Ország-Világ, 1932 (53. évfolyam, 1-14. szám)

1932-05-31 / 5-6. szám

12 A Nemzeti Zenede operai növendékeinek vizsga-előadása. A Zeneakadémia kamara­ ter­mében tartotta a Nemzeti Zenede április 22-én a vizsga-előadást. A különböző operákból egyes részleteket előadó tehetséges növendékek álta­lában igen jó eredményt mutattak. Számosan voltak azonban, akik az átlagot jóval felül­múló művészi teljesítményt végeztek. Első­sor­ban Wessely Ilonka, aki Maillert, Remete csengetyűjének Rózsi szerepét és Verdi­ Rigo­­lettójának Gildáját biztos hangvétellel éne­kelte és természetes, könnyed játékával uralta a színpadot. Lahner Juliska Gounod: Faustjá­nak Siebel szerepében, tudatos játéka, meleg hangja és műveit muzsikalitása révén keltett nagy feltűnést. Eyssen Tiborné alaposan ki­dolgozott énekével és átérzett játékával nagy sikert aratott Puccini: Bohéméletének Mimi szerepében. A férfiak közül dr. Erdős Árpád emelkedett ki. Puccini: Bohéméletének Mar­­celljét és Verdi: Rigolettójának címszerepét énekelte bársonyos és műveit hanggal, vala­mint ügyes játékkal. Ifj. Toronyi Gyula, az Operaház tagja, mint volt növendék, szíves­ségből működött közre és nagy hatással éne­kelte Rodolfo áriáját a Bohéméletből. Jók vol­tak még Hengerics Mária, Lovassy Edit, Bo­gár Ilona, Herz Mihály, Hlubik Antal és Mol­nár László. A jól sikerült estét Mihályi Ferenc az Ope­raház v. főrendezője, a színpadi szerepgyakor­lat tanára rendezte, biztos tudással és hozzá­értéssel, zongorán kísérte Pető Imre, az Ope­raház kamestere, a szerepgyakorlat tanára. A növendékek biztos zenei tudása M. Medek Anna, dr. Molnár Imre, Noseda Károly és Rosthy Anna tanárok szakavatott tanításának az eredménye. Az előadás a Nemzeti Zenedében folyó buzgó és lelkiismeretes munkának a gyümöl­cse, amit a nagy számban megjelent zenei ve­zetők tapsokkal és nyilatkozataikkal teljesen elismertek. Ez az elismerés a közel­jövőben remélhetőleg szerződtetésekben is megnyilvá­nul és a tehetséges fiatalokat nagy színpadain­kon láthatjuk viszont. ifj. Fáik Zsigm­o­us. Az örök szomjatok. Irta Dános Ár­pád. Nove­llás kötet, szebbnél-szebb El­beszélésekkel, melyek úgy vannak megírva, mint azokat az avatott tollú íróművész a nyomda alá szánja. Pedig a kötet írója bankember, a számok száraz embere — látszólag. De belül csupa szivjóság. Üres óráiban egyetemi magántanár és amikor ott látja az em­ber a bankban a párnázott ajtó mögött, amint pápaszemén kutatón néz, el sem képzeli, hogy az a Dános Árpád ül vele szemben, aki regényt, essayt, novellákat ír, amelyek mindegyikéből a tehetség, az írásművészetre való el­hivatottság sugárzik. OLDASSA AZ ORSZÁG VILÁGot MELY SZENZÁCIÓKAT TARTALMAZ Előfizetési ára: egész évre 20.— pengő ORSZÁG VILÁG Amícet mindenki faszél A tengerentúlról érkezett a hír, hogy Fülöp Ilona a szabadkai származású amerikai magyar írónő, az Est-lapok kitűnő amerikai munkatársa­i a jövő hónapban Budapestre érkezik, hogy jelen legyen újabb magyar filmjének forgatásán, melyet a kitűnő és nagyon tehetséges Székely István fog rendezni a Hunnia-filmgyárban. Mia már itt tartunk, nem árulunk el nagy titkot, amikor megírjuk, hogy az ismert bankigazgató bódítóan vörös­­hajú felesége elhagyta a családi otthont és minden bejelentés nélkül elutazott szüleinek vidéki birtokára. Ok: a csinos titkárnő, vagy, amit akartok .. . ” Rótt Sándor, a „kis“ Rott befejezte vidéki és egyéb turnéját és néhány nap múlva visszavonul siófoki villájába, ahol a nyarat rég nem látott családja körében fogja eltölteni. Felesége a ki­tűnő Tü­rk Berta, aki az elmúlt szezont ugyancsak munkában töltötte külföl­dön, Grácból egyenesen Siófokra uta­zik, ahol leveti a csillogó színpadi ru­hát és felcseréli a háziasszony egy­szerű, de nemes öltözékével. Szeptem­berben a „kis“ Rott folytatja működé­sét a „Komédia Orfeumá­ban. * Furcsa, hogy csak egyetlen közgaz­dasági lap foglalkozott a tönkrejutott „Földhitelbank 11 dolgával, a sajtó többi része pedig észre sem vette. Pedig an­nak idején ugyancsak hasábokon át ír­tak arról, hogy Paupera Ferenc és Zala Lajos juttatták tönkre a ban­kot, hamis mérleget készítettek, stb., stb. És most, amikor a hites törvény­­széki könyvszakértők megállapították a bíróságihoz beadott szakvéleményük­ben, hogy az utolsó közgyűlésig aktív volt a bank és nem adott ki hamis mérleget, akkor ezt senki se veszi tudo­másul. Pedig nagyon érdekes az a szakvélemény!* Bárdos Artúr dr. átviszi a „Művész Színház“-at a Belvárosi Színház helyi­ségébe, így a Révay­ utcai sok vihart látott helyiség ismét bérlőt keres. Hír­lik, hogy a háztulajdonos felajánlotta a színházat Steinhardt Gézának, aki hosszú évekig volt annak a helyiségnek Rott Sándorral együtt a bérlő-igazga­tója. Steinhardt azonban inkább a Rá­­kóczi-úti volt „Tabarin“ mulató helyi­ségébe vágyik már csak kabalából is, mert annak idején, amikor Wertheimer Lajossal társas viszonyban ott műkö­dött, az kitűnően ment és mindketten vagyont szereztek.* Még mindig nincsen tető alatt a szín­­igazatók és színészek között az éven­­ként megújuló kollektív szerződés. En­nek oka pedig egyszerűen az, hogy a színigazgatók nagyon félnek a jövő szezontól. De a színészek is. A Reggeli Újság c. hétfői lap szer­kesztőségében Ivor Dénes kitűnő újság­­írótársunk ötletét valósította meg Mus­solini a tragikus véget ért Endresz Gyurka és Bittay Gyula halálával kap­csolatban. Amikor Ivor Dénes lázas igyekezet­tel írta a szomorú tudósítást a két pi­lóta hősi haláláról, a végén megje­gyezte: Az olasz kormány a rommá égett „Justice for Hungary“ helyébe ugyanolyan repülőgépet ajánl fel Ma­gyarországnak, amely eredeti nevét, „Justice for Hungary“-t fogja viselni. Az újságírónak ez az elképzelése tes­tet öltött abban a pillanatban, amikor az olasz lapok átvették a hétfői újság cikkét. Viszont a magyar lapok római tudósítás alapján írták meg Ivor öt­letét. Török A. és Társa bankház. Szállóigéje egyike a legnépszerűbbeknek. Egész nem­zedékek tanulták meg, hogy „Török sze­rencséje örök“ s ezt a jelmondatot az ese­mények is igazolták. A Török­ bankház sze­rencsés üzletfeleire számtalan esetben mo­solygott rá a szerencse egy-egy főnyere­mény képében s ez tette legendás hírűvé a Török-bankházat, amely az ország legna­gyobb sorsjegyelárusítója. A kitűnően ve­zetett bankcég népszerűsége az üzletfelek légióját szerezte meg az osztálysorsjáték számára. 1932 május 31. ÓVÁS! Az utóbbi időben rengeteg panasz érke­zett hozzánk, hogy az Ország Világ nevé­ben illetéktelen egyének felkeresik a nyil­vános számadásra kötelezett vállalatok ve­zetőit és magánosokat is és előfizetésgyűj­­tés, vagy más címeken igényeket támasz­tanak. Nem akarjuk egyelőre a neveiket közölni, azoknak az egyéneknek, de tud­tára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy az Ország Világ szerkesztősége nevé­ben kizárólag az járhat el, aki 1932. évi június hóban kiállított és Békássy Jenő szerkesztő által aláírt fényképes igazol­vánnyal bizonyítja a szerkesztőséghez való tartozandóságát. Ha valaki ezek után merészelne nevünk­ben illetéktelenül jelentkezni, úgy kérjük azt a rendőrségnek átadni. Az „Ország Világ“ szerkesztősége. Szerkesztőség: VI., Gróf Zichy Jenő­ utca 19. Telefon: 25-8-96. Kiadóhivatal: V., Vilmos császár-út 34. Telefon: 22-9-31. Felelős kiadó: Dr. FALK ZSIGMOND. Előfizetési ára egész évre: 20 pengő. Kéziratok és mindenféle postai küldemények V., Vilmos császár-út 34. sz. alá irányítandók. Kéziratot a szerkesztőség sem meg nem őriz, sem vissza nem ad. 2833,32 HUNGÁRIA HIRLAPNYOMDA R. T. - FELELŐS SCHMIDER GÉZA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék