Orvosi Hetilap, 1909. január (53. évfolyam, 1-5. szám)

1909-01-10 / 2. szám

32 határozott feleletet nem tud adni. Tudomásul kell venni, hogy a serodiagnosis alapján ma még nem lehet megállapítani azt, hogy a lueses egyén meggyógyult-e vagy sem. Az irányadó ma is még a klinikai lelet, nem pedig a serológiai vizsgálat. Újabban a serodia­­gnostikát az eseteknek főleg 4 csoportja számára ajánlották: 1. élet­­biztosítást kötni óhajtók számára, 2. házasulandók számára, 3. dajkák és végül 4. prostituáltak számára. E négy csoport elbírálásá­ban különbözők a nézőpontok, mert a­míg az életbiztosítást kötni óhajtók esetében az életchance-ok a fontosak, addig a házasulandók közvetlen és fő érdeke a syphilis fertőző és átöröklődő voltának eltűnésében rejlik. A prostituáltak és a dajkák esetében az egyedüli közvetlen kérdés csakis a fertőzőképesség. Ezt a kérdést a Wasser­­wwart-reactio el nem döntheti s így nem is használható, D­e a reactio a házasulandók esetében sem értékesíthető, mert positiv reactio alapján egyelőre eltiltható a házasság és megindítható egy újabb kezelés, de azért nincs több jogunk később, ha egy időre negatív talál lenni a reactio, a házasságra az engedélyt megadni. A Trassematin-reactiónak gyakorlati kiaknázása tehát ma még igen gyönge alapon nyugszik s így az egyedüli feladatunk a további tapasztalások szorgalmas gyűjtésében áll. (Medizinische Klinik, 1908. 31. szám.) Guszman: Kisebb közlések az orvosgyakorlatra. A dysmenorrhoea Mathes szerint az eseteknek egy részé­ben nem valami genitális bajnak a következménye, hanem az enteroptosissal függ össze. Ennek megfelelően az ilyen esetekben eredménytelen a nemi szerveknek helyi kezelése, s az enteroptosis illetve asthenia ellen kell irányulnia a kezelésnek. (Monatsschrift für Geburtshülfe u. Gyn., XXVIII. kötet, 1. füzet.) Az isopral nevű hypnoticum állítólag semmiféle káros hatást sem gyakorol a szívre és az érrendszerre. Ezt azt állítást teljesen beigazolva találta Peters, a­ki nagyszámú súlyos szívbajosnak adta ezt a hypnoticumot, részben nagy adagokban és hosszabb időn át. Még megjegyzi a szerző, hogy heveny izü­letésűz olyan eseteiben, a­melyekben a betegek nem tűrték a salicylkészítményeket, nagyon jó fájdalomcsillapítónak bizonyult az isopral. (Deutsche medizinische Wochenschrift, 1908. 44. szám.) Magyar orvosi irodalom. Klinikai füzetek, 1908. 12. füzet. Ráskai Dezső: Az urológiai diagnostika módszereiről. Gyógyászat, 1909. 1. szám. Szegő Kálmán: Adatok a gyermekek asthmás megbetegedéséhez. Müller Vilmos: Lues és tuberculosis. Orvosok lapja, 1909. 1. szám. Seller József: Ehrlich chemo­­therapiás elmélete és a syphilis mai gyógykezelése. Janimra Iván: A kanyaró. ■ Budapesti orvosi újság, 1908. 53. szám. Torday Árpád: Az újabb vérvizsgálati eljárások jelentősége az orvosi gyakorlatban. „Urológia“ melléklet, 4. szám. Felesi Hugó: Adatok a prostata anatómiájához és kórtanához. Török Lajos : Az ú. n. physiologiai fehérjevizelés magyará­zata. Vas Bernát: A physiologiai és orthostatikai albuminuriáról. Emődi Aladár: Adatok a kétoldali mellékheregyuladás után fellépő sterilitás kérdéséhez. Ferenczi Sándor: Az ejaculatio praecox jelentőségéről. Vegyes hírek. Kinevezés. Scholtz Kornél dr. budapesti egyetemi magántanárt trac­omaügyi segédfelügyelővé nevezte ki a belügyminister. Szenti János dr.-t a belügyminister a szombathelyi állami gyermekmenhely igazgató-főorvosi teendőinek ellátásával bízta meg. — Nagy Pál dr.-t Karczagon fogházorvossá. — Sárközy Adorján dr.-t az avasi járás orvosává, Gaál Kálmán dr.-t az esztergomi „Kolos“-kórház segédorvo­sává, Dorn Géza dr.-t és Schwarz Ottó dr.-t a kaposvári közkórház segédorvosává nevezték ki. A II. sz. belklinika (volt Korányi-klinika) vezetését Jendrassik Ernő tanár e hó 1-én átvette. A budapesti orvosi kör ezen évben is tart sorozatos előadásokat, még­pedig ezúttal az ideg- és elmekórtan köréből. Előadást tart január 25.-én Moravcsik E. Emil („Aetiologiás és therápiás irányelvek a psych­­iatriában”), február 1.-én Salgó Jakab („A terjedő hűdéses elmezavar lefolyási módjairól“), február 8.-án Sarbó Artúr („Az organikus ideg­­betegségekről“), február 15.-én Ferenczi Sándor („A functionális ideg­betegségekről“). Az előadások a budapesti kir. orvosegyesület nagy­termében lesznek d. u. 6 órakor. Vendégeket szívesen lát az elnökség. ORVOSI HETILAP 1909. 2. sz. A budapesti önkéntes mentőegyesület november hóban 791 eset­ben nyújtott első segítséget; ezenkívül 677 szállítást végzett, 88 esetben mint mozgó őrség működött és 21 esetben vaklárma miatt vonult ki; a november havi működési főösszeg tehát 1577. Az egyesület deczember 15.-én választmányi ülést tartott, a­melyen az egyesületi orvosok czímét következőképen állapították meg: első főorvos: Aczél Károly dr. ; egyesületi főorvosok: Virosztek A. Győző dr., Iványi Ernő dr., Körmöczi Emil dr. és Lobi Vilmos dr. A budapesti egyetem II. sz. nőbeteg-klinikájával kapcsolatos szülészeti poliklinikusa segélyét dec­emberben 103 esetben vették igénybe ; a műtétek száma 72 volt. Meghalt. Strelinger Herman dr. járásorvos, tiszteletbeli megyei főorvos 55 éves korában Sárváron. A. Robertson dr., valaha a bel­­orvostan tanára a glasgowi St. Mungo’s College-en. Kisebb hírek külföldről. Schwenkenbecher dr., a belorvostan rend­kívüli tanára Marburgban, Frankfurtba költözik át, hol a városi kórház igazgatói állását foglalja el. — Schmidt-Rimpler tanár, az ismert hallei szemész, deczember 31-én töltötte be 70. évét. — Röntgen tanárt a bajor uralkodóherczeg az excellentias czímmel tüntette ki. — Londonban köte­lezővé tették a gümőkóresetek bejelentését. Gutzmann dr.-t, a beszéd­zavarokról szóló tan docensét, a berlini egyetemen czímzetes tanárrá nevezték ki. F. Sauerbruch marburgi docens a tanári czímet kapta. A párizsi egyetem orvosi karán a zavarok csak nem akarnak megszűnni. A hallgatóság egyfelől Nicolas tanár, az anatómia professora ellen tüntet a bonczolásra vonatkozó különböző intézkedései miatt, más­felől pedig az egész orvosi fakultás ellen az „agrégé“ czím elnyeréséhez szükséges vizsgálatok új rendje miatt. Dec­ember 21.-én lett volna az első új rendszerű agrégé-vizsgálat, de a hallgatóság ezt tömeges betódu­­lásával és zajongásával megakadályozta, úgy hogy Bouchard tanár, a vizsgáló­bizottság elnöke, rendőri segítséget, majd mikor ez elégtelennek bizonyult, katonai segítséget volt kénytelen igénybe venni, a­mi I. Napóleon ideje óta nem fordult elő. A hallgatóság és katonaság közt valóságos harcz fejlődött ki, melynek mindkét részről sok sebesültje volt. Ez a harcz megismétlődött dec­ember 24.-én, a­mikor a vizsgálat megtartását újra megkísérelték. Másnap Clémenceau miniszterelnök az orvostanhallgatók küldöttségét fogadta, s kérésükre egyelőre felfüggesz­tette az új agrégé-vizsgálati rendet.­­ Az anatómia tanára ellen való tüntetés miatt az I. és II. évesekre nézve az orvosi karon az előadásokat márczius­­­éig beszüntették; az illetők a félévet elvesztik. Orvosi körök rendkívül méltányolják a Zoltán-féle csukamájolaj nagy­ előnyét, mely annak kellemes ize és könnyű emészthetőségében csúcsosodik ki. |p|#tt*nrtlainPQPQ IntPznt Budapest, VII., Dr. Grünwald- IClUI UlllaJJNICOCO III Lei. Cl sanatorium. Főbb javalatok: álmatlanság, neurasthenia, neuralgiák, ischias, neurosisok, migraine, arteriosclerosis, csúz stb. Prospectus. Vezető orvos: RÉH BÉLA dr. Budapesti ZANDER-gyógyintézet Vill., Muzeum­ körút 2. Teljes physikális gyógyberendezés. Főbb javalatok: Idült gyomorbélatonia, székrekedés, elhízás, köszvény, csúz, idegzsábok (ischias stb.). Csonttörések és egyéb sérülések után visszamaradt mozgás­zavarok. Érelmeszesedés, szívbajok, bronchialis asthma (villamos fény fürdővel), neurasthenia, bénulások. Gyenge testalkatú gyermekek fejlesztése (Zander módszerével). Gerinczelgörbü­lések._____________ Justus Dr. bőr­bajosokat .. Budapest, IV.,Károly­ körút 14. Fürdők, sugaras gyógyítás, physikális gyógymódok. Orvosi laboratórium Vezető : Dr. VAS BERNÁT, Poliklinika. Szövetség-utcza 14-16. Telefon 90-46. Dr. MULLER VILMOS SAN­ REMOBAN a tátraházai tüdőbeteg­­sanatorium főorvosa (Corso Garibaldi 25) rendel. Prospektus THERAPIA Sanatorium a magyar tengerparton. Berendezve az összes gyógyító eljárásokra. Modern kényelem. 120 szoba. Dr. GROÓ Vezető - orvos : BÉLA. Tulajdonos Dr. HUBER ALFRÉD oszt.István-kórház Röntgen­­laboratóriumának vezetője. Budapest, Vill., József-körút 26. I. em. Dr. GRUNWALD SANATORIUMA BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 13—15. Felvételnek férfi- és nőbetegek nőgyógyászati, sebészeti és belgyógyá­szati bajokkal. Gyógykezelés tetszés szerint bármely tanár által. жл Dr. GARA GÉZA, Meran. ERDEY Dr. Sanatoriuma Nőbetegek és szülőnek részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék