Ország-Világ, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-01-02 / 1. szám

A hálás utódok és a kiemelkedő történelmi jelentőségű esemény egykori résztvevői együtt emlé­keztek meg december 21-én Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulá­sának negyvenedik évforduló­járól. A debreceni Nagytemp­lom Rákóczi harangja történel­mi emlékeket idézett, s a Refor­mátus Kollégium oratóriumá­ban Kossuth Lajos egykori képviselői helyén elhelyezett virágcsokor is emlékeztetett. Debrecen újkori történelmünk folyamán kétszer is sorsfordulót teremt­ő döntések helyszíne volt. 1944 decemberében — ami­kor hazánk földjének egy ré­szén még fasiszta rémuralom tombolt, s a felszabadító szov­jet katonák áldozták életüket — azon a helyen mondták ki az új, demokratikus államha­talom megteremtését, ahol 1849-ben Kossuth Lajosék a Habsburg-ház trónfosztásával tették függetlenné de jure is az országot. A jubileumi évfordulóra ér­kezett párt és állami veze­tők, valamint a helybeliek képviselői megkoszorúzták az emlékművet. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának koszorúját Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára és Si­­kula György, az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizott­ságának első titkára he­lyezte el. Az Elnöki Tanács nevében Losonczi Pál és Trautmann Rezső, az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke, a Minisztertanács nevé­ben Lázár György minisz­terelnök és Köpeczi Béla művelődési miniszter ko­szorúzott. Képünkön a deb­receni fiatalok helyezik el a megemlékezés virágait FOTÓ: MTI — BALOGH LÁSZLÓ, MANFX ATTILA, OLÁH TIBOR ÉS SOÓS LAJOS Sorsforduló 1944. december 21-e, a demokratikus magyar államhatalom megteremtésé­nek napja. Olyan évforduló, amelyre mindig tisztelettel, ke­gyelettel és hálával kell emlé­keznünk a legnagyobb nemze­ti ünnepünket, április 4-ét megelőző időszakban. Az ápri­lis 4-éhez vezető úton szeptem­ber 23-a, a magyarországi fel­szabadító harcok kezdete, de­cember 3., a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megszüle­tése után ez volt a következő nagy lépés népünk életében. Losonczi Pál, a Magyar Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, a debreceni jubileumi ünnepség szónoka így méltat­ta az Ideiglenes Nemzetgyű­lés jelentőségét: „. .. létrejötté­nek első perceitől kezdve dön­tő befolyással volt a nemzet akkori jelenére és máig meg­valósult jövőjére egyaránt. Lendületet adott az átalakulás­nak a felszabadult országrész­ben, és reményt nyújtott a még megszállt területen élőknek ... Az egész nép támogatásától ÁLLA­MHATALMIM­SZÓ: Az ünnepi alkalomból koszorúzási ünnepséget rendeztek a debreceni Vörös Hadsereg útján levő Felszabadulási Emlékműnél. Az emlékmű előtt diszszázad fogadta az Elnöki Tanács elnökét. Losonczi Pál Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter társaságában lépett el a diszszázad előtt A debreceni Református Kollégium oratóriuma történelmi hangulatot árasztó környezetet adott a jubileumi megemlékezéshez Az ünnepi beszédet Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke mondotta Bognár József akar’ az Id Nemze­vek­ tagjai nev°?,leg­emlékez? a nagy esemény

Next