Orosházi Friss Ujság, 1937. május (26. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

XXVI. évfolyam 98 szám­át­a S­pillér Szombat, 1937 május 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor.­­ Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­sekre csak vá­­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk, llő fizetési árak: imelyben házhoz hordva negyed- Iné 5 P, fél­ívre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, ívre 7 R, fél­­ívre 14 P.­­Telefonszám: 90. — Postatan I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Szerkesztőség és kiadóhivatal,­rékpénztári csekkszámla: 12694. Dr. M­ITLASO­VSZKY JÁNOS Orosháza, Torkos Kálmán­ utca Fabinyi hazaindult Genfből Genfből jelentik: Fabinyi Tihamér magyar pénzügyminiszter pénteken dél­után elutazott Genfből Budapestre. Darányi Miklós látogatásáról Budapestről jelentik. Darányi Kálmán miniszterelnök nyilatkozott a sajtónak Miklas osztrák szövetségi elnök küszö­­bön álló budapesti látogatásáról. Nyi­latkozatában hangsúlyozta, hogy az oszt­rák ál­amfő örömmel várt látogatása megerősíti a két nép baráti kapcsolatait. Biztosítani kell a két népnek azt a helyet a Dunamedencében, amely azo­kat történelmüknél, és gazdasági jelen­tőségüknél fogva megilleti. A római jegyzőkönyvek épen ezt a célt szolgál­ják. A pápával fog tárgyalni a német külügyminiszter Rómából je­lntik: Feltétlenül hiteles katolikus részről közlik, hogy báró Neu­rath német birodalmi külügyminiszter ró­mai látogatása a kalmából, amely május 3-án kezdődik, a pápával és Pacelli bí­boros álamtitkárral tanácskozni fog a Szentszék és a német birodalom vi­szonyának szabályozásáról. Igyekezni fog megállapodást kötni, de ehhez ter­­m­észetesen mind a két részről engedé­kenységre van szükség. Bizonytalan kilátások Magyarország ez évi gazdasági helyzetére Genfből jelentik. A Népszövetség tit­kársága közétette a pénzügyi bizottság által a tanács részére készített jelentést. Ebben kiemeli, hogy Magyarország gaz­dasági helyzetét továbbra is a múlt évi jó termés és az ennek folytán beállott kedvezőbb ipari és kereskedelmi kon­­junktúra jel­emzi. A jövő kiállításai már meglehetősen bizonytalanok. A sok eső következtében a bevetett területek csök­kentek és így előreláthatóan e­bben az évben nem lesz az a jó termés, ami az ország gazdasági helyzetét elsősor­ban befolyásolja. Hitler birodalmi vezér tegnap adta ki a német sas­ rendjelet megalapító ren­deletét. Éles bírálat a Gömbös-kormányról Griger M Miklós a legcsúnyább választásról Budapestről jelentik. A képviselőház tegnap folytatta a költségvetés vitáját. Griger Miklós volt az első felszólaló, aki hangoztatta ,hogy a mai választási rendszer halálra aan ítélve és a minisz­terelnök nyi­atkozata szerint a titkos választójog bevezetése biztosítva van. Majd foglalkozott az 1935. évi Gömbös­­választásokkal és kijelentette, hogy ez Magyarországon a legcsúnyább választás volt. Jóllehet a közigazgatási bíróság ítéletei egymásután bélyegezték meg er­­kölcsileg ezeket a választásokat, a kor­­m­ányrendszernek eszébe sem jutott, hogy ezeknek az térteknek kon­­zekvenciáját levonja. Kéri éppen ezért, hogy a magyar bírói függetlenséget erő­sebb jogszabályokkal erősítsék meg, mert nálunk a bírói függetlenséget a jogintézmények nem bástyázzák eléggé körül és a kormány befolyása illeték­­telenül érvényesülhet a bíró kinevezés­nél. A Gömbös-kormány uralma kezde­tét jelentette a burkolt diktatúrának. A Darányi-kormány kinevezése normá­l megnyugvást keltett ugyan, de most is aggodalommal tapasztalja, hogy vannak egyes tényezők, akik a becsületes titkos választójog megvalósítását el akarják gáncsolni és ezért semminemű eszkö­zöktől sem riadnak vissza, hogy a ma­guk il­etéktelen befolyását érvényesít­sék. A miniszterelnöknek nagyobb éré­st kell mutatnia ezekkel a tényezőkkel szemben. A költségvetést nem fogadta el .Tóth Pál, Láng Lénárt, Pintér Jó­zsef, Riesz Ádám beszéltek ezután. Utánuk Teleki Mihály gróf, Malasits Géza, Ronkay Ferenc, dr. Tauffer Gá­bor, vitéz Szalay László, Dinnyés Lajos voltak a szónokok. Dinnyés semmi újat­­sem lát a költségvetésben. Soknak tart­ja a személyi kiadásokat. Majd Gri­ger Miklós és Teleki Mihály gróf sze­­mélységes megtámadtatás címén szólalt fel Az elnök ezután napirendi indítványt tett, amely szerint a következő ülést kedden tartják és így az ülés ,6 órakor végetért. Ír kormányzó megnyitotta a nemzetközi Vásárt f A magyar gazdasági élet nagy seregszemléje Budapestről jelentik. A kormányzó tegnap délelőtt ünnepélyes külsőségek között megnyitotta a Nemzetközi Vá­sárt. Az ünnepélyes fogadtatáson Szendy Károly, a székesfőváros polgármestere köszöntötte a kormányzót, a kir. her­cegeket, a miniszterelnököt, és a belügy­minisztert. A kormányzó ezután enge­délyt adott a vásár megnyitására, majd kíséretével együtt a vásár megtekintésé­re indult. A kormányzó a látottak fe­lett teljes megelégedését fejezte ki és jóval tizenkét óra után hagyta el a vá­sár területét. Romokban hever a baszkok szent városa Is nemzetiek Bilbao előtt Bilbaobal jelentik: A köztársasági csapatok repülőgépei elsüllyesztették a felkelők »Espana« nevű cirkálóját. Ti­zenöt spanyol felkelő bombavető repülő­gép bombákat dobott arra a négy angol élelmiszerszállító hajóra, amelyek a bil­­baoi kikötőben tartózkodnak. Londoni jelentés szerint az angol kül­ügyminisztérium a legmesszebbmenő elő­z­ékenységet tanúsítja a baszk kormány azon kérésével szemben, hogy a baszk menekültek egy részét Angliában helyez­zék el és elvben már­is hozzájárult ehhez. A menekülteket azonban a tár­sadalomnak ke­l gondozásba vennie és eltartásukkal nem szabad megterhelni az államkincstárt. Salaraancából jelentik: Aragóniában és Asturiában a felkelők mindenütt köny­­nyen visszaverték a vörös csapatok tá­madását. A vörösök súlyos vereségeket szenvedtek. A boscayai szakaszon a fel­kelők győzelmesen folytatják előnyomu­lásukat és csütörtökön elfoglalták Guer­­nicát és alig húsz kilométerre állanak Bilbao előtt. A vörös hadsereg vezetősége szerint a madridi harci helyzet nem változott. A durangoi hadszíntéren a vörösök visszaszorították a felkelőket. Toceda körül is heves tüzérségi harc folyik. Vörös jelentés szerint az aragóniai fron­ ton a vörös repülőgépek sikerrel bom­bázták a nemzetiek állásait. Londoni jelentés szerint Guernica, a baszkok szent városa rettenetes látványt nyújt. A vörösök felgyújtották a várost, az asturiai bányászok pedig több épü­letet dinamikai felrobbantottak. Valen­­cia és Bilbao között minden kapcsolat megszűnt. Darányi és Eckhardt nagy­jelentőségű tanácskozásai Budapestről jelentik: Darányi Kálmán miniszterelnök tegnap éjjel hosszas meg­beszélést folytatott a miniszterelnökségi palotában, lakásán Eckhardt Tiborral, a független kisgazdapárt vezérével. A ta­nácskozáson a választójogi reform kér­déséről va­t szó. Értesülésünk szerint a miniszterelnök részletesen ismertette Eckhardt előtt azoknak a már csaknem teljesen ekészült statisztikai adatgyűj­­téseknek az eredményét, amelyek a vá­lasztójogi reform alapjául szolgálnak. Ezenkívül a legutóbbi hetek belpolitikai eseményei is szóba kerültek. Magyarország és a kisantant gazdasági tárgyalást kezd Belgrádból jelentik. Beavatott körök­ben biztosra veszik, hogy az osztrák ál­amfő budapesti látogatása után a ma­gyar kormány és kisantant között tár­gyalások kezdődnek. Belgrádban legin­­kább gazdasági természetű megbeszélé­­ssekre gondolnak, de beavatott helyen hangsúlyozzák, hogy a tárgyalások szé­lesebb körre is kiterjeszkedhetnének. Pál kormányzó herceg tegnap két óra hosszat tartó megbeszélést folytatott Macsekkel bledi kastélyában. Súlyos vasúti szerencsét­lenség ajkán Devecserből jelentik: Súlyos vasúti szerencsétlenség történt csütörtökön est® az ajkai vasútállomáson. Egy sinautó éppen arra a vágányra futott rá, ahon­nan épen indulófélben volt egy teher­vonat. A karambolt nem tudták elhárí­tani, a sinautó belerohant a tehervonat induló mozdonyába. A sínautó eleje összetört, egy benne ülő vasúti mérnök­nek mindkét lábát levágták a roncsok, de megsebesült a vezető is. A vizs­­­gálat megindult.

Next