Ország-Világ, 1984. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-04 / 1. szám

Nem könnyű feladatra vállalkozik, aki az új év beköszöntével megpróbál mérleget vonni egy társadalmi szerv egész évben végzett munkájáról, s különösen nem akkor, ha egy olyan nagy tömegeket mozgósító, az egész or­szágra kiterjedő mozgalom tevékenységének számbavételéről van szó, mint a Magyar- Szovjet Baráti Társaság. S ha értékelésről be­szélünk, úgy vélem, az MSZBT sokrétű, vál­tozatos, sok gonddal, munkával, de hozzáte­szem: nagy felelősséggel is járó munkája eredményességének vagy eredménytelenségé­nek igazi bírái elsősorban azok lehetnek, akik szerte az országban maguk is tevékenyen hozzájárultak feladataink megvalósításához, céljaink eléréséhez; azok a tíz- és százezrek, akikhez eljutottunk, és akik egy újabb év el­teltével úgy érezhetik, ismét gazdagabbak let­tek valamivel, sok dologban tisztábban lát­nak, érzelmileg jobban kötődnek egy eszmé­hez, újabb emberi, baráti kapcsolatokra tet­tek szert, vagy meglevő kapcsolataik erőseb­bekké váltak, új színekkel gazdagodtak. Az MSZBT aktivistáinak, választott testü­leteinek és apparátusának tevékenységét elvi szinten a legutóbbi, VII. országos értekezle­tünk határozta meg, amely több évre rögzí­tette a követendő irányelveket, az elérendő célokat és a végrehajtandó feladatokat. En­nek figyelembevételével készült 1983-ra szó­ló munkatervünk, amely a konkrét teendők szintjére bontotta le ezeket az elvi feladato­kat. A végzett munka áttekintése során jól érzékelhetők azok a változások, amelyek rész­ben a munkavégzés folyamatában bekövetke­zett fejlődés eredményének, részben pedig a nemzetközi körülményekben beállott válto­zások hatásának tudhatók be. 1983-ban a magyar és a szovjet nép kö­zötti baráti kapcsolatok ápolásának, tovább­fejlesztésének fontos eseménye volt a Kádár János elvtárs vezette magyar párt- és kor­mányküldöttség júliusi moszkvai látogatása, amelynek során ismételten bebizonyosodott: a két nép közötti barátság és együttműködés tartós, őszinte és minden zavaró körülmény­től mentes. A tárgyalások eredményessége pedig azt igazolta, hogy együttműködésünk további fejlesztésének vannak még tartalé­kai, s hogy ezek kiaknázására mindkét félben megvan az őszinte jóakarat és együttműködési készség. Különösen fontos volt — Társasá­gunk munkája szempontjából is — az a szi­lárd eltökéltség, amellyel a magyar és a szov­jet fél egyaránt hitet tett az emberiség jelen­leg legsúlyosabb gondja, a béke megőrzése és eredményeinek megtartása mellett. Ez a köl­csönös elkötelezettség, amelynek a látogatás után kiadott közös közlemény is hangot adott, vezérelvül szolgál Társaságunk valamennyi tisztségviselője és aktivistája számára. Visszatekintve: szerteágazó és sokrétű volt az a munka, amelyet Társaságunk egésze az elmúlt év folyamán végzett. A tények és ada­tok száraz felsorolása, a rendezvények szám­bavétele helyett ez alkalommal inkább tevé­kenységünk néhány főbb vonulatára, fejlődé­sének tendenciáira szeretnék csupán utalni. A VII. országos értekezleten megfogalma­zott és elfogadott alapelveknek megfelelően a hangsúlyt a tagcsoportok kereteiben vég­zett munka további segítésére, színesebbé, gazdagabbá, vonzóbbá tételére helyeztük. Úgy véljük, s az eddigi tapasztalatok is ezt látsza­nak alátámasztani, hogy a tagcsoport forma képezi a barátsági munka azon keretét és színhelyét, amely a legnagyobb teret bizto­sítja aktivistáink öntevékenységének, kezde­ményezőkészségének kibontakoztatásához. En­nek figyelembevételével az Országos Elnök­ség nagy gondot fordított tevékenységük sok­oldalú támogatására, s igyekezett kedvező fel­tételeket biztosítani a munka e formájában rejlő lehetőségek jobb kihasználására. Ezt a célt szolgálták egyebek között a tag­csoportok ügyvezető elnökei részére a múlt év folyamán megyénként és Budapesten ke­rületenként megrendezett módszertani tanács­kozások, rövidebb-hosszabb továbbképző tan­folyamok, tapasztalatcserék. Ezeket a ren­dezvényeket területi és szakmai elv alapján szerveztük meg. Több mint 1700 tagcsoportunk jelentős ré­sze nagy kezdeményezőkészségről, ötletesség­ről tett tanúbizonyságot a konkrét tennivalók végrehajtása terén. Kiemelkedő volt például a Lenin Kohászati Művek ünnepsége a Szov­jet-Magyar Baráti Társaság megalakulásá­nak 25. évfordulóján, a Danuvia tagcsoportja által megrendezett ünnepség a Magyar—Szov­jet Barátsági Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezmény aláírásának 35. évfordulója alkalmából. Rendkívül nagy si­kere volt az ugyancsak a tagcsoportok kez­deményezéséből létrejött vetélkedőknek a szocialista brigádok, valamint a középiskolák és a szakmunkásképző intézetek tanulói kö­zött. Munkánk során igen nagy jelentőséget tu­lajdonítunk az egyes társadalmi rétegek ér­deklődési köre, sajátosságai messzemenő fi­gyelembevételének. Ezért is tartjuk fontos­nak, hogy még szorosabbra fűzzük együttmű­ködésünket a pártszervekkel és -szervezetek­kel, az ifjúsági szervezetekkel , a KISZ-szel és az Úttörő Szövetséggel — a különböző tár­sadalmi és tömegszervezetekkel. Ennek az együttműködésnek volt köszönhető nagymér­tékben olyan rendezvényeink sikere is, mint az orosházi magyar—szovjet zenei tábor, a béke és barátság hónap akciósorozata, vagy az Örményországot bemutató kiállítás. Rendkívül nagy tömegeket vonzott a Szov­jet Kultúra és Tudomány Házának jubileumi rendezvénysorozata, amelynek lebonyolításá­ban az MSZBT is tevékenyen részt vett. Kü­lönösen nagy érdeklődést váltott ki a Szovjet fizika eredményei (lézer, holográfia) című ki­állítás, amely méltóképpen érzékeltette a bé­kés célokat szolgáló szovjet lézertechnika ma­gas fejlettségi szintjét. Társaságunk volt a házigazdája annak a decemberben megtartott nemzetközi tanácsko­zásnak, amelyen a szocialista országok szov­jet baráti társaságai vezetőinek részvételével Mérleg - ÍRTA: BÍRÓ GYULA, AZ MSZBT FŐTITKÁRA 1983 februárjában ünnepélyes külső­ségek között emlékeztek meg a Szó­jetunió és Magyarország Barátság Együttműködési és Kölcsönös Segí­ségnyújtási Szerződése aláírásának 3-4 évfordulójáról. A központi ünnepsége Apró Antal, az MSZMP KB tagja, a MSZBT elnöke mondott ünnepi beszé­det A múlt évben is több alkalommal ülésezett a Ma­gyar-Szovjet Baráti Társaság Országos Elnöksége. A tanácskozásokon számba vették a barátsági munka egy-egy területének tapasztalatait, az elnökségi ta­gok megismerkedhettek és véleményt alkothattak a tagcsoportok egyre gazdagodó munkájáról, s irányt szabtak a következő hónapokban végzendő tevé­kenységhez Nagy jelentőségű nemzetközi esemény színhelye volt december hónap elején Budapest. Itt tartották meg a szocialista országok szovjet baráti társaságai vezetőinek, delegációinak tanácskozását. A kétnapos ülést Apró Antal, az MSZBT elnöke nyitotta meg a Magyar Tudományos Akadémia budai várbeli kongresszusi termében

Next