Orosházi Friss Ujság, 1936. május (25. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

XXV. Évfolyam 100 szám­ára S­pillér Péntek, 1936 május 1 Királyi Ügyészség filpanor­lóta, helyben nazitot hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P.­­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS:­I Telefonszám: 90. — Postaiak*« Orosháza, Torkos Kálmán­ utca | Dr. IHITLfiSOVSZKY 3()ROS I fékpénztári csekkszámla: 12694. Megjelenik denxntg,­­reggel. Lapi éjjel 12 ór Hirdetési dl] d&* re fizetendő. Hirdetésekre vo* natkozó kérdé­sekre csak vi* laezbélyeg ellené­ben válaszolunk; Egyelőre cseh­ Ernszt indulhat Esztergomban Esztergomból jelentik. A választási biztos befejezte az ajánlások felülvizs­gálását. Ernszt Sándor ajánlásait elfo­­gadta, Varga Károly nyilaskeresztes je­löltet pedig 288 akláírás pótlására utasí­totta. 9 kisantant és a római hatalmait közeledését jelenti, a cseh-osztrák egyezmény­t Hodzsa érdekes nyilatkozata Prágából jelentik. A szenátus külügyi bizottságában Hodzsa miniszterelnök szerdán beszédet mondott, a nemzet­védelmi törvényjavaslatról beszélve, hangsúlyozta, hogy minden intézkedés­­ megtörtént arra az esetre, ha szükségessé­­ válna az ország védelme. A kisantant­­ államok és a római egyezményt aláírt­ó hatalmak közeledése a kedvezmények­­ rendszerének megrögzítését és hatályo­sabbá tételét jelenti. A csehszlovák-oszt­rák egyezmény valójában a kisantant és a római egyezményt aláírt aláírt hatalmak közeledését je­enti. Galacra vitték a vasgárda elfogott vezéreit Bukarestből jelentik. A román bel­­ügyminiszter hivatalosan közli, hogy I­terea Codreanut, a feloszlatott, hírhedt vasgárda vezérét és Stelescu Mihály volt vasgárdista képviselőt ma éjszaka elfog­ták és Galacra szállították, ahol a tör­vényszék kihirdette előttük a feltartóz­­tatási végzést. A letartóztatás Romániá­ban óriási feltűnést keltett. Attól tarta­nak, hogy a feloszlatott vasgárdisták, akik most is szoros kapcsolatban állanak egymással, az egész országban zendü­lésekben törnek ki. . Súlyos autóbaleset a fővárosban Budapestről jelentik. Súlyos autósze­­rencsétlenség történt ma délelőtt félti­zenegykor a Belvárosi­ kávéház előtt. Egy személyautó nekiszaladt a­­14-es villamosnak. A vi­lamos vezetője fékezni próbált, de csak percek múlva sikerül megállítani a kocsit. Az autóban ülő Schreicker Rudolf súlyosan megsérült. A mentők a Jánost szanatóriumba vit­ték. . . Élénk parlamenti vita a közmunka-javaslat körül Keddre marad a költségvetés tárgyalása Budapestről jelentik. A Ház csütör­tökön a közmunkák fedezetéről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Az ül­és ele­jén azt hitték, hogy a javaslat tárgya­lása még ezen az ülésen befejeződik, azonban váratlanul c­sak vita alakult ki és még az ülési végsen is is szónok iratkozott fel a javaslathoz, úgyshogy a héten már nem kerül sor a költségvetés tárgyalásán, csak kedden kezdi meg a Ház. A közmunka-javaslatot Zsindely Fe­renc ismertette és mellette Grecsák Ri­­chárd, Friedrich István, Homonnay Ti­vadar, ellene Farkas István, Györki Im­re,­­Czirják Antal, Horváth Ferenc és Reibel Mihály szó­­l fel. A vitát ma déluán folytatjuk. Tyler-jelentés az év első negyedéről Emelkedik a külkereskedelmi forgalom és az ipari termelés Budapestről jelentik. Megje­lnt a Ty­­ler-jelentés Magyarország pénzügyi ker­zetéről a folyó év első negyedében. A jelentés szerint a gazdasági év eltelt három negyedrészében a költségvetési bevétel 4,8 mil­ió pengővel haladta meg az előző év ugyanezen szakára eső be­vételt. A belső függő adósságok összege, amely az 1931. évi krizis óta megnégy­szereződött, tovább emelkedett. Külke­­reskedelmi forgalmunk a­­anca­­már­i­s­­ban 12 százalékkal magasabb volt, mint tavaly , és ugyancsak emelkedett az ipari termelés is, főleg a vas- és gép­iparban. —»0«— Háborús tömeghisztéria Amerikában Ezrével kérnek amerikai állampolgárságot a bevándoroltak Washingtonból jelentik. Ha­­ ame­ikai külügyminiszter érdekes felhatalmazást kért a törvényhatóságtól. A külügymi­nisztérium állampolgársági ügyosztályá­­nak személyzetét kívánja kétszeres lét­számra emelni, mert amióta Európában megint háborús hírek járják, az ame­­rikában élő európai kivándoroltak óriási tömegekben kérik az amerikai állam­­polgárság megadását. De nemcsak az Egyesült Ál­amok területéről, hanem kül­földről is özönével érkeznek a kérvé­nyek. Olyanok, akik már évtizedek óta éltek külföldön anélkül, hogy eredeti állampolgárságukról lemondtak volna, de valami jogcímre hivatkozhatnak, százával és­­ezrével kérelmezik az amerikai ál­­llampolgárságot. A szinte hisztériának mondható hangulatra jel­emző, hogy a jelentkezők között hatvan­ helyen éves emberek is vannak, olyanok, akik­nek nem kellene katonai szolgálatra be­vonultak. —»o«— Három abesszin békekővet ment az olaszok elé Rómából jelentik. Az Addisz-Ababa felé nyomuló olaszok elfoglalták a Tarna­ hegyet. Hír szerint Addisz,Ababa város hatóságának 3 képviselője a­z ola­szok elé ment és közölte a parancsnok­sággal, hogy a fővárost nem védik. Ille­tékes olasz körökben nagyon korainak mondják az Addisz­ Ababa küszöbönálló bevételéről szóló híreket. A főparancs­nokság teljes biztonságot akar biztosítani a csapatok számára, így a főváros meg­szállása 10 napnál előbb nem igen vár­ható. A forgószél elvitt egy csecsemőt Londonból jelentik. Earl Cockrell fe­lesége Missisippi állam Tupelo város­kájában a kertben hagyta kilenchónapos leánykáját. Fortésén heves forgószél ke­­rekedett. Az anya rémülten rohant a kertbe, ahol gyermekének csak hűlt he­lyét tarta. Később a városi kórház­ban lelték­­meg a csecsemőt. A vihar felkapta és többszáz méter távolságban az utcán tette le, ahol egy rendőr vette fel és bevitte a kórházba. A leánynak kisebb zúzódásokon kívül semmi baja sem történt. Különös baleset a hadgyakorlaton Bécsből jelentik. Érdekes és sajátsá­gos autószerencsétlenség történt az , Innsbruck melletti Ha­lban. Ott gyakor­­l­­atozott az osztrák hadsereg egyik pán­célkocsi osztaga. Az osztag egyik sza­­a­kasza teljes tábori felszerelésben tábor­­i szerű gyakorlatokat folytatott. Az egyik­­ páncélkocsi fedele nem vollt bezárva, s így a páncélkocsiban levő két tiszt Theis­­ alezredes és Müler főhadnagy kiesett, s a három tonna súlyú páncélkocsi áthaladt­­ rajtuk. Müller főhadnagy meghalt, Theis­­ alezredes súlyos sérü­éseket szenvedett. ­ Dohánygyári munkások sztrájkja a Balkánon ! Szál­­nikiből jelentik: Az itteni dohánygyá­­o­ri munkások szerda délelőtt sztrájkba lép­­t­­ek. Ugyanebben az időpontban egész Macedóniában és Tráciában sztrájkba lép­tek a dohánygyári munkások. A sztráj­koló munkások száma több tízezerrel rúg. A munkások egységesen 20—30 százalékos béremelést, a munkanélküli­­segélynek a munkabér négyötödében va­ló megalapítását, szakszervezetek sza­badságának biztosítását és a politikai el­ítéltek közkegye emberi ,va­p részesítését követelik. Eddig semmifé­e rendzavaras nem történt Feltűnően csökkent a világ búzakészlete A világháború kezdete óta nem volt ilyen kevés búza A külföldi gabonapiacokon közzétett­­ hivatalos adatok szerint az idei termelési­­ év a legalacsonyabb készlettel zárul a világháború kezdete óta. A világ expor­tálható búzafölösl­ege 205 millió mázsa, azaz 35 millió mázsával kevesebb, mint az előző gazdasági évben és 170 millió mázsával kevesebb, mint az 1928-1929- iki termésév végén. Az importáló or­­szágok szükséglete 146 millió mázsa. Ennek a mennyiségnek a fedezése után a­ világ búzakészlete augusztus 1-én 53 milió mázsára csökken. Az előző ter­mésév közel 100 millió mázsa fennma­radt búzakészlettel zárult. A világ bú­zakészletének csökkenését fő­eg Roose­­velt elnök termeléskorlátozó politikájá­nak, rozsda- és fagykároknak s kisebb mértékben annak tulajdonítják hogy egyes államok nagyobb búzakészletet gyűjtenek háború esetére.

Next