Orosházi Friss Ujság, 1934. november (23. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

V Halottak napja Orosházán A társadalom kegyelete Halottak napján — illetőleg estéjén, Mindszent napján — Orosháza község katolikus társadalma és több testülete kegyelettel áldozott a halottak emléké­nek. A délelőtt folyamán a községi elő­­járóság nevében Baranyai Kálmán bíró és Lázár Lajos jegyző a Kossuth-szob­­rot, a Hősök szobrát ,és a temetőkben 45 sírt koszorúzott meg, részben gondo­zatlan hősi sírokat, részben olyan je­les egyének sírjait, akik Orosháza életé­ben jelentős szerepet játszottak. A hősök sírjait előzőleg rendbehozták és virá­gokkal díszítették Délután 3 órakor a frontharcosok ün­nepélyes keretek között kegyeleti jel­vényt helyeztek el Dimák János síremlé­kén. A bajtársak nevében Tóth­­ János mondott emlékbeszédet. Este 5 órakor a róm. kat. alsóteme­tőben nagy közönség előtt tartott meg­­emlé­kezést Molnár János apát, aki prédikáció után litániát mondott. A lakosság ezrei zarándokoltak a temetőbe és gyújtották meg szeretteik sírján a kegyelet gyertyácskáit. Fizetéscsökkentés Ausztriában Leszállították az elnök és a kormány fizetését A hivatalos lap tegnapi számában új törvényszöveget közöl mely szerint a köztársasági elnök, a miniszterek, az államtitkárok és a tartományi főnökök fizetését az állam 6 százalékkal leszál­lítja. Tél van Európában Budapestről jelentik. Hidegre fordult az idő, itt a tél csaknem egész Európában, tegnap már csaknem min­denütt havazott. Svédországban pusztító hóvihar dühöng, a bajor hegyeken 10 centiméteres hóréteg fekszik, tegnap haj­nalban hó esett Párisban és hó borítja az osztrák hegyvidék magasabb csú­csait is. Kedden hajnalban havas, darás eső­ volt Budapesten. Természetesen nem ma­radt meg ,mert itt még 4 fok alá nem sülyedt a hőmérő. A Kékesen és a Do­bogókőn ma már fagypont alatt volt a hőmérséklet, de tegnap már ott is me­legebb volt a levegő és így most ott sincs hó.­­ *' 1 Ma reggel Berlinben is havazott, de a lehullott hó néhány óra alatt elolvadt. TÉLI POULDÍZEREK ! Bein­e 1*40-ért s Bárány cégnél. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG magyar iparcikkek iránt érdeklődik Ausztria A német összeköttetéseket akarják felcserélni egyes vonatkozásokban Budapestről jelentik: Ausztriában meg­lepő érdeklődés mutatkozik az elmúlt hetekben magyar iparcikkek iránt. Ez az érdeklődés már azért is feltűnő, mert hiszen iparcikkeket már régóta száll­tunk nyugati országokba, sőt magyar textiláruk még Angliába is eljutottak, de Ausztria eddig nem tartózott ipari vevőink közé. Az érdeklődés sok olyan termékre vonatkozik, amelyeket Ausztria eddig Németországból vásárolt és ebből bécsi szakkörök azt a meglepő követ­keztetést vonták le, hogy egyes magyar iparcikkek felveszik a versenyt a német ipar produktumaival. A német ipari áruk az utóbbi időben amúgyis drágák voltak és különösen fokozódott ez a tendencia azóta, ami­óta a németeknek nyersanyagot ott kell vásárolniok, ahol kapnak. Természete­sen a magas nyersanyagárak, amelyek az ilyen állapotnak szükséges velejárói, magas késziparcikkárakra vezettek. Az­­ osztrák cégek most a németországi ösz­­szeköttetéseiket akarják más iparvállala­­­­tokkal felcserélni és ezért keresik a ma­­­­gyar gyárak ajánlatait. Szaporodnak a községi képviselőjelöltek A Szellőben már A november hó 11-én megtartandó községi képviselőtestületi tag válas­ztá­sokra vonatkozó s lapunkban már kö­zölt jelölések nem minden kerületben találkoztak a választóközönség tetszésé­vel és ez­ért egyik-másik kerületben újabb jelölések is történtek. Ezek a jelölések a következők: Az ötödik választókerületben Zsoldos Péter rendes taggal szemben jelölték Ravasz Antal mérnököt és földbirtokost. Póttagnak a választóknak ez a része is Benkő Andrást jelölte A hatodik választókerületben a pol­­gári listán szereplő dr. Kávássy Albert rendes taggal,, Baki Antal póttaggal, a szociáldemokrata listán szereplő Szeme- négy jelölt van­ nyei Pál rendes taggal és Csik János póttaggal szemben jelölték Tarr Pál gaz­dálkodói rendes tagnak, Farkas Antalt póttagnak. A hetedik választókerületben a pol­gári listán szereplő Hajdú Sándor épí­tőmesterrel, a szociáldemokrata listán szereplő Kiss János rendes taggal és Janovics Imre póttaggal szemben jelöl­ték Tóth Gergely kutfutómestert rend­es tagnak és Zalai Sándort póttagnak. Ér­tesülésünk szerint ebben a kerületben még fellép Dr. Bárány Aladár ügyvéd is, így ebben a kerületben négy jelölt fog küzdeni az egy rendes képvi­s­lőtestületi tagságért. Szabadkereskedelmet követel Amerika Megbukott az önellátás, de Washingtonból jelentik. Az amerikai kormány egyszerre a legélesebben ál­lást fog­alt a szabadkereskedelem mellett és a védővámos politika ellen. Roger kereskedelmi miniszter az amerikai kül­kereskedelmi egyesülés évi közgyűléséig mondott beszédet és kijelentette, hogy le kell mondani a túl magas védővámok­ról és árut kell vásárolni a külföldön, ha el akarják érni az ország gazdasági fellendülését. Az önellátás politikája mindenütt az ország határain túl ellen­séges hangulatot ébreszt. Ugyanerről a témáról beszélt Hull külügyi állam­titkár is, aki arra figyelmeztette az ipart kell bontani a védővámokat­ ­ vezetőket, hagyjanak fel azzal a mód­­s­szerrel, hogy hazafias jelszavak alatt­­ saját érdekeiket szolgáló védővámos po­litikát követelnek. A közérdek súlyosan szenvedett az előző köztársasági uralmi rendszer elhibázott kereskedelmi politi­kája miatt. A kivitel megnövelése és a behozatal megfojtása azt eredményezte, hogy a külföld csak nagy késedelemmel tudja törleszteni adósságát, sőt annak egy részét előreláthatóan nem is fogja megfizetni. Le kell bontani a keres­kedelem akadályait, ha azt aka­rjuk, hogy a világgazdaság ismét a rendes kerékvágásba jusson. Kocsiszerencsétlenségek napja volt mindenszentek Három baleset történt, de súlyosabb sebesült nincs Mindenszentek napja az idén csütörtök­re, heti piaci napra esett, ennek a körül­ménynek tulajdonítható, hogy három ko­csibaleset is történt a nagy forgalomban. Mindhárom baleset bővelkedett izgal­mas részletekben, de komolyabb sebe­sültje szerencsére egyiknek se lett. Az első baleset csütörtökön délelőtt 10 óra tájban történt. A bónumi Dénes­­téglagyártón szaladt el egy gazdálkodó két lova a kocsival. A meglehetős nagy forgalom ellenére akadálytalanul jöttek egészen a régi libapiactérig, ahol az után nekimentek egy ott álló kocának, amelyen egy asszony és egy kislány ült. Ez a kocsi felborult, az asszony és a leányka kivágódtak az útra, a lovak is elestek, nagyobb baj azonban nem történt, a két utas ü­zödések és zú­­zódások árán szabadult. A második baleset déltájban zajlott le. Egy gazda lovai a vásártér környékén bokrosodtak meg és vágtatni kezdtek a szentesi útón kifelé a kocsival, amelyen a gazda és felesége ült pólyás kisbabá­jával. Az egyik hajtószár a gazda nagy igyekezetében, hogy lovait megfékezze, elszakadt és a kocsiról lehetetlenné vált a lovak megfékezése. Nem sikerült az egy járókelőnek se, aki a Király-ven­déglő táján próbálta, bátran a lovak elé ugorva. A komlósi vasút keresztezésénél, a volt »halálátjárónál« azonban a t­éli vonat miatt le volt engedve a sorompó. Szombat, 193­4 november 3 — Influenza, torokgyulladás, az orr és garat elnyálkásod­ása, a mandolák meg­betegedése, valamint tüdőcsúcshurut ese­tén gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes »Ferenc József« ke­­serűvíz használata által többször és alaposan kitisztíttassanak. amelynek a lovak nekimentek, de át­törni nem tudták és kénytelenek voltak megállni. A k­ocsinülőknek semmi bajuk se történt- - * Legérdekesebb volt a harmadik ko­csibaleset, amely délután fél négy táj­ban történt a felsőtemetői vasúti át­járónál. Egy gazdálkodó kocsija éppen áthaladt a sorompón, amikor a jelző­csengő éles hangon megszólalt, figyel­meztetve a járókelőket, hogy leeresz­tik a sorompót.. Ugyanakkor haladt át a síneken egy ember, aki egy zsák kukoricát tolt talicskán. A kocsiba fogott fiatal csikók a csengetéstől megijedve elragadták a kocsit és a talicskás embert elütötték. Ebből sem lett azonban sú­lyos eset: bal lábán a­ nadrágszár szakadt el, balcipője kettévált és arcán támadt pár kisebb horzsolás. Mikor a ko­­csin ü­lő gazdának a vasúttól jó messze sikerült lovait megfékeznie, visszafor­dult, az­ elütött embert talicskástól fel­vette kocsijára és hazavitte. Félmillióddal csök­kent a bankok betétállománya Budapestről jelentik. Érdekes kimu­tatást közöl a takarékbetétek alakulásá­­ról a PK legújabb értesítője. 1031 június 30-án, tehát közvetlenül a bank­­b­a pengő betétet kezeltek. Ezzel szem­­b­e pengő betétet kezeltek. Ezzel sz­em­­ben az idei év szeptember elsején a betétállomány 1390 mil­iót tett ki, te­hát a bankzárlat óta a betételvonás egyenlege 511 millió. A magyar pénz­intézetek betétállománya három év alatt mintegy 26,9 százalékkal csökkent. Ha külön vizsgáljuk a fővárosi és a vidéki intézetek betétállom­ányát, akkor kiderül, hogy a bankzárlat óta a buda­pesti intézetek állománya 161 millió pengővel, vagyis 23,3 százalékkal apadt, viszont a vidékieké 169 millióval csök­kent, ami 44,5 százaléknak felel meg. Liba-valuta Litvániában is tisztviselők libát kapnak fizetés fejében Kovnoból jelentik. A litván mező­­gazdaság válsága ,amelyet a libakivitel megakadása különösen súlyossá tett, merész rendszabályra késztette a kor­mányt. A kiadott rendelet értelmében ezentúl minden köztisztviselő köteles Litvániában a fizetéséhez mért arányban libát fogyasztani. A libafogyasztást a rendelet a tisztviselő rangos­ztályokkal hozza kapcsolatba. A vezető tisztvi­selők kötelesek legalább kétszer heten­ként libát enni, a dijnokok és a kis­tisztviselők legalább kéthetenként egy­szer. Amennyiben a köztisztviselők nem alkalmazkodnának a rendelethez, a kor­mány készen áll, hogy a tisztviselői fi­zetések egy részét természetben, azaz libában folyósítsa. A kormány ilyen mó­don legalább kétszázezer liba elhelye­zését akarja még ebben az évben biz­tosítani. A rendelet hangsúlyozza, hogy a tisztviselők a rendes piaci árat fizetik a libákért.

Next