Orosházi Friss Ujság, 1939. szeptember (28. évfolyam, 201-219. szám)

1939-09-03 / 201. szám

2 APOLLO mozgószínház. Telefon 9. Szeptember 3-án vasárnap 3-5-7 és 9 órakor Fox Világhíradó Magyar történet ! Magyar muzsika! Amerikai filmen! Feketeszén cseresznye Hunyady Sándor világsikert a­­ratott színműve filmen. Rendez­te : Richard Boleslawsky Fősze­replők : Nils Asther, Kay Fran­cis, Walter Auston. Szept. 5-én kedden fél 9 órakor 6-án szerdán 7 és 9 órakor Magyar híradó 3 táncoló angyal érdekes norvég filmregény, lát­ványos kiállítással. Rendezte: Roy Del Ruth. Főszereplők: Sonja Henie, Don Amedhe, Jean Hersholt, Sean Ray. Zene : a Raymond Scott Kvintett. S5 AS OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Vasárnap, 1939 szeptember 3 azonnali és későbbi ármegállapítással legelőnyösebben vásárolunk. A későbbi, ármegállapításra behozott búzánál apadás címén levonást nem eszközlünk. ZSÁKOKAT búzabeszállításhoz díjmentesen adunk, VÁMŐRLÉST soronkivül azonnal cserélünk. Tóth - m­alo­m. Autom­ata Supec out. nyomógombos bongolós out. szelektivitás szab. out. fading szab. széthúzott rövidhuzóanár Ar* ..... P 675. • K*..p«m4. . . p «41­ aut. stab­Miv­.tós szab. »»obit röv. hull. véres lelje» optikai jelzőberendezé» 8 hangos­ kör VÁLTÓ áramra . . . . P 390.­Készpénzár................p 370.­EGYEN-VAITO áramra . P 430.­Készpénzár . . . . . P 408.­­hamlgr\ JUBILÁRIS favMrt Supti 194­0. VsMna 1 hangolt kör hármas forgó kondenzátor teljes Super olcsó árkategóriában ÁRA váltóáramú khátelben P 299.— Készpénzár . . . P 284.— Telepes ketetben 8 csövet P 344.— Készpénzár • . P 329.— auT. nyomógombos hangoló* out szelektivitás szab. aut. fading szab. széthúzott rövidhullámsáv stb» Sp* . . . , P 1,0»0._ «»•lffaufc . t 9 1,03».— gyorshangoló Bp J, Bp. II-re hármas szúró rendsiee­rkülön hangerő dabályozás nagyméretű foloskála ÁfiA váltóáramú kivitelben.......................P 205.— Készpénzár , ............................... _ p 195.— pAúna .. .egyen ét váltóáramra. . P 224.— Készpénzár , ----- ' * me»*pea«ar p 213.— kSfr&Hcj&fd R&tco 3 vonat elé ugrott 7 Nagy betörés egy ékszerésznél Budapestről jelentik: Nagyarányú betörés történt tegnapra virradó éj­jel a fővárosban egy József körúti fékszerészüzletben. Ismeretlen tette­sek falbontás útján behatoltak és 1600 darab órát és egyéb ezüstne­­­műeket loptak el. A kár harmincezer­­pengő. Megdöbbentő dráma játszódott le pénteken délután a Szeged állomás és a Rókusi pályaudvar között a vasúti síneken. Borzalmas módon ve­tett véget életének Szili Jánosné,­­egy gyári munkás 24 éves felesége. A szerencsétlen asszony délután öt óra­kor a Rókusi pályaudvarról a Sze­ged-pályaudvarra induló személyvo­nat kerekei elé vetette magát, ame­lyek pillanatok alatt kettévágták. Mi­­korra a mozdonyt sikerült megállíta­ni, akkor már csak az asszony bor­zalmasan összeroncsolt holtteste he­vert a síneken. A nyomozás meg­indult, mi indította az asszonyt vég­zetes tette elkövetésére. Elítéltek 1O román árdrágítót Bukaresti jelentés szerint a román hatóságok árdrágítás miatt több mint ötven bukaresti kereskedőt büntet­tek meg. Az új tűzoltó egyenruha A tűzoltóság számára új unifor­mist terveztek, amely füstszürke szí­nű lesz, olyan lehajtott gallérral, a­­minő a katonai nyári zubbonyoknak van. A rangjelzést a vállpántokon tüntetik fel. Két és fél évet kapott a csaló gróf Budapestről jelentik. A budapesti tábla gróf Gatterburg Frigyest, aki bűntársai segítségével több nőtől ki­­sebb-nagyobb összegeket csalt ki há­zasság ígéretével, a tábla a tör­vényszéki ítélet után most nem jog­erősen két és félévi fegyházra ítélte. Patkolókovács tanfolyam lesz Orosházán Szeptember 15-ig kell jelentkezni az Ipartestfeleinél Az ipari tanfolyamok rendezése során a honvédelmi miniszter már egy ízben patkolókovácstanfolyam tartására adott engedélyt Orosházán.­­ Ez a tanfolyam annak idején szép­­s számú résztvevővel és kitűnő ered­­­­ménnyel végződött.­­ A honvédelmi miniszter most , újabb patkóló kovács tovább­képző tanfolyamot szándékozik rendeztetni Orosházán a tüzérlaktanyában. Ennek a tanfo­lyamnak célja, hogy a kovácsmeste­rek és segédek a honvédelmi és nemzetgazdasági szempontból igen fontos leparkolást a legtökéleteseb­ben elsajátítsák. A tanfolyam legalább 25 je­lentkező esetén lesz megtartva. Jelentkezni a tanfolyamra szep­tember 15-ig kell az Orosháza és Vidéke ipartestültet irodájá­ban. A tanfolyam november elsején kez­dődne és a tanulmányi idő vasár­napokon és ünnepnapokon délelőtt 7 órától déli 1 óráig­ tartana hat hónapon keresztül. A parkolókovács továbbképző tan­folyam bizonyára nagy érdeklődést vált ki az orosházi kovácsmesterek és segédek körében és meglesz a kellő számú jelentkező. • * ' j 'l is!!! Légiveszélyt jelző próba Orosházán minden szombaton megszólalnak Orosházán is a gőzsipok Tegnap déli egy órakor megszó­laltak Orosházán a légiveszélyt jelző gőzsipo­k­ s tizenöt másodperces du­gás után rövid idő múlva a »Légi veszély elmúlt» jelzést adták le. Ez a gyakorlat nem a szokásos légi riadó, hanem a honvédelmi minisz­ter által elrendelt s a rádióban is publikált jelzőkészülék próba. Arra szolgál ez, hogy kipróbálják,­­ várjon a légi veszélyt jelző készülé­kek hibátlanul működnek-e? Minden szombaton délben egy órakor ezután megtartják ezt a próbát Orosházán is, tehát ettől ne lepődjék meg a la­kosság. Eltérés csak akkor van, ha szombatra ünnep esik, akkor a meg­előző napon, tehát pénteken ugyan­csak déli egy órakor tartják meg a jelzőpróbát. A jelzőkészülékek próbája al­kalmával a lakosságnak nem kell alkalmazkodni a »légi ve­szély« esetén előírt rendszabá­lyokhoz. De csak ebben az esetben. Ha u­­gyanis más időpontban hallják a »lé­gi veszély« jelzést, akkor mindenki siessen az utcáról eltűnni és a jár­művek is az előírásnak megfelelően álljanak meg. —«o»— Száznegyvenhat családot segélyezett augusztusban a községi szegénygondozó Ezerkilencszázötvenegy kiló kenyeret osztottak ki Orosháza község szegénygondozó hivatala állandóan áldásos működést fejt ki Orosháza község szegényei­nek segélyezésében. A szegénygon­dozó hivatal gondosan kivizsgálja, ki szorul rá a segélyezésre és aszerint adja ki a szükséges élelem, fa és készpénzsegélyt. A nyári hónapokban mindig ke­vesebb a segélyre szorulók száma, de azért az elmúlt augusztus hónapban is jelentős­­ mennyiségű segélyt osztott ki a község. Száznegyvenhat család­­ részesült állandó segélyezésben és hat család kapott rendkívüli se­gélyt. Összesen hatszáznegyven e­­setben szolgáltatták ki a segélyt a szegénygondozó hivatalnál. Kiosztottak augusztusban 1951 kiló kenyeret, 226 kiló lisztet, 436 kiló burgonyát, 120 kiló babot, 4 kiló kölest, 19 és fél kiló cukrot, 30 kiló sót, 30 és fél kiló zsírt, 39 és fél kiló szalon­nát, 25 kiló rozsét. Ezenkívül kész­pénzben lakbérre és gyors segély­képpen 155 pengő 90 fillért adtak ki szegény családoknak. Közismert fővárosi textil részletüzlet közalkalmazottaknál jól bevezetett szak­mailag képzett keresztény képzetképviselők­et keres Referenciákkal és fényképpel felszerelt ajánlatokat „Jutalékos próba után fixum is“ jeligére Blockner 1. hirdető irodá­jába, Budapest IV. Városház­ u, 10, kérünk.

Next