Orvosi Hetilap, 1864. február (8. évfolyam, 6-9. szám)

1864-02-07 / 6. szám

91 gyógyiparos műveletének, amit a művészet itt is, mint sok más cselekvéseiben alkalmaz. Azonban lássuk tovább, mit tesz még a ter­mészet ezen jó eredményű hatányán kí­vül az izületi bánta­l­m­ak lobos k­órf­ol­y­a­­mainál? Nem tesz-e az gyakran többet és nagyobbat, mint ke­dlinél? és nem válik-e az áltat működéseiben károssá? Felőbb mondtuk, miszerint a természetnek rögzítő művelete a lobos izületi bántalmat végiglen kíséri, és hogy ezen műveletét az izmok egyoldali összehúzódása által eszközli, mely az izomhatás mivoltánál fogva nem lehet egyarányos, hanem csak szakadozott és gör­csös. Ez már maga mutatja, hogy a nyugalom, melyre a sérelmezett ízületnek szüksége van, folytonosan nem tart, hanem meg-megszakad. — és hogy a jótékony hatású közép­állásba (Mittellage) helyezett izületi tag­­részek időnkint kitérnek, s ez által kártékony nyomást és zúzást szenvednek. Ennek világos jeléül szolgál a betegnek ily alkalmakkal nyilvánított élének fájdalma és­ a lábtüneteknek súlyosbodása. Továbbá : a természetnek görcsösen rögzítő izom­működése ugyanazon arányban lesz túlnyomóvá és túl­ságossá, amint az ellenoldali izmok — antagonisták — idő folytán mindinkább ellazulnak és megbénulnak.­­ Ennek következménye nemcsak az, hogy a kétoldali iz­mok egyfelől túltengve, másfelől fonnyadva nehezen helyre hozható szöveti változást szenvednek, hanem a foly­tonlag egyoldali állásba helyezett ízületnek környe­zete— a szalagok és inak is — helyüket és irányukat megváltoztatják, és mint olyanok az izvégek korilag fölvett helyi viszonyának állandósítására működnek. Végre: ki ne ismerné a görcsös izomműködésnek erőbeli hatályát ? mely ha soká tart, csoda-e, hogy ál­tala a folyton egyoldalilag egymás irányába nyomott epiphysisek lelapulnak, főleg a­hol ezekben magukban székel a felpuhító lábfolyamat? és csoda-e, hogy ilyen­kor részben vagy egészben is kitérnek az izvégek egy­másnak megfelelő helyükből? A tapasztalat az imént vázolt kórfolyami menetet akárhányszor elibénk tünteti, és hogy ahhoz az egyik legnyomatékosabb tényezőt a tiílságos izomműködés nyújtja, azt az élettani vizsgálatok folytán az elmélet földerítette. De még a rögzítő kötés körül tett észlele­tek is bizonyítják azt, mert a lobos­­zbántalmaknak az imént említett kedvezőtlen eredményei e kötések hatása folytán ritkábban és csak kisebb fokozatokban nyilvánulnak, és pedig egyszerűen azért, mert a bán­­talmas izület­i tagnak hüvelyszerű­ övezetet nyújtó kötés az izmoktól nemcsak átveszi az ösztönszerű tag­helyezetnek eszközlését, hanem szilárd mivoltánál fogva meg is gátolja azoknak szakadozott és túlságos működését. Mi természetesebb tehát annál, mint hogy a művészetnek azon eszköze, mely a természetet jótékony gyógy működésében utánnozza, kártékony műveletére nézve meg azt útba igazítja, vagy­is, hogy az el­távolit­ha­tl­an kötés a lobos ízbántalm­a­k­­nál jav­ulva van. 92 Ennyit általában indokolására javasalatunknak. Ámde ne ámítsuk magunkat. A lobos ízületnek absolut nyugalmat adó eltávolithatlan kötés igen be­­cses eszköze ugyan a sikeres gyógybánásnak; jóté­kony hatása azonban bizonyos körül­m­é­­nyekhez van kötve, s alkalmazásának ho­­má­l­yo­­­da­l­a­i is vannak. — Az előbbiek alatt értjük az absolut nyugalomnak speciális javalatait lobos­­zbántalmaknál , melyeket kell hogy részle­tezzünk; aztán pedig ismerkedjünk meg az eltávolit­hatlan kötésnek hátrányaival. (Vége köv.) Dr. Pólya m. ak. r. tag és a félkörű csatornák gyanitólagos szerepe Láng Gusztáv tudortól. Mióta Helmholznak világraszóló munkája . ..D­i­e Lehre von den Tonempfindungen-­ megjelent, ket­tős érdekkel bir minden e tárgyra vonatkozó újabb közlés, a mennyiben azok mindegyikében vagy tökéletesbitését, vagy czáfolatát várjuk azon tannak , mely Helmholz lángeszének oly hatalmas lendületet köszön. Pólya tr. úr czikkét is hasonló reménynyel vagy ósi­aj fás­ss! “vett­ü­k kezünkbe. Azonban remé­nyünk meghiúsult, mert czikke után ítélve, Pólya ír Helm­­holznak művét vagy nem ismeri, vagy talán ismerni nem akarja Különben miként fejthetnek meg azon körülményt, hogy P. tr. Hermann kézikönyvét idézi, Helmholzról pedig hallgat ? miként azt, hogy 23 évvel ezelőtt tapasztalt kórtünet alapján azon gyanítványt állítja fel most, melyet Helmholz szabatos kísérletei nyomán már félév óta ismerünk ? Ily kö­rülmények között hallgatva mellőzhettük volna a czikket, ha némely H­e­l­m­h­o­l­z elméletére vonatkozó adat és a termé­szettan mai álláspontjának meg nem felelő állítás némi hely­reigazítást nem igényelne. Pólya tr. a félkörű csatornák szerepének gyanitásában Helmholz alapjából indulván ki , természetesen ugyanegy eredményre jut Helmholzzal. Helmholz t. i. lángeszű physikai kísérletek által legvalószínűbbé tevén , hogy a csiga a zenek (Klänge) felfogásának szerve , ez állítása folytán azon máso­dikra jött természetszerűleg , hogy a tömkeleg többi részei, a félkörű csatornák és az előcsarnok alkalmasint a zörejek perceptiójának szolgálnak. Mihelyt tehát Pólya ír. a csigát a zenek érzékszervének tartja, mert az élettani tankönyvek úgy mondják, már­is odahagyja a keresett új utat és Helmholz útjára térve természetesen ugyanazt állítja , a­mit Helmholz már állított. Pólya Jr. ugyan saját és egy másik fülé­nek kóros tüneteivel törekszik állítását megalapítani , de eltekintve attól, hogy kórtünetek csak igen óvatosan és egyetemben más tapasztalatokkal adhatnak jogot élettani igazságok kimondására, és hogy azok ezen conkret esetben legfölebb magyarázatot nyernének a Helmholz-féle elmélet által , még maga a kórrajz is érintetlenül hagy némely főfontosságú kérdést, például a belső füljárat csont és csont­hártyájának állapotát, mely kóros volta mellett épen a csigá­nak a hallideg részét roncsolhatta el, — és az agy azon ré­szének állapotát, mely a hangokat észleli, s mely oly súlyos betegségben, milyen a hagymát , sérülést a legkönnyebben szenvedhetett. A dobozt izmoknak szerepe is úgy van fel­hozva a kortörténetben, mintha ez izmok hüdésekor nehézhal­­lás állana be, míg e részben eddig ép az ellenkező nézeten vol­tunk, még­pedig hüdési kóresetek alapján. A czikk végén van egy rövid pont, mely iránt — mi­előtt, hozzá szólanánk — tulajdonképen Pólya Ir.úrhoz kérdést szeretnénk intézni, ha váljon csakugyan azt mondja-e, amit mi belőle kiolvastunk. Mi t. i. úgy értettük a mondatot, hogy a zenék és zörejek physikai sajátságai, illetőleg különbségei és ugyanazoknak fülünk általi perceptiója között némi ellen­mondás létezik, mely ellenmondás azonnal szűnik, ha a zöre­jeket is időközös hanghullámokból eredőknek, azaz zenéknek

Next