Orvosi Hetilap, 1863. július (7. évfolyam, 27-30. szám)

1863-07-05 / 27. szám

533 hajlam mellett eltérő bonczolati alapon különböző kór­ok hoz­­zájárultával ugyanegy állapot fejlődött. Bizonyos testalkati hajlamot felállítani nem lehet. Előjön potrohos és szikároknál, pozsgás és vérszegényeknél, csak az elsők ingerfogékonysága, anélkül hogy szabályként felállít­ható volna, inkább máj, gyomor, belekből indul ki a régiek al­­hasi pangása mellett, míg emereké inkább tüdő, szív, gerincz­­agy, hímivar különféle kóros változataiból. A belső nőivar-ré­­szek bonczolati s helyváltozatából kiinduló túlérzékenység, méhszenv alakjában, félbenhagyó és túlnyomó görcsrohamok­kal, agályos töprenkedés s halálos végződés félelme nélkül lép föl. A közép férfikor gyakran egymásba ütköző viszonyoknak inkább lévén kitéve, míg a nő szőkébb körénél fogva kevésbé hajlandó. Fonák nevelés által már kisded­ korban magva hin­tethetik el. Ismerek apát, ki gyermekei nyelvét aterét naponta vizsgálja, s üde viz­ihatást csak a fő hüsesége mellett enged meg. Hol már e korban ily szűk körű az élettanos forgalom, ott egyes szerv rendellenességének látszatjára, véletlen beha­tás mellett az egész ember megrendül. Előítéletekhez ragasz­kodás, félszeg rendtartás, kisebb bajokon függő figyelem szi­gorú önészleléssel, ki nem elégített nagyravágyás, sikertelen üzlet-nyelvágy, munkás életet felváltó tétlenség, emberekbeni csalódás, oknélküli bizalmatlanság, élvtettséget követő unalom, kicsapongás folytán kimerültség, vérfogyás, ülő könyvbúvár­­életmód, nem értett orvos-könyvek olvasása, járvány unalma, rosztkórossal társalgás, mi Rombergként nemcsak gyötrelm­es, de veszélyes is, kisebb fokú bénultság látás, hallásban , ezen hajlamító viszonyok mellett, mint föntebb említve volt, legel­térőbb, néha csekély, be nem vallott, vagy el is feledt alkalmi ok elegendő, hogy rosztkórossá alakuljon a túlérzékenység. Ismerek egy potrohos rosztkórost, ki az I-ső sz. beteg elhalta­­kor fél évig szélütéstől félt, szédelgett, s midőn a N­-ikkal ez történt, a népszerűbb gyomorrák eszméjétől soká megválni nem tudott, mire gyomra hurutos érzékenysége élénken figyel­­mezteté. Járvány alatt állapota mindig súlyosbúr. Egy fürdő­­orvos kétértelmű kifejezése betegemet gyomorbántalmának gyógyithatlanságra nézve rosztkórossá téve, s még ma is az. Nőtlen korában bujasenyvben szenvedő s mint gyanítom Dzondi-labdacsokkal szerelt egyén megnősülvén, annak hal­latára, hogy azt gyermekei szinte örökölhetik, aggályosan tű­nődni kezd, gyakor fejzúgást érezvén szédelgéssel. Pozsgája ellen irányzott hashajtó, vérvétel nem könnyíti nyugtalansá­gát. Rosztkóros töprengése bujasenyvét illetőleg egyre tart. Képzelődéssel vádoltatik. Egyszerre eskór rohamtól lepetik meg. Majd észrevehető a jobb homlokredő eltűnte, s csekély csontemelkedés. Házi orvosa még most is kétkedő a baj való­disága felett. Az ügy fölebbezve lön S ... tanár úrhoz, s iblany rendszeres használatára szűnik felzúgása, csontemelkedése s lassanként rögzeszméje is. Ha tehát jelen van oly bonczolati változat, mint kóralap, mi egyes szerv működési rendellenességére emlékezteti az élénk felfogás s megítélésre hajlandó beteget, csak hamar kí­nálkozik az élet változó viszonyai közt végtelen alakban oly kór­ok, mi megérleli a szervezet terményét. Észleletek a hártyás torokgyík-félékről. Török János tudortól Tornallyán. (Vége) II. Tornaallyai, erős testalkatú, nem rég azelőtt is torok­­lábos inasnál 1862. oct. 22-én borzongás, erre hőség jött, majd nagy nyelési fájdalom, estére a gégében akadályérzet minden légvételnél, mihez 23-án folytonos gégelégzési zö­rej társult, az arczon a fel­vérteltség erős pir, duzzadás, hőség alakjában mutatkozott. A duzzadt, sötétes vörös mandolában sárgás izzadmány-bevonat tűnt föl. 9 nadály gége fölé tétele vézetett elő azonnal,­s 4 szemernyi hánytató borkő 3 obonnyi párolt vízben föloldva, 2 óránkint 2 étkanállal adatott, mely­nek háromszori vétele bő­hányást, könnyülést okozott annyira, hogy többé a légzési zörej sem hallatszott, habár a szájat még mindegyre nyitva kellett tartani több lég beszivása­­végett. 534 A nyakra ekkor négy perczenkint folytonosan cserélt hi­deg vizes borogatás lön alkalmazva, a könnyülés alatt meg­hagyok ezt melegedni, száraz ruhával jól körülvévén. E mel­lett a torok mélyébe két óránkint tépetecsettel ezt alkalma­zók: Hp. Argenti iitr. crystall., grana vigititi, solve in aqu­­dest. simpl. inc. semis D. in vitr. Ezek együtt délután és 24-én egész napon át javulást okoztak, sőt 25-én délutánig is; mi­dőn tán az ajánlott meleg vízpára hideg légű szobábani beszi­vása s az ágybóli izzadtan való föl-fölkelés ismét nehéz légzést okozott, mit az újra szorgalmasan rakott hideg borogatás és 6 nadálynak isméti föltevése szüntetett: Kp. Cupri sulfur, gr. decem. solve in ag. dest. simpl., inc. 4; acde extr. opii, gran. unum. MDS. Óránkint egy étkanállal felrázva venni. Ez sok­szor meghánytatá az egyént, azért 26-án félre is tétetett, mint a javulás előrehaladt. 27-én csak rekedtség volt még, a láz megtört és pár napi meleg szobában létei teljesen lehe­tővé tette az egészséghezi visszatérést. III. Tornaallyai erős, vérmes, 4 éves fiú egy heti rosszul­lét után 1862. oct. 4-én egyre tompán rikácsoló be­­s éles, sípos­­ kilégzést, mely a gégéből távolról hallható volt, s ne­héz légvételt kapott. Hangja ezek mellett 5-én is rekedt volt, arcza vérdús, izzadás­ telt különösen köhögési inger után. A nyelés és gége fájdalmas volt. A lázas hőség, a mandolák és a garat vörössége, valamint ennek izzadtsága, de izzad­­mány bevonat nélkül­­ feltűnt. Az orrból vizenyős nedv szi­várgott ki. 6 szemet kénsavas réz, 3 obony párolt vízzel , óránkint étkanállal adva, nyúlós hányást okozott, 2 nadályt tevénk a szegycsont-markolatra vagy félórai vér­zéssel, majd hideg borogatásokat a nyakra az ágyban betakarva lévő gyer­meknél. Éjjel rosszabbult az állapot. Torokba kenésre tíz sze­met pokolkő , nehezék párolt vízzel alkalmaztatottt, 6-án délelőtt könnyülés, de egyre láz volt, i­genyes köpés, gyöngébb rikácsolás, valamint délután is; 6-án jó éj után ugyanily álla­pot ; 8-án délután ismét nagyobb rikácsolás, mely a torok­be­­kenés és hideg borogatásoknak teljesen engedett. IV. Tornaallyai 2 éves, erős, vérmes leányka, kinek test­vére 1858-ban croupban halt el, nov. 21-én reggel, előzmé­nyek nélkül lázzal, rikácsoló gégéi nehéz légzést kapott, mon­­dolái duzzadtak és csak eleinte voltak fehéres álhártyájuak. 10 szemet lapis inf. egy obony vízben halhéjom­ szivacscsal alkal­maztatott, a torokba kenve ; belsőleg a fennebbi kénsavas réz­oldat fél órában gyermekkanalankint, melyből 2-szeri adás­nak volt sikere, és 2 nadály is a mellcsontra, melyek után a vérzés sokáig tartott. 22-én iblanyfestvény beecsetelése, sza­lonnaszelet, erre egyre hideg borogatás, s meleg víz párával telittetém a meleg szobát. E nap könnyülés lett, de a szobát éjjelre kihagyák hűlni, kitakarván a gyermeknek izzadt tes­tét. E miatt (tán ?) 23-án súlyosbulván a baj, vagy 4-szer 5 — 5 szemernyi specac, adatott be, mire kevés könnyülés jött. Ezután egy nehezék kali chler, 3 obonnyi párolt víz, 4 csepp egyszerű mákonyfestvény, fél obony arabmézganyák és szörp­pel. Naprágyba kellett mennem délután. A hánytató szükség­­eseténi ismétlését meghagyom. Ama szer vetele után, mi csak egyszer történt, állítólag rosszult a baj; esti 8 óra táj­ban a beteg megfuladt. V. Horkai leány (14 éves) 1862. dec. 22-én öt napos nyelési fájdalom, rekedt, rikácsoló köhögési hanggal, fájós gégével jött szemem elé. A vörös garat a mondolákkal együtt sárga álhártyákkal volt fedve, néha nehéz volt a légzés, de nem járt gégét rikácsoló hangképzéssel; a háton sipoló nyál­kás (száraz) zörejek valának észrevehetők, némi láz is. Hat nadályt tevék a gégére, belsőleg a torok pokolkövezését eré­lyesen alkalmazom, s két terecs jegeczes légsavas ezüstöt egy obony párolt vízben oldva küldék még 2 — 3 óránkénti, magam készitette tépetecsetteli torokba kenés végett. Belsőleg ezt rendelem: Ep Kali chlorici pulv., gummi arab., an. unc. semis. M. f. pulv. divide in dos. aeq. inc. quatuor DS. Egy adagot félmeszely vizzel czukrosan egy nap alatt apródonként bevenni. A nehéz légzési roham alatt egy szemet hánytató borkő-port, szükség szerint )/,— */» óránkint, hányás előidézéséig ; ha ez nem elég, vagy elfogy, 15 szemer specac, port rendelek adatai többször is egymásután. A nyakra melegedő hideg borogató-

Next