Orvosi Hetilap, 1861. március (5. évfolyam, 9-13. szám)

1861-03-03 / 9. szám

163 — alakítani. — Másodszor : a nagyobb költségek megta­karítása. A ki tudja, mily nehéz és sanyarú munkával szerzi össze a köznép csekély vagyonát és ebből mily szű­ken kerülnek ki napi költségei, adója, az nem ta­gadhatja ezen ok jelentőségét. — Mit tegyen a szegény napszámos, kinek fuvarra sincs elegendő pénzecskéje, annál kevésbbé a legegegyszerű­bb bekötési késülékek megvevésére, az orvosi díjra nem is gondolva ? Igaz , néhány napot szolgál a fuvarbér fejében s az orvos, ki őt megszánja, némelykor még a készüléket is megve­szi, de ez csak egyszer vagy másszor eshetik meg, nem mindennap és utoljára maradnak olyanok, kik keserűn összezsugorgatott filléreiket kénytelenek egy orvosi látogatásért kiadni, vagy ha erre el nem hatá­rozhatják magukat, hol ápolás nélkül maradnak, hol pedig a „tudósok“ kezeibe kerülnek. Ezen okot csak azok háríthatják el, kik jövőben egészségi ügyeinket fogják rendezni.­­ Harmadszor, azon félelem, melylyel a nép az orvos iránt viseltetik, legelőbb megszűnnék a közeli és gyakori érintkezés által. Az or­vosokat illetőleg a fentnevezett okok koránt­sem állanak mindenkor, sőt ellenkezőleg kiváló szak­tudósainkat be sem számítva, csupán jelesebb orvosaink személyisége egyensú­lyozza sok helyen a fennforgó minden más hiányokat, de meg kellett azokat is ne­veznünk, mert helylyel-közzel ily vádak is fordulnak elő. Kétségkívül minden orvosnak magánérdekében fekszik ilyesmire a legkevesebb alkalmat szolgáltatni. Ezekből látjuk, mikép a jelen körülmények na­gyon mostohán bánnak beteg embertársainkkal és ve­lünk orvosokkal, mikép jeleseinknek felebaráti szere­­tetéből s a szenvedés iránti valódi rokonszenvéből eredeti, dús tapasztalatokkal jutalmazott fáradozásaik a józan ész ítélőszéke előtt érdemesítvék ugyan, de a mindennapi életben honosítva nincsenek. Ennélfogva a t. olvasó megbocsátaná, ha jelen közleménynyel vidé­ki gyakorlatunk ezen részében felmerülő akadályok és nehézségek mellőzésére csekély tehetségemhez ké­pest közreműködni szándékozom. Mindenki ismeri e közmondást „nem egy út vezet Rómába“, ha tehát a u rg g r a e v é­nek a csonttörések­re alkalmazott pamut bekötéséről szólok, nem úgy vélekedem, mintha az eddig ismeretlen maradt volna, vagy mintha hasznossága minden esetben túlszárnyalná a többi és ismertebb bekötési módokét. A „tudós“ na­­dálygyökérkásával (rád. boraginis) borogatja a nagyjá­ból régi alakjába visszaegyengetett tagot, vagy darabka fakérget bi­gyeszt a törés alá s a beteg felgyógyul. A különféle hinták, ide számítva Leidig betegemelőjét is (1. Eramért sebészetét 1. köt. 136. lap) szintén azt eredményezik. Az egyszerű elfektetéstől kezdve a ket­tős ferde sík, Malgaigne epine-je (a­miért vidéken az orvost aligha el nem döngetnék), a szalagokkali bete­­kercselések (1. Desault kötését), a sínek és különféle ragaszos először lágy, azután megkeménykedő anya­­gokkali bekötések, u. m. gipsz, dextrin, pép és gutta­­perchával, a drótnadrágok sat. — megteszik hatásukat. Burggraeve pamut bekötése mindazáltal, úgy látszik, egyszerűsége és előnyeinél fogva a vidéki gyakorlatban legkiterjedtebb alkalmazásra van hivat­­­va. R a v­c­­­h (Klinik der Knochen u. Gielenkskrank­­heiten. Berlin 1856. 64. lapon) róla a következőket módja : „Die wichtige Seite des Verbandes als Heilmittel (nicht als Contentivmittel) gebührend gewürdigt zu haben ist das Ver­­diest Sentin's, Velpeau's und in der neuesten Zeit des Genter Chirurgen Burggraeve.“ — Ein besonderes Verdiest müssen wir hier Burggraeve zuschreiben, der die Watte als Hauptconsti­­tuens des Verbandes eingeführt Aai.“ — Tin drei Arbeiten hat Burggraeve hauptsächi­ch durch überraschende Erfolge und glänzende Thatsachen den Werth seiner Verbandmethode dar­­gethan.“ A bekötés Ravoth leírása után ebben áll : Pamut, kemény papiros (Pappe), pép és szalag­gal a bekötözendő tag lemintáztatik és ezen mintájába bezáratik. Tehát síneket készítünk, melyek a szomszéd szü­léseket túlélik, szélességekre nézve pedig különbö­ző helyeken a törött tagok körülét­éhez mérvék. Ezek megnedvesittetnek és 2—3“ vastagon befedeznek pa­muttal, a melyet a sínszéleken kívül is a bekötésnél támadó l/a—t" térközök betöltése végett, ereszteni kell. A törés helyretétetik s aztán a segédek összeilleszt­ve tartják. A pamutsínek rátétetnek, mindenütt egy­aránt rányomatnak és ideiglenesen csatszíjakkal (Schnallriemen) vagy pedig Sculter-féle hurokkötéssel (Schlingen) megszoríttatnak. Ezután a segédek erőtel­jes húzása alatt (Extension), különösen ha a törés ferde, kezdődik a pépes pólya (Rollbinde) alkalmazása, alul­ról felfelé. Ez általában egyaránt és oly szorosan hú­­zatik meg, hogy a pamutréteg vastagságának harmad­részére csökkentetik. Az egyes körjáratoknak egymást V­ szélességre takarniok kell és ekkor a kötés csak egyrétűn szükségeltetik, bár a merevség nagyobb lesz ha a pépes pólyával 2 — 3-szor fel s alá megyünk. Végül még egy maroknyi pépet kenünk az egészre s a végtagot félcsövü kemény papirosba (Papprimne) helyezzük vagy pedig a bekötés száradtáig oldalas sínekkel rakjuk körül mint Lentin bekötésénél. Ennekutánra a megkívántató időre szinte fel lehet a kötést metszeni, akár a lágyrészek bántalmai, például sebek végett a megtekintés legyen szükséges, akár pedig a helyretevést (Repositio) kelljen tökélyesitni. Az első esetben 24 — 48 óra, az utóbbiban 3 — 4 nap múlva nyittatik fel a kötés. Míg ezen bekötést nem alkalmaztam, a pamut vastagsága miatt oly terjedelmes és idomtalan alaktól­­tartottam, melyben a törött tag helyzetéről fogalmam sem leendő, de Ravoth okadatolt ajánlata és a fel­mutatott kórrajzok folytán elhatároztam magamat azt a legelső alkalommal használni. A fentebbi leírást szo­rosan követve pép helyett gipszet vettem s mindazt mit Ravoth e kötésről dicséretest mond, igazolva lát­tam. Ha azon javalatokat, melyeknek töréseknél meg­felelni tartozunk, tekintetbe veszszük, úgy elmondhat­juk, hogy a legjobb egybentartó készülék (Contentiv­­verband), miután tökéletesen igaz Burggraeve állítása „Un appareil ouaté est un véritable moule fait au moyen de Vonaté et du carton.“ (1. Ravoth f. i. k. 65—ik lapon). (Vége követ.) 164 —

Next