Orosházi Friss Ujság, 1937. március (26. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

XXVI. évfolyam 49 szám­ára 8 fillér Kedd, 1937 március 2 OROSHÁZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési elíj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­vekre csak vá­­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. FÜGG±* 'V ----------------- -----------^---------——— ---------------------------­­­Telefonszáma: 90. — Postataka­ .»ESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: fékpénztári csekkszámla: 12694. Dr. M­LA­SOVSZKY JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed* ívre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­­ívre 14 P. - Jogerős Ivády pásztói mandátuma Budapestről jelentik. A közigazgatá­i bíróság tegn­ap dé­elő­tre tűzött ki ha­táridőt, hogy határozatot hirdessén Cse­­r­esnyés híveinek Ivády Béla NEP-e­rök pásztói mandátuma esen beadott péti­t­­­ja ügyében. A panaszt a független kis­gazdapárti Cseresnyés Aladár hívei a nyári pásztói választás után nyújtották be és arra való hiv­atkozással, h­gy a vá­lasztás során a NÉP részéről sorozatos törvénytelenségeket követtek el, Ivády Béla mandátumának megsemmi­­tését kérték. Miután azonban a tegnapi tárgyaláson sem a választásvédők, sem a panaszosok megbízottai n­em jelentek meg, a közigaz­gatási bíróság az eljárást megszüntette, így tehát Ivády Béla pásztói mandá­tuma jogerős. Tizenkét halottja van az angliai hóviharnak Wales tartomány világítás nélkül maradt Londonból jelentik. Egész Angliában borzalmas hóvihar pusztít. A szokatlanul dühöngő vihar vasárnap igen sok köz­séget elzárt a külvi ágtól és megbéní­totta a forgalmat. Egész Wales tarto­mány világítás nélkül mar­adt. Az orkánnak eddig 12 halottja van. Különösen a partvidékcen dühöngött a hófúvás, amilyenhez fogható ebben az időszakban évtizedek óta nem volt. Egyes helyeken 150 kilométeres gyorsa­ságot ért el az­ orkán óránként. „Franciaországban megvalósítjuk a szovjetköztársaságot !" Egy kommunista képviselő nyilatkozata Párisból jelentik: Thorez képviselő, a francia kommunista párt főtitkára, a kommunista tervezeteik és párttitkárok előtt vázo­ta a kommunizmus fe adatait Franciaországban. Miután Thorez újból hangoztatta, hogy a ko­mmunisták­ a nép­­frontkormányt továbbra is támogatják, szó szerint a következőket mondotta: — Nekünk a francia kommunistáknak, csak egy szerepünk és csak egy felada­­tunk lehet, nevezetesen az, amit a kom­munista internacionálé reánk ruházott. Ez a feladat és szerepkör abban áll, hogy Franciaországban megvalósítsuk a szov­­jetköztár­saság­ot. Csakis mi lehetünk azok a forradalmárok, akik ezt kikény­­szeríthetjük. A VONAT ELÉ UGROTT egy nagyszénás­ varrólány Fejsérülést szenvedett és a vonaton meghalt az öngyilkos Tagnap este vége, esemény történt a mezőim­i vasútvonalon, Nagyszénás és Pá­nyatér között. E­gy fiatal lány a vo­­n­at elé ve­­tte magát és halá és sérülést szenvedett. Valkó Erzsébet 21 éves­­ ágyszénási varró lány, aki Orosházán Va­ga István női szabómester műhelyében dolgozott és naponta Szénásb­ól járt l­e Orosházá­n, tegnap nem jött be munkahelyére, né­ha hazulról rendes időben­­ indult fide - up a itt megtudta, hogy leánya ni­cs a varrodában. Azt hitt­e, hogy a leány Kondoroson lakó keresztanyjához uta­zott, tehát az esti vonattal ö ir o.'air­­durt. N­agys­é­kás és Pálmatér közö­tt este 0 óra után valaki a vonat elé ugrott. A vonaton észrevették a gázolást, a fiatal nőt, akinek fejét borzalmasan össze.-ön­­csoda a motoros valamelyik része. A vo­naton utazó Valkó megdöbbenve isme­­­te fel az elágazó­tban leányát. A sze­r emlétlen leány, mire a vonat Pálma­­térr­e ért, kiszenvedett. Valkó Er­zsébet öngyilkosságának ők­­ nem tudják, de valószínűleg s­.e.elmi ,b...­i a.ában ment a halálba. Németország kibékül a Szovjettel ? Az angol-német megegyezés feltételei Londonból jelentik: Ribbentrop lon­doni német nagykövet váratlan lelki útja élénken foglalkoztatja az angol­ saj­tót. A Sunday Express szerint az angol­­német megyegyezés a köve­kező alap­elveken jöhet lét­r: Németország vissza­tér Genfbe, feladja gazdasági elhárító­zási politikáját, végr­ehajtják a fegyver­kezés általános csökkentését, a két or­szág égi egyezményt köt egymással és végül á­talános megegyezést kött­ek, s amelybe belevonják Szovjet-Oroszorszá­­got is. Angol po­ltikai és diplomáciai kö­­rö­­kben biztatónak látnak a kilátásokat. ­ Ipolyszalkán Nagy Emil, Szombathelyen Halla Aurél győzöl! Mindkét választás ellen interpellációt jelentenek be a Házban Vasárnap két kerületben volt képvi­­sőváasztál: Szombathelyen és az ipoly­­szalkai kerületben. Mindkét kerület­e­, a Nép hivatalos jelötje győzött. Nagymarosról jelen­tik. Az ipolyszáll­ó választókerület tizenkét községében Nagy Emil Nép­hivatalos jelölt és Mátéffy Géza független kisgazdapárti jelölt ál­lottak egymás­al szemben. A ken­­etten óriási érdeklődés mel­ett a vá­asztókr­ak több mint 95 százaéka leszavazott. A kora délutáni órákban még reményke­­d­ett az ellenzék, hogy a záróra kitű­zéséig Nagy Emil kis előnyét behozhat­­ják. A szavazást délután négy órakor zárták be. Az eredmény a következő: Nagy Emil 4019, Mátéffy Géza 3832, így tehát az ipolyszalkai kerület mandátumát Nagy Emil ny. igazságügy­­miniszter nyerte el 1­7 szótöbbséggel. Szombathelyről jelentik: A vásárra,i választáson Halla Aurél Nép-jelöt és gróf Csekonics Iván keresztény ellen­zéki párti jelölt állott egymással szem­ben. Az ellenzék he­li vezetői kevés­­ reménnyel indultak küzdelembe, mert Szombathelyen négyezernél több függő­helyzetben lévő szavazó van, a nyi­t sza­­­vazás mellett pedig erre a tömegre a kormánypárti jelölt biztosan számíthat. Halla Auré a szavazás megkezdésének percé­ől kezdve állandóan vezetett. Cse­­konics Iván a kerület négy községében ért el nagy többséget, mert a kisgaz­dák, szinte teljes számban reá szava­­iak. A szociáldemokraták Halla Aurélra A vége­­dmé­nyt este fél tízkor hir­dették ki. Halla Aurél 11.180, gróf Cse­konics Iván 5.390 szavazatot kapott. Halla Aurél tehát 5790 szótöbbséggel Szombathely képviselője lett. Mindkét választás ellen interpellációt jelentenek be. Az ipolyszalkai választás miatt Payr Hugo interpellál a Házban, mert a kerület postahivatalai, a posta­­igazgatóság rendelkezése folytán szom­bat estétől vasárnap este 9 óráig mind­eni telefonbeszélgetést betiltottak A szombathelyi választás miatt pedig gróf Vay Artur inter­pellál. a fel­sőházba.­,­­ mert Halla Aurél érdekében aktiv minisz­­teri tisztviselők korteskedtek. Betörten­ a budafoki városkádra Budapestről jelentik: Vasárnapra vi­gadóra betörők jártak a budafoki város,­h­ázár, ahol megfúrták a közgyűlési te­remben evő páncélszekrények egyikét. Nem volt n­agy szeren­sé,ü­k: mindössze ezerötszáz pengőt és egy hatvan i.e.e .gő értékű aranyláncot találtak, amit el­­üt­tek és két takarékkönyvet 18 ezer pengőről, amit otthagytak. A másik kassza őrizte a tisztviselők fizetését, öt­venezer pengőt, amit már n­em volt ide­­jük megfúrni. Halálos szerelmi dráma Bécsben , Bécsből jelentik. Vasárnap este a fő­­városban Domenico Tomasio Perotti 57 éves olasz déligyümö­cskereskedő több revolverl­övésse megölte dr. Gotheid­ Tivadar ismert bécsi ügyvéd 38 éves feleségé . A gyilkost a járóke­lk majd­nem meglincselték, súlyos sérüléseivel rabkórházba vi­ték. perotti nős ember nyolc gyermeke van és pár év előtt a vonaton ismerkedett meg Goldreich Li­livé , akibe ha­t­osan beeszeretett. Mos­tanában tönkrement és az asszony szakí­tani akart vele. Perotti statáriális bíróság elé kerül. Újabb nagy csata kezdődött Madrid környékén Madridból je e­zik: A hétfőre virra­dó éjsz­aka nagy csata kezdődött a fő­város környékén. A heves ágyúzás még a központi városrész ablakait is meg­­feszkelei A leghevesebb harc az egye­temi városrészben és a Casa del Camp­o körül du­. Salamancából je­sz­tik. Az északi had­sereg nyolcadik hadosztálya az óvideói arcvonalon visszaverte a korm­ánycsapa­­támadásait és r­endkívü­l súlyos veszte­ségeket okozott az ellenségnek. A nemzetieknek sikerült két vörös gő­zöst elfogniok, amelyek nagymennyiségű hadianyagot szállítottak, az egyik 35 szovjetorosz haverkocsit és 16 üteget, a másik 6000 tonna Angliának szánt vas­érc volt. Hendayebek jelentik: Vasárnap haj­nalban egy sevil­ai kaszárnya udvarán agyonlőtték az Európaszerte ismert spa­nyol films­inésznőt, Rosita Diazt. A ha­­ditörvényszék kémkedésért itélte halál­­ra. Titkos rádióál­omásáról álla­sán tá­jékoztatta a valenciai vörös kormányt a nemze­tek c­sapatmozd­ullatairól.

Next