Orosházi Friss Ujság, 1938. július (27. évfolyam, 145-171. szám)

1938-07-01 / 145. szám

4­0 01 emlésére ütik. Állítólag angol tőmegbi­­ok javaslatait is mia, amely sze­­emleges kikötőt­­,földi hajók min­­t szállithatnak árut szőre. Természe­nem lehet szó. rviz Japánban is. Tokióban és k óta tartó foly­­ószamlásokat és . Acasakában, k­­ülvárosa, a föld­maga alá teme­­én 120 ezer fa­sodort el az ár. dt. A hatóságok zu­tó árvízzel mázsa terem több a tavalyinál­ u­k: Péter és Pál e megkezdődött ,idejűleg hivata­­ndott ki a föld­­tórium. A jelen­­sára becsüli Ma­­uza termését, ami haladja túl a ta­ arci iség­­yorországban . A Spanyolor­­ek a harci tévé­iről számolnak be­­jelentés szerint . Francoék több lódították a köz­­öztársasági hadi­­ak­cra a Pirenell­­a állásait. »— úzatermés a megyében tógazdasági ka­kirendeltségének . aratás az egész ír nagyrészt meg rtó búzatermés holdankint, a bu­­s, magas fajsúlyú ­­mentárakat ütik. Az árellen­­tmány biztosa me­­gyalásokat, ame­­tömörült cement­­et a cementárak­ben. Az interven­­az eredménye, a­­magánfogyasztásra métermázsánként itották a gyárak XXVII. évfolyam 145 szám­ára .­pillér Péntek, 1938 julius 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — —­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP_ ___________________________________________________________________________ FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MULASD VSZKbf jAK­DS______ Telefon­szám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Előfizetési díjak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­ évre 7 P, fél­évre 14 per' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca Az újság az emberiség első jótékony eszköze Széli volt belügyminiszter beszámolója Salgótarjánból jelentik: Szerdán beszámolót tartott Széli József volt belügyminiszter, a város képviselő­je. Beszédében éles támadást inté­zett többek között az álkeresztény és álnemzeti jelszavakkal dolgozók ellen, majd a sajtóról beszélve ki­jelentette, hogy azt Rákosi Jenővel együtt az emberiség legelső és leg­­hathatósabb jótékony intézményé­nek tartja. A Kereszténypárt megőrzi függetlenségét a kormánnyal szemben Esztergomból jelentik. Ernszt Sán­dor, tegnap Esztergomban beszá­moló beszédet mondott, amelyben többek között kijelentette, hogy a Kereszténypárt a kormánnyal szem­ben nem foglal állást, mert a mi­niszterelnök személye garancia ar­ra, hogy a kormány jót fog csele­kedni. A kereszténypárt azonban mégsem csatlakozik a kormányhoz, mert meg kell őriznie független­ségét. Végül kifogásolta a túlságos adóterheket. Angol képviselő árulási botránya Londonból jelentik: Anglia egész közéletét példátlan botrány rázta meg. Sandys képviselő, Winston Churchillnek, az ismert konzervatív párti vezérnek interpellációja, amely katonai kérdésekkel foglalkozott, napfényre hozta Anglia védelmének legféltettebb katonai titkait. A bot­rány elsöpréssel fenyegeti a Cham­berlain kormányt, vagy annak leg­alább a hadügyminiszterét, Hore­ Belishát. Az ügy részleteinek ki­vizsgálására parlamenti vizsgálóbi­zottság alakult, amelynek tagjai Chamberlain miniszterelnök, Attlee őrnagy, az ellenzéki munkáspárt ve­zére, sir Archibald Sinclair, a sza­badelvű ellenzék vezére és még több neves politikus. A július 3-iki vasárnapon szabad aratni Felfüggesztették a munkaszünetet a mezőgazdaságban A gabona gyors beérése sürgőssé tette az aratási munkát. Az aratás Orosháza környékén már Péter-Pál nap előtt megindult a korai árpát már sok helyen learatták, Péter-Pál napján pedig az egész határban megkezdő­dött a búza aratása. A rekkenő hőség beérlelte a ga­bonát s az aratás gyors lebonyolí­­tása most már elsőrendű közgazda­­sági érdek. Éppen az aratási munkálatok foly­tonossága biztosítása végett a föld­mivelésügyi miniszter engedélyt a­­dott arra, hogy az aratási és ezzel kapcsolatos mezőgazdasági munkálatok Bé­kés megye területén a július hó 3-ra eső vasárnapi napon is folytathatók legyenek. E célból az alispán a mezőgaz­dasági munkákra a vasárnapi munka­szünetet a most következő vasár­napra, július 3-ra felfüggesztette. Így most vasárnap a mezőgazda­ságban az aratási munka folytatóla­gosan végeze­tő. Az Aranyvonat útja Békés megyében Változott a programm Nemrégiben közöltük a Szent Job­bot szállító Aranyvonat útját Békés­vármegyében. Az alispántól érkezett leirat szerint az Aranyvonat békés­­megyei útiprogrammjában kevés vál­tozás következett be. Az Aranyvonat — mint írtuk — július 3-án jön Bé­kés megyébe s itt Mezőtúron 10 óra 16 perckor, Gyomán 10 óra 35 perc­kor, Mezőberényben 10 óra 55 perc­kor halad át. Békéscsabára érkezik 9 óra 14 perckor. Itt 82 percet időzik az Aranyvonat s 12 óra 36 perckor indul tovább Gyulára, ahová 12 óra 54 perckor érkezik. Gyulán 2 óra 18 percet tölt az Aranyvonat a Szent Jobbot beviszik a róm. kat. templom előtti térre. Gyuláról dél­után 3 óra 12 perckor indul el az Aranyvonat vissza Békéscsaba felé. Békéscsabára 3 óra 30 perckor ér­kezik s a pályaudvaron 8 percig időzik s 3 óra 38 perckor elindulva Pusztapóra 4 óra 53 perckor ér­kezik. A sámsoni út kikövezése Vásárhely ki akarja köveztetni a hatá­rába eső útszakaszt Hódmezővásárhely törvényhatósá­gi bizottsága a napokban tartott közgyűlésén elhatározta, hogy az orosházi­ sámsoni útnak a vásárhe­lyi határban lévő szakasza kikövezé­sét a beruházási programm terhé­re kérni fogja a kormánytól, vagy legalább is a kövezés költségeihez való tetemes állami hozzájárulásért folyamodik. Orosházának is régi vágya az aradi uton kívül a sámsoni út kiépí­tése s igy csak örömmel üdvözöl­hetjük Vásárhely határozatát. Reméljük, Békés vármegye tör­vényhatósági bizottsága is, felbuz­dulva a vásárhelyi példán, hasonló határozatot hoz az út békés megyei szakaszának kiépítése tárgyában. Fölösleges hangsúlyoznunk, hogy Békés vármegyének, de legelső­sor­ban Orosházának sokkal nagyobb érdeke a sámsoni ut kikövezése, mint Hódmezővásárhelynek s igy szinte bizonyosra vehető, hogy ma­­ga Orosháza fogja szorgalmazni vármegyénél, hogy ennek az utna a kikövezése a békésmegyei sz­kaszon is megtörténhessék. Megnyílt a budapesti nemzetközi légiforgat’**' kongre Budapestről jelentik. Tegnap dé­előtt ünnepélyes keretek között tetták meg a Parlament delegáct termében a nemzetközi légiforgató kongresszust, amelyen megjelent Imrédy miniszterelnök is, aki francia nyelvű beszédben üdvözölte a meg­jelenteket. A közgyűlésen húsz állam 53 kép­viselője vesz részt. A közgyűlés 3 napig tart, délután az egyes szakosz­tályok tartottak ülést. Tasnády-Nagy támadása Eckhardt ellen Barcsról jelentik: Tasnády Nagy András, a NÉP országos elnöke szer­dán Mayer János beszámolóján éles támadást intézett Eckhardt Tibor el­len, azon kijelentései miatt, ame­lyeket a Kisgazdapárt vezére a kor­mány telepítési, valamint szociális adópolitikájára vonatkozólag tett. Szerinte a rendszerváltozást azért kö­veteli Eckhardt, mert nem ő és hí­­vei ülnek a kormányon. Embet ölt a trópusi hőség Az egész országban még tegnap is katasztrofális méreteket öltött az óriási hőség, amely mindenütt a 30—35 fok fölé emelkedett A lakos­ság mindenütt csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta kibírni a trópusi meleget, amelynek több helyen ha­lálos áldozatai is vannak. Tegnap délután végre Orosháza felett nagy égiháború kíséretében kiadós zápor­eső esett, amely némileg enyhítette a nagy meleget. A gazdák ugyan örülnek a melegnek, amely előse­gíti a búza tökéletes beérését és za­vartalan betakarítását. készpénzfizetés ellenében és későbbi ármegállapí­tással előnyösen vásárolunk Zsákokat a búza beszállítás­hoz díjmentesen adunk. behozott búzát soron­­kívül azonnal kicseréljük. TÓTH-malom.

Next