Orvosi Hetilap, 1864. november (8. évfolyam, 45-48. szám)

1864-11-06 / 45. szám

• W­IJN­UlvMUIJ. k­érnek mutatkoztak. A bőrről könnyen­­letörölhető Malpighi réteg sejtei egymástól teljesen elkülönözve és a szokottnál jóval nagyobbaknak látszottak, éleik és szögleteik igen tom­pák voltak, egészben véve inkább gömbölyded idomot vettek fel, nemkülönben magvaikkal együtt már csekélyebb nyo­másra is szétmállottak, míg színük szokottnál halaványabbnak tetszett. A bőr barnavörös rétegeinek szövete szinte igen lágy volt, könnyen szakadott, s mint kivenni lehetett. Összeron­csolt és szétdúlt kötszöveti elemek között szabadon igen apró, de sűrűn egymás mellett fekvő góczokban eléktelenedett színes vérsejtek, csekély számban színtelenekkel keverve, felhalmo­zódva feküdtek. A fehéres rétegek összetartása szoros volt, s valamint itten az alakelemek épek voltak, úgy közöttük sem lehetett valami rendellenes dologra akadni. A leírthoz hasonló nagy terjedelmű átváltozások voltak még majd az egész nya­kon, innét a kulcscsonti tájakra kiterjedve, azután pedig az egész szív-, gyomor- és a jobb oldali ágyéktájon, mind a két térdtájon, nemkülönben a jobb oldali balkaron, azon némi elté­réssel, hogy némely helyen a szarufosztott bőr narancsvörös színű, száraz volt, s rajta keresztül megvastagodott, vértől duzzadt edények látszottak; miután azonban ezen részek víz­ben kevéssé áztak volna , ugyanazon górcsős leletre akadtam, mint melyet fentebb leírtam. A szaruréteget az említett helyeken kívül, hol le volt hántolva, igen könnyen le lehetett simítani a törzs hátsó és oldalsó részein, midőn kevés, sűrű, sárgás, többé-kevésbé ki­­gömbölyödött szaru- és Malpighi-, nemkülönben vérsejteket magában foglaló folyadék mutatkozott , a bőr pedig sötét bar­nasárgán nézett ki, számtalan sűrűn egymás mellett helyet fog­laló lencsenagyságú foltokkal, melyek közepükön sötétbarna vörösen néztek ki, s ezen sötét központ halavány kékesvörös udvartól, mely kerülete felé mindinkább elmosódott, volt kö­rülvéve. A foltok nyomásra se el nem tűntek, se pedig meg nem haloványodtak. A sötét központoknak megfelelőleg a bőr felsőbb rétegeit elfoglaló gombostűfejnyi vérömlenykét lehetett találni éktelen vérsejtekkel, s onnét a környező szövetbe sza­baddá lett vérfestény szivárgott szét, honnét az említett ké­kesvörös udvar származott, mely, mint az átmetszeteken lát­szott, nemcsak felületesen, hanem aláfelé is mélyen, egészen a bőralatti kötszövetig elterjedt. A vérömlenyke helyén, mely aláfelé nagyobb területet foglalt el, mint felfelé, a szövetek szétroncsolva találtattak oly módon, mint fentebb említettem, míg az egyszerűen vérfestenytől átivódott helyeken a szövet halavány, szennyes, kékes-vörös színén és csekély lazaságán kívül más valami nevezetes nem fordult elő. A szem és a Mal­pighi réteg sejtei úgy néztek ki, mint a bőr hámfosztott he­lyein már leírtam. A bőr több részeihez a szaruréteg szorosan tapadt, a ki­nézés azonban szerfelett foltos volt, még­pedig szinte lencse­nagyságú foltok voltak jelen, sötét vörösbarna középponttal és a körület felé mindinkább elmosódó kékes udvarral, s hol a fol­tok között még szabad tér maradt, ott a bőr szennyes fehéren nézett ki. A foltos részeket átmetszvén, kicsiny gombostűfejnyi vérömlenykéket találtam, vérfestenyből átivódott szövetkör­nyezettel, az összetartás azonban szorosabb volt. A Malpighi rétegsejtei kevéssé duzzadtabbaknak tűntek ugyan elő, de egy­máshoz elég bensően tapadtak, nemkülönben határvonalaik élessége elég élesen tűnt elő. A szaruréteg sejtei valamivel szinte duzzadtabbaknak látszottak, összefüggésük lényeges változása nélkül. A másfél lábnyi hosszú sűrű hajzatot a koponya ótvaras bőréből minden nehézség nélkül ki lehetett húzni, az utóbbi egészen szétmállékony lévén és barna vörösen nézett ki. Épen ily könnyen kihúzhatók voltak a szemöldökök és szempillák szőrszálai, melyek barna-vörös, mállékony bőrben foglal­tak helyet. Mind a két szem köthártyája egyaránt szenyes volt. A porczhártya (cornea) mindkét szemen egészen elhomályo­sodva és a szokottnál csekélyebb összetartásúnak találtatott. A szemrekesz (iris) mind a két felen szennyes, vörösbarna színű volt, nemkülönben a lencse elhomályosodva mutatkozott, de míg jobb oldalon, a kékes fehér szín áthatób volt, ez a 744 halon kevésbé kifejlődve látszott hol ezenkivül feltűnt a lágy összetartás, mely jobboldalon a szokottnál határozottan kemé­nyebbnek éreztetett. Nem valószínűtlen, hogy a baloldali lencse-elhomályosodás majdnem egészen elmállott oszlopcsák­­kal a kiterjedt vörhenyes körfolyamattal állott össszefü­ggés­­ben, míg a jobboldali a könnyen elkülönözhető és törékeny oszlopcsákkal a fenntebb említettek szerint korábbi eredetű lehetett. Az inhártya sclera) , nemkülönben az érhártya vérdúsabbnak látszott, az üvegtest pedig nem volt szokott tisztaságában. A hallásszervek vérdússágot tüntettek elő. Mennyire az orruk­­­akhártyáját ki lehetett venni barna­vörös és rendkívül szakadékony volt, míg a szájuk­ mellső részletének nyakhártyája ugyan hasonló összetartásúnak, de szenyes sárgás-zöldnek mutatkozott, s hámrétegét könnyen le lehetett törülni. A domború mellkas széles, míg a has duzzadt volt, a háton pedig kiterjedt hullafoltok látszottak. A végtagokat könnyen lehetett hajlítani, s izmaik lágyaknak tapintattak A vastag koponyacsontok a hosszanti sarló képű visszér- öböl hosszában Pachioni-szemcsésedésekkel össze voltak szövődve, melyek másrészről az agygyal szinte összenőve talál­tattak. Az említett visszéröböl pedig alig tartalmazott valami kevés híg vért, míg falzata átalában véve belül szennyes, fekete vörös és igen szakadékonynak észleltetett. Szinte így volt a haránt, valamint a kis sarlóképű öböl is. Míg a külső agyburok mi különöset sem tüntetett elő, a belsőbbek vérdúsak, homályosabbak, duzzadtabbak és szaka­­dékonyak voltak. A keményebb, vasösszetartású agy metszés­lapján számtalan vérpontok tűntek elő. Az agyüregek kevés híg és vörhenyes folyadékot tartalmaztak, míg az edényfona­tok szennyes barna szintien néztek ki. A fajzat edényei pedig megvastagodva és vérrel telve mutatkoztak. Az agy alapján levő edények, nemkülönben a Varos-féle híd, a nyúl­agy és az agyacs vérrel bővelkedtek. A koponyáin­ fenekén evő kanál­nyi híg vér. A garat, gége, gégesip és a nagy hörgők lakhártyája mindenhol fekete-vörös, mállékony volt, s habzó szennyes bar­na folyadék által boríttatott. A jobb oldali tüdő a rekeszizommal és mellkas falával egész kiterjedésében többé kevésbé szorosan oda volt szö­vődve, s nagy nehezen kés segélyével eszközölt kifejtése után tapintva recsegett, míg az ujjnyomások helyei sokáig meg­maradtak. Nyomva a hörgőknél kevés finoman habzó folya­dék jött ki. A sötét szennyes vörös barna, homályos, viasz fényű metszéslapokon nyomásra egymás melletti különálló csikókban fekete-vörös vér és finoman habos sárgás-fehér fo­lyadék szivárgott elő, míg pedig a gyakorolt nyomással aránylagos mennyiségben. Az egész finom hörgi ágcsák hám­sejtei nagyságuk és összetartásukban észrevehetőleg változva nem voltak. A tüdő állománya átalában véve igen szakadé­kony és lágy volt. A baloldali és szabadon levő tüdő szennyes vörös­barna volt, a mellkas felnyitásakor össze nem esett, tapintáskor lágynak láttatott és recsegett, az ujjnyomok pedig sokáig visszamaradtak. A metszéslapon valamint egyéb tekintetben ugyanazon lelet, mint a jobb oldalinál említtetett. A szív túlfejlődve látszott, de a szokottnál vastagabb falak petyüdtek és halaványnak voltak, a szív-belhártyát pedig, mely barna-vörös, duzzadt és szakadékonyabbnak mu­tatkozott, róluk nagyobb darabokban könnyen le lehetett választani. A visszéri és ütéri billentyűk egyaránt vörös-bar­na színűek, simák, duzzadtak és szakadékonyak voltak. A szív végül kevés fekete-vörös híg vért tartalmazott, melynek vér­­sejtei duzzadtaknak látszottak, úgy hogy a két oldali bemé­lyedés kevésbé tűnt szembe, s ezen lelet eléggé mutatja, miszerint a bőr vérömlenykéiben talált eléktelenedett vérsej­tek nem valami átalános kiterjedt tünemény kinyomata, hanem egyszerűen az edényekből való kijövés eredményeként szere­peltek. A nagy üterekben semmi vér. A máj a rendesnél két akkora, szennyes halavány szürke barna, a metszéslapokon szennyes fakó­ sárga színű és majdnem

Next