Orvosi Hetilap, 1865. november (9. évfolyam, 45-48. szám)

1865-11-05 / 45. szám

Pest, 1865. 4.«S. ex. Megjelen minden vasárnap Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkeszts­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében, viczki utcza Parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbavárlat közlönye. Kilen.caedr.l­ ‚■ i’‚» I › Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom: Scheiber S. H. írtól Bukarestben: Az agy-bujakór (Hir­syphilis három esete. — Hermann Adolf ír. mű­tő­orvostól: Baloldali­ hangszalag büdésének egy esete. Folyt. — Könyvismertetés: Handbuch der physiologisch und pathologisch-chemischen Analyse für Aerzte und Studirende von Prof. Felix Hopp­e-S­e­v­­­e­r. — La syphilis, ses formes, son unité, par M. le docteur Jules Da­­vas­s­e, a Paris. — Lapszemle. A sulphitok és hyposulphitok hatásáról élet- és gyógyszertani tekintetben. Paul Konstantin Jr. után. Folyt. — Megjegyzés az öntermő­dés elleni kísérletek egyikére. — A calabárbab idegbetegségeknél. — Apróbb szemelvények. Tárcsa: A magyar orvosok és természetvizsgálók Pozsonyban tartott Xl-ik nagy­gyűlése. II. — Balassa J. tanár által kitűzött jutalomtétel.. ___________— Budapesti kir. orvosegylet. — Vegyesek. — Pályázatok._________________________________________________________________ előfizetési ár: helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr . vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 eset November 5. Az agy bujakór (Hir­syphilis) három esete. Scheiber S. H. tudortól Bukarestben. Az alább közlendő három kórrajz, miket a jassy-i Sz. Spiridion kórház orvosi osztályán, elsődorvos Gri­ick Jr. úrral volt alkalmam megvigyázni, s melyek­nek úgy kórisméi mint gyógytani értékére e lapok t. olvasóit figyelmeztetni bátorkodom, szolgáljanak ada­tokul az újabb időben mindinkább szaporodó agybu­­jakór feletti észleletek, s az ezen bántalom által oko­zott agymű­ködési zavarok megismeréséhez és földe­rítéséhez. Tudva van, hogy már a régi orvosok a bujakórt a kórtan „Proteus“-ának nevezték, mert nem kerülte el figyelmüket, hogy a bujasenyv másod és harmad alakjaiban a legkülönfélébb kórok képében jelenhet meg a búvár orvos előtt s hogy nem ritkán a legfel­tűnőbb módon vezetheti őt félre. De akkor hiányzott még a kórboncztani alap, melynél fogva minden két­ségen felül lehetett volna kimutatni, váljon valamely belső szerv, zsiger, szintúgy szenvedhet e bujakórban mint a bőr, a lakhártyák és a csontok. Újabb időben a többek közt Virchow is, az alkati syphilisről írt munkájában kimutatta, hogy minden zsiger, a máj, a tüdő, a szív, az agy sat. közszöveti részében mézga­­dag­ (gumma) féle bujafenyves újképletekben szen­vedhet; Wagner­nek pedig két évvel ezelőtt sikerült, a bujakóros újképletekre nézve, úgy mint a rák és gümő-féle elfajulásokra, egészen jellemzetes szerkeze­tet felfedezni, s annak a „syphiloma“ neve alatt a faj­lagos újképletek csoportjában egészen külön helyet alkotni. Az általam itt leírandó eseteket illetőleg, ezek közül az 1-ső oldalhüdés (Hemiplegie) alakjában jelent meg, rángáso­k­kal a hüdött oldalon; a 2-nál az arcznak fele volt hüd­ve­s szédel­gés­ és tarkó­ z­sába-roh­amok kínozták a bete­get; a 3-ik esetben, közel várandós asszonynál, mór (Amaurose) és széttérő kancsalság (Strabismus divergens) észleltetek.­­ Az 1-ső eset tökéletes gyó­­­­gyulással végződött, a 2-ik szintén csaknem egészen 1 helyre lön állítva, a 3-iknál a kóros tünemények ha­sonlóképen majdnem egészen rendesekké lettek, de a beteg később a lelenczházban, hová terhessége miatt áttétetett, ezen állapotának esett áldozatul. I. eset. D. G. 28 éves, moldvaországi, mészároslegény,­ 1863. aug. 10-én vétetett föl a kórházba. Előadása szerint 6 hét óta érzi baloldali izmainak gyöngülését, s 3 hét óta szen­ved folytonos fejfájásban és szédelgésben. A beteg közép ter­metű, erős testalkatú egyén volt, a test hőmérséke kissé ma­gasabb, érverés 72 egy p. alatt, arcza kipirult, mindkét láza kissé tágult, a szaruhártya fényes, a mell- és has zsigerein semmi rendellenesség nem található, a bőrön könnyed foltos köteg látható, a makk-koronán csekély heg, a torok lakhár­­tyája vörös. A bal arczfél könnyed pareticus állapotban van, a kissé bevont nyelvet a beteg egyenesen öltheti ki, a nyelcsap egyenest áll. A beteg folytonos fájdalomról és nyomásról pa­naszkodik fejében, azután szemkáprázás és fülzúgásról, undor és hányásingerről s étvágyhiányról. A bal kézzeli nyomás ugyanazon erőfeszítés mellett gyöngébb mint a jobb kézzeli, a járás biztos, ámbár a beteg bal alsó végtagját gyöngébbnek mondja, a székürülés rendes. Rendeltetett 10 nadály a fülek mögé (mindegyik oldalra 5), hideg borogatások a fejre, belső­leg Dec. tamarindorum cum syr. simplici. Aug. 26-án. Az állapot ugyanaz. Azonkívül a betegnek teste bal felében cronicus görcs rohamai voltak, melyek a (bal) felső végtagból indulván ki, fölfelé a megfelelő arczfélre, aláfelé a megfelelő alvégtagba terjedtek ki. */4 — Va óráig tartottak, s naponkint 2-szer, bizonytalan időben ismétlődtek. Két nap óta kancsalság is vétetett észre (befelé) a bal szemen, melylyel kevésbé tisztán is látott a beteg mint a jobbal. — Rendeltet­tek sublimat labdacsok l/31 szemet egy lapdacsra, naponta növekedő adagban 1—10, mi­után az adagot minden nap ismét egy labdacsesal alá kell vala szállítani. Azonban a beteg a gyógybánás első napjaiban a higanyhólyagot nem jól tűrte, az neki hányást és hasmenést okozott, minélfogva azzal több ízben föl kellett hagyni s azután újra elővenni. Mindamellett hatása föltűnő volt, mert már sept. 7-én a féloldali görcsroha­mok egészen elmaradtak, az arcz hüdéses állapota javult, a szédelgés és fejfájás tökéletesen eltűntek. Sept. 10-én nyálfolyás köszönt be, minél fogva a subli­mat félretétetett és 10 szmr jodkalium adagoltatott p. n. — Miután az étvágy javult, s a feljebb vázolt tünetek, u. m. a. kancsalság, a bal szem látgyöngesége sat. mind engedtek, a beteg sept. 20-án a kórházból elbocsáttatott. II. e­s e t. Ruxanda Bukatariu, 36 éves, férjezett, szol­gáló Moldvaországból, 1863. aug. 17-én jött a kórházba. Elő­adása szerint hat hónap óta szenved szédelgési rohamokban és nyakszirttáji fejfájdalmakban ; három hónapja állítólag hó­­ 45

Next