Parlando, 1996 (38. évfolyam, 1-6. szám)

1996 / 1. szám - Ujfalussy József: Tízéves az ELTE Zenei Tanszéke

2 DR. UJFALUSSY JÓZSEF: TÍZÉVES AZ ELTE ZENEI TANSZÉKE TÍZ ÉVVEL EZELŐTT fejezte be első tanévét az Eötvös Loránd Tudomány­­egyetem Tanárképző Főiskolai Karának Zenei Tanszéke. Önök joggal kérdezhetik, hogy mit keresek én itt ez alkalommal, ha nem az anyaintézetet képviselem. Nos, a szülői gondoskodást valóban a Tanárképző Főiskolai Kar vállalta magára, de a tanszék születésének keresztapaságát mégis szívesen érzem a magaménak. Akkoriban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektora voltam. Emlék­szem, mintegy tizenkét évvel ezelőtt döbbenten ébredtünk rá a szinte hihetet­lennek látszó valóságra, hogy Budapesten nincs olyan tanárképző intézmény, amelynek az általános iskolai ének-zenetanárok képzése volna a feladata. Sür­gősen munkához láttunk, hogy pótoljuk a hiányt. Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem vezetésében, Tanárképző Főiskolai Karában és a Művelődési Minisztériumban megértő segítőtársakra találtunk. Poszler György akadémi­kus, professzor úr volt akkor az Egyetem tanulmányi rektorhelyettese, a Főis­kolai Kar élén Benczédi József főigazgató úr állott. A Minisztérium részéről Körber Tivadarné kedves kollégánk viselte szívén a létesülő tanszék gondját­­baját. A szervezés munkájában Zongorné Juhász Irén tanárnő részvétele jelen­tett becses segítséget. Mi magunk a Zeneművészeti Főiskola részéről szakmai tanácsokkal igyekeztünk szolgálni, főként Párkai István tanszékvezető tanár úr jóvoltából. Pályám szép emléke marad a feltétlen segítőkészség és egyetértés, amely a tanszék létrehozásában kialakult és mindvégig zavartalanul működött. Az 1984 késő nyarán megtartott meghallgatások eredményéül szeptemberben a tanszék az első évfolyam hallgatóival megkezdhette munkáját. A tanszéket a kezdeti időben négy évig Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens vezette, aki az előké­szítés munkájában is teljes erővel vett részt, ő tanította a karvezetést és vezette az énekkart. Feledhetetlen élmény volt azt is látnunk, hogy a tanszék mily gyorsan ta­lált magára, vívta ki munkájával a zenei élet elismerését. Hogy tanári kara és hallgatói hogyan formálódtak meglepően rövid idő alatt eleven együttessé, ala­kították ki stílusukat, teremtettek sajátos zenei légkört, hogyan állták meg he­lyüket a hallgatók énekkari együttesként is hazai és nemzetközi fórum előtt. A tanszék vezetését 1988-ban Kollár Éva tanárnő vette át. Vezetése alatt alakult át a tanszék vegyeskara „Pro Musica Hungarica" kórussá, jött létre női kara Mindszenty Zsuzsanna tanárnő vezetésével. Az énekkarok fényes pályá­járól, itthoni is külföldi sikereikről, eredményeikről az Önök kezében lévő tájé­koztató ad hírt, és foglalja össze egyben igen röviden a tanszék történetét. Az oktató munka eredményéről tanúskodnak végzett hallgatói, akikkel zenei éle­tünk különféle fontos posztjain, funkcióiban találkozhatunk. * Dr. Ujfalussy József akadémikus köszöntője az 1995. május 16-án megtartott záró­­ünnepségen hangzott el.

Next