Orosházi Friss Ujság, 1934. augusztus (23. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

ára 8 fillér Szerda, 1934 agusztus 1 XXIII. évfolyam 172 szám Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre TO P, vi­dékre postán k­üldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Megjelenik min­den nap korán reggel Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal.­­ Főszerkesztő és laptulajdonos : Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán­ utca | QP| MitlaSOVSZky Ján­OS — — TELEFON 90 SZÁM - - Kivégezték Dollfuss gyilkosát és a másik főlázadót Gyilkosság és hazaárulásért akasztották fel — Heil Hitter kiáltás a kiléta alatt Bécsbe! jelentik: A katonai törvény­szék kedden folytatta Dollfuss kancellár gyilkosának és a kancellári hivatal el­len elkövetett puccsvezérének tárgyalását. A tárgya­ás megnyitása után az elnök ez első tanút szólítja. Steinberger János detektívfőfel­ügyelő, aki a puccs idején a szövetségi kancellári hivatalban telje­sített szolgálatot, abban a szobában volt amelyből Dollfuss kancellár elmenekült. Elmondja, hogy hallotta, mikor mene­külés közben a kancellárt a hialálos lövések érték. Látta, amint Dollfuss gyors léptekkel áthalad az­ egyik szobá­ból a másikba ajtónállójával együtt és már a második szoba küszöbén volt, mikor a halálos lövésiek eldördültek. A kancellárnak csak annyi ereje volt, hogy az ajtótól egy székhez támolyogjon. A következő Jaim Pummerer tábornok fegyverszakértő, aki elmondta, hogy a kancellárra kilenc miliméteres Steyer­­pisztollyal lőttek, egy 12-es típussal, amelynek az a sajátsága, hogy kettős lövés ki van zárva vele,­ kétszer kell megnyomni a ravaszt, hogy kétszer sül­jön el. Dr. Székely orvosszakértő a kancel­lárra leadott lövések természetéről nyi­latkozik. Az első lövés feltétlenül ha­lálos volt, — jelenti ki az orvosszakértő — még orvosi segítség esetén is ha­lálos lett volna a lövés, sőt m­ég ha súlyos műtétet hajtottak volna végre a kancelláron, amire feltétlenül szükség lett volna, akkor sem kerülhette volna el, hogy nagy kínok közt meg ne haljon. Megjegyzi az orvosszakértő, hogy Do­l­­fuss kancellár keze-lába és egész teste meg volt bénulva. A bizonyítás kiegészítésére irányuló előterjesztések elutasítása után az ügyész mondott nagy vádbeszédet, majd a védők beszéltek, akik után a vádlottak szóltak. A bíróság 25 percnyi tanácskozás után fél kettőkor hirdette ki a következő íté­letet: Pianetta Ottó bűnös abban, hogy jú­lius 25-én Dollfuss Engelbert d­r.-t ölési szándékból megölte. Mindkét vádlott, Pianetta Ottó és Holzweber Ferenc bű­nös abban, hogy társaikat fe­fegyverezve, a szövetségi kancellári hivatalt megszál­lották, az ott találtakat foglyul ejtették és különösen azáltal, hogy az ott talált személyek közül Dollfuss kancellárt, Fey minisztert és Karovinsky báró államtit­kárt fogságába ejtették, hazaárulást kö­vettek el és vezető személyei voltak olyan cselekedetnek, amelynek célja a polgárhá­ború volt. Ezáltal elkövették mind a ketten a­­ hazaáru­ást, Pianetta pedig ezenkívül a gyilkosság bűntettét is. Mindezekért a bűneikért a bécsi katonai bíróság mindkettőjüket kötet általi ha­álra ítéli. Abban az esetben, ha az elítéltek ke­gyelmet nem kapnak, a halálos ítéletet először Holzvreberen, azután Planettán kell végrehajtani. A k­­ét vádlott mindkét oldalán két­­kéz fegyőrrel mereven, katonás tartás­sal állott a bíróság előtt az Ítélethirde­tés egész processzusa alatt. Mozdulat­lanul és szenvtelenül hallgatták az íté­letet és az ítélethirdetés után, amikor a bíróság helyet foglalt, ők is szó nél­kül, nyugodtan leültek a vádlottak pad­jára, miután a tárgyalást vezető polgári tanácselnök a tárgyalást befejezettnek nyilvánította, a bíróság visszavonult és az e ítéseiket visszavitték a fogházba. Miután a kegyelmi tanáccsá alakult bí­róság egyik e ítéltet sem ajánlotta ke­­gyelemre, délután háromnegyed ötkor mindkét estéltet kivégezték.­­Először Holzweberen, azután pedig Planettán hajtották végre a halálos íté­letet, akinek végig kellett néznie Holz­­wweber akasztását. Mindkét eltért nyugodtan viselkedett a bitófa alatt és mindkettőnek a »Heil Hitler« kiáltás volt az utolsó szava. Ma a lázadás többi bécsi vádlott­ai kerülnek a statári­á­­s katonai bíróság elé. Hindenburg haldoklik Hitler valamennyi birodalmi minisztert Berlinbe rendelt A német lapok csak a betegség komolyságáról írhatnak Berlinből jelentik: Neudecki jelentés szerint Hindenburg elnök állapotában hétfő éjszaka folyamán rosszabbodás ál­lott be. Az elnök már egy idő óta testi gyengeségben szenved. Hindenburg ma­gas korára való tekintettel komolyan aggódnak környezetében. Az elnök ke­zelőorvosai állandóan Hindenburg mel­lett tartózkodnak. Hogy hivatalos helyen mennyire ag­gasztónak tartják Hindenburg elnök ál­lapotát az abból is látszik, hogy szi­gorú utasítás ment a lapokhoz arra­­nézve, hogy miképpen kell viselkedni a katasztrófa bekövetkezése esetén. A megbetegedésről és az elnök állapotá­nak súlyos fordulatáról nem szabad kü­lön kiadásokat rendezni. Hírt lehet adni arról, hogy Hindenburg betegsége ko­moly, de nem szabad találgatásokba bocsátkozni, hogy ki lesz az utód és nem szabad arról sem írni, hogy halá­lának mi lesz a hatása a német politi­kára nézve. Erről a tárgyról csak azt­­ közölheti a német sajtó, amit a hiva­talos távirati ügynökség bocsát rendel­kezésére. Egyik berlini lapot, mely a tilalmat megszegte, 8 napra betiltották­­ és szer­kesztőjétől elvették az, újságírói igazol­ványt. Hindenburg betegágyánál Neudeckben négy orvostanár tartózkodik, akik közül különösen Sauerbruchnak, Kraussnak és Kaufmannak a neve ismeretes a tudo­mányos világban, miután ezek a tanárok a német tudományos élet legnagyobb kiválóságai közé tartoznak. Az elnök csendes álomban van és bár a katasztrófa minden pillanatban bekövetkezhetik, az orvosok még nem adtak fel min­den reményt és a kedden délután ne­gyedhatkor kiadott orvosi jelentés sze­rint rosszabbodás nem állott be. Hitler valamennyi birodalmi minisztert Berlinbe rendelte. Barthou tanácskozása a román és jugoszláv követtel Párisból jelentik: Nem adnak ki fél­­hivatalos közleményt Barthou külügymi­niszter, Cesianu román és Spalajkovics jugoszláv követ tegnapi tanácskozásairól, amelyen az osztrák kérdésről volt szó. Megbízható helyről származó értesülés szerint a román és a jugoszláv követ leszögezte a kisantant államainak elvi álláspontját, hogy tudniillik Ausztria kér­désében csak zavaró lehet minden el­szigetelt diplomáciai akció, tehát adott esetben a nagyhatalmaknak a kisantant­­tal együtt kell fellépniük. Ezt a felfo­gást hír szerint a francia külügyminiszter is osztja. Barthounak eleve az volt a véleménye, hogy Ausztria függetlenségé­nek megóvására a középeurópai erőket Anglia támogatásával kell egyesíteni. Mussolini az osztrák restaurációt akarja Miért áll 10 ezer olasz katona az osztrák határon Bécsből telepü­lt: Olaszország defini­tív helyzet elé akarja állítani a nagy­hatalmakat. Az elhatározás az, hogy Olaszország támogatni fogja az osztrák restaurációs törekvéseket. Ebben a kér­désben állítólag már titkos tárgyalások folytak Párisban, Rómában és Bécsben egyidőben. Az egyik nagy olasz lap bé­csi tudósítója azt a felvilágosítást adta, hogy Musso­­ni az osztrák restaurációs kérdésben befejezett tény elé akarja állítani a nagytalmaka­t. Természetesen ezt bizonyos tapogatózó tárgyalások fogják megelőzni. Mussolini szásznegy­­venez­er fölfegyverzett katonája változat­lanul fegyverben áll az osztrák-olasz határon. Eu­tolikai körökben úgy tud­ják, hogy e száznegyvenezer ember ké­szenléte szintén a restaurációs tervvel van összefüggésben. Karintia volt tartomán­yfőnökét letar­tóztatták, mert ő vezette a lázadókat. Ismét 300 osztrák felkelő menekült Jugoszláviába. Bécsi illetékes helyen cáfolják, hogy Tirolba olasz csapatok vonultak be. Vámőrlők Búzát ! Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! 11 azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK!A búzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK!­­. . j, -j------------ ------------- , ■ .,, ' - • .-.T- =lóth-malom

Next