Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1910-1911 (44. évfolyam, 1-46. szám)

1910-12-22 / 19-20. szám

382 időre a tanulóknak a megfelelő műveket el kell olvasniok s erről számot adniok. Az így megbeszélt olvasmányhoz fűzi aztán a tanár a maga megjegyzéseit, ehhez kapcsolja az író életrajzát, ezen az alapon tárgyalja az író munkásságát stb. Szerzőnk a könyv előszavában fel­teszi tehát, hogy irodalmi tanításunk az olvasmányon alapul, de nem meri ennek a föltevésnek a következményeit is levonni, amikor tar­talmi kivonatokat ad a tanulók kezébe, mintha félne, hogy mégsem mindenütt alapul irodalmi tanításunk az olvasmányon, legfeljebb az olvasmányok tartalmi kivonatain. Ezzel szemben az az ellenvetés volna tehető, hogy vannak — különösen régibb irodalmunkban — olyan művek is, melyeket egészükben nem kell olvasni, de mégis szükséges, hogy a tanulók némi ízelítőt kapjanak belőlük. Helyes. Ezt nyújtja az irodalomtörténeti olvasókönyv, de teljesen fölösleges szemelvényeket vagy tartalmi kivonatokat közölni Pázmány prédi­kációiból, a »Szigeti Veszedelem «-ből, a »Murányi Venus«-ból, Mikes törökországi leveleiből, Gvadányi »Falusi nótáriusáéból, Fanny hagyo­mányaiból, a »Parainesis«-ből stb. Ezeket a munkákat teljes egé­szükben kell a tanulóknak olvasni. A tartalmi kivonat közlésével csak alkalmat adunk arra, hogy a felületesebb, a kényelműbb ifjú (pedig hány van ilyen!) ne olvasson, hanem a kivonatból szerzett ismeretekkel megelégedjék. Igen helyes, hogy a könyv nagyobb íróinkat behatóbban ismer­teti, a kisebbeket elhagyja. Az első kötetben, mely az 1820. évvel zárul, tizenhárom íróval foglalkozik tüzetesen, de azt már alig tudjuk elhinni, hogy a nyolcadik osztályú anyagot kilenc író ismertetésével ki tudná meríteni. Csak úgy hevenyében tizenkilencet sorolunk fel, akiknek a munkássága tüzetes fejtegetést kíván: Kisfaludy, Katona, Vörösmarty, Bajza, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Gyulai, Madách, Jókai, Széchenyi, Kossuth, Deák, Greguss, Toldi. Az írók életrajzát eddigi tankönyveinknél részletesebben adja. Teljesen megokolt különösen ott, ahol az író élete és munkássága között szorosabb az összefüggés, nagyobb a kölcsönhatás vagy amikor az író munkássága egész korszakoknak adott irányt. Az életrajzok szabatos könnyedséggel vannak megírva; a sok cím, név, évszám elmaradt. Bizonyára érdeklődéssel fogja olvasni minden tanuló. Úgy az életrajzokban, mint az írók működésének jellemzésében lehetőleg kidomborítja a szerző az irodalom jellemképző, erkölcsileg is nevelő hatását. A könyv beosztása áttekinthető, különösen összefoglalásai ügye­sek ; stílusa világos, élénk, helyenként a lendület sem hiányzik belőle. Repertóriuma — igen helyesen — csak a tanulót, az iskolát tartja szem előtt. Részleteiben vannak apróbb kifogásaink, melyeket szeretnénk a második kiadásban kiküszöbölve látni. A hanyatlás korát (nemzetietlen kor) pihenés korának keresz­teli el. A régi elnevezés kifejezőbb. Nem eléggé szabatos frázisok: a kanizsai török is örömet lövetett; az ifjú fejedelem elütött a nagy­

Next