Mussolini és Gömbös között lefolyt tanácskozásokról, valamint a létrejött megegyezésről a következőket írja: A római megbeszélések eredményei a következők: 1. A négyesszerződés megkötése Olaszország és Magyarország kapcsola­­tait nem gyengítette, hanem ellenkezőleg még megerősítette. 2. Olaszország a négyesszerződés alá­írásával nem mondott le a békeszerző­dések revíziója érdekében való további telleges közbelépéséről. Rómában Göm­bös poltykáját teljes mértékben helye-­ selték. 3. A Duna völgye új szabályozása te­kintetében Olaszország és Magyarország helyesli és támogatja a Duna völgyében az olasz célokat, Olaszország viszont elismeri azokat a különleges gazdasági kapcsolatokat, amelyek Ma­gyarországot és Németországot össze­kötik. 4. Mussolini törekszik majd a né­gyesszerződés másik három nagyhatal­mát a Duna-kérdés, illetőleg a Bal­kán-kérdés megoldására, e terület po­litikai kérdéseinek, vagyis az egyen­lőjogúság és a szerződések revíziója kérdéseinek felvetése és tisztázása útján megnyerni. Mussolini reméli, hogy Auszt­ria és Magyarországon kívül Bulgáriát és Görögországot is be tudja vonni e terv megvalósításába. 5. Az olasz-magyar megegyezést meg­erősített gazdasági alappal is alátá­masztja. A Deutsche Zeitung »Magyarország jelentősége Európa szempontjából« cím­mel foglalkozik Gömbös miniszterelnök római útjával. Meg kell állapítani *— írja —, hogy a francia blokknak min­den kísérlete, amely a Duna völgyében Magyarország jövő helyzetét Magyaror­szág nélkül akarta kijelölni, nem si­került. A Duce a baráti kis ország kormány­elnökével úgy tárgyalt, mint teljes ér­tékű féllel, aminek különös jelentősége abban rej­ik, hogy Olaszország akarata szerint Magyarországnak az újjáalakí­tandó Középeurópában kiváló feladat jutna. Magyarország olaszbarátsága kezdi megteremni gyümölcseit — írja a lap Románia pedig tétován viselkedik és most komolyan megkísérli, hogy Ma­gyarországgal értelmes kapcsolatokat te­remtsen, csőlátókat, amelyek a két országot a történelem folyamán összefűzték és amelyek felújítása nélkül egyik ország sem boldogulhat. Stockinger háromnapos magyarországi tartózkodásának programmját így állí­tották össze: Hétfőn utazás a Balaton körül, kedden tárgyalások Gömbössel, Imrédyvel, Fabinyival, Kállayval, szer­dán utazás Bánhidára és onnan Bécsbe. A balatoni út a rossz idő miatt elmaradt és Stockinger Fabinyival tárgyalt, majd résztvett az osztrák-magyar vegyesbi­zottság tanácskozásán. A délutáni ta­nácskozásokon Imrédy és Ká­lay minisz­terek is résztvettek. Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisz­ter szerdáig vezeti az osztrák-magyar gazdasági tárgyalásokat, szerdán Rómába utazik a Gömbös által megkezdett gaz­dasági tárgyalások folytatása végett. Stockinger osztrák kereskedelmi miniszter Budapesten Fabinyi Tihamér szerdán Rómába utazik Budapestről jelentik: Vasárnap délben Budapestre érkezett Stockinger osztrák kereskedelmi miniszter, hogy Gömbös legutóbbi bécsi tárgyalásainak folyta­tásaként megbeszéléseket folytasson a magyar kormány tagjaival az osztrák­magyar gazdasági kapcsolatok kiépíté­séről. Stockingert a­z osztrák gazdasági tárcák több magasrangú tistviselője kí­sérte Budapestre szakreferensi minőség­ben. Fogadására Fabinyi Tihamér keres­kedelmi miniszter is megjelent a pálya­udvaron és megbeszélte vele az első nap programmját. Az osztrák követsé­gen adott villásreggeli után a bizottság tagjai összeültek és órákig tartó bizal­mas megbeszélést folytattak. Stockhiger kijelentette a sajtónak: azért jött Buda­pestre, hogy megerősítse és kimélyítse azokat a hagyományos gazdasági kap- Megnyílt a hatodik szakszervezeti kongresszus Brüsszelből jelentik: Antwerpenben hétfőn megnyílt a hatodik nemzetközi­­ szakszervezeti kongresszus, amelynek­­ megnyitása előtt a belgiumi, hollandi és franciaországi szocialisták küldöttei nagy­­ tüntetést rendeztek a háború és a fasiz­­­­mus ellen. A tüntető gyűl­ésre egyedül Hollan­diából mintegy 35.000 szocialista ér­ke­zett. A nemzetközi szakszervezeti kong­resszus elnöke, az angol Citrone meg­nyitó beszédében utalt a­­nemzetközi szakszervezeteknek a német szociálde­mokrácia összeomlása által okozott ne­héz helyzetére. A német szociáldemokrácia összeom­lását — mondotta — bizonyos mértékig­­ ellensúlyozza azonban az amerikai szak­­­­szervezetek csatlakozása. Az első nyil­­­­vános beszédben Vandervelde belga mi­­­­niszter éles szavakkal kelt ki a nemzeti­­­szocializmus, a kapitalizmus és a há-­­­ború ellen. * 1 ­ Mivel az időjárás megjavult, Balbo repülőraja, valószínűleg ma reggel útra­­l kel Európa felé és estére Írországba ér­ I­kezik. Busát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk.TÓTH-IH9LDHN­

Next