Orvosi Hetilap, 1861. november (5. évfolyam, 44-47. szám)

1861-11-03 / 44. szám

867 feje felé kapkod, mely ültében mindig hátrafelé hajlik. Ezen helybeli kórtüneteken kívül megjegyzendő, hogy a szemgo­lyók állása s a láták mozgása rendesek; nyakmirigyei kissé beszűrődvek; foga még nincsen, nyelve, szájüre, nyelése, lég­zése rendellenességet nem mutatnak; mellkasa szűk s szegy­csontja kiálló ; hasa a rendesnél nagyobb, étvágya jó, szék­­ürülései hígak, de nem bővek; testének hőmérséklete rendes, érülése 156. A gyermek külérzékei rendellenesen változottak­­nak nem találtatnak; vonásai szabályosak s arczkifejezése kellemes; végtagjait rendesen mozgathatja ; állani, járni még nem bír. Teste korához képest kicsiny és csak 1' 2' 3"' hosz­­szú, súlya pedig 8 font 28 lat, polgári mérték szerint. Ezek valának fölvétele alkalmával a kórisme lámporjai, melyekből e daganatot agy két vízsérvnek (hydrome­­ningokele) határoztuk, — figyelembe vévén természetesen azon megkülönböztető tüneteket is, melyeket már a fej vér­­d ágról (cephalhaematoma) szóló czikkünkben elősoroltunk s melyekre itt, ismétlés kikerülése végett, csak utalunk. Kór­isménk megerősítést nyert a további lefolyás által is, mely alatt a dag folytonosan szorgos vizsgálatunk tárgya volt. Mindjárt az első napokban kezdett a dag mellső része feltű­nőbben kidudorodni s a bal szemétdív felé terjedni, és május 27-én már a koponya közép­vonalát, vagyis a nyílvarványt túlhaladva , egészben gömbölyűbb alakot mutatott. Érverése 120-ra szállott. Ezen nagyobb kiterjedés daczára, ideges tü­nemények épen nem tapasztaltattak; sőt a kisded, vidám arcz- j kifejezés mellett, folyton feltűnően nyugodt maradt; rendesen­­ mozgó szemgolyói a tárgyakat szabályosan rögzítők s mind a-­­ két lát a rendesen tágult és egyenlő nagyságú volt. 29-én már­­ a dag­ magassága is növekedni látszott s 30-án a mérések­­ eredménye következő volt: a függőleges átmérő a dag leg-­­­magasab pontjától az álcsúcsig 7"; az ábrázat körszéli vonala,­­ a dag ,­ a két halánték és állcsúcs körül 1' 7" 3'), mely utóbbi­­ június 1-én már 1' 7" 10'" tett; félköri hossza 8" és félköri szélessége 6' 10"' volt; a dagot fedő bőr fénylőbb és áttet­­szőbb kezdett lenni s hévmérséke 346/,0 -(-C. mutatott, a fej jobb oldalán pedig 34 -1-C.; az érütés e napon ismét 152-re­­ emelkedett, a test súlya most is az előbbeni maradt. Ezen tú­­j­teményekhez még hozzá adandó, hogy a gyermek ösztönsze­­­­rűleg bal oldalán szeretett feküdni, s ha jobb oldalára helyez- t tetett, mindaddig nyugtalankodott, míg bal oldali fekvésébe­­ nem jutott; a dagot gyakran vakargatta és kezecskéjével ütö­­gette, mialatt többnyire elaludt. A dag nagyobbodása követ­keztében ennek bőrtakarója is mindinkább megvékonyodott s rajta számos visszerek­lőnek láthatók. Junius 5-én a részletes lecsapolás javak­nak találtatván, a dag a műtét előtt még megméretett s akkor félköri hossza 8' 10'", szélessége 7' 3"' tett. A finom szúrcsap­a­dag közepe táján szúratott be s­­­obonnyi folyadék üríttetett ki, melynek színe világos sárga bőrszínű­­, tiszta átlátszó volt, felületén vékony zsírréteg képződött, főzésnél színét veszté s fehéressé vált. A szúrt nyílás, a folyadék folytonos szivárgásának meggátlása tekin­tetéből, Serrefine-nel egyesíttetett, mely kis ruganyos sebka­pocs a czélnak tökéletesen megfelelvén, még aznap délután eltávolittathatott, minden utószivárgás nélkül. Maga a műtét semmi különös behatással nem volt a gyermek állapotára; és általános visszhatásnak tünetei nem jelentkeztek s külérté­­keiben rendellenes változás nem észleltetett; csak a dag ter­­­méje kisebbedett s félköri hossza 8' 3''-ra, szélessége 7''-re szállott. — De már ötöd napra tapasztaltatott, hogy a­dag, főleg haránt átmérőjében ismét növekszik s mellső részén a bőr mindinkább vékonyodik , miért is egészben áttű­nőbb , bőrtaka­rójának számos visszerei pedig szembetűnőbbek lettek; néhány nappal később már magasabbnak is találtatott, s ezentúl ezen irányban leginkább növekedett. Június 21-én ismét megmé­retvén , alapjának hossz- és haránt-átmérői nem találtattak változottaknak, de félköri hossza most 9' 3'", szélessége 8", az ábrázat körszéli vonala, a dag, a 2 hatánték és állcsúcs körül pedig 1' 8' 6'" volt; az egész test súlya e napon 9 fon­tot 19%­latot tett. Ez időben fényképezett fejének idomát a túlsó hasáboni fametszvény ábrázolja. A dag alapjának mellső és oldalti körszélén hasonló lejtős csontemelkedés találtatott, mint már felvétele alkalmá­val észleltetett a hátsó körszélen. Az agykérvízsérv így min­den irányban növekedvén s bőrtakarója vékonyodván, június 26-án a fennérintett módon felső részén másodízben lecsapol­tatott, 2 obonnyi átlátszó , sárgás színű , mérsékesen lúgasas visszhatású sava üríttetvén ki, melynek hévmérséke 35%-t­ C., fajsúlya 15%+C. mellett 1,006 volt. A könnyen véghezvitt műtét után a kis sebnyílás szintén Serrefine-nel egyesíttetett; a műtét után a dag félköri hossza 8" 3"'-ra, szélessége pedig 7" 7­"-ra szállott. Ideges, vagy lázas tünetek, avvagy helybeli visszahatás most sem követték a műtétet. Julius második he­tében a gyermek már bágyadtabb s arcza haloványabb kez­dett lenni, mérsékes láz mellett eddigi jó étvágya csökkent s vidám kedélye némileg veszett; a dag teriméje már 12-én ismét majd a műtét előtti számokat érte el, t. i. 9" a hossz­félkörben és 8' 2'" a haránt-félkörben, 1' 8 ' pedig az állcsúcs, 2 halánték és dag körüli körszélben. Julius második felében ezen állapothoz álomkórság is csatlakozott, lehangolt bőrhév­vel, sápadt beesett arc­c­al, mely utóbbi néhány nappal ké­sőbb püffedni is kezdett. A rendelt szerek által leginkább a vérvegyületekre szándékoztunk hatni, miért is a javalat sze­rint, majd vasillacsot, majd szénsavas vascsecset, majd kap­­panőrgyököt, majd kínait és vakart nyers húst rendeltünk. Ennek daczára a gyermek mindinkább gyöngült s a sérv nőtt, félköri hossza 9 ' 6'", szélessége 8' 6'", az ábrázati körszél pe­dig 1' 8" 6'" tett; a test­súlya 9 fontra és 10 latra szállott. Augustus második felében a gyermek első metszfogait kapta. September közepén a dag félköri hossza már 9' 10"­ és félköri szélessége 9 volt. Ezen időtől fogva a gyermek állapota napról-napra ked­vezőtlenebb lett, teste elsoványodott, az ezelőtt piros vidám arcz halványért, beesett és közönyös­­en, látása tágult s lom­hábban mozgott, tagmozgásai erőtlenedtek, tenyéleti műkö­dései és külérzékei gyöngültek s folytonos­ álmosság közben csak ösztönszerűleg vett magához ételt és italt. Ily végel­gyengülés mellett a fej hátsó részén a bőr kifekélyedett; ar­­czának bal fele a hűdés jeleit mutatá, mely a lecsü­ggő szemfe­delekre is terjedt; végtagjai az utolsó napokban egészen hi­degek lettek s egész testén a hővmérséklet feltűnőbben leszál­loit, míg október 15-én a reggeli órákban meghalt. Roncsvizsgálat. Az 1' 11 é­s 3'' hosszú, 8% font nehéz test egészen elsoványodott; bőre halvány; a hajzat szőke, csekély mennyiségű. A homlok bal oldalának alsó tája, valamint a bal szemöly is, kissé előre s kifelé düledt. Ugyanez oldali falcsont fölött a homlok dudorától a nyakszirt varrányig terjedő, hosszúkás, kúpidomú dag látható, melynek félköri hossza 9' 10"­, félköri szélessége 9". A szemek csukvák, a szaruhártyák átlátszók , mindkét láta, különösen a jobb, ki­­tágult. A mellkas összelapult, balfelé sülyedt; a szegycsont s a valódi bordák porczai kidudorodvak, a bordacsontok a mell­kas melső részén behorpadtak. 868

Next