Orvosi Hetilap, 1868. április (12. évfolyam, 14-17. szám)

1868-04-05 / 14. szám

235 A köpetek minősége az üregek természetének megíté­lése körül szintén értékes felvilágosító tünetként szerepelhet, így tüdőüszkösödésnél a köpet piszkos-barnás színű szokott lenni, átható bűzös szaggal. A górcső alatt nagy mennyi­ségű kötszövet-czafatok találhatók benne, míg ruganyos rostok vagy épen nem, vagy csak igen csekély számmal mu­tatkoznak. Gümősödésnél pedig jellegző a köpetek kispénz­­szerű alakja, szagtalan volta és a ruganyos rostok jelenléte. A hörgtágulatnál előforduló köpetek szintén piszkos, szürkés­barna színezettel bírnak, bűzösek, közönségesen nagy meny­­nyiségben üríttetnek ki, de bennök sem kötszövet sem ruga­nyos rostok nem találhatók, hanem gyakran vértekecsek mutatkoznak. Legkevesebb jellegzőt mutat a tüdőtályog vá­ladéka, ez közönségesen tisztán genyes, folyékony és igen bő. Megjegyzendő azonban, hogy egyedül a köpetek minő­ségéből hörgtágulatra következtetni semmi körülmények közt sem szabad, mert ép olyszerű köpet előfordulhat egy­szerű hurutos állapotnál is, míg máskor nagyfokú hörgtá­­gulatok lehetnek jelen, hol csak hurutos váladék jelentkezik, vagy pedig hónapokon át semmi képet sem vettetik ki. .1 budai keserű vízforrások s az ugyanott létező sós fürdő tryógyhatásáról. Hoffleb István tr. fürdő­orvostól. Hogy a budai keserűvíz gyógytani használatának javalatait megállapíthassuk, mindenekelőtt a vegyelemzés eredményeit kell gyógy­hatás szempontjából megvizsgálnunk, méltányolva emellett a kérdéses ásványvíz orvosi alkalmazása folytán nyert tapasztalato­kat is. A vegyelemzésre vonatkozólag úgy találjuk, hogy budai ke­serűvizeink vegyületi egységében a kénsavas sók közel 80 egyen­értékű (Aequivalent) százalékkal vannak képviselve, míg a szén­savas sók és hólyagok együttvéve 20 egyenértékű százalékot tesz­nek ki, a vegyvizsgálat továbbá kimutatja, hogy szénsavas nátron és kis mennyiségű szabad szénsav is van jelen. A vegybontás ezen eredményéből, valamint azon elég gazdag gyakorlati tapasztalatok­ból, mellyel a szóbanforgó ásványvíz hatásmódját illetőleg bírunk, kitűnik, hogy a budai keserű források nem egyszerű keserűvizek minek p. o. a pálm­ai, saidschützi stb., hanem hogy hatásukra nézve legközelebb a bilini, eger-franzensbadi és marienbadi ásványvizek­hez állanak, kivált a­hol az utóbbiakban tartalmazott nagyobb mennyiségű szabad szénsav nem szükségeltetik vagy épen ellen­­javalva van. A budai keserű víz gyógyhatását illetőleg elméletileg felál­lítható javalatokat minden irányban részletezni e sorok czélján kívül esik, az e részben tapasztalás útján nyert folyományokat azonban röviden a következőkben foglalhatjuk össze: 1) Mindazon esetekben, midőn az ülő élet- és foglalkozásmód székrekedésrei hajlamot idéz elő, a budai keserű víz kitűnő szernek bizonyul; egy, ritkán két ivópohár élvezetét két, három sőt négy kásás-epés kiürülés és jelentékeny könnyebbülés követi. Javulya van továbbá 2­ alhasi bántalmakban, ha azok oka vérbőségben rejlik; használata a máj, lép, verőezérrendszer, nyirkedények és cseplet­­mirigyek vérbőségét megszünteti. 1/4—1/2 pohár, reggelenként rendszeresen használva, a vér minőségének és vérkészítésnek általá­nos átváltozását idézi elő. 3) Használható a budai keserűvíz mint el- és odavonó szer. Elvonólag a beteg egyéniségéhez mérten aranyeres bántalmaknál, vértódulásoknál, gutaütéseknél, az érzékszervek, szem, fül beteg­ségeinél stb. hat, a mennyiben a vérnek ezen szervek felé történő tódulását mérsékli. Mint odavonó szer hószámzavaroknál nyer alkalmazást, midőn a havi tisztulás nehezen és fájdalmasan megy végbe, vagy a vér életének rendellenességei miatt rendetlenül tör­ténik és görcsökkel van összekötve. 236 4) A nyákhártyák idült hurutjainál, idült bélhurutnál s az ennek folytán fellépett étvágyhiány vagy másnemű emésztési za­varok esetén. 5) Ha a gyomorban túlbő savképződés van jelen, s ennek következtében emésztés-zavarok állottak be, vagy ideges jelensége­ket kell leküzdenünk. 6) Mindazon esetekben midőn a bérhuzamnak gyors, lehűtő s mégis lehetőleg kevéssé izgató kiüríttetése van javulva. 7) Azon bőrbetegségekben, melyek a környi részek felé tör­ténő nagy fokú vértóduláson és kóros vérvegyületen alapulnak. Nem tartjuk fölöslegesnek megemlíteni, hogy valamint más egyéb ásványforrások használatánál, úgy a budai keserű vízgyógy­módnál is sokkal biztosabb, állandóbb és gyorsabb a jóhatás, ha a beteg e végre magát az illető gyógyhelyet keresi fel, hol a rend­szeres gyógymódon kívül fürdőket is használhat, s a változott vi­szonyok és hely, tiszta levegő, gondtalan nyugalmas életmód stb. által képviselt oly tényezőit élvezheti a gyógyulásnak, melyeknek a betegek otthon a legritkább esetben tesznek eleget. Legyen szabad ezt követőleg a fentebbiek igazolására néhány idevonatkozó keresetet közölnöm. V. pesti születésű, 30 éves, középszerűen táplált özvegy, egy gyermek anyja, körülbelől egy évvel ezelőtt hűlés következtében jobboldali petefészek-lobot szerzett magának; a gyuladás erélyes lábellenes kezelés által ugyan leküzdetett, de a bántalom helyén galambtojásnyi, erős­ nyomásra, vagy újabb meghűlésre még min­dig fájdalmas daganat maradt vissza. Házi orvosától a budai sós­fürdőbe küldetve, jutott beteg kezelésem alá; naponkénti fördést és reggelenkint kétszer­­ pohár keserűvízet rendeltem. A gyógy­kezelés harmadik hetében azt a rendes időben jelentkezett hószám szakaszta meg, ennek elmúltával beteg még két hétig maradt az intézetben s midőn onnan távozott, daganata alig volt érezhető. Egy körülbelül 30 éves, igen jól táplált asszonyság, ki lát­szólag igen erős alkatú, emellett azonban rendkívül érzékeny volt és görcsökben szenvedett; beteg háromszor szült s Budára a pe­tefészkek túltengése miatt jött; a betegség két év óta fejlődött s jelentékeny keresztfájdalmakkal volt összekötve, havi tisztulása meglehetősen rendes időben jelentkezett, de fájdalmas és gyér volt, az étvágy rossz, a székürülések rendetlenek. A belvizsgálat következőkről tanúskodott: a méh sülyedt, a méhszáj, valamint a hüvely is érzékeny és forró, a petefészkek jelentékenyen megna­gyobbodva és fájdalmasak, külvizsgálatnál a hasfalakon át azok nem voltak tapinthatók. Ily hosszú idő óta fennálló szerves átvál­tozásnál erélyes fellépés volt javulva, hogy az előidézett visszaha­tás a mélyen gyökerező hajjal arányos legyen. A gyógyidő tartama azért mindjárt kezdetben két hónapra létetett, és pedig annál in­kább, mivel beteg az ivarszervek idegessége és lobos izgatottsága miatt eleinte csupán egyszerű langyos fürdőket (budai rudas fürdő) használhatott, mi mellé belsőleg seltersi víz rendeltetett.A nevezett tünetek csillapodása csakhamar lehetővé téve a sós fürdők haszná­latát, melyek előbb édes vízzel hígítva, később­­a visszahatás elég­telensége miatt tisztán, még pedig az erősebb Árpád-forrás vizéből alkalmaztattak; belsőleg a beteg az Erzsébet forrás vizét itta. A fürdő gyógymód befejeztekor, a fokozott érzékenység rendes mértékre szál­lott alá, az étvágy jó, a székürülések rendezettek, a méh és petefész­kek kisebbek, kevésbé érzékenyek, a méh sülyedése javult. Egy 20 néhány éves, elhízásra hajlandó úri nőnél, ki 4 évvel ezelőtt egészséges figyelmeket szült, ez időtől fogva azonban meddő volt, különféle kóros jelenségek léptek fel, névszerint zavar a has s főleg az ivarszervek vérkeringésében, fájdalom a háton, méhben és petefészekben, megzavart emésztés és fehérfolyás; a ha­vi vérzések mindig rendes időben és módon jelentkeztek. Intéze­tünkben, alig négy hétig tartó gyógymód után, a kóros állapotok legnagyobb része eltűnt. A petefészkek ugyan mélyebb nyomásra, ha mindjárt csak kisebb fokban is, érzékenyek maradtak, a daganat azonban kívülről nem volt érezhető és a fehérfolyás is jelentéke­nyen javult. Beteg a gyógykezelés tartama alatt igen mérsékelt adagokban Erzsébet-forrás vizet ivott és naponta 28° R. sós für­dőt vett. Egy 50 éves somogyi német asszonynak, ki előrement váltó­lázak következtében nagy fokú máj- és léptúltengésben szenvedett, Karlsbad ajánltatott, ő azonban az út fáradalmaitól tartva, néhány helybeli orvos tanácsára a budai sósfürdőt kérése fel. A magas

Next