Orosházi Friss Ujság, 1939. szeptember (28. évfolyam, 201-219. szám)

1939-09-03 / 201. szám

XXVIII. Évfolyam 201 szám ára 12 fillér Vasárnap 1339 szeptember 3 Tek-hány ^ötéves? Szeg-“­észseg Megjelenik min­­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­n­atkozó kérdé­sekre csak vá­­laszbélyeg elle­­nében válaszo­lunk. — — OROSHÁZI Évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és főadóhivatal: | FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS | Telefonszám: 90. Orosháza, Torkos Kálmán­ utca | Dr. Mi­LASOVSZKy J A MOL_________| Főszerkesztő lakása: 136. Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5­0, fél- üzdelem a békéért -gyuk dörgése mellett London és Paris hajlandó tárgyalni a német csapatok visszavonása esetén Róma közvetít - Berlini vélemény: Híres háború! Míg világszerte folynak a háborús­­ előkészületek és lengyel földön dö­rögnek az ágyuk, addig tovább foly­nak a lázas diplomáciai tanácskozás­­­sok a háború továbbterjedése ellen. j Jelentéseink a következők: Egész sor semlegesség Az Egyesült Államok, Észtország, Lettország, Svájc, Dánia, Litvánia hivatalosan is közhírré tették a semlegességük­re vonatkozó közlést. Angol és francia demars Berlinben Berlin: Henderson angol és Cou­­londre berlini francia nagykövetek tegnapelőtt este megjelentek Rib­bentrop birodalmi külügyminiszter­nél és kormányuk megbízásából kér­ték, hogy a német kormány vonja visz­sza a német csapatokat lengyel földről. Ribbentrop azt válaszolta, hogy a kérést Hitlerhez továbbítja és csak azután hozza tudomásukra a vá­laszát. Sorozatos tanácskozások Londonban és Párisban Paris: Bonnet külügyminiszter Mist­errel, a kamara külügyi bizott­ságának elnökével és Caillaux-szal, a pénzügyi bizottság elnökével ta­nácskozott. Róma: Villani magyar követ ki­hallgatáson jelent meg Ciano kül­ügyminiszternél. Mussolini miniszter­elnök a királynak tett jelentést a helyzeről.­ London: Chamberlain miniszterel­nök és Halifaksz külügyminiszter több ízben tanácskozott Macken­zie King kanadai miniszterelnök Ka­nada nevében tudatta a miniszter­­elnökkel, hogy Kanada háborúban Anglia mel­lett áll. A lengyel—német hadihelyzetre és a háborús előkészületekre vonatkozó jelentéseink a következők: Németország nem bombáz nyílt városokat Berlin: A lengyel nagykövetnek, Lipskinek, aki már elutazott Ber­linből, Ribbentrop külügyminiszter Páris és London háborús lázban Paris. A francia mozgósítás sza­bályszerűen halad előre. Az autó­­buszforgalom megállott, a földalatti forgalmát korlátozzák. Külföldre táv­iratozni csak katonai ellenőrzés alatt lehet. A magántelefonforgalom a bél­és külföldön szünetel. Azokat a rádióadókat, amelyek nem szolgálnak katonai, politikai vagy nemzeti célokat, bezárták, jegyzéket adott át, amelyben közli, hogy a német repülők a kapott pa­rancs szerint nem bombázzák a polgári lakos­ságot, csak a katonai célpontokat. Hason­ló intézkedésre hívta fel a lengyel kormányt is, különben a német re­pülők megtorló intézkedéseket fo­ganatosítanak. Hitler kancellár Roo­sevelt elnöknek erre vonatkozó fel­hívására szintén közös nyilatkozat tételét javasolta ebben a kérdésben. Páris és London hajlandó tárgyalni Páris. A francia kamara és a sze­nátus tegnap rendkívüli ülést tartott. A kamara ülését délután Herriot nyitotta meg, aki feltűnően német­­ellenes kitételeket használt, majd ez­után Daladier miniszterelnök szó­lalt fel, aki először felolvasta Lebrun elnök üzenetét, majd pedig utána Chamberlain és a Duce békeközvetí­­tő kísérleteivel foglalkozott. Boldog örömmel mondott kö­szönetet a Ducénak fáradozásai­ért, majd kijelentette, hogy Franciaor­szág hajlandó tárgyalni, de csak a német csapatok visszavonása esetén. Az idő azonban kevés és Anglia és Franciaország nem nézhetik végig tétlenül egy ba­ráti nemzet pusztulását. Majd végül kijelentette, hogy Franciaország készen áll mindenre. A francia szenátus ülésén Cheu­(Folytatás az 5-ik oldalon) , vagy német előrenyomulás Berlin: A német haderő előrenyomulásáról este kiadott jelentés­­ hangsúlyozza, hogy a német haderők Sziléziában, Keletporoszország­­­ban és Pomerániában mindenütt előrenyomulnak, több lengyel vona­­l­­at áttörtek, több várost bevettek. A pomerániai erők a Visztula folyó-­­ nál vannak. A német légihaderő számos város repülőterét bombázta és tönkretette a hangárokat és gépeket, amelyek elégtek. A német re­pülők több vasúti pályatestet felrobbantottak, több katonaszállító vona­tot megsemmisítettek. A lengyel légihaderő — mondja a jelentés — a legsúlyosabb csapást szenvedte a tegnapi nap. A német haditenge­részeti repülőgépek és a hajóflotta több ízben bombázta a gdyniai ki­kötőt. London: A főváros kiürítése terv­szerűen folyik. Az angol kormány a tegnapi napon 17 belpolitikai és gazdasági természetű szükségrende­­letet bocsátott ki. Eddig mintegy 300 ezer gyer­meket szállítottak el. Az angol postaigazgatóság beszün­tette a külföldi telefonforgalmat. Lengyelország és Litvánia között megszűnt a telefonforgalom. Belgrád: Bakach-Bessenyey ma­gyar követ tegnap este felkereste Markovics külügyminisztert és vele láng­b­an kabátok megérkeztek! • • ÚRI SZABÓSÁG, NAGY SZÖVETRAKTÁR. Apolló mozi mellett. Csirkepiac-tér. megbeszélést folytatott. Szovjet katonai küldöttség Berlinben Benin: A szovjet új nagykövete megérkezett Berlinbe. Vele együtt jött egy orosz tábornok is, a Ber­linbe jött orosz, katonai küldöttség vezetője is vezérkarával. A Duce tovább küzd a békéért Római körökben hangsúlyozzák, hogy a Duce még most sem adta fel a világbéke megmentésére irá­nyuló küzdelmét, és e tekintetben továbbra is érint­kezésben áll Angolországgal, Fran­ciaországgal és Lengyelországgal, va­lamint Németországgal.­­ «Rómában is elterjedt az a hír, h­ogy a német csapatok jelentős elő­nyomulást tettek lengyel földön. Az­­angol és a francia követ részéről Ber­linben átadott ultimátumnál különö­sen azt tartják fontosnak, hogy nem kötötték időponthoz. Ezzel szemben Párisban azt tart­ják, hogy már csak csoda mentheti meg a világot a fenyegető katasztró­fától. Páris most várja Hitler válaszát és még mindig nagy érdeklődéssel kiséri­­Mussolini békefáradozásait.

Next