Orosházi Friss Ujság, 1934. november (23. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány XXIII. evitnyam 247 szám Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca ára S fillér Szombat, 1934 november 3 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Postatakarékpénztárt csekksz. - - TELEFON 90 SZÁM 12094 FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. miTLIlSOVSZKY 3 A R 0 S Halálos ítéletek Németországban Árulásért szabott ki halál­büntetést a néptörvényszék Berlinből jelentik. A német néptör­vényszék idegen hatalom javára elköve­tett árulásért több embert halálra ítélt, több mást pedig fegyház- és börtönbün­tetéssel sújtott . Az elítéltek neveit nem tették közzé. Az igazságügyminisz­­térium közlése szerint a törvényszék az ítéleteket még a régi, tehát az 1934. május másodika előtt érvényben volt büntetőrendelkezések értelmében hozta. Hock János ma bevonul a börtönbe Budapestről jelentik: Hock János Bu­dapestre érkezett, hogy megkezdje egy­éves börtönbüntetésének kitöltését. Szombaton délelőtt jelentkezik az ügyészség fogházában. Arab sztrájk Palesztinában Londonból jelentik. A palesztinai arab lakosság általános sztrájkot és a for­galom teljes beszüntetését határozta el a pénteki napra tiltakozásul az 1917 november 2-án kelt Balfour-nyilatkozat ellen, amelynek értelmében az angol kor­mány pártolja a zsidó nemzeti otthon létesítését Palesztinában. Hajókatasztrófa Clarke­ Cityből (Kanada) táviratoztak. A Roy David és egy másik ismeretlen gőzös­ hajótörése következtében tizen­három ember vesztette életét. Az áldoza­tok közül 11 a Roy David utasa volt. Békü­lnek a német püspökök Berlinből jelentik: Hitler kijelentette, hogy sem az állam, sem pedig a nemzeti szocialista párt nem akar beavatkozni a tulajdonképpeni vallási kérdésekbe. Frick birodalmi belügyminiszterrel egyet­értésben Hitler kancellár megbízta Buttman miniszteri igazgatót, hogy igye­kezzék közeledést létrehozni ,Müller birodalmi pü­spök és Meiser bajor püspök között. Szeged Hitler~puccstól félnek a franciák a Saar-vidéken Kevésnek ta­rtják a nemzetközi rendőrséget Párisból jelentik. November 21-én rendkívüli ülésszaka lesz a Népszövet­ségnek ,hogy elrendezze a Saar-területen a népszavazást. A feladat nagyon nehéz és bonyolult, a helyzet pedig aggasztó­nak látszik, mert Knox, a Saar-tartomány népszövetségi kormánybizottságának el­nöke, két jegyzékben felhívta a fran­cia kormány figyelmét, hogy zavargások­tól lehet tartani s nem lehetetlen, hogy a németek puccsot fognak végrehajtani. A nemzetközi rendőrség, amelyet a Nép­­szövetség a Saar-területre készül kül­deni ,Knox szerint nem lesz elegendő. Különösen ,miután Svájcban a toborzás gyönge eredményt adott. Knox a Nép­­szövetség 1925. és 1926. évi határozatai alapján felhívta a francia kormány fi­gyelmét, hogy a Saar-tartományban a rend fenntartása a kapott megbízás értel­mében Franciaország kötelessége. A Saar-vidék 1935 január 13-án dönt arról, hogy hova akar tartozni. Francia­­országban az a hír járja, ha a Saar-vid­ék a mostani állapot fenntartása mellett döntene s a Népszövetség felügyelete alatt függetlennek maradnia), ebben az esetben a hitleristák bevonulnak és elfoglalják a Saar-vid­éket. Hitler bék­ülni ak­ár a szovjettel Orosz nyersanyagra van szüksége a német iparnak és a Litvinov a Sp­ár-bizottság elnöke Páliból jelentik. Az Intransigeant jelenti Berlinből, hogy Hitler kancellár gyökeresen megváltoztatta politikáját a szovjet­ kormány iránt. Bizalmas kör­levelet küldetett a propagandaminiszté­rium útján valamennyi laphoz, hogy szüntessenek be minden szovjetellenes támadást és mérsékeljék Hangjukat Moszkva irányában. Egyidejűleg utasítást kaptak a könyv­kiadók és könyvkereskedők, hogy sem­miféle könyvet ne adjanak ki, illetőleg ne árusítsanak, amely Oroszországról, az ott uralkodó rendszerről és viszo­nyokról szól, mielőtt a cenzúrának be nem mutatták. Minden szovjetellenes könyvet ki kell vonni a forgalomból. Ez a változás azután történt, miután Lurich szovjetorosz nagykövet látoga­tást tett Hitlernél. Az ok pedig nagyon egyszerű. Németországnak nyersanya­gokra van szüksége, amelyeket Szov­­jet-Oroszországból szeretne behozni, de nem utolsósorban azért is enyhült Hit­ler haragja a szovjet kormány ellen, mert már legközelebb összeül a Népszövet­ség Saar-b­izottsága, amely a népszava­zásra vonatkozó intézkedéseket fogja megszabni és ennek a bizottságnak Lit­vinov szovjet külügyi népbiztos az el­nöke. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Újabb kommunista szervezkedést lepleztek le Budapesten A mozgalom vezetője kiugrott a csukott ablakon és meghalt Budapestről jelentik. A főkapitányság politikai osztálya hetek óta nyomozott újabb kommunista összeesküvés ügyé­ben. Azt a bizalmas értesítést kapta a rendőrség, hogy a pécsi bányász­sztrájk is kommunista izgatás következménye volt, mint ahogy az ország más részében szintén erős kommunista szervezkedés folyik. A politikai detektívek nagyon sok gyanús viselkedésű embert állítottak elő, akiknek kihallgatása során megálla­pították, hogy valóban kommunista szer­vezkedés folyik­, a szervezkedés veze­tői pedig: Horváth Imre telefonszerelő, Stéger Lajos bádogos és Hoffmann Ottó lakatos. Mind a hárman a jaroletárdik­­tatúra bukása után kommunista bűn­cselekmények miatt bíróság elé kerültek. Mindhármójukat hosszabb szabadságvesz­téssel sújtotta a bíróság. Hoffmannt tíz­évi fegyházra ítélték, azonban nem töl­tötte ki, kicserélték egy Oroszországban rekedt magyar katonatiszttel. Két társa is Oroszországba került. Nemrégiben mind a hárman utasítást kaptak arra, hogy térjenek vissza Magyarországra és vegyék át a kommunista propaganda ve­zetését Budapesten. Szerdán, mialatt az őrizetes cellákból előállították Horváthot és Stégert, az egyik detektívszoba sarkában várakozott Hoffmann Ottó. Egy óvatlan pillanat­ban, mielőtt bárki megakadályozhatta volna, fejjel a csukott ablaknak rohant, áttörte a két ablaktáblát és kiugrott az utcára. Véresen, eszméletlenül terült el a gróf Vigyázó Fere­nc­ utca kövezetén. Amikor a mentők kiértek, már haldok­lott, fejére esett koponyaalapi törést szenvedett. Bevitték a rabkórházba, ahol csütörtökön reggel meghalt. A főkapi­tányságon vizsgálat indult Hoffmann Ottó öngyilkossága körülményeinek pon­tos tisztázására. A három párttitkár veszedelmes ter­vekkel jött a magyar fővárosba . Több­ezer pengőt találtak Stéger lakásán, azonkívül Hoffmann iratai közül középületek tervrajzai kerültek elő, listák azokról a közéleti férfiakról, akik a kommunizmus terjesztésének legfőbb akadályozói. Különféle frakciókat, bi­zottságokat és sejteket akartak szervezni s az újabb nagy kommunista megmoz­dulást puccsszerűen akarták végrehaj­tani. A három­ vezéren kívül még tizenegy kommunistát fogtak el, akik a moszkvai küldöttekkel összeköttetésben állottak. Rablómerénylet egy postakü­ldönc ellen Zalaegerszegről jelentik: Gyilkos rabló­­merénylet történt csütörtökön a Nova és Barabásszeg közötti útón Tóth György 34 éves postaküldönc ellen. A postás Hári Sándor földművessel haladt át az erdőn, amikor hátulról rálőttek és Tóth összeesett. Két rabló támadt rájuk és miután Hári­ elmenekült, még­­egyszer belelőttek Tóthba, azután ki­­fosztották hátizsákját, amelyben mind­össze 5—6 pengő volt, mert a tisztvise­lők fizetését már előző nap kézbesítette. Hári segítséggel tért vissza az erdőbe és kórházba vitték Tóthot. ffutó és motorbicik­li szörnyű karambolja Kittseeből jelentik. A bécsi buda­pesti úton, közvetlenül a határnál, Kittsee előtt szörnyű szerencsétlenség történt. Egy százkilomé­teres sebességgel rohanó motorbicikli, amelyen két fiatal­ember ült, egy düllőútról belerohant Dán Károly kormányfőtanácsos vezérigazgató lassan hajtó autójába, amelyben Dán feleségével és leányával foglalt helyet. A motorbicikli mindkét utasa több mé­terre kivágódott és összetört testtel, hol­tan terült el az utón. Danáknak semmi bajuk se történt, csupán az autó eleje ment tönkre.

Next