Orvosi Hetilap, 1866. március (10. évfolyam, 9-12. szám)

1866-03-04 / 9. szám

9* NX. Előfilítésli ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 10 év., tidiken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A Közlemények és fizetések bérmentesitendők. Ilril­­tésekért soronkint 10 ujkr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. hír. postahivatalnál, a szerkesztô­­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében ráczi utcza Parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és köryvvázlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Than Károly tanár : A polhorai sós forrás vegyelemzése. — A vérbocsátás és más gyuladás elleni szerek estikként használása heveny láboknál. I. H Bennett tanártól. Vége. — Könyvismertetés. De l’arsenie dans la pathologie du systéme nerveur, par le dr. Ch. Isnard — Lapszemle. A babérrózsa (nerium­ oleander) hatásáról az állati szervezetre. — Tokmetesz (kystitome) A könyök kifürészelése (resection).­­ , Tárcsa: A fonalóczkór ügyében. — M. orvosi könyvkiadó társulat pályázata. — Budapesti k. orvosegylet. — Tu t’ ai voulu. — Óvás. — Vegyesek. Pest, 1800. Február 4. T­ized! W w C I «• iti. A polhorai sós forrás vegyelemzése. Than Károly egyet. tanártól. Előadatott a magy. tud. akadémiában, dec. 18. 1865. E sós forrás Árva megyének északnyugoti szé­lén, Galiczia határán az 5400­ magas Babjagora hegy­ség alatt fekszik. A forrás tulajdonosa Szkitsák Fe­­rencz úr, kinek kívánságára eszközöltem a forrás elemzését. Az elemzéshez használt víz 1864-ik év ta­vaszán meríttetett.­­ A fris víz egészen átlátszó és színtelen, tisztán és erősen csósszű. A levegőn rövid idő múlva zavarossá lesz. A melegités alkalmával szénsa­vat bocsát el és szintén megzavarodik. Ferfőzés után a víz gyengén égvényes hatású és sósavval gyenge pezsgést idéz elő, mi csekély mennyiségű szénsavas nátrium jelenlétére utal. A vízben annyi jód foglalta­tik, hogy keményítő és légenysavval közvetlenül sö­tét kék színt nyer. Három jól megegyező kísérlet közép eredménye szerint a víz fajsúlya 24° C-nál : 1,0321. Mennyiségi elemezés: A) A fém­ék és a kovasav meghatározása. 1000 r. vízben 1) Si. 2056,3 gramm víz sósavval megsavanyitva platincsészében lepárologtatva kiszárittatott. A száraz sótömeg sósavval megnedvesittet­­vén, vízzel kivonatott és leszüretett. A meg­mért kovasav súlya = 0,016 gr....................Si ( 0,0036 2) Ca. Az előbbi folyadékból a vas ammóniák és kénammoniummal eltávolíttatván, a kénammo­­nium szétbontása után a mészeny sóskasavas mész alakjában leválasztva és kihevítve adott = 2,959 gr. szénsavas mészenyt . . Ca = 0,5756 3) Mg. A sóskasavas mészről leszűrt folyadék phosphorsavas nátron és ammóniával kiütte­­tett. A kiizzított csapadék Mg2 P07 súlya = M37 gr......................................................Mg 2 0,1511 Ez alkalommal egyúttal a főzésnél kiválóit mész és ma­gnesia is meghatároztatok. E czélra 1030,5 gramm víz egy óráig főzetett, mialatt az elpárolgott rész lepárolt vízzel pótol­tatott. A kiválóit csapadék leszű­retvén, sósavban oldatott fel,­ ­ és miután belőle kénalumoniummal a vas eltávolíttatott, a mész és magnesia a fennebb leírt módon választattak le. A főzésnél oldva maradt mész és magnesia hasonlóképen határoztattak meg a következő eredmény­nyel: 1000 t. vízben ! A csapadék adott 0,3806 szénsavas meszet, mely megfelel.......................................Ca = 0,1476 A leszűrt folyadék adott 1,118 széns­ meszet,­­ mely megfelel.......................................Ca = 0,4330­­ A csapadék adott 0,0336 pyrophosphorsavas magnesiát, mely megfelel....................Mg = 0,007 A leszűrt folyadék adott 0,6589 pyrophos­phorsavas magnes., mely megfelel . . Mg = 0,1377 4) K. 103,142 gr. víz ezüst csészében felfözve, barium-hyd­­rattal kiüttetett, a leszűrt folyadék ammóniák és szénsavas ammóniákkal felfözetvén, leszüretett és bepároltatott. A gyengén hevített sótömeg vízben oldva ezüstéleggel felfőze­tett és a leszűrés után bepároltatott és megméretett. A nátrium, kalium és lithium chlorvegyületet együttvéve­­ 4,3117 grt tett ki. E só kevés vízben oldva sok szilárd platinchloriddal elegyittetett és azután három térfogat víz­mentes borszeszszel kezeltetett. Néhány óra múlva a folya­dék lesztízezvén, a maradék ismét csekély vízmennyiséggel megnedvesittetett és vízm. borszeszszel elegyittetett. A ki­válóit kálium­-platinchlorid sóskasavval kiizzittatott és víz­zel kilúgozva adott 0,0233 gr. chlorkaliumot. 1000 r. vízben Ennek megfelel............................................K ( 0,1184 5) Li. 10274,5 gr. víz felére bepárolva tiszta oltott mészszel főzetett, a leszűrt folyadék kénam­­monium­nak­ kezelés és megszűrés után sósav­val pároltatott be. A besűrített maradék bor­szeszszel kivonatott és beszárittatott. A visz­­szamaradt sótömeg vizben oldva szénsavas nátronnál felfőzetett, leszüretett, azután só­savval beszárittatott, ismét feloldatván, ezüst­­éleggel több ízben felfőzetett a magnesia le­választása végett. A leszűrt folyadék nátron­­luggal és phosporsavas nátriummal beszárit­tatott és ammónia tartalmú vízben feloldatott, a csapadék leszüretett. Ez utóbbi műtétek 3- szor ismételtettek, a nyert phosphorsavas li­thium súlya = 1,387, megfelel....................Li = 0,0251 9

Next