Orvosi Hetilap, 1909. január (53. évfolyam, 1-5. szám)

1909-01-10 / 2. szám

1909. 2. sz. ORVOSI HETILAP TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK. TARTALOM. Közkórházi Orvostársulat. (XIII. bemutató ülés 1908 deczember 2.-án.) 38. 1. A Budapesti Kir. Orvosegyesület sebészeti szakosztálya. (1908 november hó 12.-én tartott ülés.) 34. 1. A Erdélyi Muzeum-Egyesület orvostudományi szakosztálya. (XXII. szakülés 1908 november 21.-én.) 35. 1. — Pályázatok. 35. 1. Közkórházi Orvostársul­at. (1908. évi deczember hó 2.-án tartott XIII. bemutató ülés.) Elnök: Elischer Gyula. Jegyző: Körmöczi Emil. Claude Martin-féle aranyvázzal megtámasztott mítorr. Pólya Jenő: A 19 éves tanuló orrán 1905 augusztus havában lueses gyuladás keletkezett, melynek folyamán porozok és csontok lökődtek ki és végre az orra egészen összeesett. Három műtét és paraffin-injectio sikertelensége után, midőn a beteg f. é. októberében újra megjelent az apertura pyriformisba teljesen be­húzódott orrcsúc­csal, elhatároztam, hogy a Claude Martin-féle tripus­ alakú aranyvázzal próbálom az orr lágyrészeit alátámasztani. Az aranyvázat, melyet Salamon Henrik dr., az egyetemi stomato­­lógiai klinika tanársegédje készített, az orrnak jobb oldalmetszéssel eszközölt temporaer feltárása után helyeztem be oly módon, hogy kiálló szögleteit az apertura pyriformis periostjába egyszerűen benyomtam. Az orr lágyrészeit összezsugorító hegeket már előzőleg az orrü­reg felöl bevitt skalpellel szétválasztottam; az orr lágy­lágyrészei a vázat jól befedték, csak a septum alatt futó arany­­léc­ látszott ki, ezért a septumot a középvonalból felszabadítva, oly módon transplantáltam, hogy az aranyléc­et fedje. Sima, per primam gyógyulás. Az orr formája jelenleg normális, csak a rajta futó hegek és a septum asymmetriája miatt különbözik a rendestől. Égés után támadt alsó szemhéj- és alsó ajak-eetropium műtéte. Pólya Jenő: A 8 éves leány f. év tavaszán spiritus­­főzőtől meggyuladt s arcza összeégett. Felvételekor a szent Margit­­kórházba (X. 14) az arcz egész bal fele s a jobbnak alsó része keloid kiemelkedésektől átjárt egyetlen heget alkot, melynek alsó határa a nyak felé az állcsúcs mögött húzott harántvonal. A bal alsó szemhéj teljesen kifordult, az alsó ajak annyira ki van for­dulva, hogy az ajkok­ széle az állcsúcs tájára van lenöve, az alsó fogak állandóan kilátszanak s a beteg nyála folyvást csurog. Étkezés közben is a folyékony ételek nagy része kifoly a száján. Azonfelül a bal fü­lczimpa odanőtt a halántéktájra, úgy hogy mediális felszíne kifelé néz. Az október 25.-én végzett műtét alkalmával a bal arcz­­félen levő erős heget, mely az alsó szemhéjat kifordította, a felső ajkat is felhúzta s a bal orrszimpát­­ rendkívül csúnya keloiddal vette körül, kimetszettük s az alsó szemhéjat annyira felpraepa­­ráltuk, hogy a szemet bőven fedte; azután a hiányt a jobb czomb bőréből készült félhold alakú Krause-féle lebenynyel pótoltuk. Az alsó ajkat is felpraeparálása után egy ilyen Krause-féle lebenynyel fedtük. A szemhéjat pótló lebeny megmaradt, az alsó ajaké elhalt. Ezért november 3.-án az alsó ajak nyálkahártyáját felezve, bal feléből egy a bal szájzugon lógó lebenyt alkottunk, s ezzel pótolva az ajak bőrét, az ajak jobb felének sebszélét a bal szájzug táján a pofanyálkahártya sebéhez varrtuk. Az ajak jobb zugának feleme­lését egy a felső ajakról vett kis lebeny segélyével eszközöltük. November 11.-én még egy kis pótló műtétet kellett végezni a bal szájzugon, mely alkalommal a fül formáját is megjavítottuk. Jelenleg úgy a­ szemhéj, mint az alsó ajak eetropiuma teljesen meg van szüntetve, nyál- és könycsorgás nincs, evés közben nincs nehézség. Az alsó ajak bőrét pótló nyálkahártya még piros, de szárazabb és halványabb az ajkok­nál, úgy hogy alkalmasint nem­sokára bőrszerű leendő hiánya, megszűnése vagy visszafejlődése, a­mely azután a kre­­tinismus, myxoedema és myxoedem­ás idiotismus kórképét állítja elénk. A leányka most ЗУз éves, hossza 72 cm., tehát az átlagnál 24- 26 cm.-rel rövidebb. A bőr száraz, anaemiás, jellegzően myx­­oedemás, tésztaszerűen püffedt, különösen a kézen és lábon; az alsó végtagok rövidek, vastagok. A haj bozontos, száraz; a homlok síráskor, de néha a nélkül is ránézes, a­mi a gyermeknek vissza­taszító külsőt ad. Kifejezett nyeregorr; az ajkak vastagabbak, a szájrés nagyobb, belőle a húsos, nagy, vastag nyelv kilóg; bő nyálfolyás, a fogak a III. csoportig fejlődtek ki, a­mi rendes viszonyok között a 13—15. hónapban szokott befejeződni; most 12 foga van s ezek közül is az utolsó , a kezelés tartama alatt bújt elő gyors egymásutánban. A nyak vastag, rövid, határai elmosódtak. Kifejezett pókhas az elmaradhatatlan köldöksérvvel. A gyermek mozgásképessége rendkívül korlátolt, az eléje tartott tárgyhoz rendkívül lassan vezeti a kezét, ha pedig vég­tagjainál fogva felemeljük s helyére visszatéve eleresztjük, a vég­tagok ebben a helyzetben hosszú időn keresztül megmaradnak, csak lassan juttatja őket nyugalmi helyzetbe, szóval valóságos lajhármozgást mutat. Hangja mély, rekedtes, beszélni nem tud, időnként tagolatlan hangokat ad. Székét, vizeletét maga alá bocsátja, az utóbbi időben azonban már különös hanggal jelzi ezirányú óhaját. Leginkább ül s csendesen viseli magát, folyton maga elé bámulva. Utóbbi időben már észreveszszük, hogy játéktárgyai iránt érdeklődik és figyelni is látszik, néha már egy-egy mosoly is meg­jelenik az ajakán. A vérvizsgálat szerint a vörösvérsejtek és a fehérvérsejtek száma, valamint a haemoglobin megkevesbedett, a­mennyiben 3,250,000 és 3600 a számuk, s a haemoglobintartalom 40 %. Három hónapos kora óta veszik észre a szülők a testi és szellemi fejlődés visszamaradását. A családban hasonló bántalom nem fordult elő ; a szülők elsőágú unokatestvérek. Kezelés: a hústáplálék teljes elvonása mellett tej, tejes étel, főzelék, makk-kávé és párolt gyümölcs; gyógyszerként pajzsmirigy­­kivonatot kap. Én a Richter-féle 0-5 gm.-os tablettából 1/t részt, tehát 0-125 gm.-ot adtam másodnaponként, a­mit a gyermek eddig jól tűrt; mától kezdve 1/з részt adunk, tehát körülbelül 0- 7 gm.-ot, többet nem­ merek adni, bár Becker pld. 6'­'10 gm.-os tablettákat adott egy 2 V2 gyermeknek 90-szer és a thyreoidismus jelenségeit nem látta. Néhány hó múlva bemutatom a gyermeket, hogy az organo­­therapia eredményéről véleményt alkothassunk. Donáth Gyula: Ilyen esetekben a thyreoidin-kezelésre teljes gyó­gyulás is lehetséges. 17 éves myxoedemás idiótához hívták, a­ki olyan volt, mintha 5—6 éves gyermek volna. Proponálta az organotherapiát, de mert nem tudta megígérni a teljes gyógyulást, meg sem engedték kísérelni, azon indokolással, hogy ha a gyermek intelligenciája javul és belátással bsz majd helyzetébe, szerencsétlen lesz, míg most idiótaságában boldog. Brown-Séquard-féle sérülés ritkább esete. Donáth Gyula: A 34 éves nőtlen fodrászsegédet f. é. október 5-én korcsmában ittas állapotban zsebkéssel hátba szúrták. Hirtelen összeesett, de eszméletét nem veszítette el. A merénylet színhelyéről a Rókus-kórház sebészeti osztályára szállították, a­hol 4 hétig feküdt. A sérülést követő három napon át vérköpése volt, mely reggelenként csekély mértékben most is mutatkozik. Az anam­­nesisből kiemelendő az erős pótás és dohányzás. 20 éves korában gonorrhoeát szerzett, mely másfél évig tartott, luest tagad. Osztá­lyomra november 1.-én tették át. A vizsgálat a lágyszájpadlás közepén fillérnagyságú anyag­hiányt derített ki, melynek alsó széléről vékony szálon csüng az uvula, a­mi állítólag 14 éves korában keletkezett. Talán jelentő­séggel bír erre nézve azon családi előzmény, hogy tíz testvére többnyire korán halt meg, 1 ikerpár pedig halva jött a világra, szülei és 5 testvére azonban egészségesek. A 4. hátcsigolya processus spinosusától kissé jobbra 15 cm.-nyi pirosas, tömött heg. Myxoedem­us idiotismus infantilis. Harniss Géza: A kutatások azt mutatják, hogy a pajzs­mirigy hiánya vagy megszűnt secretiója annál mélyrehatóbb követ­kezményeket von maga után az egész szervezetben, minél­iatalabb korban vagy a mirigy fejlődésének minél kezdetibb idejében áll be ez a működés-zavar. Ilyen mélyreható következmény a testi és szellemi fejlődés 33

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék