Orvosi Hetilap, 1861. május (5. évfolyam, 18-21. szám)

1861-05-05 / 18. szám

Pest, 1861. sz. Május 5. Előfizetési ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt. vidéken félév 5 frt. egész év 10 frt uj pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltéinek soronkén 1 4 újkrért. Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szer­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya utcza 12-dik szám. ORVOSI HETILAP Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Tartalom : Balassa tanár : A szemhéjképzésről. — Korányi Sebald: Függelék az „akaratképesség és beszámításról“ szóló közlemény­hez. — Könyvismertetés: Markusovszky : Notes on Hospitals. By Fr. Nightingale — Tolnai tr. Dr. Ed. d’A­rt­o­n­s Anatomie der Bewegungs-Werkzeuge. — Lapszemle: A hörgtágulat elmélete és bonettana, Biermer után. — Laryngotomia gégegörcsnél, Neu­b­u­r­g tr.-tól. — Ritkán előjövő kövek embernél. — Apróbb szemelvények, Tárcza: Duka Tivadar tr. Az orvosi tudomány állása Keletindiában. — Balogh K. és Schmidt Gy. tudorok nyílt levele.— Láng J. F. le­vele a gyógyszerész-egylet tárgyában. — Vegyesek. — Pályázatok, tÍ * «»«9 i w | y ■=» ■■■ - Tulajdonos és felelős szerkesztő : dr. Markusovszky Lajos. Kiadó : Müller Emil. SZEMHÉJKÉPZÉS (Elepharoplastica). Balassa tanár ápril 15-én a magyar tud. akadémia ülésében tartott előadásából. A szemhéjképzés a legtermékenyebb műtétek­ te­rek egyikét képezi, a­mi könnyen magyarázható egyrészt azon hiány­beli bajok szaporaságából, melyek ezen gyöngéd s a külerőszaknak sok oldalról kitett testrészeken előjönnek, másrészt e képletek élettani fontossága és physiognomikus értékéből, miután a szemhéjak a legnemesebb érzékszervet födik és óvják s a lélek ezen nem ok nélkül úgynevezett tükrét jel­lemzően körülkerítik. Az ajkak és a velők határos pofákon kivül nincs az emberi arcznak oly része, mely több sérelemnek és bántalomnak volna kitéve, mint a szemhéjak, melye­ket nemcsak a külröl jövő és ható erőszak a többi arczbörrel közösen érinti, de melyekre a szemgödör­beli képletek kórjai is gyakran átháramlanak. Egyikét a szemhéjak térépségét (integritás) bán­talmazó s a leggyakrabban előjövő kóreredményeknek a kiszegély­e— ectropium — képezi, s épen a szemhé­jak ezen hiánybeli bajai által hozatik a látás, sőt ma­gának a szemnek tétele is veszélybe. Csoda-e hát ha e legfontosabb szerv megmentésére a szemhéj-hiányok pótlása körül annyi szorgalmat és fáradozást fejtett ki a gyógyművészet ? Ha a szemteke anyaghiány vagy helyzethi­ba miatt a szemhéjakon nem fedezhetik be, a szem megszűnik disze lenni az emberi arcznak, és míg az alsó szemhéj hiányok, nevezetesen a kiszegélyek, a leg­szendébb és szelidebb jellemet a vadság és ördögi in­dulat kinyomatával bélyegzik, addig a felső szemhéj­­hiány a legszellemdúsabb s legelevenebb arczra a me­revség és bárgyúság kifejezését nyomja. Mennyi ok mind a beteg mind az orvos részéről, hogy az emberi méltóság küleméből kivetkőztető hiánynak eltávolí­tására mindent elkövessünk. Ha a szemhéjképzési műtét történetét áttekint­jük, a dús anyag után ítélve úgy látszik mintha e té­ren a gyógyművészet problémája tökéletesen meg volna fejtve. Annyi bizonyos hogy a szemhéjképzés korán s új meg új modorok felállítása által azon ideig gazdagodott leginkább, míg a képző­művészet az élettani szabályok tanulmányozásából merítni nem kezdte az eljárására szolgáló irányzatokat; de azt sem tagadhatni, hogy ilaczára az egymást érő szemhéj­képzési műtét­módoknak, Celsus aphorismusa „st nimium palpebrae de est, nulla id restituere curatio potesti1 meg nem döntött tételként fönállott mindaddig, mígnem Dieffenbach, az öntudat­ alkotta képző műtételek szellemdús teremtője, az élettani észleletek folyományait e téren is alkalmazni tanítá. Azon hír­neves alsó szemhéjképzés, melyet ő 1835-ben Páris­­ban Lisfranc korodáján, Lucien Macey nevű egyénen véghez vitt, korszakot alkotó ténynyé vált a szemhéj­képzés történelmében az által, hogy az előtte használt gömbölyded alakú, keskeny szárú s fölkunkorodásra hajló karélyok helyett — egyenes metszésekkel kö­­rülvonalzott, egyenes szegletekben alakuló, széles szá­rú s a szemhéj eredeti formáját biztosabban megtartó lebenyt­ alkalmazott a szemhéj képzésére. Midőn Dief­fenbach az elpusztult szemhéj nem heges romrésze­inek, a köthártyának, a pillaporcznak sat. szorgos föl­­használását javalotta, a lehetlennek lehetőségét esz­közölte. Dieffenbach a lebenyt a megkimélt köthár­­tyával kibéllelvén és beszegvén, a kényes szervnek nemcsak puha és gyöngéd, s a természetes héjhoz partos karimája és halványan pirosló szegélye által is hasonló födözetet készített, hanem a pillaporcz-ma­­radék fölhasználása által az újból teremtett testrész­nek még szilárdságot is szerzett, s a megtartott izom­­szálaknál fogva annak mozgékonyságát biztosította.­­ Ennyit egy egyszerű zsír és kötszövettel kibélelt bőrlebenynyel a bonyolult szerkezetű szemhéj helyén eszközölni, a képző­műtészet valóban nagyszerű diadala. Ámbár mai nap a szemhéj-hiányokat nem szapo­rítja a régi hadviselő népek azon kegyetlen eljárása, mely szerint elleneiknek — mint például a Karthá­­go-beliek Attilius Regulus-nak, s a Szelcsukok az os­trommal bevett Antiochia város lakosainak — szem­héjait levagdalták, elég gyakran fordulaz még­is elő, nagyobb részt eszközölve rákos roncsolások, valamint 18

Next