Orvosi Hetilap, 1868. február (12. évfolyam, 5-8. szám)

1868-02-02 / 5. szám

67 68 Magától értetik, hogy ezen eljárás mellett a végbél kellő kiürítésére is gondot kell fordítnunk. Több ízben vá­­land szükségessé allövetek alkalmaztatása, szintúgy a mű­leges helyreigazítás előtt is, ha méh-beszorulás még nincsen jelen, czélirányos teend a végbélbe elég magasan vezetett csövön át alkalmaztatnunk az allövetet. Erősebb beszorulás esetében azonban a cső erőszakos bevezetését kerülnünk kell, nehogy ezáltal a végből sértését, izgatását idézzük elő. Ha az ekként követett eljárásra a méh önkéntes visz­­szatérése be nem következnék, vagy már oly tünetek léptek fel, melyek jelenléténél a további időzés veszélyessé válhat, vagy a húgycsapolás teljesen lehetetlen, ez esetekben a hátradúlt szerv helyreigazításának leend helye. Ez különböző módon, kézzel vagy eszközök segélyével foganatosíttatott. Jelenleg átalánosan csak az ujjakkal haj­­tatik végre. Nem tagadható azonban, hogy minél előhalad­­tabb a terhesség, minél kevésbé mozgatható a méh, annál több időt fog a helyreigazítás igénybe venni, annál nagyobb nehézséggel kell küzdenü­nk. Mindazáltal a jelenlegi tapasz­talatok nyomán bátran állíthatni, hogy a méhnek ren­des irányába való visszatétele az esetek legtöbbjeinél min­denkor lehetséges. Ezt szomorú kimenetelű esetünk is tanú­sítja, noha a terhesség már az ötödik hónapot érte el. Heves méhláb, hashártyaláb hirtelen föltépte minket igen valószí­nűen kényszeríthet a műtét végrehajtását elhalasztani, vagy meg is szüntetni; kétséget nem szenved azonban, hogy ekkor a segély különben is már késő. Legegyszerűbb és legjobb helyreigazítási mód, mely említett eseteinkben is alkalmaztatott, következőleg eszkö­zöltetik : az oldalt fekvő terhes ülepével az ágy széléhez közel helyezkedik, lábait mérsékelten felhúzza, a műtő pedig meg­felelő keze kellőleg megolajozott mutató- és középujját a végbélbe, míg ugyanazon keze hüvelykét a hüvelybe vezeti. Szabályként tekintendő nyers erőszakot nem használni. A műtőnek törekednie kell a fokonkint növekedő egyenletes nyomással a méh alapját, testét ujjai hegyével a keresztcsont vájulata mentében az előfok felé emelni, vagy ha a helyre­igazítás ily irányban nem sikerülne, igyekeznie kell a méhet váltakozva majd az egyik, majd a másik oldali keresztcsip­­egyesület folytában feltolni, hogy legalább annak egy na­gyobb része emeltethessék ki, mit közönségesen a még visz­­szamaradt rész is gyorsan követ. A hüvelyknek a hüvelybe vezetése azon okból történik, hogy a végbélben levő ujjak a szükséges magasságot elérhessék. Fél vagy egész kézzel a végbélbe hatolni, nemcsak hogy igen fájdalmas, de fölös­leges is. Meg kell még említenem, miszerint némelyek térdkö­­nyökfekvésben hajtják végre a műtétet, mások ismét a ha­­nyattfekvőnél a hüvelyen át ajánlják a hátradúlt szervet hely­­reigazítni. Mindkettő kevesebb értékű ügyi , mint az előbbi, de czélszerűtlennek nem mondható, s utóbb emlí­­tt eljárás­nak helye lehetne akkor, ha a végbél zárizma görcsös össze­húzódásban lenne. Nem oly igen gyéren megtörténik, hogy a szerv hely­retevése az első kísérletre nem sikerül, s ilyenkor ez eljárást egy időre meg kell szüntetnünk; néhány óra eltelte után azonban újólag ismételhetjük, sőt a körülményekhez képest ha szükségesnek látjuk, az egyén előleges elhódítása után fogunk a helyreigazításhoz. Némelyek a beszorult részek történhető megduzzadásá­nak mérséklése végett időközönként a hüvelybe és a vég­bélbe hideg víz befecskendését ajánlják. A méh visszahelyezése sikerülvén, az oldalt fekvő egyén­nek nyugodt magatartás ajánltatik, de némelykor váltakozva hanyatt is fekhet; e mellett mindenkor különös gonddal kell lennünk a húgyhólyag és végbél szükséges kiürítésére. Ön­ként érthető még, hogy a gyógyeljárást a netán jelentkező lobos állapot (hashártya-, méh-húgyhólyagláb sat.) s ennek következményei szerint módosítanunk kell. Ha a gyakrabban czélbavett helyreigazítás bármely ok folytán nem sikerült, s ha a veszélyes jelenségek egyáta­­lán alábbhagytak, a nyugodt helyzetben fekvő terhesnél szintúgy, mint előbb minden figyelmünket a vizelet kiüríté­sére, valamint a netán jelenlevő lob­bat­ tünetek leküzdésére kell irányoznunk. Régebben, midőn a helyretétel az ujjakkal nem sike­rült, némelyek különböző eszközök igénybe vétele által igye­keztek ezt foganatosíts, s ekként lön használva a szanál­­nyél, a végbélbe pedig valamely hólyag, kaucsuk tágítók­­at­ vezettettek be. Bármilyen legyen is az eszköz, de a czél­­nak soha meg nem felel, minthogy ezekkel sem oly kíméle­tesen, sem oly biztosan nem működhetni, mint az ujjakkal. Azon esetekben, melyekben a húgycsapolás lenetlenné vált, ha a vissza nem helyezhető hátradőlésnél vésztjósló jelenségek köszöntöttek be, s a természet az óhajtott szülés­­folyamatot nem idézte elő, ily kétségbeesett, bár igen gyéren előforduló esetekben az elvetélés műleges létreho­zása lenne javulva; a peteburkok ugyanis a méhszájon át méhkutaszszal, vagy más hajlott kutaszszal nyittatnak meg. Ugyanezen kedvezőtlen viszonyoknál, s ha a méhszáj el nem érhető, vagy a méhnyak oly erősen van meghajolva, hogy a szülés műleges előidézése czéljából a peteburok megszú­­rása nem lenne foganatosítható, némelyek a végbélen vagy a hátsó hüvelyfalon keresztül szúrcsappal a méh és a peteburok megnyitását javalják, megválasztván azon pontot, hol a hullámzás a legtisztábban érezhető, vagy hol az alsó méhrészlet a legvékonyabb. A cső mindaddig bennhagyandó, míg csak a magzatvíz elfolyta és a száltevé­­kenység felébredése után a méh meg nem kisebbedik, mire a helyretevés ismétlendő. Mások ismét, kik ez utóbbi eljárást a különben is túlizgatottságban levő méhnek ezen módon való sértését, valamint a vérnek és magzatvíznek a hashár­­tyatömlőbe való ürülését életveszélyesnek találják, a hólyag megrepedését elhárítandók, a húgyhólyag szúrcsapol­­­á­s­a mellett szólanak. E két utóbbi műtét közül ily veszé­lyes esetekben melyik lenne előnyösebb, arra vonatkozólag azon nézetben vagyok, hogy olyan nehéz viszonyok között, me­lyekben mindkettő ajánlva van, pillanatra talán könnyebbülést fognak szerezhetni, de az óhajtott czélhoz már egyik sem leend képes vezetni. A régiebbektől ily esetekben javasolt hasm­­et­­szés és fanívmetszés méltán a feledékenységnek adattak át. Adalék a szívbántalmak jelzéséhez, kifejlődéstörténetéhez és gyógyításához.*) S. Botkin munkája') felhasználásával közli Kétli Károly tr., belkórodai tanársegéd. Botkin jó hangzású neve az­ orvos-irodalom szaktudományos terén már maga elég indok arra, hogy legújabb művét figyelmes *) Felolvastatott a budapesti kir. orvosegylet 1868. jan. k­ -ki ülésében.­­) Lapunk 1868. évi folyam 1-fő számában ismertetve volt.

Next