Orosházi Friss Ujság, 1939. május (28. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-02 / 99. szám

XXVIII. évfolyam 99 szám Ara­d fillér Kedd 1939 május 2 Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. független politikai napilap Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca D p. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS MK­LASOVSZKY JÁNOS Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Pál régens rámai útja Belgrádi jelentés szerint Pál jugo­szláv régens május 10-én érkezik Rómába, ahol három napot tölt. Emelkedést várnak­ a magyar-lengyel árucserében Varsóból jelentik. A lengyel lapok­ szerint a lengyel-magyar árucseré­ben az egyezmény aláírása után 75 százalékos emelkedés várható. Földrengés Japánban Tokiói jelentés szerint tegnap dél­előtt Japán északnyugati részében rendkívül heves földrengés pusztí­tott. Késik a szerb-horvát megegyezés Belgrádi jelentés szerint a szerb— horvát megegyezésnél bizonyos ne­hézségek merültek fel és ezért késik mindmáig az egyezmény aláírása. Még ellenőrzik a Kárpátaljára való beutazást Budapestről jelentik. A Kárpátal­jára, mint ismeretes, április 28-tól szabaddá tették a beutazást. Némi korlátozás azért fennál az anyaor­szággal való forgalomban, hogy a kétes elemek beszivárgását megaka­dályozzák. Emberrabló banditák Mexikóból jelentik: Mexikóban Lande Oszkárt, egy bányaigazgatót banditák elrabolták és érte 13 mil­lió­­dollár váltságdíjat kérnek. Május elseje Moszk­vában Moszkvából jelentik: Moszkvában az idén is megtartották a május elsejei katonai díszszemlét. Vorosi­­lov hadügyi népbiztos beszédében kiemelte a szovjet hadsereg felsze­reltségét és harckészségét. Francia­­országban mindenütt nyugodtan telt el május elseje, munkabeszün­tetés kevés helyen volt. . . Ellenzéki pártszövetség terve a választásokra Bizonytalanság a házfeloszlatás és a választások időpontja körün­ A képviselőház szerdán megsza­vazza a zsidótörvény módosításait és ezzel lezárja a parlamenti vitát. A törvény kihirdetése ezek után már napok alatt megtörténik. A szerdai napra várja minden­ki pártkülönbség nélkül a Ház feloszlatását, a választásokat pe­dig május utolsó harmadára. A kormánypártban már hetek óta folynak a választási előkészületek és a belügyminiszternél állandó tanács­kozások vannak a főispánok és a vá­lasztásokat intéző bizottságok kép­viselőinek részvételével. Az ellenzéki pártok azon fára­doznak, hogy erőiket egyesítsék A nem országos pártok és párt­csoportok, mint a Sztranyavszky—s Korniss féle Keresztény Nemzeti Függetlenségi Párt, a Nemzeti Re­formpárt, a nyilaspártok stb. igye­keznek valamiféle módon kapcsola­tot találni az országos pártokkal, mint a kormánypárttal, a keresztény párttal, a Kisgazdapárttal, a Szo­ciáldemokratapárttal és a Rassay­­féle Polgári Szabadságpárttal, hogy szövetkezve indulhassanak. Az országos pártoknak ugyanis kevesebb ajánlót kell felmutatni és kevesebb óvadékot is kell letenni. Nagy baj, hogy a kormányon és a kormánypárt vezetőségén kívül senki sem ismeri az új kerületi beosztást. Már­pedig addig minden agitáció úgyszólván hiábavaló. Képviselői kö­rök véleménye szerint a belügymi­niszter szerdán benyújtja a válasz­tókerületi beosztást tartalmazó kor­mányrendeletet a képviselőházban. A Keresztény-Nemzeti Független­ségi (Korniss) féle párt tegnap este tartotta jelölő értekezletét. Nagy baj a kormánypártnál az is, hogy az egyes kerületek nem igen hajlandók újra megválasztani régi képviselőjüket és nem minden eset­ben hajlandók elfogadni a felülről rájuk küldött hivatalos jelölteket. Mivel a képviselőház feloszlatása és a választások időpontja között csak három heti időköz van, a pár­toknak úgyszólván napok alatt kell elkészíteniök jelöltjeik listáját. — «0»— ügyminiszter ma reggel kilenc óra­kor indulnak vissza és szerdán reg­gel lesznek a fővárosban, ahol ün­nepélyesen fogadják őket. Berlinből jelentik: Teleki minisz­terelnök tegnap a koraesti órákban az Aldon szállóban fogadta a ma­gyar és a német sajtó képviselőit, akikkel hosszasan elbeszélgetett. Az olasz lapok nagy cikkekben foglalkoznak a magyar államférfiak berlini látogatásával és hangoztat­ják, hogy a megbeszéléseken a két ország politikája közötti teljes e­­gyetértés alakult ki. Ra indul haza Teleki és Csáky Berlinből Hétfőn a nemzeti ünnepségeken vettek részt Berlinből jelentik. Vasárnap este Teleki miniszterelnök és Csáky kül­ügyminiszter Ribbentrop német kül­ügyminiszter pazar fényű­­estebéd­jére voltak hivatalosak. Az estebéden Ribbentropi külügy­miniszter pohárköszöntőjében han­goztatta, hogy a tengelyhatalmakat és Magyarországot összekötő szálak még erősebbé váltak, amidőn a ten­gelypolitika segítségével visszajöt­tek Magyarország egyes elszakított területei. Teleki miniszterelnök válaszában kiemelte, hogy amidőn ezt a leg­teljesebb mértékben elismeri, ugyan­akkor nem mulasztja el hitet tenni afelől, hogy Magyarország a jövő­ben is a tengelyhatalmak oldalán óhajtja céljait elérni. Hétfőn Teleki és Csáky részt­­vettek a német nemzeti ünnep alkalm­ával rendezett állami ün­nepeken, ahol a magyar államférfiakat min­denütt megkülönböztetett tisztelettel fogadták. Reggel kilenc órakor megtekintet­te a két miniszter a Hitler ifjúság ünnepségét az olimpiai stadionban, majd ezután résztvettek a Luftgar­­tenben tartott nemzeti ünnepen. Itt Hitler díszpohályának első sorában ültek a magyar miniszterek. Ezután délután Frick belügyminiszternél tea volt, majd este Sztójay Döme ma­gyar követ adott estebédet a ma­gyar államférfiak tiszteletére. Az est­eb­éden részt vett a birodalmi kor­mány számos tagja, az államtitká­rok, előkelőségek és a magyar kí­séret többi tagja. Utána díszes fo­gadás volt mintegy háromszáz sze­mély részvételével. Délben Ullein- Reviczky Antal kül­ügyi sajtófőnök adott ebédet a né­met sajtó képviselői és a magyar újságírók tiszteletére. Teleki miniszterelnök és a kül­ Milliós herceg Parisban Párisi jelentés szerint Miklós ro­mán herceg, Károly román király öccse, tegnap feleségével rangrejt­ve tíznapi tartózkodásra Parisba ér­kezett. Zsidó mun­­ások a német Hasúinknál Berlinből jelentik. A közlekedés­­ügyi minisztérium rendeletére a vas­­útépítési munkálatoknál zsidó mun­kásokat fognak alkalmazni. A zsidó munkások a többiektől elkülönítet­ten dolgoznak, a munkabérük azon­ban ugyanannyi, mint a többi mun­kásoké. Ennek az építkezésnek az a célja, hogy a kenyerüket vesztett zsidó családok megélhetését bizto­sítsák. mflWWWWWWWWWWWWWWWWWW Rövid hírek Budapestről jelentik: Colonna herceg, Róma kormányzója felesé­gével Budapest székesfőváros meg­hívására tegnap Berlinből a főváros­ba érkezett. A Baross Szövetség női tábora a belügyminiszter feleségét választot­ta elnökéül. Szeged városa testvérközségévé fogadta a Ruténföldön Rahó köz­séget. A Budapesti Nemzeti Színház e­­gyüttese előadja a kassai színház­ban az Ember Tragédiáját. Skladkowski lengyel miniszterel­nök fogadta a jelenleg Varsóban időző magyar cserkészeket. A pánindiai kongresszus tiltako­zott az ellen, hogy Indiát az ango­lok a nép megkérdezése nélkül há­borúba vigyék. A mekszikói ciklonnak 61 halálos áldozata van. Húsz álarcos bandita kirabolt ro­mánjában egy előkelő autózó társa­ságot. , , , . . ! ,,J wift

Next