Orvosi Hetilap, 1858. december (2. évfolyam, 48-51. szám)

1858-12-05 / 48. szám

Tulajdonos és felelős szerkesztő: Müller Emil, kiadó-könyvnyomdász. Tartalom: Szivárvány kimetszés üveghályognál. (Folyt.) Dr. Kanka Károly orsz. szemésztől. — Gyilkosság vagy öngyilkosság? Orvos­törvényszéki eset. (Vége.) C­a­s­p­e­r J. L. után közli Dr. Károlyi S. — Tudósítás a budapesti orvosegylet nov. 23. r. gyűléséről. — Lapszemelvények. — Kinevezések. — Pályázatok. Tárca. Úti töredékek. IV. Dr. Markusovszky L. 44. Si, Pest, 1858. December 5. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir.posta-hivatalnál, a szer­kesztőnél ujtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya­­utca 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Előfizetési óra : helyben félév 4 fr. egész év 8 fr.­­vidéken félév 4 fr- 30 fr. egész év 9 fr.pp. A lapot illető közlemények és fizetvények bérmentesen küldendők. SZIVÁRVÁNY KIMETSZÉS (Iridectomia) üveghályognál. Dr. Kanka Károly a pozsonyi szemészeti kóroda főnöke. (Folytatás.) Legyen szabad a lapunk múlt számában taglalt ese­tekhez csatolni némely átalános , az üveghályogot illető észrevételeket, s különösen G­r­a­e­f e eziránti új nézeteit, az említett értekezés szerint. A­mi magát a megnevezést „ü­v­e­g­h­á­l­y­o­g, Glau­coma“ illeti, kívánatos volna, ha tudományos nyelvünk helyébe mást tudna előállítani. E megnevezésből azt kel­lene következtetni, hogy a Glaucoma lényege az üvegtest elhomályosodásában áll,s e név csakugyan azon korból szár­mazik, melyben az üvegtestet ezen bántalom főhelyéül tekintették. A mélyen, a szem belsejében feltűnő sötét zöldes szín, mely a kitágult látán keresztül látható, bírta a szemészeket azon vélemény elfogadására. De újabbkori boncolati vizsgálatok azt bizonyíták be, hogy a Glauco­­mánál található színváltozás nem rejlik az üvegtestben, s hogy ha találtatnak is változások abban, azok inkább csak másodlagosan lépnek fel , megelőzve más, a szem többi hártyáiban jelentkező tünemények által. A zöldes szín üveghályognál onnan ered, hogy a kitágult lázán a szem belsejébe ható sugarak másként verődnek vissza a meg­változott belső részektől, mint az egészséges szemben. E tekintetben fő tényezők az érhártya és a lencse.­ Mind­kettőn már a glaucoma első szakában némi változá­sok észrevehetők ; az érhártya fekete festenye (Pigmen­tum) keresbedik, elvész, mi­által az érhártya felülete szennyes szintivé válik, néha itt-ott vérömleny támad; a lencse sárgás homályt ölt fel. Innen ered, hogy az érhár­tya felületétől visszavert sugarak a kitágult látának szen­nyes zöldes színt adnak ; a szin tehát Glaucománál tisztán optikai tünemény. Addig míg a lencse csak kevéssé homá­lyos, azon szín a szem mélyében látható; később, midőn a lencse jobban elhomályosodik , közelebb jön a szivár­vány hártyához s domború alakot ölt, de mindig megtartja szennyes vegyületét. A bonctani elváltozások , melyek a hullából kivett, üveghályogban szenvedett szemeken, észleltettek, leg­ TÁRCA. U­t­i töredékek. IV. P­r­á­g­a, júniusban 1858. Kik a sz­e­m­é­sz­e­t haladását 10—12 év óta figyelem­mel kisérték, tudni fogják, hogy annak súlypontját darab ideig Prágában kell keresnünk ; a buzgalom, melylyel itt a tudo­mány kritikáján s egy­részt az új eszmék fölépítésén dolgoztak, nem kevéssel járult a prágai egyetem jó hírének megalapítá­sához külföldön. E munkálatok kiinduló pontját mindig a bonc­tan képezte, s hol az még elegendő támpontokat nem szolgál­tatott, ott újak állíttattak elő , miáltal néhány fontos kérdés megoldása sikerült. Az öreg Fischernek minden esetre becsületére válik, hogy tanítványai — s egyrészt még életében— oly munkálatokat vittek végbe, névszerint a trachomát illetőleg, melyek e betegségre nézve mai napig is nagyában szabályo­zók. Történt pedig ez akkor, midőn mi Bécsben trachomának még mindent összevissza neveztünk, mi csak némileg egye­netlen felületű rakhártyához hasonlított; történt ugyanazon időben, midőn Roser a szemlolok saját­ (faj-) szerűsége (Specificität) ellen irt forradalmi cikkeivel megreszketteté az isten kegyelméből klinikai tanárokat kathedráikon, s különben mindig jó kedvű Rosas tanárunkat is az anathema kimondá­sáig elkomoritá. Ak­i akkor fiatal, nagy hirű s minden esetre szép érdemű tanító volt, környezve minden nemzetbeli tanít­ványok tarka vegyületü csoportja által, kik Prágán keresztül vették utjukat Bécsbe, hogy ott az akkori orvosi világ Mek­káját, Rokitanszky piszkos bonckamráját látogathassák. Jelenleg Haenert találtuk a prágai szemészeti tan­széken, kit már személyesen Bécsből, szellemileg pedig , ma méltatlanul felejtett műveiből ismerünk. Nem mintha az „Ent­wurf einer anatomischen Begründung der Augenkrankheiten. — Prag 1847.“ című munkáját bármely tekintetben is tökéletes műnek nevezhetnők, — az mindenesetre meghaladt álláspontot jelöl, s Graefe és Stellwag munkáihoz úgy viszonylik, mint a dadogás a beszédhez,—de azon időben, midőn íratott, a deren­gő hajnal részét képezte, s egy új , dicső nap közeledését je­lenté. Hasner, mint magántanitó , polémiát vitt Arit ellen a szemlobok sajátszerűsége iránt, melyet ez még némileg — bár igaztalanul — meg akart menteni; vitte pedig azon sze­rencsével, milyen ily könnyűvé tett tárgyaknál természetes. Merőben különböző dolog: azt tudni, hogy valamely szivár­ványlob bujasenyv következtében támadt, és e lábot csupán a szivárványhártyán jelentkező tünemények szerint fölismerni.

Next